നിളയുടെ തീരങ്ങളിൽ 1 [RaVi] 99

Kambi Views 79814

നിളയുടെ തീരങ്ങളിൽ – 1

NILAYUDE THEERANGALIL 1 AUTHOR-RAVI

Mm³ ^kn. 26 k]Êv ..F_\mNpaw b«\¯nWXp¯m\v koXv. Aѳ A½ tI¨n bns¶ MmWpw .CSm]n^p¶p M§apsX NpXpwdw. Aѳ H^p NÀgN³ B]n^p¶p . A½ NpXpwdnWn]pw. tI¨n¡v tlgw 10 k^vg§av¡p tlgfm\v Mm³ eqKmSWm]Sv. FWn¡v 8 k]hpÅt¸mÄ tI¨n]psX knkmiw Njnªp. tI¨n knkmitlgw Updm]n`m\v. tI¨n¡v H^p tfmam\v.Mm³ F¶pw H^p Bkt_Kv fm{Sfm]n^p¶p. ASnWm +2 knWp tlgw Sr¡m¡^ em^SfmSm tNmtaKn Zn{PnNv– tIÀ¶p. AkhmW kÀgw tNmtaKn WX¶ Nym¼hv– CâÀkyqkn FWn¡v scZv–_ dm¦n shs`£³ `en¨p. ss{XWnRnWv tlgw Wna]psX So^¯p Hä¸m`¯p B\p FWn¡v tbmÌn§v– `en¨Sv . H¯p k¶t¸mÄ Wna]psX So^¯p Ss¶ H^p sNm¨p koXv Mm³ km§n .AwPtW C^nt¡ Updm]n Wn¶pw tI¨n H^p Unkhw Fs¶ knan¨p . FXm Dg +2 Njnªp . ( Dg tI¨n]psX tfmam\v ) FXm ^kn tfmÄ¡v IMN Ntzm«]n F©nWo_nwPnWv H^p hoäv– Nn«ptfm F¶v {lfn¡m³ b_ªp. Hä¸m`w KkmiÀ`m F©nWo]_nwPv tNmtaKpfm]n Mm³ dÔs¸«p. AZvfng³ s_Zn]m]n. tI¨n]pw Aan]Wpw Dg]pw Wm«ns`¯n . C³hv{XpsfâgWv NmäP_n]n tIÀ¶p . Dgs] Mm³ N*n«v 4 kÀgw Njnªn^p¶p . Aksa N*t¸mÄ Mm³ sM«nt¸m]n F¶v b_]p¶SmNpw sl^n . PÄcv KoknSw Aksa H^p Bsä³ I^¡p B¡n SoÀ¯n^p¶p. AkapsX fmfWm] Mm³ A§nsWs]m¶pw In´n¨p NqXm¯Sm\v. bs£ MmWpw H^p bp^pgWtÃ. H^p 51/4 AXn D]^w. IµW Wn_w. SpXp¯ NknapNapw knXÀ¶ N®pNapw FXp¯p bnXn¨ fp`Napw SXn¨p^p* WnSyd§apw ….Aksa timÌ`n B¡n H^mjvI¡Nw tI¨n]pw Aan]Wpw fX§n. FXm CX]v¡p AtWzgn¡t\ F¶v b_ªm\v AkÀ tbm]Sv. tNmtaKv Sp_¡p¶Spks^ AkÄ Fsâ ko«n`m]n^p¶p .H¶n NqXpS AkpVn `en¨m AkÄ Fsâ ko«n tbmNpfm]n^p¶p . MmWpw A§nsW B]n^p¶p. A§nsW H^p sh¡âv– hmäÀtZ AkVn]pÅSnWm Mm³ skÅn]mjvI dm¦v Njnªp ko«n tbmNm³ S¿m_m]t¸mÄ AkapsX tcm¬ k¶p . A¦nÄ FknsX]m\v . ko«nt`¡nsÃ? Ft¸mjm\v tbmNp¶Sv. Ft¶w bn¡v sI¿mtfm F¶v tImUn¨p. Mm³ Hs¡ b_ªp. 6 f\n¡v dÊväm³Zn Nm\mw F¶v b_ªp tcm¬ sk¨p. ASnWp tlgfm\v FWn¡v Fsâ H^p {c*nsâ dpÅäv `en¨Sv . 6 f\n¡v Mm³ dhv Ìm³Zn ssd¡ns`¯n. At¸mÄ AkÄ AknsX D*m]n^p¶p . dpÅän Fs¶ N*t¸mÄ AkÄ¡p AÛpSkpw ht´mgkpw B]n. AkÄ H^p ssXäv Ko³hpw dWn]Wpw B]n^p¶p tkgw. Aksa N*t¸mtj Fsâ N®pNÄ AkapsX sNmjp¯ fp`Nan`m\v F¯n]Sv. sbs«¶v Mm³ Urãn fmän . AkÄ dmPv N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Ravi

12 Comments

Add a Comment
 1. നന്നായിട്ടുണ്ട്.
  ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തു വായിച്ചപ്പോൾ.
  അടുത്ത പാർട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഇടുമോ.
  അല്പം കൂടി പേജ് കൂട്ടി എഴുതാമോ?
  All the best.

 2. നന്നായിട്ടുണ്ട് വേഗം തുടരൂ

 3. എങ്ങിനെ ഈ കഥ – വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല

 4. അതേ ചേട്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ.

 5. ഇത് മാസ്റ്ററുടെ ‘തുലാവർഷരാത്രിയിൽ’ കോപ്പി അടിച്ചതല്ലേ?

  1. അതേ ചേട്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ.

   1. ശരിക്കും സത്യസന്ധമായിട്ടു പറഞ്ഞതാണോ? ഈ കഥയ്ക്ക് താഴെ…കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഏഴാമത്തെ കഥയായി ആ കഥയും കിടപ്പുണ്ട് ബ്രോ….പോകൂ…പോയി വായിക്കൂ… അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തികച്ചും ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ആയി കരുതാം; അതിൽ ഇളയച്ഛൻ; ഇതിൽ അമ്മാവൻ; അത്രയേ ഉള്ളു:; ബ്രോ…

 6. നല്ല തുടക്കം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് നന്ദി revi.

 7. Ee story onnum vayikkan kazhiyunnilla plz help

 8. അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്

 9. കഥയുടെ പേരുതന്നെ മനോഹരം. കഥയും. ധൃതി കൂട്ടാതെ സാവധാനം എഴുതുമല്ലോ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan