വീണ മിസ്ട്രസ് റൂൾസ്‌ 1255

Kambi Views 435870

വീണ മിസ്ട്രസ് റൂൾസ്‌

Veena Mistr3ss Rules Author  നമിത പ്രമോദ്

Hmcohn Wn¶pw k¶v Npan¨v ^s*®w koln]n«v A¶v ^m{Sn D_§m³ NnX¶p.

At¸mjm\v Aksa ^m{Sn knan¡msf¶v b_ª Nm^yw HmÀ¯Sv–.. ko\. Fsâ emkn em^y B\v.. Bav C¨n^n fpän] CWfm.. Wà Nj¸n. N`ym\w ko«pNmÀ b_ªv D_¸n¨n«p*v. AkapsX ¢mÊv– Njnªm DXsW N`ym\w.

Mm³ knan¨t¸mÄ Nps_ _nRv Njnªm\v AkÄ FXp¯Sv.

“”””F´m]n^p¶p tfmsa b^nbmXn?”, Mm³ H¶v B¡n In^n¨p sNm*v tImUn¨p.

“”Hiv.. Mm³ H^p kjpSW§ N]äpkm]n^p¶p. Fs´? sI_p¡Wv Npj¸fpt*m?””, AkÄ In^n¨p.

“”D*v.. kjpSW§ N]än sbmanI bq_v Cu t_mgWv b®m³ tk*m..””

“”At¿m.. FXm ISn¡tÃ.. Mm³ Ip½m b_ªSm. Mm³ tXm]n`än B]n^p¶p.. ASm FXp¡m³ t`äv Bs].”” AkÄ b_ªp.

“”FXm.. Fs¸mjmXm Nm\ps¶?”” AkÄ tImUn¨p.

“”h¬tZ?”” Mm³ b_ªp.

“”Hms¡””

“”Wnsâ koXv Hms¡ Bt\m?”” Mm³ tImUn¨p.

“”Fhv. B^pw Nm\nÃ. b¸]pw f½]pw H^p Ø`wks^ tbmNpw. sskNnt« k^q””

“”FXm H^p Nm^yw tImUn¡s«?”” AkÄ tImUn¨p.

“”sl^n¡pw W½Ä Cu _nh-vNv FXp¡t\m?””

“”Hiv.. tkt*Â tk* tfmsa.. FWn¡mt\Â A¶v H^p fmt^yKv c¦vgWpw DÅSm.. Mm³ ASnWp sbmt¡mamw..””

“”At¿m.. tbmktÃ.. tk\w.. tk\w..”” AkÄ In^n¨psNm*v b_ªp. “”k^pt¼m Fsâ sI¡Wv H^p hÀss{bhv D*v..””

“”Nj¸¯n..”” Mm³ In^n¨p sNm*v AkapsX sIkn]n Wq_v D½ sk¨p.

Mm]_mjvI ^mkns` 10 f\n B]t¸mtj¡pw Mm³ ko\]psX cv`män F¯n.

tNmanRv sd AfÀ¯n.

Wà AXnsbman tgmÀXvhv B³Zv XogÀ«n ko\ k¶p tZmÀ Sp_¶p.

“”””CSm^v? Fsâ fnÊv– ]qWnskÀthm? Mm³ tImUn¨p.

“”””AÃXm.. Wnsâ Nj¸¯n..” ko\ Fs¶bnXn¨p k`n¨N¯p N]äns¡m*p b_ªp.

“”FXn.. FXn.. Nj¨p fp«n Wn¡pkm AsÃ?”” Mm³ ko\s] bnXn¨p Fsâ N^k`]¯n`m¡n AfÀ¯ns¡m*p b_ªp.

“”AtSX sI¡m..

ASnWtà Fsâ iÊnsW knan¨Sv.. Nj¸v– fmäm³.””

AkapsX N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

നമിത പ്രമോദ്

16 Comments

Add a Comment
 1. Good like it

 2. anyone likes to be bdsm trained?

 3. great story pwolich…pls continues

 4. കിച്ചു..✍️

  കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് നമിത…

 5. best b-d.s.m story

 6. Story thudaruka… Pls..

 7. നല്ല ഒരു സബ്മിസ്സിവ് സ്റ്റോറി. കുറച്ചു കൂടി എഴുതാമയിരുന്നു എന്ന പരാതിയുണ്ട്.

 8. 😍😍😍😍😍😅😅😅😅😅😅😅
  🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
  😶😶😶😶🙄😶🙄🙄🙄😶😶😶
  🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕
  😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐
  😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯
  😌😌😌😌😔😌😌😌😌😌😌😌
  🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
  😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

  💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑

 9. Ennalum avalkku Oru adi koduthittu avale ninte slave akkamayirunnu potte

  1. Enikke oru adimakadha parayanunde
   Please dont share id ente idiya

   1. Fb id paranju thaaaa…

   2. എഴുതാം

   3. ആത്മാവ്

    Dear റീനാ… എന്താ ഇത് പിടിച്ചില്ലേ… ഹ… ഹഹ… ഹഹ… By ആത്മാവ് 💀👈

 10. The best b.d.s-m story I’ve ever read!!! Kurachoode theri, hum1l1at1on include cheyyuu next time

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5