ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 728

Kambi Views 143358

N¼nNp«³.sWäv hpt^tg«sW S_]n NnX¯n tI«sâ N_p¯ Wn_fpÅ Np«sW ssN sNm*v fpNan Wn¶v Smtj¡v sSm`n¨p AXn¡m³ SpX§n .At¸mÄ tI«³ H¶v sM^§n ASp N* tI¨n Ssâ ssN]nt`¡v A`vbw Sp¸n]n« tlgw ko*pw bnXn¡pkm³ SpX§n .At¸mÄ tI«³ In^n¨psNm*v tI¨nt]mXp sfsà b_ªp Wo]nt¸mÄ FÃmw tbXn¨p F¶v At¸mÄ tI¨n b_ªp CStà Fsâ Blm³ F¶v

A`vbwhf]¯nWp tlgw tI¨n tI«sâ Np«Wn D½ k]v¡m³ SpX§n .D½ k¨v SpX§n] tI¨n kas^ tkPw fUm½ hm]n¸nWv sI]vSp sNmXp¯Sv tbms` Np«sW fpjpkWm]n Du¼pkm³ SpX§n .Nps_ tW^w ASntkP¯n sI]vSt¸mÄ tI¨n l^vVn¡pw tbms` Np`¨p At¸mÄ tI«³ b_ªp sfà fSn .lÐw D*m¡^pSv AWqbv D\À¶m Wm\t¡XmNpw F¶v .At¸mÄ tI¨n b_ªp N*m`pw AksWm¶pw fWÊn`mNnà Np«n]tà F¶v At¸mÄ tI«³b_ªp ASm\v tbXnt¡*Sv A_n]msS Bt^msX¦n`psfms¡ b_]psf¶v .At¸mÄ tI¨n b_ªp F¦n fSn CWn tI«³ N]_n DjpSpf_nt¨m F¶v .At¸mÄ tI«³ b_ªp Wo BUyw NpSn^¸p_¯v N]_nt¡m F¶v .H¶pw fWÊn`mNmsS sbm«sW tbms` CsSÃw tWm¡n¡* FWn¡v ASpNm\p¶Sv kas^ ^hN^fm]n tSm¶n .DXsW tI¨n Ak^psX ^*pNm`pw tI«sâ A^]v¡p A¸p_kpw C¸p_kpw k¨v k]_n C^p¶p F¶n«p A`vbw fpt¶m«p D]À¶p Ssâ CXw ssN Nm`nsâ CX]nt`¡v sNm*v k¶p tI«sâ Np«sW bnXn¨p Ak^psX Nm`nsâ CX]nt`¡v k¨v ,At¸mam\v Mm³ BUyfm]n tI¨n]psX Np_nªn Nm\p¶Sv .Wà skap¯ l^o^fpÅ tI¨n]psX Np_nMn]psX emP¯p t_mhv Wn_¯n Ft´m bp_t¯¡p Wo*n^n¡p¶p .B N_p¯ Np«sW sNm*v tI¨n ASn D^¡m³ SpX§n .At¸mÄ AknsX t_mhv Wn_w H^p Im`ptbms` k`pSmNm³ SpX§n .sbs«¶v tI«sâ B k`n] tNm tI¨n]psX Im`n Duan]nXpw tbms` A{bSy£fm]n .At¸mÄ tI¨n]n Wn¶pw H^p lo`v¡m^w D*m]n ASnWp tlgw tI¨n sfsà D]À¶p Smjm³ SpX§n .{Ntf\ tI¨n]psX lzmhsfXp¡Â kas^ D¨¯n`m]n .DXsW tI¨n]psX NpXw Nfnjv¯n k¨tbm`pÅ I´n]n bnXn¨p tI«³ D]À¯mWpw Smjv¯mWpw SpX§n .At¸mÄ tI¨n b_ªp Mm³ SaÀ¶p CWn tI«³ N]_n AXn¡m³ .ASv tN«Spw tI«³ tI¨ns] S_]n NnX¯n fpNant`¡v N]_n Nm`pNÄ ^*pw AN¯n bnXn¨p .At¸mÄ tI¨n]psX Np_nªn H^p t_mhm¸qkv tbms` knXÀ¶p .DXsW tI«³ Ssâ Np«sW ASnsâ DÅnt`¡v Smjv¯n .At¸mÄ tI¨n]n Wn¶pw H^p sM^§Â tN«v ,DXsW tI«³ ^*p N¿pw sNm*v tI¨n]psX sIkn]psX sshZn Np¯n Ip*n D½k¨psNm*p D]À¶p Smjm³ SpX§n .{Ntf\ASnsâtkPSk^vVn¨p,H¸wtI¨n]psXho¡m^kpw^*pfq¶pfnWp«ptW^wBªXn¨tI«³H^pUoÀQWnlzmht¯msXtI¨n]psXfpNant`¡vko\pAt¸mÄtI¨ntI«sWsN«nbnXn¨p.A`vbwNjnªptI«³tI¨n]psXsshZnt`¡vC_§nAks^sN«n¸nXn¨n«pIp*nÂD½k¨p.A§sWASpwtWm¡nNnX¶Mm³ko*pwD_¡¯nt`¡pko\p. SpX^pw………..
Cu^IWmssl`nFÃmk^v¡pwCãfms]¦nÂCSnsâdm¡nemP§ÄFjpS\wF¶vB{PiwD*v.ASvWn§apsXkn`t]_n]Aen{bm]§¡ptlgwfm{Sw

F¶v,AWqbv.

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

ANOOP SS

18 Comments

Add a Comment
 1. പൊന്നു.?

  കൊള്ളാം…..

  ????

  1. നന്ദി

 2. കൊള്ളാം continue…

 3. എഴുത്തിന്റെ ശൈലി കണ്ടാൽ ആദ്യം എഴുതുന്ന പോലെ അല്ല തോന്നിയത്. എങ്കിലും നന്നായിരുന്നു. ബാക്കി കൂടെ എഴുതു..

  1. adhyamayittezhuthiyathanu bro,thanks.

 4. Good, pls continue..

  Cheers

 5. കൊള്ളാം

 6. എഴുതൂ ……..

 7. Kollaam thudaroo

 8. കൊള്ളാം നല്ല കഥ അടുത്ത ഭാഗം ഉടൻ വരണം

  1. Thudakkam kollam anoop ..speed onnu control chayanam katto ..pinna page kuttanam ..please continue ..

  2. Thanksതീർച്ചയായും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All content posted here is 100% fictional. Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | Terms of Use