ഡിവോസി 2 [മനു കുട്ടൻ] 596

Kambi Views 61730

ഡിവോസി 1

Divocy Author Mau Kuttan | Previous Parts

Biv Im^p tbm]n AtÃ, CWn Mm³ b_]mw Wn§apsX Bfn. Np_¨p t`äv B]n. ASnWp CWn B {Zm¡pa]psX km]n C^n¡p¶Sv tN¡*n k^pw. Im^p D*m]n^ps¶¦n A]mÄ H¶pw b_]nÃ.

Nm\m³ WÃ `p¡v Bs\¦n`pw km Sp_¶ Npäw b_¨n`m.. fäpÅkt^msXms¡ In^n¨p Sfml b_]pw , Fs¶ Nm\pt¼m fm{Sw Ft´m H^p S^w hzemkw B\v.

F´ms\¶v A_n]nà A]mÄ¡v Fs¶ Nm\pt¼m SpX§pw sIm_n]m³.. sk_psS Hmt^m¶v N*p bnXn¨p Io¯ b_tªm*n^n¡pw. F´v b_ªm`pw Mm³ H¶pw Sn^n¨p b_]m_nÃ.

Nm^\w CsSm¶pw Fsâ KoknS¯n {bmVmWyw DÅ Nm^y§Ä AÃ. Bs^´p b_ªm`pw FWn¡v H¶pfnÃ. FWn¡v BsN H^p `£ytf DÅq, b\w.. ASnWp tk*n B\v Mm³ Cu f\`m^\y¯n Nãs¸Xp¶Sv. Im^p b_ª tbms` b\¯nWp tk*n Ss¶ B\v _qfn FÃmÀ¡pfpÅ cpZv B¡p¶Spw _qw ¢o³ sI¿p¶Spw Hs¡.

bäp¶ tbms` HmkÀ«]nfpw FXp¡m_p*v.. fmWyfm] ^oSn]n Njn]p¶ tbms`s]ms¡ b\w D*m¡pN ASv fm{Sw B\v Fsâ `Nv–gyw. Hm Wn§tamXp hwhm^n¨p hf]w tbm]Sv A_nªnÃ.

C¶s` NĨÀ sI]vS k¨ Np_¨p t¹äpNÄ D*v, ASnsâ _nhÄ«v FjpSs«. Ctà B {Zm¡pa k¶bmsX Fsâ tIm^ NpXn¡m³ SpX§pw.

”Hm Fjp¶Ånt]m Npt_¡qXn Njnªp k¶m fSn]m]n^p¶tÃm.” Mm³ Sn^nªp tWm¡pt¼m tU B {Zm¡pa N¿n H^p tNmcn f¤pw bnXn¨p kn³tZm sshZn Wn¡p¶p.

bXt¨msW C]mav F¯nt]m, Mm³ N^pSn Nm\ms¯m*p k¶n«nsöv.

AÀKpWpw hvtWi]pw tW^s¯ F¯o«p*v. Ak^psX N`ym\w NjnMn«p B_p fmhw Bkpt¶ DÅq. CknsX tKm`n sI¿p¶SnWnX]n t{bfn¨p sN«n]Sm.

{Zm¡pa]psX tImUyw tN«v Aks^s¶ tWm¡n In^n¨p N®n_p¡n Nm\n¨p. Mm³ Sn^n¨pw, Nm^\w CSv Unkhkpw DÅSm. CWn]pÅSv BWn]pw Sm^]pw B\v. AkÀ ssWäv gncväv B\v.

”thm_n dhv {Xmcn¡n NpXp§n.” Mm³ b_sªm¸n¨p.

”Asæn tW^s¯ F¯nt]sW AsÃ…” A]mÄ knXmWpÅ emkw CÃ.

Mm³ tWm¡pt¼mÄ Nps_ »Zv hm¼vÄhv Hs¡ NnX¡p¶p. Mm³ tkPw `mdv tNm«v FXp¯p bÀ±]v¡p fpNan C«p Fsâ tKm`n SpX§n.

”Hm Fs´m^p BßmÀTS. C{S]pw sZZntNäZv B]n«pÅ BÄ C{S sskNn]sS´m…” A]mÄ bns¶]pw Fs´ms¡t]m b_]p¶p*m]n^p¶p. bs£ Mm³ H¶pw Sn^n¨p b_ªnÃ. CSv tbm`pÅ Nm^y§Ä H¶pw Fs¶ Cs¸m FcNväv sI¿m_nÃ. Mm³ fn*msS Fsâ tKm`n SpXÀ¶p.

”Hm SpX§nt]m, WnW¡nsS´nsâ tNXm.. N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

മനു കുട്ടൻ

5 Comments

Add a Comment
 1. നഴ്സുമാർക്ക് ഒക്കെ എന്ത് മണലാരണ്യം
  ഭായി..,

  നാട്ടിലെ നഴ്സുമാരൊക്കെ അതിനെക്കാളും എത്ര ദയനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ്
  പിന്നെ “ടേക്ക് ഓഫ് ”
  സിനിമയിലെ പോലെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ
  അപൂർവ്വമായി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം
  നല്ല ശമ്പളം, സൗകര്യങ്ങൾ..

  ‘ഡയമണ്ട് നക്ളസ്’കണ്ടിട്ടില്ലേ..’

  നമ്മുടെ സൂസൻ എഴുതിയ ” ദുബായിലെ
  മെയിൽ നെഴ്സ്:” പോലുള്ള കഥയാണെങ്കിൽ പൊളിച്ചേനെ…

  അവിടത്തെ മണലാരണ്യങ്ങളിൽ അന്തംവിട്ട്
  പണിയെടുക്കുന്ന വേറെ ചിലരുണ്ട് ;
  പക്ഷെ അവരെക്കുറിച്ചെഴുതുമ്പോൾ
  പൈങ്കിളി ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല…!

 2. കഥ കൊള്ളാം, പേജ് കൂട്ടണം, എന്നാലേ വായിക്കാൻ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവൂ

 3. Ee novel share chatlund kiduvanu ipo 45 parts ayi

 4. 4 pagil saspencoooo

 5. Nalla story anu kettoo…kurach koodi page kooti ezhuthan sramikooo….all the best

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018