ഞങ്ങൾ അനിയന്റെ ഭാര്യമാർ 1 [ലിൻസി] 327

Kambi Views 117831

ഞങ്ങൾ അനിയന്റെ ഭാര്യമാർ 1

Njangal Aniyante Bharyamaar Part 1 bY Lincy

im]v tI«·ms^ Wn§apsX {bn]s¸« skXnsb§am]m `n³hn. H^p bpSn] NT]pfm]n Mm³ ko*pw k¶p tNt«m. C¯k\ H^p ln^`st NT]pfm]m\v k^kv. CSv gmÀfn`n]psX NpXp¼¯nsâ NT]m\v. AkÀ H^p Wm«n³ bp_¯m]n^p¶p. Ct¸mÄ CknsX sNm¨n]n D*v. A½t]]pw tI¨nt]]pw em^yfm^m¡nk¨ hpdn³. Ct¸mÄ em^]v em^yfms^ Hm¬ss`³ kjn bp_¯v b®mWpw sNmXp¡p¶p.

Zntkmjvhv Njnªp tNmXSn]n Wn¶pw Mm³ k¶v ko«n N]_n]Spw A½t]mXv Ak³ b_ªp.
“”tU A§nsW ASp Njnªp CWn Aan]sâ tb^pw b_ªv A½ M§apsX dÔ¯nWp DX¡nX^pSv””
“”tim Fsâ sI_p¡m Wn§ÄsX dÔw Wm«pNmÀ A_nªm F´mNpw?””
“”H W«pNm^p ssf^ms\Wn¡v. H¶v tbmNm³ b_.””
“”FXm Mm³ H^p Nm^yw b_tª¡mw Ckan§sW ssZskmjvhm]n ko«n Wn¡p¼w k]_p koÀ¯m bns¶ bp_¯n_§n WX¡m³ bänÃm””
“”Fsâ At½ ASp k]_p koÀ¯m`tÔ”
“”H AWn]Wptk*n H^p H¯ml¡m^n k¶n^n¡p¶p. FXo Wo]pw AkWpw S½n`pÅ Cu Nan WnÀ¯p¶Sm WÃSv””
“”Dw Wn§ÄsX A½¡v Ahq]]mXo…B]Nm`¯v Nj¸v So^mt¯sâ””
AN¯p Wn¶pw A½½ fp_n]nt`¡v k¶p. A½½s] N*m kÂh`mtftWmsâ H^p `p¡m\v. SXn¨p^p* l^o^w..k`n] Ip*pNÄ. WÃtbms` Np® Du¼n]Sm¶v N*m B^pw b_]pw. A½s] N*m Blm gm^¯nsâ H^p N«m\v.
“” H Nj¸p SoÀ¶ H^p sfmS`v. A³b¯©mw bn_¶manWp fNsâ Np®]q¼n BtQmgn¨Sv Mm³ Nt¿msX bnXn¨Sm SÅ]psX””
“”Ak³ D*m]n^pt¶Â Fsâ FjpbSmw bn_¶manWp In`t¸mÄ Np®]n N]_n]n^p¶v Nan¨mtQmgnt¨tWXo Mm³. F´v sI¿mWm Ak³ A§v tW^s¯ tbm]nsÔ”
“”sk_psS tbm]SÃsÃm B A_pkm\n¨n hpi_]psX ko«n NÅskXnsk¡m³ tbm]n«v PÄcn`pÅ AkapsX eÀ¯mknsâ BÄ¡mÀ sk«ns¡m¶SsÃ.””
“”B Dln^pÅ B\p§am]m NÅskXnsk¡m³ Hs¡ tbms]¶n^n¡pw. Fsâ tfmsâ Np® sNmÅmkp¶Sp sNm*tÃXo hpi_]pw Wdoh]pw Km³hn]psfms¡ Nm`N¯n sNmXp¯Sv””
“” F¶n«v HXp¡w F´m]n StÅ Ak·m^p BUys¯ sk«v B b¯`p Np®]n Ss¶ sk«n]nsÃ. HXpkn Bap f^n¨t¸mÄ H¶p N^]m³ tbm`pw Nm`N¯n]kapfms^m¶pw D*m]nÔ”
“”Hm At½ H¶v WnÀ¯\pt*m.. tU MmWpw Nn¨pkpw CWn em^ymeÀ¯m¡·^m]n Kokn¡pkm³ So^pfmWn¨p. A_nªnÃm tN«nà Fs¶m¶pw b_]*””
“”FXm CSv Cu ko«n l^n]mknÃ. ^*pw NqsX FknXm¶v k¨m tbm]n sbm_pSn]m]ns¡m”” A½ sN_pkn¨p.
“”FXo Wo C§sW b_ªm F§Wm ^*mapw Cu koXvän AkNmlw D*v.”” N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

.

11 Comments

Add a Comment
 1. നിങ്ങ തകർത്തു

 2. Ammamma valsala Menon pole amma asha sharathine pole..OK kidu…appol chechi aare pole?? Like nyla usha??Can u tell us please??

 3. Speed koodi poyo ennu thonunnu
  Super

 4. അടിപൊളി തുടരുക കിടു

 5. Ente Lincy pengala
  kadha kidu .

  Thudakkam manoharam ..
  Avatharanam kidu
  Keep it up and continue

 6. കൊള്ളാം. ഇത്തിരി കൂടി എഴുതിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നാഗ്രഹിച്ചു പോയി.

 7. നന്നായി… എത്രയും പെട്ടന്ന് അടുത്ത part വരട്ടെ..

  എല്ലാ വിധ ആശംസകളും

 8. ഒരു മാതൃകാ നിഷിദ്ധസംഗമ കുടുംബത്തിന്റെ കഥ. കൊള്ളാം ലിന്‍സീ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan