വിക്രം ടൈലേഴ്‌സ് 256

Kambi Views 81014

വിക്രം ടൈലേഴ്‌സ്

Vikram tailers bY വിക്രം

F´nWmXm SWn¡nt¸mÄ b\¯nWv C{S Bklyw? tS¸p b\n WÃk®w
tbmNp¶ntÃ..?
D*v F¶m`pw FWn¡p S¿Â bYn¡mWm\v CknXps¯ ko«nÂ
Wn¶p b¯p ^qb Nn«n]m`pw AsSm^p sFlz^yfm. ASm tI¨osX
AXp¯p tImUn¡p¶Sv. tS¸psb«n¡p H^p fq¶q_p fpX¡n]Sm
k*n Mm³ knäv B]n^¯nWp tS¸psb«n kn«n^n¡s«.
B]n^w ^qb NXw S^\w !

B]n^w ^qbmt]m At{S F´nWmXm WnW¡v ?

Nrgv\³ ssX`_psX AXp¯p bYn¡m³ Bt{Sw Bkpw
bXn¨p k¶m tI«¯n]psX »uthm¡v bpSn] Ì]n`n AXn¨v S^mw!
Fsâ tI«¯nt]mXm\v Ak³ b\w tImUn¡p¶Sv..
tI«¯n¡v H^p fp¸¯n]«p k]ÊpNm\pw ..tI«³ Npssk¯n`m\v ..tI«¯ns] ASymklyw DÅ NpXpwd¯n Wn¶m\v sN«nsNm*v k¶Sv ASnsâ Ai¦m^kpw dipfmWkpfp*v .. kn{Nf³ Fsâ Nq«pNmWms\ bns¶ Aksâ A½ Fsâ ko«n b*pfpSt` b\ns]Xp¯p Kokn¡p¶k^pw..Cu CX¡m\v Ak³ H^p tS¸psb«n km§n¨Sv B b^nbmXn sbmanªp F¶m\v tSm¶p¶Sv . bpSns]m^p b^nbmXn¡p tk*n]m\v Ak³ Ct¸mÄ tI«¯nt]mXv Nmlp NXw km§p¶Sv..!

F´m]m`pw tI«¯n AkWp B]n^w ^qb sNmXp¯p ASpsNm*p Ak³
WmXpkn«v Ak³ fq¶p fmhw Njnªp Sn^n¨pk¶p
A¼`¯nWXp¯ H^p NpXpÊm] NXfp_n kmXNs¡Xp¯p
tdmÀZp k¨v kn{Nw X]nt`Àhv F¶m]n^p¶ B NX]psX
Wp.

Ip^p§n] Nm`w sNm*p kn{Nf³ tbs^Xp¯p Ak³ Sj¡p¶ FÃm
dkqhpNÄ M§apsX Wm«ns` hv{SoNÄ¡nãfm]ns]¶
fm{Sfà bpSn] b^ngvNm^§Ä Ak³ UnkthWsNm*pk^pfm]n^p¶p. A¼`¯nWXp¯m]n^p¶Sv sNm*v hv{SoNÄ¡v
N]_mWpw C_§mWpw huN^ykpfp*m]n^p¶p AknsX d«³
sk¡m³tk*n kÃt¸mjpw MmWpw tbmNpfm]n^p¶p. NX]psX bNpSn
sgÂcpw bns¶ NXvbohpNapsX tkÌpw
hv{No³ k¨ f_¨n^p¶p.. ASnWp bp_NnÂ
»kphnWp ip¡p sk¡m³
H^p b¿³ fp«
AWns]¶m]n^p¶p Aksâ tb^p.
Ak³ H^p Wm\w Np\p§n
b¿Wm]n^p¶p. AVnNw fn*msS
b\n sI¿p¶ H^p¯³.
kn{Nf³ AksW F¶pw
bm«]Xn¡pfm]n^ps¶¶p FWn¡p
kNmsS fWÊn`m]n NX]nÂ
B^pw k^m¯t¸mÄ kn{Nf³
Aksâ fp`¡p bnXn¡pN]pw
sI¿pw Aksâ fp`NÄ
sb®p§sat¸ms` fmÀ±kkpw A¸w Sp§n]Spfm]n^p¶p

H^n¡Â kn{Nf³ Fs¶ sNm*pw
AWn]psX fp`]n bnXn¸n¨p
Ak³ H^p Wm\t¯msX
NpWnªn^p¶p Mm³ Aksâ
fp`]n bnSp¡n]t¸mÄ Ak³
Wm\w Np\p§n N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

വിക്രം

10 Comments

Add a Comment
 1. THALOLAM YAHOO GROUPIL VANNA KADHAYANLLO ITHE..ADICHU MATTANA ANEALLA..ENNALUM KUZHAPUM ILLA..GOOD STORY

 2. kollam adipoli continue

 3. ethokke evide thanne munne vannathaaaa ….6 page ettirikkunnu kastam

  1. ഈ സൈറ്റിൽ ഒരു ജോ മതി കേട്ടോ

 4. പണ്ട് ,വായിച് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥയാണ്… എന്നാലും കുഴപ്പം ഇല്ല ,മുഴുവൻ എഴുതൂ….

 5. 2000 ങ്ങളിൽ ഞാൻ യാഹൂ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ കഥയാണ്. മുഴുവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ pdf ഇടൂ. ഈ കഥയെ പറ്റി ഇന്നും കൂടി ഓർത്തതെ ഉള്ളൂ.

 6. ഇത് വിക്രമാദിത്യൻ എന്ന കഥ അല്ലേ…..?
  ഇത് കുറേക്കാലം മുന്നേ ഇറങ്ങിയതാണല്ലോ.
  കോപ്പിയടി !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018