എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 2 [Pravasi] 86

Kambi Views 262081

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 2

Ente Maathram Bhamechi Part 2 bY Pravasi | Previous Parts

. AkWp hin¡mWmNp¶p*m]n^pWnà B kmÀ¯. d£\w Njn¡pwsºmÄ Aksâ fpOsfms¡ kÃmSn^n¡p¶Sv N*v– AkÄ AktWmXv– In^n fpO¯v– k^p¯n b_ªp. —
AtS sI¡m Ct¸msam¶pw AÃmt«m kas^ b*m W½ao ko«ns`ms¡ k^pt¶Wp fp³bv–. ASv– fm{Sà ASn MmWns¸m ht´mgn¡m\p. As¸m Wo FânWm kngfn¡vtW.

F¶m`pw AkWp k`n] Blzmhsfm¶pw B]nÃ. e£\w NjnªSpw Aen km sI¨n F¶p knan¨p bm{Sw Hs¡ F§sWs]ms¡t]m NjpNn Njnªt¸msa¡pw AkWksa sNm*v– _qfn sbm]n. AkÄ NnX¶n«v– AksW AkapsX sWªn`m\p NnX¯n]Sv–. AkapsX fp`t]mXv– tI¶p ASnWp tWs^ Sn^nªv– H^p ssN AkaqsX k]_nWp fpNan k¨v– AktamXv– b_ªp. CWns]¦n`pw b_]v– F´m bäns¿¶p.

Akaqw bj] Nm^y§Ä HmÀs¯Xp¡pN]m]n^p¶p.

BUyw Wo km¡p Smt]m CSnsâ tb^n H^p {blvWkpfp*m¡nsöp. Wo Csæn FWn¡m^pfnÃms`m ASm.

Ak³ km¡p b_ªt¸mÄ AkÄ Ss¶ Aksâ ssN AkapsX Ip^nUm_nsâ DÅn`qsX AkapsX fp`NÄ¡p fpNan k]vbn¨n«v– b_ªp A§sW km¡p S^m³. Ak³ tkPw Aksâ ftä ssN sNm*v– AkapsX kX¡v– fpNan Wn¶pw {Zhv– fmän AknsX fpOffÀ¯n b_ªp km¡p CSnsâ tb^n H^p {blvWkpfp*m¡nà Mm³.

A½ NqsX f^n¨t¸mÄ tks_ H^m{l]kpfnÃmSn^p¶ Aks^ FÃmk^pw NqsX A½mksâ ko«n`m¡n dmVyS Hjnkm¡n. F¶m AknsX tk`¡ms^¡mapw Smjv–¶ Wn`]n`m]n^p¶p Aks^ N*Sv–. Bfn]psX AtS {bm]¯n A½mkWp D*m]n^p¶ Ht^ H^p tfmÄ A³KW¡v– FÃm huN^ykpw Nn«pwsºmÄ CkÀs¡¶pw kj¡pw AXn]pfm]n^p¶p

CsSm¶pw NqXmsS A½mksâ sSmX`pw St`mX`pw Aen]_n]msS Bfn¡v– Nn«nsNm*n^p¶p. A§sW k`À¶v 18 k]Êm]n. At¸mÄ skap¯sS¦n`pw lpgvNn¨ l^o^fpÅ A³KW]pw H¯ H^p I^¡m]n fm_n] Bfn]pw S½n`pÅ kySymhw AKPKm´^w B]n^p¶p. AtSmsX A³KW]pw AkÀ¡v– FSn^m]v–.

F§sW]pw Kokn¡WpÅ kjn]p*m¡\w. H^wdSnWm]n^w ^qbt`m\pÅSpw AkhmWn¸n¡\w F¶n«v hz´w ko«nt`¡v– fm_\w. ASv– fm{Sfm]n^p¶p Bfn]psX B{Piw.

A§sW]n^n¡pwsºmam\p H^p UnkÊw A½mk³ k¶p ASnWXp¯v– H^p hnWnfm gq«nwPv– Ds*¶pw AknsX BÄNms^ FXp¡p¶ps*¶pw b_]p¶Sv–.

Bfn:ASnWp Nps_ Nmgv– Hs¡ Nn«ptkm AenW]n¨mÂ.

A½Ak³:AsSms¡ AenW]w tbm`n^n¡pw.

Bfn:MmsWm¶p {lfnt¨ms«.

WnW¡v– B{Pifpt*Â HmZnän§nWp tbmNmw

FÃmw sbs«¶m]n^p¶p. N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Pravasi

13 Comments

Add a Comment
 1. മന്ദന്‍ രാജാ

  രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും വായിച്ചു …
  നന്നായിട്ടുണ്ട് … തുടരുക .

  1. Ente bhai ningalepoloral nallath ennu parayaathe thetti kal aanu parayende enkil padikan patu

 2. Aaaa thayolikku oru pani kodukku muthe

  1. പണി വരുന്നുണ്ട്‌ ഭായ്‌. നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനു മുൻപെ അത്‌. കാത്തുവച്ചിറ്റുണ്ട്‌

 3. സമയക്കുറവു കാരണം രണ്ടു പാർട്ടും ഇന്നാണ് ഒരുമിചു വായിച്ചത്… നല്ലൊരു kadha തന്നെ ആണ്… എല്ലാവരുടെയും വികാരത്തോടൊപ്പം ഞാനും കൂടുന്നു അമ്മാവിനിട്ടുള്ള പണി എട്ടിന്റെതു തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ….
  As
  ആശംസകൾ

  1. പണി വരുന്നുണ്ട്‌ ഭായ്‌. നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനു മുൻപെ അത്‌. കാത്തുവച്ചിറ്റുണ്ട്. ‌

 4. കൊള്ളാം. അമ്മാവനെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ആണ് ആ തൊട്ടിത്തരം. ഏതായാലും ആ പന്നിക്ക് ഒരു പണി കൊടുക്കണം.

  1. പണി വരുന്നുണ്ട്‌ ഭായ്‌. നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനു മുൻപെ അത്‌. കാത്തുവച്ചിറ്റുണ്ട്‌

 5. പൊന്നു.🔥

  കൊള്ളാം….. നന്നാവുന്നുണ്ട്

  😍😍😍😍

  1. പറയുന്നത്ര. നന്നാവുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയം. എന്നാലും നന്ദി സിസ്‌.

 6. Kollam….nannayitund.aa ammavanit oru pani kodukanam

  1. Dark knight മൈക്കിളാശാൻ

   അതന്നെ. ആ മൈരനിട്ടൊരു എട്ടിന്റെ പണി കൊടുക്കണം.

   1. പണി വരുന്നുണ്ട്‌ ഭായ്‌. നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനു മുൻപെ അത്‌. കാത്തുവച്ചിറ്റുണ്ട്‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan