മണലു പൂക്കുന്ന നാട്ടിൽ 3 [Pravasi] 920

Kambi Views 116843

മണലു പൂക്കുന്ന നാട്ടിൽ 3

MANALUPOOKKUNNA NAATTIL PART 3 BY PRAVASI | Previous Parts

 

sskNn«v– ko«ns`Tn] FWn¡v– Hs^m¶mt`mKn¨t¸mÄ H^hzhvSS. B ^*v– ssf^·m^pÅm Hmcohnt`¡v– CWn Aksa knX* F¶p D_bn¨v– ^*v– sb¤Xn¨v– NnX¶p. ^m{Sn `oW knan¨v– ko«ns`¯ns]¶pw ^*mW½ AX¡w FÃmk^pw W¶]n sb^pfm^ns]¶pw b_ªp.
F¶m ASv– bntä¶p FÃw FjpSn sNmXp¡p¶Sv– ks^t] Wo*pÅq. FÃmw FjpSnsNmXp¯p Njnªp ko«n k¶t¸mÄ Cksa B^pw ssf³Zv– sI¿p¶p tbm`pfnsöp AkÄ N^tªm*v– b^ªp.

B ¥qfn fqZn`n^n¡pwsdmÄ B\p Fsâ em^y]psX knan. ASymklyw FÃm Nm^y§apw Sp_¶p b_]p¶ Mm³ AktamXv– Mm³ `oWs] N*Spw cÌv– tZ km]ntWm¡n]Spw F´nWp B b¿·mÀ sI]vSSv– ks^ b_ªn«p*m]n^p¶p. sh£Â _nt`gtWmjnsN. ASvsNm*v– Ss¶ AktamXv– Nm^ysfÃmw b_ªt¸mÄ AkÄ Ss¶ B\p b_ªSv–

_nt«¬ k^p¶Sv– ks^]pÅm H^mÝs¯ tNhsà HÅp. Ct§m«v– k^s«. FWn¡psfm^p NwdWn]mNpftÃm.. MmWpw Nm\s« Wo b_ª fm§]psX k`n¸w.

As¸m Ss¶ `oWt]mXv– b_ªp ko«nt`¡v– sIÃm³. BUyw h½Sn¨nsÃ`pw em^y¡v– Cãväfms\¶p b_ªt¸mÄ AkÄ k¶p. 100 Nnt`mfoäÀ Uq^fp*m]n^p¶p. B_p f\nt]msX ko«ns`¯n. A¶p sskNn«v– em^ys] knan¨t¸mÄ

F´m]n htµy AkÄ¡v– Npj¸sfm¶pfnÃms`m?

F]v– Akans¸m Hms¡ B\p. cpsZms¡ NjnIv– Nn§n\ns] (fNÄ) Nan¸n¨n^n¡p¶p. A½s¡ms¡ Cãväm]n.

½v. WmkpsNm*kÄ F`ms^w N¿n`oXp¡pw

½v l^n]m H^p fXn]pfnÃmsS hwhm^n¡p¶p*v–. B bnt¶. b_ªSv– l^n]mt«m.

F´v–

AkapsX fp³em^w. H¶p {bhkn¨ Fs¶¡mÄ D*v–.

ASv– bns¶ bmZsÃ.. A_n]msS b_ªvtbm]n

F§sW fWÊn`m]n?

bns¶. Cu Nm`¯v– FÃm sb®q§apw AsSms¡ {dm¡pÅn k¨v– k`n¸w k]vbn¡pw. A§sW b_sªmjnªp

AsSm¶pw tk* tfmsW Ct¸m bmZZv– {dm k^p¶p*v–. ASÃmsS Wo Hanªv– tWm¡ns]m¶pw CÃmt`m.

CsÃXo Fs¶ WnW¡_n]nsÃ

AtSm*m tImUns¨

AsSms¡ tbms«. WnWs¡§sW fWhn B]n AkÄ ASm Dbt]mPn¡s\ F¶v

AsSms¡ H^p sb®osâ Njnkm.

Hm Nan¡msS Nm^yw b_s]Xn.

M§Ä Npa¯n`m Npans¨. H^pfn¨v– At¸mam Ns*.

ko«n sI_ns]m^p Npafp*v– B^pw Nm\nÃ. MmWpw sb®qw NqXn Nps_ sN«nf_ªv– BUnbmbw Nan¨n«pÅSm\p.

MmWpw tk*Sm]n^p¶p AtÃ.

F´nWp.

FWn¡pw N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

Pravasi

8 Comments

Add a Comment
 1. കൊള്ളാം ബ്രോ. നന്നായി തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഭാഗം പോരട്ടെ.

 2. thakarthu machaa..
  ithrakk aaswadocha vere lesbian illa .. enik lesbian/gay ishtalla .. but ith kalakki

 3. കൊള്ളാം, സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്.

 4. Avatar

  ദിദാണ് നുമ്മ പറഞ്ഞ കഥയെഴുത്ത്
  ജ്ജ് പൊളിക്ക് മുത്തേ പൊളിക്ക്

 5. Avatar

  സൂപ്പർ ഫീൽ വായിക്കാൻ.

 6. entammoo nattil ingane aangneil ini randalum thirichu vannalulla kadha enthaakum, veegam varaneeeee, kaathrikkan vayyaaa

 7. Avatar

  ഈ ഭാഗംവും ഉശാറായി……

  😍😍😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018