നിളയുടെ തീരങ്ങളിൽ 1 [RaVi] 83

Kambi Views 68259

നിളയുടെ തീരങ്ങളിൽ – 1

NILAYUDE THEERANGALIL 1 AUTHOR-RAVI

Mm³ ^kn. 26 k]Êv ..F_\mNpaw b«\¯nWXp¯m\v koXv. Aѳ A½ tI¨n bns¶ MmWpw .CSm]n^p¶p M§apsX NpXpwdw. Aѳ H^p NÀgN³ B]n^p¶p . A½ NpXpwdnWn]pw. tI¨n¡v tlgw 10 k^vg§av¡p tlgfm\v Mm³ eqKmSWm]Sv. FWn¡v 8 k]hpÅt¸mÄ tI¨n]psX knkmiw Njnªp. tI¨n knkmitlgw Updm]n`m\v. tI¨n¡v H^p tfmam\v.Mm³ F¶pw H^p Bkt_Kv fm{Sfm]n^p¶p. ASnWm +2 knWp tlgw Sr¡m¡^ em^SfmSm tNmtaKn Zn{PnNv– tIÀ¶p. AkhmW kÀgw tNmtaKn WX¶ Nym¼hv– CâÀkyqkn FWn¡v scZv–_ dm¦n shs`£³ `en¨p. ss{XWnRnWv tlgw Wna]psX So^¯p Hä¸m`¯p B\p FWn¡v tbmÌn§v– `en¨Sv . H¯p k¶t¸mÄ Wna]psX So^¯p Ss¶ H^p sNm¨p koXv Mm³ km§n .AwPtW C^nt¡ Updm]n Wn¶pw tI¨n H^p Unkhw Fs¶ knan¨p . FXm Dg +2 Njnªp . ( Dg tI¨n]psX tfmam\v ) FXm ^kn tfmÄ¡v IMN Ntzm«]n F©nWo_nwPnWv H^p hoäv– Nn«ptfm F¶v {lfn¡m³ b_ªp. Hä¸m`w KkmiÀ`m F©nWo]_nwPv tNmtaKpfm]n Mm³ dÔs¸«p. AZvfng³ s_Zn]m]n. tI¨n]pw Aan]Wpw Dg]pw Wm«ns`¯n . C³hv{XpsfâgWv NmäP_n]n tIÀ¶p . Dgs] Mm³ N*n«v 4 kÀgw Njnªn^p¶p . Aksa N*t¸mÄ Mm³ sM«nt¸m]n F¶v b_]p¶SmNpw sl^n . PÄcv KoknSw Aksa H^p Bsä³ I^¡p B¡n SoÀ¯n^p¶p. AkapsX fmfWm] Mm³ A§nsWs]m¶pw In´n¨p NqXm¯Sm\v. bs£ MmWpw H^p bp^pgWtÃ. H^p 51/4 AXn D]^w. IµW Wn_w. SpXp¯ NknapNapw knXÀ¶ N®pNapw FXp¯p bnXn¨ fp`Napw SXn¨p^p* WnSyd§apw ….Aksa timÌ`n B¡n H^mjvI¡Nw tI¨n]pw Aan]Wpw fX§n. FXm CX]v¡p AtWzgn¡t\ F¶v b_ªm\v AkÀ tbm]Sv. tNmtaKv Sp_¡p¶Spks^ AkÄ Fsâ ko«n`m]n^p¶p .H¶n NqXpS AkpVn `en¨m AkÄ Fsâ ko«n tbmNpfm]n^p¶p . MmWpw A§nsW B]n^p¶p. A§nsW H^p sh¡âv– hmäÀtZ AkVn]pÅSnWm Mm³ skÅn]mjvI dm¦v Njnªp ko«n tbmNm³ S¿m_m]t¸mÄ AkapsX tcm¬ k¶p . A¦nÄ FknsX]m\v . ko«nt`¡nsÃ? Ft¸mjm\v tbmNp¶Sv. Ft¶w bn¡v sI¿mtfm F¶v tImUn¨p. Mm³ Hs¡ b_ªp. 6 f\n¡v dÊväm³Zn Nm\mw F¶v b_ªp tcm¬ sk¨p. ASnWp tlgfm\v FWn¡v Fsâ H^p {c*nsâ dpÅäv `en¨Sv . 6 f\n¡v Mm³ dhv Ìm³Zn ssd¡ns`¯n. At¸mÄ AkÄ AknsX D*m]n^p¶p . dpÅän Fs¶ N*t¸mÄ AkÄ¡p AÛpSkpw ht´mgkpw B]n. AkÄ H^p ssXäv Ko³hpw dWn]Wpw B]n^p¶p tkgw. Aksa N*t¸mtj Fsâ N®pNÄ AkapsX sNmjp¯ fp`Nan`m\v F¯n]Sv. sbs«¶v Mm³ Urãn fmän . AkÄ dmPv N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

Ravi

12 Comments

Add a Comment
 1. നന്നായിട്ടുണ്ട്.
  ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തു വായിച്ചപ്പോൾ.
  അടുത്ത പാർട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഇടുമോ.
  അല്പം കൂടി പേജ് കൂട്ടി എഴുതാമോ?
  All the best.

 2. നന്നായിട്ടുണ്ട് വേഗം തുടരൂ

 3. എങ്ങിനെ ഈ കഥ – വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല

 4. അതേ ചേട്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ.

 5. ഇത് മാസ്റ്ററുടെ ‘തുലാവർഷരാത്രിയിൽ’ കോപ്പി അടിച്ചതല്ലേ?

  1. അതേ ചേട്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ.

   1. ശരിക്കും സത്യസന്ധമായിട്ടു പറഞ്ഞതാണോ? ഈ കഥയ്ക്ക് താഴെ…കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഏഴാമത്തെ കഥയായി ആ കഥയും കിടപ്പുണ്ട് ബ്രോ….പോകൂ…പോയി വായിക്കൂ… അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തികച്ചും ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ആയി കരുതാം; അതിൽ ഇളയച്ഛൻ; ഇതിൽ അമ്മാവൻ; അത്രയേ ഉള്ളു:; ബ്രോ…

 6. നല്ല തുടക്കം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് നന്ദി revi.

 7. Ee story onnum vayikkan kazhiyunnilla plz help

 8. അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്

 9. കഥയുടെ പേരുതന്നെ മനോഹരം. കഥയും. ധൃതി കൂട്ടാതെ സാവധാനം എഴുതുമല്ലോ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018