കളിയോഗം 2 [ബോബി] 1000

Kambi Views 62059

കളി യോഗം 2 [അമ്മ, ചിറ്റ]
KaliYogam Amma Chitta Part 2 bY ബോബി | Previous Part

 

Njnª bmÀ«v– FÃmkÀ¡pw CãvXfm]n N^pSp¶p. BUyfm]m\v FjpSp¶Sv ASnsâ Np_kpNsa {blvWfmNmSn^p¶ km]W¡mÀ¡pw {bhn²nN^n¨ sshänWpw Wµn. Wn§apsX Nfâv– Mm³ km]n¨p, Wn§apsX Aen{bm]w Mm³ fmWn¡p¶p.

Inä]psX cv`mgv dm¡v AXp¯ NT]n knk^n¡mw SpXÀ¶pÅ NT]m\v b_]p¶Sv.

ko*pw b_]p¶p CsSm^p C³shÌv tÌm_n]m\v Sm`vb^yfnÃm¯kÀ km]n¡m³ fpSn^^pSv.

^mkns` F\oät¸mÄ 9 f\n B]n^p¶p ^m{Sn]n WX¶ Nm^y§Ä HmÀ¯v BsN H^p sX³g³ A½s] CWn F§sW tchv sI¿pw BsN H^p NpätdmVw. H^n¡`pw B hmih¯nWv Mm³ fpSn^m³bmXnÃm]n^p¶p tbm] dp²n BWk`n¨m`pw Nn«nÃt`m. iman`pw _qfn`pw B^pfnÃ, AXp¡a]n sI¶t¸mÄ Inä hm^n FXp¯p sI_n] b\n]n`m\v.

Inä: “”B- Wo F\otäm F¶ms` Fs´m^p D_¡fm]n^p¶p C¶s` sI¿msf¶v b_ª Nm^yw Hs¡ sI¡³ f_t¶m?””

WsÃm^p f_pbXn b_]m³ km¡pNÄ fWÊn b^Sn.

Mm³: “”C¶s` Ft´m H^p £o\w D_§nt¸m]n. F¶n«v A½ FknsX? “”

Inä:””AkÄ b¨¡_n km§m³ B\v tSm¶p¶p Wnsâ AÑsâ NqsX tbm]n«p*v. bns¶ Mm³ C¶v tbmkpw Fsâ sN«nt]m³ knan¨n«p*v b_¼n b\n¡À D¨¡v k^pw F¶v At¸mÄ Mm³ AknsX tk\w””

Mm³:””Ft¸mÄ? “”

Inä:””Wnsâ A½ k¶n«v tbmkpw. Wo At§m«v– km Ct¸mÄ F´m]m`pw `okv Atà WnW¡v tk*Sv Mm³ AknsX¶p S^mw””

Mm³: “”k^mw H^p ssd¡v D*m]n^pt¶Â Ft¸mjpw tbm]n k^mfm]n^p¶p ASv– km§m³ Aѳ h½Sn¡nÃ,””

Inä:””F{S Bkpw?””

Mm³:””sh¡âv– ssd¡nWv H^p 50000^qbs]¦n`pfmkpw””

Inä:””Mm³ H^p 20 S^mw Wo km§n¡m³ tWm¡v “”

Mm³ In^n¨p sNm*v b_ªp hmVm^\ b\n]m³ B\p§Ä At§m«m\v Nymgv S^m_v CSnt¸mÄ tWs^ Sn^n¨m\tÃm… F´m]m`pw Inä tbmktà H¶v km]n`n«v Sm..

H¶v tbmXm C¶v tk* Mm³ {ZÊv– Hs¡ fmän]Sm\v Wo hm^n]n Na]pw F¶v b_ªv Inä b\n]n kybrS^m]n.

F´m]m`pw ^m{Sn]nt`m bän]nà H¶v FXp¯p Sm Intä F¶v b_ªv Mm³ sdÀfpZ Smjv¯n Np«sW bp_¯nXp¯p.

Cu sI¡sâs]m^p Nm^yw Mm³ sI]vSp S^mw bt£ Wo Fsâ tUi¯v bp®ymiw San¡^pSv tNt«m F¶v b_ªv Inä In^n¡m³ SpX§n MmWpw N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

13 Comments

Add a Comment
 1. Don’t share Amma please
  Its bore and repeating

 2. അമ്മയെയും കൊടുക്കണം ‘അമ്മ ആണെന്ന് കൂട്ടുകാർ അറിയാതിരുന്നാൽ മതി . അതാണ് നല്ല ട്വിസ്റ്റ് . കമ്പികഥയിൽ എല്ലാം വരണം അങ്ങനെ പാടില്ല ഇങ്ങനെ പാടില്ല എന്നില്ല ബോബി . ബോബിയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എഴുതു സ്പീഡ് കുറക്കുക കളിയും സാഹചര്യവും സംഭാഷണവും കൂട്ടുക അതാണ് വേണ്ടത്

 3. കൊള്ളാം. കളിയുടെ സ്പീഡ് കൂടുതൽ ആണ്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം.

 4. nannayirunny..
  ithra speed venda ennoru thonnal..
  pinne ammaye share cheyyanda.. its bhor..

 5. കഥ കൊള്ളാം…

  ഭയങ്കരമായ സ്പീഡ് ആയി പോയി…

  അമ്മയെ ഷെയർ ചെയ്യണ്ട

 6. കൊള്ളാം ബോബി

 7. എല്ലാം പെട്ടെന്നു നടന്നപോലെ. കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും ആദ്യത്തെ ഭാഗമായിരുന്നു കൂടുതൽ നല്ലത്‌.

 8. kollam adipoli ..pinna chittaya kalikkan koduthalum ammya kuttukarkku vittu kodukkararuthu katto.

  1. ശേഷം അടുത്ത കഥയിൽ

 9. hello

  katha kollam…..pakshe sharing oru rasam illa….kathayude gathi marum…athu veno ennu ningal thanne onnu alochichu nokko…..ezhutukarananu final decision edukkendathu

  1. ഒരു ട്വിസ്റ്റ്‌ ഉണ്ട്… മുൻവിധികളോടെ മാത്രമേ അടുത്ത ഭാഗത്തെ കാണു അതിന് എതിരായി ട്വിസ്റ്റ്‌ ഉണ്ട്… അടുത്ത കഥയിൽ കാണാം..

 10. NICE STORY BUT STORIYUDE LAST ESHTAPETTILLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018