സുരേഷേട്ടനും ഞാനും 891

Kambi Views 162067

സുരേഷേട്ടനും ഞാനും

Sureshettanum Njaanum bY simona

hpt^tg«Wpw MmWpw

Mm³ F«mw ¢mÊn bYn¡p¶p . Fsâ koXnsâ sSm«pfp¶n`m\v hpt^tg«sâ koXpw. sI_p¸w sSmt« M§Ä¡v hpt^tg«sW A_n]mfm]n^p¶p. ASpsNm*v Ss¶ Mm³ GSp hv–NqÄ kn«p k¶m GSp tW^kpw tI«sâ ko«n B]n^p¶p. sb®m]n^pt¶Â Fs¶ hpt^tg«sW sNm*v sN«nt¨sW F¶v FÃm^pw Fs¶ Nan]m¡n b_]pfm]n^p¶p. A{S Nq«m]n^p¶p M§Ä.

Fs¶ bän b_]pkms\¦n Mm³ ASymklyw Wà SXn¨n«m\v. sb®p§apsX l^o^{bNrSn B]n^p¶p FWn¡v. Spap¼p¶ fp`Napw k`n] fpjp¯ Np*n]pw sI_p¸¯nt` D*m]n^p¶ Nm^\w Mm³ fäp B¬Np«nNsa tbms` bp_s¯m¶pw gÀ«v CXmsS WX¡m_nÃ. ko«n tbm`pw Npanfp_n]n AÃmsS gÀ«v Du^ms^ Cà F¶Sm\v kmhvSkw.

B]nsX B\v hpt^tg«³ ^mkns` HmXm³ tbmNp¶ Nm^yw ko«n A_nªSv. Fsâ SXn Np_¡m³ tk*n Fs¶]pw NqsX sNm*v tbmNm³ hpt^tg«tWmXv b_Mv GÀ¸mXm¡n ko«pNmÀ. ^mkns` F\o¡m³ Wà fXn D*m]n^p¶SnWm Mm³ BUyw H¶pw h½Sn¨nÃ. bs£ hpt^tg«sâ NqsX B\tÃm F¶ Hä Nm^\w fq`w bn¶oXv Mm³ h½Sn¨p.

A§sW M§Ä HmXm³ tbmNm³ SpX§n. BUys¯ Hä Unkhw sNm*v Ss¶ FWn¡v Hm«w fSn]m]n. Sn^nIv WX¶p k¶ Fs¶ hpt^tg«³ Nan]m¡n. sN_pknIv Mm³ Sn^n¨ tbmkm F¶v b_ª tI«³ HmXns¡m*n^p¶ sf]n³ t_mZn Wn¶v fm_n bpsÃms¡ Wn_ª CXkjn]n NqsX DÅ tgm«v N«nt`¡v N]_n.
ti tbmktà Fsâ fpt¯ F¶v b_ª tI«³ Fsâ bn¶ms` k¶p. Mm³ fpOw koÀ¸n¨ WX¶p.

hpt^tg«³ bn¶n`qsX k¶v Fsâ ssN bnXnIv WnÀ¯n. Ft§m«m Fsâ fp¯v tbms\. At¸mtj¡pw bn\§n]tÃm… F¶v b_Mv Fsâ A^s¡«ns` ssN Ipän tIÀ¯v– bnXn¨p.

Fsâ SXn Np_]nÃ.. tI«sW Nan]m¡m³ dm¡n D*m]pÅq… Ft¸m tI«Wpw Nan]m¡n]ntà F¶v b_Mv Mm³ h¦Xt¯msX tI«sW tWm¡n.

N^]tà Fsâ fpt¯ F¶ b_Mv tI«³ Fsâ NknįX§Ä tNm^ns]Xp¯Sp. tI«³ Fsâ fp¯nsW Nan]m¡ptkm… tI«³ sk_psS b_ªStÃ… Fsâ fp¯nWv ASnWpw fm{Sw SXn H¶pw CÃmt«m.. F¶v fm{SÃ… tI«³ Fsâ sIkn]n sfsà b_ªp.. G«Wv fp¯v CWnw SXn¡p¶Sm Cãw ..

Mm³ AÛpSt¯msX tI«sW tWm¡n… l^n¡pw?

B Fsâ fpt¯.. F¶v b_ª tI«³ Fsâ sWän]n D½ sk¨p .

bs£ FÃm^pw Fs¶ Nan]m¡p¶p tI«m… Mm³ SXn]Wm F¶v b_Mv… Mm³ h¦Xs¸«p.
Fsâ fp¯v A{S SXn H¶pw CÃtÃm… tI«³ tWm¡s« FWv N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

simona

6 Comments

Add a Comment
 1. ee kadha vayichila.. starting thanne intrest illatha subject ayathu kondanu

  sorry simo teacher

 2. Yaakk.😖kundan

 3. പൊളിച്ചു… അവനെ പെണ്ണാക്കിമാറ്റൂ….

 4. അടിപൊളി….തുടരൂ… അവനെ പെണ്ണാക്കിയെടുക്കൂ…

  1. നേരെ പെണ്ണാക്കിയാൽ പിന്നെ ഇമാജിനേഷന് പ്രസക്തി ഇല്ലാതാവില്ലേ.. ശരിയാക്കി എടുക്കാം… കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കട്ടെ ആദ്യം.

   1. അതെ…വളരെ പതിയെ മതി… detailed make over കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan