ഡിവോസി 1 [മനു കുട്ടൻ] 257

Kambi Views 91863

ഡിവോസി 1

Divocy Author Mau Kuttan

Wfh-vNm^w Njnª Unkhw Mm³ A{bSo£nSfm]n H^p NT km]n¡mWnX]m]n. N¼n H¶pfà tNt«m..
F¶m`pw FWn¡v ASv CknsX sg]À sI¿\sf¶v tSm¶n.
ko*pw b_]pN]m\v Fsâ NT AÃ.
H^p _ngmW FjpSn] NT]m\v
tb^v Zntkmhn.
km]n¨p SpX§q……

bmÀ«v 1

”Im^q… Im^q.. F\o¡p¶pt*m Wo… Cu A`m_w Hs¡ sk¡ps¶?? A`m_w Hmcv B]n«p Ss¶ A^f\n¡qÀ B]n..” Mm³ sfsà bpS¸n Wn¶pw S` bp_t¯¡n«p.

Wn§Ä knIm^n¡p¶p*mkpw Fsâ A½t]m tI¨nt]m ftäm Bs\¶v AsÃ, F¶m Aà Fsâ _qwtfäv B\v, AwW Wu_o³, Fsâ Bfn.

Mm³ FÃm Unkhkpw 6:30¡p A`m_w sk¡pw. ASpw Hmcv sI]vSp Mm³ NnX¶p_§pw. H^p Gjp f\n¡p tU tbm]kÄ k¶p Fs¶ Np¯n sbm¡pw.

Asæn`pw Cu f\`mW§Ä… Aà f\`m^§Ä… tgm ASv tk*, bÃp tS¡ms¯m*v Wm¡pap¡p¶p. Cu f^peqfn]n tKm`n sI¿p¶kÀ¡v– _qwtfävhv Ss¶ B\tÃm A½]pw AÑWpw Hs¡.

CWn Mm³ B^ms\¶p b_]mw. Mm³ Im^pS, Updm]n H^p ss{bkäv timhvbnä`n tKm`n sI¿p¶p. Wm«n N®qÀ, ko«n Aѳ ‘A½ H^p tI«³ H^p tI¨n. ^*p tb^psX]pw knkmiw Njnªp. Aks^Ãmw CknsX D*v. Wm«n Cs¸m AÑWpw A½]pw fm{Sw. Cs¸m Fs¶ sN«n¨p knXmWpÅ ¹mWn B\v.

hwhm^n¨p hf]w tbm]Sv A_nªnÃ. Mm³ tkPw dmSv–_qfn tN_s«, Csæn k*n tbmkpw.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

”Bfn.. Bfn… Fsâ {ZÊv Nt*m???” Mm³ NnX¶p A`_pt¼mÄ tU k^p¶p `kÄ sfm¯w s_Zn B]n.

”Fsâ Im^q WnW¡v Np_¨p tW^s¯ F\oäm F´m.. tU tWm¡nt] Bfn cpÄ s_Zn B]n.” Aksa Nm\n¨p {bn] b_ªp.

”AsSs¶, ^mkns` F\oäv W½avNpÅ t{dNv–cmÌpw `©pw B¡n _qw cpÄ ¢oWpw sI]vSp Njnªp Bfn s_Zn B]n C^n¡m³ SpX§o«v A^f\n¡qÀ B]n.” B^y]m\v, FWn¡n«p sNm«mWpÅ H^p Im³hpw Ckapfm^v knXnÃ.

”Hm bns¶ Akav ^mkns` A©p f\n¡v F\oäv b\n SpX§pw. sk_psS H¶pw AÃtÃm ssbh sNmXp¯n«tÃ.” Mm³ b_ªp Njnªm\v F´m b_ªsS¶v HmÀ¯Sv.

”At¿m thm_n Bfn, hSym]n«pw thm_n tfmsa.. km]n¶p ko\p tbm]Sm…” Mm³ AkÄsX AXp¯v tbm]n ^*p sIkn]pw bnXn¨n^p¶p. B^y]pw {bn]]pw Fs¶ tUgyt¯msX tWm¡p¶p*v.

”tkPw tWm¡v Im^q, hf]w B]n.” F¶pw b_ªp Bfn Fsâ ssN knXpkn¨p Fs¶ tWm¡n H¶v bp©n^n¨p.

ASms\sâ Bfn, Fsâ km]n¶p f*¯^§Ä N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

M@nu

11 Comments

Add a Comment
 1. എടാ… പൂ….. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട….. ഇത് എന്താണെന്ന് നീ പറയുന്നത്…. ഒരു കോപ്പ് പടച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു… പോയി വേറെ പണിനോക്കു മോനെ…..

 2. 2nd Part ayachitund

  1. Thank you publish cheithu…

   1. ee kadhayude yadhardha authorodu anuvadam chodichittano evide publish cheithathu?

    illenkil adichu mattunnathu mosham aanu..

    1. ഡോക്ടറെ, ഇത് കട്ടകലിപ്പൻ എന്ന പേരിൽ കഥകൾ എഴുതുന്ന വിപിൻ എഴുതിയതാണ്. ഷെയർ ചാറ്റിലൊക്കെ കഥയെഴുതാറുണ്ട് അയാൾ. എഴുതുന്ന കഥകൾ മൊത്തം അയാളുടെ സൃഷ്ടിയാണോയെന്നറിയില്ല. പ്രപി എന്ന സൈറ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡിവോഴ്സി എന്ന കഥ ഏതാണ്ട് 40 പാർട്ടിലധികം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനീ പറഞ്ഞ ആളെയാണ് പണ്ട് നമ്മടെ കലിപ്പനാണോയെന്ന് പ്രിയംവദ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച കട്ടകലിപ്പൻ. വല്ല പ്രശ്നമെങ്ങാനും ഉണ്ടാവോ ഡോക്ടറെ?

 3. പോരല്ലോ മനുകുട്ടാ

 4. ഇതിന്റെ എഴുത്തിന്റെ ശൈലി കണ്ടിട്ട് വേറേതോ ബ്ലോഗിലോ, ഷെയർ ചാറ്റിലോ വന്ന കഥയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതെഴുതിയ റിഷാന നഫ്സലിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടാണോ ഇത് ചൂണ്ടിയത്?

 5. മൈരു തുടക്കം വായിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ആണ് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. നോക്കുമ്പോൾ വെറും മൂന്ന് പേജ്. പേജ് കൂട്ടി എഴുതൂ ബ്രോ.

 6. Nannaittundu
  Intro thanne gambheeram
  Poratte adutha part kathirikunnu

  Pne
  Ethu kadha aayalum ezhuthi thudagiyal
  Athu theerkathe nirtharuth
  Ennale aa story kku jeevanullu

 7. ഇത് എന്ത് കഥയാണ്? കമ്പി ഉണ്ടോ? അതോ ചുമ്മാ ഒരു കഥയാണോ? എന്തായാലും നല്ല അവതരണം

 8. Kollam..nannayirunu…nannayi vivarich udanee postaneee…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018