പെരുമഴ നൽകിയ മധുചഷകം [ANOOP SS] 708

348187 Kambi Views

 

പെരുമഴ നൽകിയ മധുചഷകം

PeruMazha Nalkiya Madhuchashakam Part 1 bY Anoop SS

 

{bn] hpir¯p¡sa Mm³ AWqbv,Fsâ “”dm`yNm`s¯ HmÀ½NÄ “”Wn§Ä km]n¨n«p*mNpw,ASnsâ AXp¯ emP§Ä CWn]pw k^pkmWp*v.bs£ ASnWnX]n FWn¡v KoknS¯n H^n¡`pw f_¡m³ Njn]m¯ H^p AWpekw Njnª]mjvI D*m]n.ASp F{S]pw tkPw Wn§tamXp b¦pk]v¡m³ Mm³ B{Pin¡p¶p.Mm³ hwek¯nt`¡v k^mw.

Fsâ sI_n]½]psX fNapsX knkmiw Cu fmhw AkhmWw B\v.ASnWm N`ym\¯nWp dÔp¡sa £\n¡pkmWm]n Ak^psX koXpNan tbmNp¶Sv FÃm]nX¯pw bSnkm\tÃm.ko«n Wn¶pw H^pbmXp Uqs^]pÅ dÔp¡sa £\n¡pkm³ tbmNp¶Sv kas^ dp²nfp«pÅ H^p tKm`n Ss¶]m\v.W½psX Wm«n ko«n Wn¶pw B\p§apw sb®p§apw tbm]n b_ªnsæn b_]p¶ ko«ns` FÃmk^pw N`ym\¯nWp k^nÃ.AXp¯ dÔp¡sa AÑWpw A½]pw Ss¶ tbm]n knan¡p¶ H^p Nojzj¡fm\v.ASpsNm*p ANs`]pÅ koXpNan dhn tbm]n knan¡m³ Wn¶m H^pfmhw sNm*pw So^nÃ.ASnWm H^p Nm_pknan¨p FÃm]nX¯pw tbm]nb_]pkm³ So^pfmWn¨p.Fsâ Gäkpw Ca] fmf³ kntUl¯m\v.At±iw sI_n]½s] knan¨p N`ym\H^p¡§Ä B^mªt¸mÄ CSnsW¡p_n¨pw b_ªp.At¸mÄ fmf³ b_ªp k*n Bs^¦n`pw HmXn¡mWps*¦n At±i¯nsâ NmÀ FXp¡m³. At¸mÄ ASymklyw k*nt]mXn¡m³ A_n]mkp¶ Ft¶mXp B k*ns]Xp¯p AkÀs¡m¸w tbmNm³ A½ WnÀdÔn¨p.FWn¡p ASnWp Sos^ Sm`vb^yw Csæn`pw fäp kjnNsam¶pw CÃm¯SnWm Mm³ h½Sn¨p.

fmf³ koXv k¨n^n¡p¶Sv fmfn]psX Ø`¯m\v,fmfn]psX AÑWpw A½]v¡pw AkÀ Hä tfmam\v.ASpsNm*p Ss¶ AknXps¯ koXpw khvSpkNNapw FÃmw Ak^psX tb^n`pfm\v. H^p bj] koXp*m]n«pw PÄcpNm^sâ {bu[n knant¨mSp¶ ^oSn fmf³ ASnWXp¯m]n H^p k`n] ^*pWn` koXpw Ipäpw fSn`psfÃmw b\nSn^p¶p. ASnWp tlgw H^p kmP\À Nm_pw AkÀ km§n,fmfn¡v ASnWp fpt¶ tim* BÎnk Xpko`_pw D*v. Ct¸mÄ AknsX]m\v fmfn]pw f¡apw Ak^psX AÑWpw A½]pw Njn]p¶Sv. f¡Ä Wm`n`pw ^*n`pw bYn¡p¶p. fmfn¡p GNtUlw fp¸¯nWXp¯p {bm]fp*v. Nm\pkm³ Wà AjNpw sFlz^ykpfm\v. FÃmkt^mXpw H^pbmXp hwhm^n¡p¶ lo`fm\v. ASpsNm*p Mm³ CXs¡ms¡ AknsX tbmNm_p*v. fmfn]psX A½]pw Aks^t¸ms` Nm\m³ Wà tI`m\v. A³bSnWXp¸n¨p {bm]fps*¦n`pw N*m Wm`vbSnWp tf b_]nÃ. fmfn]psX AÑWp Wà {bm]fp*v GNtUlw A_pb¯©nWXp¯v k^pw. Ahvf]psX]pw fäpw AhpO§apw D*]mÄ¡v. fmfn]psX Aѳ Wà b\fpÅ NpXpwd¡m^Wm]SpsNm*m\v AhpO¡m^Wms\¦n`pw bmks¸« N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Anoopss

Anoopss

37 Comments

Add a Comment
 1. Story super ayittundu . Last ayappol speed koodi. Next pat Il kooduthal kalikal ulpeduthuka. Katta waiting.

  1. നന്ദി.

  1. നന്ദി.

  1. നന്ദി.

 2. Polichutta mithe kidukki super

  1. പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു നന്ദി.

 3. കിടിലൻ കഥ…

  1. പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു നന്ദി.

 4. മാമിയുടെ അച്ഛനെ ആശുപത്രയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അനൂപ് ആശുപത്രയിൽ നിൽക്കട്ടെ. അമ്മമ്മയും മാമിയും മാറിമാറി ഓരോ ദിവസം അനൂപിന്റെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ. രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി. കഥ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. നല്ല വിവരണം നല്ല കളി

  1. നന്ദി.താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു, അനു കളിച്ചു കളിച്ചു ഒരു വഴിക്കാകാതിരുന്നാൽ മതി

 5. Muthey usharayitund 2nd part pettann porate……..

  1. പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു നന്ദി.

 6. super story & extra ordinary narration ..
  pls come fast with the next part ..
  mamiyekkoodi koottikko

  1. പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു നന്ദി.

 7. കൊള്ളാം.

  1. പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു നന്ദി.

 8. ആത്മാവ്

  ബ്രോ കഥയും, അവതരണവും അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഒരു 6, 7 പേജുകൾ വളരെ നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അവസാനം സ്പീഡ് വളരെ കൂടിപ്പോയി. പോട്ടെ സാരമില്ല.. അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ രണ്ട്മൂന്ന് കളികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബാലൻസിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. By സ്വന്തം ആത്മാവ് 💀👈.

  1. നന്ദി .പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതു മനസിലാക്കുന്നു.കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

 9. പ്രോത്സാഹങ്ങൾക്കു നന്ദി.

 10. Supt story next part vagam

  1. പ്രോത്സാഹങ്ങൾക്കു നന്ദി.

 11. Dear Anup,
  Avatharanam Nannayi. Kadhayum Kollaam. Adutha bhagangalkkayi kaathirikkunnu.

  1. പ്രോത്സാഹങ്ങൾക്കു നന്ദി.

 12. നല്ല അവതരണം. ഇനി ഇവരുടെ കളി മാമി കണ്ട്‌ വന്ന് മാമിയുമായും ഒരു കളി ഉണ്ടായാൽ തകർക്കും.

  1. പ്രോത്സാഹങ്ങൾക്കു നന്ദി.തകർക്കാം ബ്രോ.

 13. Bhagayavan…bhagayavan .
  Avatharanam adipoli ..eni ethu kazhinjathinu sasham ullathu kudi poratta ..akamshayoda kathirikkunnu ..

  1. പ്രോത്സാഹങ്ങൾക്കു നന്ദി.ഉടനെ വരുന്നുണ്ട്.

 14. Bakki pettannu poratte …

  Superb storY ….

  Adipoli avathranam ….

  1. പ്രോത്സാഹങ്ങൾക്കു നന്ദി.ഉടനെ വരുന്നുണ്ട്.

 15. നല്ല കഥയായിരുന്നു ബ്രോ. പക്ഷേ വളരെ ധൃതി പിടിച്ചായിപ്പോയി അവസാന പേജൂകൾ. കുറച്ചുകൂടി വിസ്തരിക്കാമായിരുന്നു. എങ്കിൽ ഇതിലും കലക്കിയേനേ..

  1. പ്രോത്സാഹങ്ങൾക്കു നന്ദി. അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

 16. അനുപേ കിടിലം കഥ. എഴുതിയ രീതിയും കൊള്ളം. തുടർന്നും ഇതുപ്പോലേ അല്ലങ്കിൽ ഇതിലും മികച്ചതായി എഴുതുക.

  1. പ്രോത്സാഹങ്ങൾക്കു നന്ദി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan