അമൃതയും വർഷയും 1 1060

Kambi Views 152381

അമൃതയും വർഷയും 1

Amruthayum Varshayum Part 1 bY DP

CSv AfrS]psX]pw kÀg]psX]pw tÌm_n B\v BVyfm]n«p FjpSp¶ Nm^\w H^p ss{Xs`À tbms` N*m fSn
AfrSs]]pw k^vgs]s]]pw FÃmÀ¡pw A_n]mw .bj] AfrSs] Np_n¨m\v Mm³ b_]p¶Sv Np_s¨m¶pw Aà bm`v Naªn«pÅSv .FÃmk^pw Nps_ km]n¨n«pÅ NTmbm{Sw B\v Ck^v .F¶m`pw Mm³ FjpSmWv . NpXpwd¯n Ss¶]pÅ Nan H¶pw Cà CSnÂ. bp_¯n¡v Nan]v¡m³ sNmXp¡p¶Sm\v NT.N`ym\w NjnªSnWp tlgw AfrSNpw k^vg¡pw Nm^yfm] hpOw H¶pw sN«nt]m·m^psX N¿n Wn¶v Nn«mWnÃ.Ck^v FÃmw Sp_¶p b_]pfm]n^p¶ Wà {c*vhv B]n^p¶p.b`Sk\ kÀg b_ªn«p*v tks_ Bs^Nn`pw knan¨ Nan¡\sf¶v bs£ AfrS¡v tbXn B]n^p¶p.kÀg cntR_nRv sI]vSv AZvKÌv sI¿pw .AfrS ASpw sI¿m_nÃ.kÀg¡v AfrSs] H^p tWm«w D*v.bYn¡p¶ ssXw C s`hvdn]³ Nan Nps_ Nan¨n«p*v kÀg.AfrSs] ka¡m³ Nps_ tWm¡n]n«p*v kÀg .CSv ks^ Nn«n]n«nÃ.CX¡v AfrSs] bnXn¡mWpw sM¡mWpw Hs¡ WX¯n]n«p*v.At¸msjms¡ AfrS]psX¶p Wà Io¯ tN«n«p*v.F¶m`pw AfrS¡v k^vgs] Cãv«fm\v .kÀg]psX Dt±lw AfrS¡v W¶m]n A_n]mw.AkÄ¡v CsâÀhv_v CÃm\v b_ªn«p*v.ko«n B^pw CÃm¯ ssXw]n B\v kÀg AfrSs] fpS`m¡m^v.AfrSs] Wà N¼n b_ªp fqZv BNpw F¶nXv AkapsX fp` sM¡n DX¡pw .AfrS N¿v S«n fmäpw.F¶m`pw WnÀdÔn¨ bnXn¡m_p*v kÀg.
H^p UnkÊw bp`Às¨ FjptWäp kÀg AXp¡a]nt`¡v sI¶t¸mÄ AfrS AXp¡a]n Im] D*m¡p¶p.Npan¨p fpXn Hs¡ tSmÀ¯p sk¨v sN«n Wn`v¡mWv N*t¸mtj kÀg]psX Nt{*mÄ tbm]n.kÀg]ms\Nn Npan¨n«pw Cà bÃp tbm`pw tS¨«nÃ.kÀg A½]psX _qw tbm]n tWm¡n.B^pw FjptWäm]nà .tWs^ AXp¡a]nt`¡v tbm]n .bSps¡ tbm]n AfrS]psX dm¡n NqXn sI¶v N]_n bnXn¨p.sbs«¶v Han CXm³ tWm¡n]m AfrS]psX km] sbmSn Mm³ kÀg]ms\¶p b_ªp .F¶n«v N¿v fmän.knXp kÀtlgn Bs^Nn`pw Nm\pw F¶v b_ªp.B^pw FjptWäm«nà F¶v b_ªn«v AfrSs] Nnhv AXn¡m³ tbm]n.AfrS fpOw fmän.tbm]n bÃp tI¨n«v k^m³ b_ªp .
kÀg : bÃp tS¨n«v k¶m Nnhv AXn¡m³ h½Snt¡m?
AfrS : tWm¡mw
kÀg : Cs¸m k^mw

kÀg HmXn tbm]n bÃp tIIv HmXn k¶p .AfrS At§m«v Sn^nªp Wn`¡m]n^p¶p .kÀg dm¡n NqXn tbm]n«v AfrS]psX Np*n¡v tN_n bnXn¨p .AfrS Sn^nªSpw kÀg sN«n¡nbnXn¨p Ip*n Nnhv AXn¨p AfrS NpS_n fm_n.
kÀg : Wo]tà h½Sn¡mWv b_ªSv
AfrS : FWn¡v C§sW CãvXÃ tI¨n.tI¨n¡v kngffmNpw F¶v knIm^n¨n«m\v N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

DP

10 Comments

Add a Comment
  1. ഗുഡ്.ബാക്കി പാർട്ട്‌ എഴുതു

  2. ഗുഡ്. വിശദീകരിച്ചു എഴുതണം

  3. Photo idaan ariyilla.
    Next part page kootti ezhutham.

  4. പേജ് കൂട്ടി വിശദീകരിച്ചു എഴുതണം.

  5. രണ്ട് പേരുടെയും ഫോട്ടോയും ചേർത്തിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേനെ

    1. Aaaahaaa…..lesbian veraa undo…..

  6. Kollam bro page kootikoo fetishum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan