ഒരു വെടക്കന്റെ വീരഗാഥ 5 [Mr.Pervert] 643

Kambi Views 77935

ഒരു വെടക്കന്റെ വീരഗാഥ 5

Oru Vedakkante Veeragdha Part 5 bY Mr.Pervert | Previous Parts

 

Cu tW^¯v FWn¡m^p knan¡m³ F¶mt`mIn¨v C^n¡pN]m]n^p¶p Mm³.. At¸mjm\v AkÄ ko*pw hwhm^n¨Sv..
“”CSv A³hnd]m\v..””
“”Dw.. “” Mm³ H¶v fqapN fm{Sw sI]vSp..
“”A]mw thm_n.. sbs«¶v tN«t¸m..””
“”A]mw thm_n äq.. Mm³ A§sWs]m¶pw hwhm^n¡m³ bmXnÃm]n^p¶p..
“”AsSm¶pw hm^fnà FWn¡v fWÊn`mkpw.””
“”F´m Cu tW^¯v.. ?””
“”FÃmk^pw D_§n]n«v knan¡msf¶v N^pSn..””
“”thm_n b_]m³ knan¨Smt\m..””
“”AsS.. bns¶..””
“”bns¶.. ?””
“”bns¶ tks_ H^p Nm^yw NqXn D*v..””
“”b_]q..””
“”tW^n«v b_]m³ FWn¡v ssV^yfnÃ.. ASv sNm*v tcm\n`qsX b_]mw F¶v N^pSn.. FWn¡v Cãfm\v..””
“”F´v -??”” Mm³ BsN Nnan bm_n C^p¶p.. hzbvWw B]n^nt¡m F¶v N^pSn..
“”Cãfms\¶v.. Mm³ tbms«.. Wmsa Nm\mw..””
AkÄ tcm¬ N«v sI]vSv tbm]n..Mm³ BsN ht´mgw sNm*v SpÅn¨mXn.. Wmsa Nm\p¶ ks^ D_¡w Nn«nÃ.. Mm³ Bt`mIn¨v NnX¶p.. Ft¸mtjm H¶v f]§n–.. bntä Unkhw tW^s¯ ¢mhn tbm]n.. bt£ AkÄ kÃmsS ssf³Zv sI]vSnÃ.. AkÄ Ss¶]tà knan¨Sv F¶m]n Fsâ hwl]w.. ¢mÊv knXmWm]t¸mÄ AkÄ Hä¡v WX¡p¶Sv N*p..Mm³ H¶pw tWm¡n]nÃ.. AkapsX AXp¯v tbm]n hwhm^n¨p..
“”Wo]tà C¶s` knan¨Sv ?””
AkapsX fpOw BsN tbXn¨ tbms`]m]n..
“”F¶ns«´m H^p ssf³Zv CÃm¯Sv ?””
“”Bs^¦n`pw Nm\pw.. Mm³ tbms«..””
“”N*ms`´m.. tbmNm³ b_..””
“”Dw..””
“”C¶s` b_ªSv hSyfmt\m..?””
“”AsS..””
“”FWn¡v knlzmhfm]nÃ..””
“”Ft´ ?””
“”Wo]tà b_ªSv ASv sNm*v..””
“”Hmiv.. CWn F´v b_ªm knlzhn¸n¡pN ?””
“”b_]*.. H^p D½ S¶m fSn..””
“”A¿Xm.. AsSms¡ hf]w BNpt¼m S^pw.. Ct¸m knXv.. Mm³ tbms«..””
“”Mm³ km§nt¨mamw..””
AkÄ In^n¨v sNm*v tbm]n.. Fsâ DÅn ht´mg¯nsâ H^p Wq_v `Íp sbm«n–. Mm³ ht´mgt¯msX AknXp¶v tbm]n… Unkh§Ä NX¶v tbm]n.. M§Ä S½n H^pbmXv AXp¯p.. tcm¬ knanNapw ¢mÊv N«v sI]vSpÅ hwhm^kpw Hs¡ WX¶v tbm¶p.. bt£ D½ fm{Sw Nn«n]nÃ.. Mm³ F{S tImUn¨n«pw WX¶nÃ.. AkÄ Hjnªv– fm_n.. H^p Unkhw tWs^ Wn¶v hwhm^n¡pt¼mÄ B^pfnsöv D_¸v k^p¯n] tlgw ^*pw N¸n¨v sbs«¶v AkapsX Ip*n D½ sk¨p.. AkÄ tgm¡m]n– Wn¶p.. fpOw Ipk¶p.. H^p sh¡³Zv sNm*m]n^p¶p FÃmw.. AkÄ tkPw tbm]n.. FWn¡msN H^p AhzØS N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Mr.Pervert

7 Comments

Add a Comment
  1. Kollam adipoli ..paksha kunjammaya avoid chaythathu saroyalla katto ..kunjammayuda pinnakkam mattiyadukkanam katto ..

  2. കഥ കൊള്ളാം. പക്ഷെ കമ്പി ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ചു കൂടി വിശദീകരിച്ചു പൊലിപ്പിച്ചു എഴുതിയാൽ നന്നായിരിക്കും. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം.

    1. Thanks.. Shradhikkam..

  3. കൊള്ളാം, നന്നായിട്ടുണ്ട്

  4. നല്ല പുരോഗതിയുണ്ട്‌ സുഹൃത്തേ. കുഞ്ഞുമ്മയുടെ പിന്നിൽ പണിയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കൊഴുപ്പിക്കാമായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan