സുരേഷേട്ടനും ഞാനും 4 [simona] 896

Kambi Views 101989

സുരേഷേട്ടനും ഞാനും 4

Sureshettanum Njaanum Part 4 bY simonaPREVIOUS

ssXbv Nv–amhnt`¡v WX¡pt¼mÄ kjn]n`pÅ b`^psX]pw N®pNÄ Fsâ dWn]³ CXm¯SnWm SpÅn Nan¡p¶ fp`Nan B]n^p¶p F¶v fWÊn`m]n. Ak G«sâ ssN{bt]mP¯m W¶m]n IoÀ¯n^n¡p¶p. gÀ«nsâ H^p d«¬ bq«m³ bämsS Sp_¶p NnX¡pN]m]n^p¶p. G«³ dmPv sNm*v f_¡m³ Fs¶ AWpkUn¨nÃ.

fm{Sfà G«³ Fs¶ A^]ns` ssN Ipän bnXn¨m]n^p¶p WX¶n^p¶Sv. WX¡pt¼mÄ Fsâ Np*nNÄ sS¶n sS_n¨p. sK«n CXm¯SnWm NnX¶p Spap¼n Nan¨n^p¶ Ak B kjn]n DÅ G«sâ b` b^nI]¡mÀ¡pw kn^p¶m]n,. b`^pw G«sW tWm¡n N®n_p¡p¶Spw Fsâ {l²]n sb«p.

Mm³ Ak^psX FÃmw sk¸m«n Btk*n k^pw F¶v FWn¡v GSm*v D_¸m]n^p¶p. G«³ S¶ hpO¯n `]n¨ FWn¡v F{S]pw tkPw Ak^psX FÃmw NqsX NnX¡m³ sNmSn NqXns¡mt* C^p¶p.

M§Ä A§sW ssXbv Nv–amhn F¯n.

AsSm^p sI_n] dn`vZn§nsâ S«p¼p_w B]n^p¶p. tft`¡v N]_n] G«³ Fs¶ AN¯p NX¯n tZmÀ AX¨ Npän C«p. Fs¶ bq*X¡w sN«n bp\À¶p. G«sâ Ip*pNÄ Fsâ SXn¨p Ipk¶ Ip*nt`¡v AfÀ¶p. G«³ Fsâ Ip*pNsa km]nt`¡v WpNÀ¶v.. I¸n NpXn¨psNm*v Fsâ Np*n]nt`¡v ssNNÄ AfÀ¯n.

Fsâ tfmaq«n F¶v t{bft¯mXv knan¨v G«³ Fsâ Np*nNsa fÀ±n¨p.

Fsâ fp`¡®pNan kÃm¯ Nmft¯msX AWpeqSn Wn_ªp. Mm³ G«sW fp_psN bp\À¶p.

bm_pNp«o… G«³ t{bfm^v{Ufm] hz^¯n knan¨p…

Ft´m….

Mm³ Wnsâ B^mXn tfmsa…

Fsâ… Fsâ eÀ¯mkv… Mm³ sfsà Wm\n¨p b_ªp…

Bt\m… bs£ Mm³ CSv ks^ Sm`n sN«n]nÃtÃm…

F¶m`pw Fsâ fWÊn Mm³ G«sW eÀ¯mkm]n hzoN^n¨p Njnªp t«m … AStà Fsâ eÀ¯mknsâ Cu sI¡sâ Mm³ t{bft¯mXv Fsâ km]ns`Xp¯Spw Ak³ S¶ {bhmUw NpXn¨Spw …

Mm³ Wm\t¯msX Ss¶ sfmjnªp.

WnW¡nãsbt«mXn Aksâ sNmjp¯ bm`v…

H^pbmXv Cãs¸«p… FWn¡v sNmSn] CWn]pw ASv NpXn¡m³ ….

G«³ Fsâ fpOw bnXnIv D]À¯n.. Fsâ tfmaq«n¡v G«³ F{S bm tkt\`pw S^mw… F{S tkt\`pw… WnW¡_n]mtfm… F{S tb^ Fsâ tfmaq«ns] Nmfn¡ps¶ F¶v.. Fsâ tfmÄsX Cu BWI´n F{S B\p§apsX D_¡fm sNXp¯ps¶ F¶_n]mtkm…
Ak^psX Hs¡ hzbvW _m\n B\v Fsâ tfmap«n.

AkÀs¡ms¡ Hmt^m ^oSn]n`mNpw Fsâ tfmaq«ns] Dbt]mPn¡m³ Cãw..
In`À¡v Np*n]n N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Simona

20 Comments

Add a Comment
 1. Njan pure bottom anu…. But ith lag cheyth veruppikkunnu myre

 2. Sooper…oru aged auniye koodi ulpedutamo mulayil palulla

 3. adipolllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii superrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 4. Oru gang bang and public nudity aayikottey. Nalla valgour aai oru pretheekshikunnu.

  1. തുടർന്ന് വായിക്കു. വരുന്ന പാർട്ടുകളിൽ ഉൾപെടുത്താം.

 5. കളി മാത്രം ആകാതെ romance public എന്നിവ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം

  1. തുടർന്ന് വായിക്കു. വരുന്ന പാർട്ടുകളിൽ ഉൾപെടുത്താം.

 6. അടുത്ത പാർട്ടിൽ പാറുവിനെ കളിക്കാൻ മാത്രം ആക്കാതെ കുറച്ചു romance അതുപോലെ publicil വെച്ച് oru കളി ulpeduthane

  1. തുടർന്ന് വായിക്കു. വരുന്ന പാർട്ടുകളിൽ ഉൾപെടുത്താം.

 7. അടുത്ത പാർട്ട് വേഗം വരട്ടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനും ഈ പാറുവിനെ പോലെ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ആണ് അതാ

  1. Njan ninte sureshettan aavam

 8. polichu….adutha partil crossdressing kondu varanam….

  1. തുടർന്ന് വായിക്കു. വരുന്ന പാർട്ടുകളിൽ ഉൾപെടുത്താം.

 9. Simona Madam,please introduced some nasty middle aged ladies training paru•

  1. athu adipoli aayirikkum…..

  2. അതിലേക്കു കടക്കാം. രണ്ടു മൂന്നു പാർട്ടിനുള്ളിൽ. വേറേം റെക്‌സ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെ. അതുകൂടെ ഉൾപെടുത്തണം.

 10. കളി മാത്രം ആയിപോകുന്നു… romance,crossdressing ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഈ part ലെങ്കിലും…

  1. ശരിയാക്കാം. എല്ലാം കൂടെ ഒരു പാർട്ട് ൽ കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂയിറ്റി കിട്ടാൻ സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം. അത്രേ ഉള്ളു. അടുത്തതിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

  1. നന്ദി . തുടർന്ന് വായിക്കൂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan