മാമിയുടെ കഥ 1403

മാമിയുടെ കഥ

Mamiyude Kadha bY Raju

Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv Fsâ]pw fmfn]ptX]pw NT]m\v

hwekw WX¡p¶Sv Mm³ +2 bYn¡p¶ hf]¯m\v

A¶v fmfWv 36 fmfn¡v 30 B\v {bm]w
fmfWv Np_¨p _d_pw sS§pw Nrgn]pw Hs¡ DÅSv sNm*v KoknSw hpOfm]n fpt¶m«v tbmNp¶p

N`ym\w Njnªv fq¶p kÀgw B]n«pw Np«nNÄ Cà F¶ H^p UpxOw fm{Stf DÅq B Nm^\¯m fmf³ fU?bmW¯nWv AXnf]m]n
Mm³ ^*p kÀgfm]n Ck^psX NqsX]m\v Smfhw

CknXps¯ H^p Unkhw SpX§p¶Sv 4:30 BNpwt¼mÄ fmf³ _ºÀ Xm¸nwPnWm]n tbmNpw
5:30 BNpwt¼mÄ fmfn bmINw SpX§pw 9 f\n BNpt¼mÄ fmf³ Nm¸n NpXn¡m³ k^pw F¶n«v bms`Xp¡m³ tbmNpw fmfn Npan]pw tSkm^kpw Hs¡ Njnªv blpkpw Xnkn]pw Hs¡ B]n C^n¡pw 1 f\n BNpt¼mÄ fmf³ Sn^nsN F¯pw Du\pw D_¡kpw Hs¡ Njnªv 4:30 goäv AXn¡m³ tbmNpw

fmfn Cu hf]¯m\v blpknWv bpÃ_p¡m³ tbmNp¶Sv
bns¶ fmf³ 5:30 BNpwt¼mÄ k¶p Npan]pw Kbkpw Njnªv tbm]m 8þ9 f\n BNpt¼mÄ BXn BXn k^pw Wà N¸mhnän DÅSv sNm*ms\¶v tSm¶p¶p F{S NpXn¨m`pw kosX¯pw
H^p bSnsWm¶p f\nt]msX FÃmk^pw NnX¡pw

M§Ä fq¶p tb^pw H^p fp_n]n B\v NnX¡p¶Sv

A¶v ks^ A½]psX ØmW¯v N*n^p¶ fmfns] Nmf N®pNam Nm\m³ Nm^\w M§Ä H^p hnWnf]v¡v tbm]Sv fpS`m\v As¶m^p dpVWmjvI B]n^p¶p ^ongurlnj F¶ korror movl` alrst skow Xn¡äv B]n^p¶p

hnWnf Njnªv bp_¯n_§n dhv tÌm¸nt`¡v WX¡pt¼mÄ koXnWv AXp¯v Np_¨v khvSp DÅ tKmhv A¨m]³ kaw FXp¡m³ tbm]n«v k^p¶Sv
fmfsW N*t¸mÄ k*n WnÀ¯n knan¨pfmf³ sI¶p hwhm^n¨SnWv tlgw M§sa knan¨v k*n]psX fp³bn N]_nt¡m Mm³ kt¶¡mw Wn§Ä Nk`]n C_§n ko«n sbmt¡m F¶pw b_ªv fmf³ Ft´m km§mWm]n Sn^nsN WX¶p

tKmth«³ Bav H^p bmkfm\v ko«n em^y]pw fNapw fm{Sw tfmav WjvhnwPv bYn¡p¶p

BÄs¡m^p
44 k]Êv {bm]w Nm\pw M§apsX khvSpkntWmXv tIÀ¶v Np_¨v _º_pw kmj]pw N¸]pw Hs¡ D*v ASnsâ AXp¯v Ss¶]m\v fmfn blpknWv bpÃv A_p¡m³ tbm\Sv

Mm³ kn³tZm sshZm\v ASm]Sv fmfn tKmth«sâ AXp¯m\v k*n FXp¯v Np_¨v NjnªSpw AkÀ hwhm^n¡m³ SpX§n FWn¡v tKmth«Wpfm]n AVnNw Nw¼Wn CÃ Nm\pt¼mÄ In^n¡pw bt£ fmfn]psX]pw tI«sâ]pw hwhm^w tN«n«v AkÀ WÃ AXp¸w DÅSv tbms`]m\v tI«³ Po]À fm_pt¼mÄ fmfns] S«p¶pt*m Fs¶m^p hwl]w N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Raju

7 Comments

Add a Comment
  1. നന്നായിട്ടുണ്ട്.

  2. റിപ്പീറ്റ്.

  3. Oru story two tym post cheythu mamiyude leelakal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan