ആദ്യരാത്രി 2 [Red Spider] 605

Kambi Views 54538

ആദ്യരാത്രി – 02
ADYARATHRI PART 2 BY RED SPIDER

 

siZvshäv sIkn]n Wn¶pw Du^msS B]n^p¶p Mm³ NnX¶Sp. A`vbw Njnªt¸mÄ hvtWi]psX sM^p¡kpw bSnª hwhm^kpw Mm³ tN«p. Mm³ ko*pw N¼yq«_nt`¡v {l²n¨p.tKm H^p Nan¡pNqXn S¿ms_Xp¡pN]ms\¶p Mm³ knIm^n¨p. Ct¸mÄ tKm]pw hvtWi]pw sdZn C^n¡pN]m\v.tKm hvtWi]psX fp`NÄ ^*pssNsNm*pw sM^n¨p DX¨psNm*n^n¡pN]m\v. AkapsX S`fpXn fp³bnt`¡v ^*pklt¯¡pfm]n NnX¶n^p¶p ASp fp`NapsX fpNan ks^ F¯p¶p*v .tKm]psX Np® H^p D`¡]psX fp³klw 10 C©v Woa¯n fp_n¨pk¨Sptbms` FWn¡v tSm¶n . hvtWi ]psX hwhm^Sv–Wm]n Mm³ siZvshäv lÐw Nq«n. hvtWi tKmt]mXv Atb£m emk¯n b_ªp. tk* tKm A§sWs]m¶pw sI¿* AsSWn¡v A_¸m\v. CSv W½psX BUy^m{Sn]m\v Ct¸mÄ Ss¶ Mm³ kÃmsS £o\n¨p. bns¶ tKm]psX ASpw kas^ k`pSm\v ,AsS§mWpw AN¯pN]än]m Mm³ I¯ptbmNpw .ASpw b_ªp AkÄ B N^nwNp®s] eoSnt]msX tWm¡n . tI¨ns] Np*n¡v AXn¡mWm\v– tKm]psX {lfw F¶v FWn¡v fWÊn`m]n .bs£ AsS§sW hmVn¡pw hvtWi]psX NqSn¯pa kas^ sI_pSm\v tKm]psX tbms`s]m^p eof³ Np®s] DÄsNmÅm³ ASnWphmVn¡nà . tKm At¸mÄ AkapsX fp`Nan Wn¶p bnXp¯wkn«n«v AkapsX fpOt¯¡v tWm¡n Pu^k¯n b_ªp . hvtWi Wos]sâ em^y]m\v Mm³ b_]p¶sS´pw Wo AWph^n¡\w. ASpw b_ªp tKm Aksa sdZn b«ns] tbms` fp«pwssNNapw Np¯n WnÀ¯n¨p.CWn b_ªn«pNm^yw Cà F¶v fWÊn`m] bmkw hvtWi FÃmw H^p bmks] tbms` AWph^n¨p .F¶n«v tKm AkapsX bn_Nn fp«pNp¯n Wn¶p. hvtWi]psX sI_psS¦n`pw ewPn]pÅ skap¯fp`NÄ Sq§nWn`v¡p¶Sp N*t¸mÄ Ss¶ Fsâ Np«³ h`yq«v AXn¨pWn¶p. tKm Ssâ Np® B kn^nªp Wn¡p¶ Np*nNapsX CX]nt`¡v k¨p . ASp Nm\m³ Ss¶ WÃ^hw tSm¶n Nm^\w SqskÅ Wn_¯n H^pbmXv tbm`pfnÃm¯ AkapsX B I´nb´pNapsX CX]nt`¡v B N_p¯ Np® tN_m³ tbmNp¶p .tKm Ssâ Np® bnXn¨p B NqSnSpa]psX NkmX¯nt`¡v k¨p SÅn. bs£ ASnsâ fNpXw tbm`pw DÅnt`¡v N]_n]nÃ. tKm sb«¶v Ss¶ tflSp_¶p kmh`n³ FXp¯p Np®]n tS¨pbnXn¸n¨p, A`vbw AkapsX NkmX¯n`pw tS¨p. ko*pw Np® DÅnt`¡v SÅn .Np®]psX fNpXw Sn§nWn^§n DÅnt`¡v N]_n.sb«¶v hvtWi Np*n fpWvbnt`¡pSÅn, Np® Du^nt¸m]n. tKm H^n¡Â¡qXn DÅnt`¡v SÅn At¸mapw AkÄ Np*n fp³bnt`¡v SÅn.^*p {bmklykpw hvtWi Np*nfmän]Snsâ Wo^hw tKm]psX fpO¯p kyàfm]n^p¶p .tKm Ssâ b^p¡³ssNsNm*v AkapsX I´n]n làn]m]n H^p AXnsNmXp¯p.AXn]psX tkUW]n N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Red spider

6 Comments

Add a Comment
 1. കൊള്ളാം

 2. ജാവേദ്

  നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിർത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു

 3. കഥ കിടുക്കി

 4. സ്പീഡ് ഇത്തിരി കുറച്ചു എഴുതൂ ബ്രോ.

 5. ഈ കഥയിലെ ജോ ഞാൻ അല്ലെന്ന് അറിയിക്കുന്നു……ഹ ഹ…

  ഏ…. ഞാൻ ഇങ്ങനല്ലാ…

  കഥ കിടുക്കി കേട്ടോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5