ആദ്യരാത്രി 2 [Red Spider] 603

Kambi Views 52793

ആദ്യരാത്രി – 02
ADYARATHRI PART 2 BY RED SPIDER

 

siZvshäv sIkn]n Wn¶pw Du^msS B]n^p¶p Mm³ NnX¶Sp. A`vbw Njnªt¸mÄ hvtWi]psX sM^p¡kpw bSnª hwhm^kpw Mm³ tN«p. Mm³ ko*pw N¼yq«_nt`¡v {l²n¨p.tKm H^p Nan¡pNqXn S¿ms_Xp¡pN]ms\¶p Mm³ knIm^n¨p. Ct¸mÄ tKm]pw hvtWi]pw sdZn C^n¡pN]m\v.tKm hvtWi]psX fp`NÄ ^*pssNsNm*pw sM^n¨p DX¨psNm*n^n¡pN]m\v. AkapsX S`fpXn fp³bnt`¡v ^*pklt¯¡pfm]n NnX¶n^p¶p ASp fp`NapsX fpNan ks^ F¯p¶p*v .tKm]psX Np® H^p D`¡]psX fp³klw 10 C©v Woa¯n fp_n¨pk¨Sptbms` FWn¡v tSm¶n . hvtWi ]psX hwhm^Sv–Wm]n Mm³ siZvshäv lÐw Nq«n. hvtWi tKmt]mXv Atb£m emk¯n b_ªp. tk* tKm A§sWs]m¶pw sI¿* AsSWn¡v A_¸m\v. CSv W½psX BUy^m{Sn]m\v Ct¸mÄ Ss¶ Mm³ kÃmsS £o\n¨p. bns¶ tKm]psX ASpw kas^ k`pSm\v ,AsS§mWpw AN¯pN]än]m Mm³ I¯ptbmNpw .ASpw b_ªp AkÄ B N^nwNp®s] eoSnt]msX tWm¡n . tI¨ns] Np*n¡v AXn¡mWm\v– tKm]psX {lfw F¶v FWn¡v fWÊn`m]n .bs£ AsS§sW hmVn¡pw hvtWi]psX NqSn¯pa kas^ sI_pSm\v tKm]psX tbms`s]m^p eof³ Np®s] DÄsNmÅm³ ASnWphmVn¡nà . tKm At¸mÄ AkapsX fp`Nan Wn¶p bnXp¯wkn«n«v AkapsX fpOt¯¡v tWm¡n Pu^k¯n b_ªp . hvtWi Wos]sâ em^y]m\v Mm³ b_]p¶sS´pw Wo AWph^n¡\w. ASpw b_ªp tKm Aksa sdZn b«ns] tbms` fp«pwssNNapw Np¯n WnÀ¯n¨p.CWn b_ªn«pNm^yw Cà F¶v fWÊn`m] bmkw hvtWi FÃmw H^p bmks] tbms` AWph^n¨p .F¶n«v tKm AkapsX bn_Nn fp«pNp¯n Wn¶p. hvtWi]psX sI_psS¦n`pw ewPn]pÅ skap¯fp`NÄ Sq§nWn`v¡p¶Sp N*t¸mÄ Ss¶ Fsâ Np«³ h`yq«v AXn¨pWn¶p. tKm Ssâ Np® B kn^nªp Wn¡p¶ Np*nNapsX CX]nt`¡v k¨p . ASp Nm\m³ Ss¶ WÃ^hw tSm¶n Nm^\w SqskÅ Wn_¯n H^pbmXv tbm`pfnÃm¯ AkapsX B I´nb´pNapsX CX]nt`¡v B N_p¯ Np® tN_m³ tbmNp¶p .tKm Ssâ Np® bnXn¨p B NqSnSpa]psX NkmX¯nt`¡v k¨p SÅn. bs£ ASnsâ fNpXw tbm`pw DÅnt`¡v N]_n]nÃ. tKm sb«¶v Ss¶ tflSp_¶p kmh`n³ FXp¯p Np®]n tS¨pbnXn¸n¨p, A`vbw AkapsX NkmX¯n`pw tS¨p. ko*pw Np® DÅnt`¡v SÅn .Np®]psX fNpXw Sn§nWn^§n DÅnt`¡v N]_n.sb«¶v hvtWi Np*n fpWvbnt`¡pSÅn, Np® Du^nt¸m]n. tKm H^n¡Â¡qXn DÅnt`¡v SÅn At¸mapw AkÄ Np*n fp³bnt`¡v SÅn.^*p {bmklykpw hvtWi Np*nfmän]Snsâ Wo^hw tKm]psX fpO¯p kyàfm]n^p¶p .tKm Ssâ b^p¡³ssNsNm*v AkapsX I´n]n làn]m]n H^p AXnsNmXp¯p.AXn]psX tkUW]n N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

Red spider

6 Comments

Add a Comment
 1. കൊള്ളാം

 2. Avatar

  നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിർത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു

 3. കഥ കിടുക്കി

 4. സ്പീഡ് ഇത്തിരി കുറച്ചു എഴുതൂ ബ്രോ.

 5. ഈ കഥയിലെ ജോ ഞാൻ അല്ലെന്ന് അറിയിക്കുന്നു……ഹ ഹ…

  ഏ…. ഞാൻ ഇങ്ങനല്ലാ…

  കഥ കിടുക്കി കേട്ടോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018