സുരേഷേട്ടനും ഞാനും 3 [simona] 818

Kambi Views 151697

സുരേഷേട്ടനും ഞാനും 3

Sureshettanum Njaanum 3 bY simona | PREVIOUS

Mm³ fWÊnÃmfWtÊmsX G«Wn Wn¶v AN¶p Wn¶p. G«³ Fsâ tWs^ Sn^nªv Wn¶v sNm*v Ss¶ sK«n C«p. sK«n]nt`¡v B Np® FXp¯p sk¡m³ tW^w G«³ Fs¶ A^nsN knan¨p.

CWn Ck³ Wnsâ hz´w B\v. AksW sK«n]nt`¡v FXp¯p skt¨..

Mm³ NphrSnt]msX fp«n C^p¶v AksW Ip*psNm*v k`n¨v bnXnIv sK«n]nt`¡v NX¯n.

tI«³ Biv… F¶ lÐt¯msX Fs¶ tWm¡n In^n¨p…

bn¶oXv sK«nt]msX Aksâ fNpXw H¶pNqsX km]n`m¡n…. tI«sâ sK«n Fsâ DfnWo^n WWªp…

tim.. Fsâ Nq¯n¨n… Wo Fsâ sK«n WW¨tÃm…

CWn Ak³ Fsâ DfnWo^n Npan¨ C^pt¶ms« G«m .. Mm³ sNm©n

l^n .. Fsâ Np*n¨n¡v ASm Cãsf¦n A§sW Ss¶ C^pt¶ms«…. G«³ In^nIv bmâv FXp¯n«p .

.Wfp¡v tbmkmw…. G«³ .b_ªp.

Mm³ G«sW tIÀ¶v WX¶p.

“”A½m.. sskNn«v Np©pknWpÅ tIm_v NqsX sk¡\w. Np©p C¶v CknXm NnX¡ps¶””..

G«³ C_§p¶Sn`pw fp³bv tI«sâ A½t]mXv …. ASm]Sv Fsâ emkn A½m]nA½t]mXv b_ªp…
AkÀs¡ms¡ Fs¶ k`n] Cãw B]n^p¶p. sb®m]n^pt¶Â Fs¶ tI«sW sNm*v Ss¶ sN«nt¨sW F¶v Ak^m]n^p¶p Ft¸mjpw b_ªn^p¶Sv.

“”B Np©pbm_p CknsX D*m]n^pt¶m””…

AkÀ At¸mtj Fs¶ N*pÅp..

Fs¶ CX¡v AkÀ bm_p F¶v knan¡m_p*m]n^p¶p. At¸msjms¡ Mm³ sN_pkn¡p¶ Nm\m³ AkÀ¡v Cãw B]n^p¶p. hpt^tg«Wv H^p AWpKsW D*m]n^p¶pÅp.BÄ bp_s¯knsXt]m B\v. sb¬Np«nNÄ CÃm¯SnWm AkÀ¡v sb¬Np«nNsa k`n] Cãfm]n^p¶p. Fs¶ Np©p bm_p F¶v knan¨n^p¶Sv Ss¶ Ft¶mXpÅ Cãw Nm^\w B]n^p¶p F¶pw FWn¡_n]mw.

bs£ A¶v A§sW knan¨t¸mÄ Mm³ sN_pkn¨nsöp fm{Sfà H^p Wk kVpknsâ Wm\t¯msX

“”B… Mm³ Cs¸m k¶pÅq”” F¶v b_ªp… Ak^pw AÛpSs¸«p Nm\pw

“”WnWs¡´m tkt* …Njn¡m³.

A½¡nãfpÅSv D*m¡nt¡m… Mm³ Ak^psX AXp¯v sI¶v b_ªp…

CkWnsS´p bän… Asæn bm_p ¶p knan¡pt¼mtj¡pw Fs¶ Sn¶m³ k^p¶Sm\tÃm….

CWn A§sW k^nÃ… ‘A½ A§sW Ss¶ knant¨m… Mm³ Wm\n¨p b_ªp…

l^n¡pw??

ffv .. Mm³ bp©n^n¨p h½Sw fqan…

F¶m CWn Mm³ Fsâ bm_p¡p«n s¶ knan¡pÅp.. CknsX k^pt¼m…

knant¨m As½… Mm³ N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

simona

People don't Change.. They simply reveal, who they really are.. while being pushed to the edge.

12 Comments

Add a Comment
 1. Simona madam•Are you a gay specialist?Give some nasty ladies with paru also•

  1. Hi JP, Its not about specializations. This story is included in gay/lesbian tag. So it’s mainly filled with such situations. But Don’t worry. We will be going to included female characters as well sooner.

 2. Simona Madam,Are you a gay specialist?? Including nasty ladies with paru also!

 3. ജോർദ്ദാൻ

  നന്നായിട്ടുണ്ട് സിമോണ. ഇവിടെ bestality, ഗേ, ലെസ്ബിയൻ രീതിയിലുള്ള മൂന്ന് കഥകളാണ് വായിച്ചത്. ഡോഗ്ഗി, ഇത്, എന്റെ കഥ അർച്ചനയുടേയും. മൂന്നും പരിമിതമായ വായനക്കാരെ ലക്ഷ്യം വച്ച് എഴുതിയതാണെങ്കിലും authorസിന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് രചനാരീതിയിലെ നിലവാരത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു.

  1. നന്ദി. വെറുതെ ആം.. ഊം… ആഹ് … എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടെന്നു തോന്നിയില്ല. ഒരു സിനിമയിൽ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് ആണ്. പക്ഷെ വാക്കുകളിലൂടെ വികാരം (ഏതു വികാരം ആയാലും) കൺവെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പരസ്പര സംഭാഷണം കൂടാതെ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നി. അതാണ് സംഭാഷണത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്.

 4. Aaahaa.. പൊളിച്ചു… കളി കുറച്ചിട്ട് romance കൂട്ടിയാൽ നന്നായിരിക്കും…

  1. തീർച്ചയായും. അതിലേക്കു കടക്കുന്നുണ്ട്.

 5. soooper machaaa

  valare ishtayi

 6. Preeya ezhuththukaare
  Njaan ippozhum 15, 16 pagukalil aanu. Ippol onnaam pagil vannathu oru kaaryam abhyarththikkaan aanu
  Ee grouppil varunna kathakalute bhaahulyam kaaranam pala kathakalute previous part orma undavuka illa.
  Mala kayarunnathu adivaaraththil ninnu thanne aayaale athu kontu uddhessikkunna falam kittukayullu. Malayute thottu thaazhe ninnu kayaraan thudangiyaal athinu oru thrillum undaavukayilla.
  Hopes you understand well
  All the very best

  1. Understood. Please start reading from the 1st part bro. Then I hope, you can start climbing the mountain from valley itself, since Its a continuous story.
   Please understand that its too hard to write the summary in each beginning of part.
   Thanks a lot for the comment.

   1. Sorry dear
    I didn’t read your story yet and this part also and I am not commenting about your story, as I said I am still in pages 15, 16 only.
    I commended about the writers who ever stops just before the climax just like in TV serials.
    If you start reading a part of a story which starts from the final stage of climax, you won’t feel anything. To feel anything, you should start from the bottom part of a incident.
    All the best

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All content posted here is 100% fictional. Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan