ഊക്കിസ്റ്റ് ജോസ് 594

130545 Kambi Views

 

ഊക്കിസ്റ്റ് ജോസ്

OOKKIST JOSE BY OOKIST

FÃm^pw NT FjpSp¶p.At¸mÄ Wp½¡v H^p bqSn .H¶v tWm¡n]mt`m F¶v .Fsâ tb^n k`n] Nm^yw Dt*m¶p tSm¶p¶nà .Nm^\w ASns`ms¡ F´v ? Np®]n`m\tÃm Nm^yw .H^p Np®¡v H^p H¶v H¶^ Np® k^pw .H^p b¯n©p Woaw bns¶ k®w ..ASv b_]msS C^n¡p¶Sm tdVw ..Ip½m Duin¡p … Fsâ Np® tN_n]n«p sbman]m¯ bq^nà F¶m KWw b_]pt¶ . Aà CWn tb^v b_ªnà F¶v tk*m .tKmhv Du¡nhv_v tKmhv .A§nWm Wm«pNm^v knan¡ps¶ ..Nm^\w Mm³ ASv tbm`s¯ Du¡pNÄ B\v Wm«n WX¯n]p«pÅSv …Ct{Sw Du¡p Du¡n]n«pÅ B^pw Fsâ {Pmf¯nt`m F´nWp WP^¯ns`m CÃm F¶m\p KW hwhm^w .

Fsâ {Pmf¯ns` sfm¯w skXnNtaw Mm³ Du¡n]n«p*v.bns¶ AXp¯pÅ b«\¯ns` skXnNtaw H^n¡Â Nmlv sNmXp¯p Du¡n]m bns¶ dm¡n Du¡p FÃmw {co B\v FWn¡v .ASv tbms` B\v Fsâ Du¡p .In`s^ms¡ Ct§m«p Nmlv S^pw .bns¶ Nj¸pÅ sNm¨½fmÀ Fs¶ knan¨p H¯n^n DuOn¸n¡pw .H^p¯n knan¸n¨m bns¶ AkapsX Nq«pNmÀs¡Ãmw Mm³ Du¡n sNmXp¡\w .Wà Nmlpw tcm_n³ {dm*n Hs¡ Nn«pw .N©mkv AXn¨m bns¶ Fsâ Np® DsXsW H¶pw Smjnà .A©p B^v tbs^ Hs¡ Du¡n AkapfmÀ¡p k^p¯pw Mm³ .FÃm bqän`pw fm_n fm_n Du¡n sNmXp¡pw .GSp bqän Bt\`pw Wà Xm]n«m\v Fsâ Np® .Ct{Sw AXnsbman Np® N*nt«]nà F¶m\p FÃm^pw b_]p¶Sv .

koXnWXp¯pÅ FÃm Nj¸nNtaw Mm³ Du¡n]n«p*v .At¸mÄ BUys¯ Nan]pw AknXp¶v B]nt¡ms« . bns¶ Wm¸Sn Smsj]pÅ {bm]w I^¡pNÄ fmt{S Mm³ Nan¡v . bns¶ Smtjm«pÅ I^¡pNapsX {bm]w b_ªm Wn§Ä CknXps¯ hUmIm^ kmUnNÄ bns¶ Fs¶ sNmÃpw .Cu b_]p¶ BÄ¡mÀ¡v Hs¡ H^p Nnap´p I^¡nsW Nn«n]m C¸w Nans¨¶p tImUn¨m fSn .Ip½m b_]msWms¡ sNmÅmw .C´y³ boW tNmZv {bNm^w bSnWm_nWv fpNant`m«p h½St¯msX Du¡mw.bSnsW«p H¶pw tk*m .FWn¡v {bm]w fp¸Sp .NÃym\w Njn¨p«nà .Njn¨m bns¶ CSv tbm`s¯ NanNÄ ktÃmw WX¡ptfm ?Nrgn]pw Nm^y§apw Hs¡]m\v tKm`n.Np_¨p Ø`w Hs¡]pÅSp sNm*v Np_¨p tKm`n¡m^pw Øn^w D*v .NqXpS`pw Wà fqXpw fp`]pw DÅ sb®p§Ä B\v .ASymklyw Nm«n¸\n¡v fm{Sw B\p§Ä .Fsâ Np®¸m`v NpXn¨p Ckapfms^ms¡ Wà sfjp¯p sNmjp¡pw tKm`n¡p k¶SnWp tlgw .

MmWpw tKm`n¡p Hs¡ NqXpw .ASv sNm*v Wà tdmZn]pw B\v .D¨¡v ko«n Dt* H^p N`ow Njnªp H¶v f]§p¶p Øn^w bSnkm\v .sskNn«pw Nan fn¡km_pw Nm\pw .ASv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

ookist

22 Comments

Add a Comment
 1. സൂപ്പർ ബ്രോ

 2. കൊള്ളാം continue

  1. maashinte stories okke njaan vaayichu thudangi ..ellaam kollaam ..

   1. താങ്ക്സ് ബ്രോ

 3. Thudakkam kollam ..please continue ookist

 4. എന്തൊരു സ്പീഡ്മച്ചോ…..

  ????

  1. kurakkaam maashe

 5. Vallatha speed

  1. speed ?? kurackaan nokkaam

 6. സൂപ്പർ , നല്ല femdom ആക്കാൻ നോക്കൂ, കലക്കും.

  1. try cheyyaam bro

 7. evideyaa ee – 18 ?? onnu para koche …ethelum kathaapaathram under 18 nil varunnundo ??

 8. -18 റിപ്പോർട്ടിങ്ങ്, പ്ലിസ് റിമൂവ് ദ് സ്റ്റോറി

  1. evideyaa ee – 18 ?? onnu para koche …ethelum kathaapaathram under 18 nil varunnundo ??

   1. 16 vayassinu molil ookaamennu samarthikkunnathu POSCO prakaram thettanu oru valiya thettu

    1. ഉഭയ സമ്മതത്തോടെ ബന്ധപ്പെടാൻ ഉള്ള നിയമാനുസൃത പ്രായം 16 ആണ്

     1. എന്നാൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം ആ വയസ് 16 ഇൽ നിന്നും 18 ഉം ആക്കി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്

      1. appol vakkeele ini 16 pattoollaa alle ? pandathe 14 okke ini oru ormakal maathram …athokke oru kaalam

 9. benniye josakiya oru feel

 10. ഓ POCSO അത് നുമ്മ ഓർത്തില്ല എന്റെ ഭായി .പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ കളിക്കുന്നെ ഈ പോക്സോ ഒന്നും വെച്ചല്ല ഭായി. ഒതുക്കത്തിൽ കിട്ടിയാൽ കാച്ചും .ആരും

 11. എന്റെ ജോസെ സ്പീഡ് കുറച്ചു വിശദീകരിച്ചു എഴുതിയാൽ സംഭവം അടിപൊളി ആയിരിക്കും.

  പിന്നെ 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ആയി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ഐപിസി അല്ല പോക്‌സോ ആണ് ചുമത്തുക. അതിൽ 18 വയസ്സ് ആണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഉള്ള പ്രായം. ഇവിടെ ഇത് തർക്കിക്കാൻ നമ്മൾ വക്കീലന്മാർ അല്ലലോ. പക്ഷേ കമ്പികുട്ടൻ പീനൽ കോഡ് പ്രകാരം 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ആയി ഉള്ള കഥ എഴുതാൻ പാടില്ല.

  1. noted maashe.Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan