ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 728

Kambi Views 143358

N¼nNp«³.sWäv tks_ B]n^p¶p .Mm³ NnX¶ _qfn Wn¶v imant`¡v Sn^n¨p tv k¨n^p¶p .Np_¨p Njnªp tkmÄtXKv k¶p AkÀ N`ym\ koZnt]m fpjpk³ N*pSoÀ¯p .AkhmWw ko«n tbmNpkm³ ‘A½ Fs¶ knans¨¦n`pw Mm³ Wà D_¡¯n`m]SnWm AknsX NnX¡s« Wmsa k^pw F¶v tI«Wpw tI¨n]pw NqXn b_ªSm]n bntä¶v ‘A½ Ft¶mXv b_ªp FWn¡v CsSm¶pw HmÀf]p*m]n^p¶nà .
Wà D_¡¯n B]n^p¶ Mm³ ^m{Sn]n Ft¸mtjm D\À¶p Wà Umiw tSm¶n] FWn¡v Np_¨p hf]w FknsX NnX¡p¶p F¶ HmÀ½]pw CÃ. A§sW NnX¶ Mm³ N®v Sp_¶p tWm¡pt¼mÄ tv ]psX {bNmlw B _qfn N*p. Mm³ Sn^nªp NnX¶p tWm¡n]t¸mÄ _qfns` A`fm^]ns` N®mXn]n NqXn B tv ]n WX¡p¶Sv N* Fsâ lzmhw Wn`¡p¶Sptbms` tSm¶n .Nm^\w A¶pks^ H^p bp^pgWpw hv{So]pw S½n ss`wPnN dÔ¯n GÀs¸Xp¶Sv Mm³ N*n«nà .B tv ]psX hv–{NoWn H^p hm]n¸pw fUm½]pw S½n`pÅ NmftNanNÄ B]n^p¶p .Mm³ A`vbhf]w lzmhw AX¡n¸nXn¨p ASp N*p .At¸mÄ iman Wn¶pw H^p H^p sM^§p¶ lÐw tN« Mm³ At§m«p {l²n¨p .ASv tI¨n]psX sM^¡fms\¶p FWn¡v tkPw fWÊn`m]n .Mm³ hmkUmWw N«n`nsâ A^nNnt`¡v Wo§n imant`¡v tWm¡n . AknsX S_]n H^p»m¦änWv fpNan`m]n tI¨n NnX¡p¶SpN*p ,tI¨n]psX ssWän]pw bmkmX]pw A^]v¡p fpNant`¡v N]än k¨n^p¶p.Mm³ tWm¡pt¼mÄ tI«³ Np¼n«n^p¶p tI¨n]psX Nm`nsâ CX]n S`k¨n^n¡p¶p A`vbw NqXn {l²n¨t¸mÄ tI«³ AknsX W¡ns¡mXp¡p¶Sm]n fWÊn`m]n .tI¨n hpt^tg«sâ S`fpXn]n bnXn¨p k`n¡pN]pw sM^§pN]pw sI¿p¶p*m]n^p¶p .kas^ hwl]t¯msX Mm³ AÂbtW^w ASpw tWm¡n NnX¶p .Np_¨p Njnªp tI«³ S` D]À¯n .At¸mÄ tI¨n kas^ tkPw tI«sâ fpXn]n bnXn¨p AkntX¡p Smjv¯n ,F¶n«p WnÀ¯^psS¶p b_]p¶p .At¸mÄ FWn¡v fWÊn`m]n tI¨n hpOw sNm*v sM^§p¶Sm\v F¶v .Np_¨p Njnªp tI¨n H^p lo¡m^t¯msX tI«sâ S`]n fp_psN bnXn¨n«p hmkVmWw bnXnkn«p.
At¸mÄ S`]p]À¯n] tI«³ hpOw Nn«nt]m F¶v tI¨nt]mXv tImUn¨p .At¸mÄ tI¨n tI«sW sN«n¸nXn¨p Ip*n D½ k¨p .AÂbtW^w AkÀ A§sW NnX¶p .Cu hf]w A`fm^]psX ¥mÊn`qsX tv ]n tWm¡n] Mm³ N*Sp fUm½ hm]n¸nsâ Wà k`n¸fpÅ Nn§n\n (A¶v Np®s]¶ tb^_n]nà ) sFhv {Now tbms` S` fpS NX ks^ Du_nk`n¡p¶p*m]n^p¶p .At¸mÄ hpt^tg«³ tI¨nt]mXv kas^ ldv–Uw Smjv–¯n Ft´m b_]p¶Sv tN«p Mm³ At§m«v tWm¡n At¸mÄ tI¨n N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

ANOOP SS

18 Comments

Add a Comment
 1. പൊന്നു.?

  കൊള്ളാം…..

  ????

  1. നന്ദി

 2. കൊള്ളാം continue…

 3. എഴുത്തിന്റെ ശൈലി കണ്ടാൽ ആദ്യം എഴുതുന്ന പോലെ അല്ല തോന്നിയത്. എങ്കിലും നന്നായിരുന്നു. ബാക്കി കൂടെ എഴുതു..

  1. adhyamayittezhuthiyathanu bro,thanks.

 4. Good, pls continue..

  Cheers

 5. കൊള്ളാം

 6. എഴുതൂ ……..

 7. Kollaam thudaroo

 8. കൊള്ളാം നല്ല കഥ അടുത്ത ഭാഗം ഉടൻ വരണം

  1. Thudakkam kollam anoop ..speed onnu control chayanam katto ..pinna page kuttanam ..please continue ..

  2. Thanksതീർച്ചയായും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All content posted here is 100% fictional. Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | Terms of Use