കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ 3 1045

Kambi Views 347750

കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ 3

Kottayam Kollam Passenger Part 3 bY മനോജ് ഉർവശി

Click here to read previous Parts

At¸mjm\v Mm³ H^p Nm^yw {l²n¨Sv …

B^y tUkn]psX FSnÀkl¯v C^n¡p¶ b¿³ Aks^ Ss¶ tWm¡n C^p¶p tIm^ NpXn¡m³ SpX§n]n^n¡p¶p. Ak^psX l^o^¯n AXn fpXn Cjªp Wo§pN]m\v Aksâ N®pNÄ.
KWm` kjn AN t¯¡v– k^p¶ Nmän B^y tUkn]psX fpXn bm_n b_¡p¶p. b`t¸mjpw A`hfm]n ASv fmXn H¯n¡n]n«v– bp_t¯¡v Daa NmjvINan fnjn W«v C^n¡pN]m\v AkÀ.
hoäpNan DÅ fäm^pw Aks^ {l²n¡p¶nà .
Aksâ fXn ]n`v sk¨n^n¡p¶ dmPv CX]v¡v CX]v¡v Smtj ¡v AfÀ¯p¶Sv N*p. B^y tUkn ¡v tk*n FjptWäp k^p¶ Aksâ bp^pg knNm^w AX¡n WnÀ¯pkm³ DÅ {lfw Bt\m F¶v FWn¡v hwl]w tSm¶n.

{X]n³ At¸mav hmfmWyw Wà tkP¯n B\v, AXp¯ `£yw I§Wmtl^n ]m\v. ]m{S¡v CX]ns` Sn^t¡_n] tÌg³. H^p bs£ C¡q«¯n Wn¶pw Bt^`pw C_§mWpw bpSn] BapNÄ k¶p N]_mWpw hmVyS D*v. `tPKv Ìm³Zv sâ]v–
AÂbw CXt¯m«v Wo§n B^y tUkn t]]pw B b¿sW ]pw kyàfm]n Nm\p¶ ^oSn]n Mm³ C^n¸v D_¸n¨p.
Aksâ Nm sI_pSm]n AW§p¶p*v. ASv ]mUrÝnfm]n hwekn¡p¶Sv AÃm F¶v tSmWp¶p .. AsS .. Ak³ Nm sNm*v B^y tUkn ]psX Nm bmU¯n sI_pSm]n D_ÊpN]m\v. Aksâ Nm`ns` sI^p¸v AknsX Du^n C«n^n¡p¶Sv Nm\mw. B^y tUkn ]psX sI^p¸nsâ fpNan Wn¶pw hm^n Ak³ Nm`p sNm*v bSps¡ fmäp¶p… fª NaÀ hm^n¡v Sm–sj C«n^n¡p¶ fª Wn_¯n DÅ AXn¸mkmX ]psX Sp¼v FWn¡nt¸mÄ Nm\mw. B^y tUkn CSv H¶pw A_n]p¶nà F¶p tSm¶p¶p .. AtSm A_n]m¯Sv B]n emkn¡pN B]n^n¡ptfm ?

B b¿³ b\n SpX^pN]m\v .. Aksâ Nm`nsâ SÅ kn^ Sp¼v sNm*v bSps¡ B^y tUkn ]psX Nm bmU ¯n k«¯n N_¡p¶p . C¯k\ bt£ B^y tUkn H¶v sM«n Nm hzÂbw bn_tNm«v fmän .
GSmWpw Wnfg§Ä¡Nw Ak³ ko*pw Nm Wo«n kn^ Sp¼v sNm*v Ss¶ hvbÀlWw ko*pw
SpX§n. C¯k\ B^y tUkn ¡v sM«Â D*m]nà . kÀ²n¨ ssV^yt¯msX Ak³ fª Wn_¯n DÅ AXn¸mkmX sI_pSm]n H¶v D]À¯n. Ak^psX Nm`ns` hzÀ® bmUh^w FWn¡v Nm\mw. A`vbw fp³tbm«v Bªv C^p¶m fm{Stf FWn¡v B^y tUkn ]psX fpOw Nm\pkm³ hmVn¡q . A§sW H^p Wo¡w Mm³ WX¯n]m b¿³ tbXn¨p b^pbmXn WnÀ¯mtWm B^y tUkn FSnÀ¸v Nm\n¡pkmWpw hmVyS D*v. Ipän`pw B^pw Ss¶ S§sa {l²n¡p¶nà F¶pÅSpw H^p sNm¨p b¿sâ Np«n Nan Atà ¶pw N^pSn B]n^n¡mw B^y tUkn kÃy FSnÀ¸v H¶pw Ss¶ CÃmsS C^n¡p¶Sv N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

57 Comments

Add a Comment
  1. ഇതിന്റെ അടുത്ത പാർട്ട് എന്താ വൈകിക്കുന്നെ?

  2. ? എവിടെ സാറേ…കാണുന്നില്ലല്ലോ…ഉടൻ വരും എന്ന്പറഞ്ഞപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം നാലാം ഭാഗതിനായി കവർ ഫോട്ടോ എഡിറ്റു ചെയ്തുണ്ടാക്കി…പ്ളീസ് റീപ്ലേ?

Leave a Reply to അമ്മു Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All content posted here is 100% fictional. Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | Terms of Use