ആതിര 1058

Kambi Views 99207

ആതിര

Aathira bY Mr Dude

Wna]ns` bkn{S K`¯n fp§n WnkÀ¶o_Wm]n fWÊntW]pw l^o^¯nsW]pw lp²fm¡n Cu N¸XkpNan`n^n]v¡pt¼mÄ N¬fp¶n`nt¸mjpw AÑWm\v.. B sPu^kw Wn_ª bp©n^n !
kÃt¸mjpw kn^p¶pk^p¶ ASnTnfm{Sfm]n^p¶q M§Ä¡Ñ³. KoknS {bm^mЧÄs¡m*v NX`pNXt¡*n k¶… KnknS¯n³s_ ^*äw Nq«nfp«n]v¡mWpÅ sWt«m«¯n KoknS¯n³s_ Wn_§amhzUn]v¡pkm³ Njn]msS tbms]m^p hmVp fWpgy K·w.
AÑWpw A½]v¡pw G«Wpsfm¸w S\s`¶ hzÀ¤ekW¯nt`]v¡v Smfhw fm_pt¼msjWn]v¡v HmÀf sk¨n«nÃ. HmÀfNant`]v¡v bn¨ sk¨ WmapNan AÑsW N*SpfnÃ.
Ft¶w Dt®y«tWw WÃtbms` bYn¸n]v¡m³ WÃtbms` kaÀ¯mWpsfms¡]pÅ hzbvW§apfm]n f\`m^\y¯n hz]w D^pNn So^pN]m]n^p¶Ñ³.
AÑsW Nm\mWm]n kmln¸nXn¨ WmapNan`½s]Xp¯p S¶ tcmt«m sWt©mXv tIÀ¯p_§n]t¸mÄ Aѳs_ sW©ns` IqtXäp_§n]Sptbms`…
t`mN¯n³s_ ^*ptNm\n`pÅks^ kn^¯p¼n`qsX AXps¯¯n]v¡p¶ sfmssdÂtcm¬ tN«_nª khvSpSfm{Sfm]n^p¶ Nm`w…
Aѳs_ N¯pw sNm*pk^p¶ tbmÌv–fmtW]pw Nm¯pÅ km^m´y§ans` D½_¸Xn]nt·`pÅ Nm¯n^n¸v A£^s¯]_nª WmÄ fpS¡v SpX§n]Sm\v–.
A£^§an`qsX]m\v AÑsW AXp¯_nªSv.. hwkUn¨Sv..Nq«pNqXn]Sv.. bn\§n]Sv.. C\§n]Sv..
NqsX]pÅkÀ Wm«nt`]v¡v k^pt¼mÄ A]¨pS¶ B¸nan³s_]pw hvt{Xmd_n]psX]pw f\fpÅ sb³hn`n³s_]pw tImt¢äv Wn_¨ PÄcv fn«m]n]psX]pw ØmW¯v AÑsWm¶v k¶n^ps¶¦ns`¶m{Pin¨v knUq^S]nt`]v¡v N®pNa]¨v Nm¯n^p¶ WmapNap*v.
Nmkns` DÕk¯nWv Ipk¶ b«pbmkX]pXp¯v Ns®jpSn sbm«pwsSm«v Aѳs_ k`w N¿n Sq§n WX¡\sf¶pw…
Sfnjv N`À¶ f`]maw kn¡n kn¡n b_]p¶ d`q¬ G«³s_ N¿n Wn¶v b¨ bpÅnNapÅ skap¯ d`q\pw km§n Nq«p¡ms^s]ms¡ Nm\n¡\sf¶pw B{Pin¨n«p*v…
sk_ptSs]¦n`pw hzbvWw N*n«p*v.. Nq«p¡mÀ Ak^psX AÑtWmsXm¸w tbmNp¶Sv Nm\p¶ tW^w.
Sn^n¨pk^mWpÅ Wmapb_ªSpfpS B Wmsa¯pwks^ BNmwgt]msX Nm¯n^p¶Spw.. F]ÀtbmÀ«n Wn¶v bp_t¯]v¡n_§p¶ Aѳ_Xp¡t`]v¡v HmXns]¯pt¼mÄ C^pN¿ms` tNm^ns]Xp¯Spw…
Sn^nsN fX§pw ks^ A½]psX ln£\¯n Wn¶v Nm¯phq£n¨Spw M§apsX Np_p¼pNtamsXm¯pNqXn]Spw..
AkhmWfmWman InÃpkmSn`nW¸p_t¯]v¡v NX¡p¶SnWpfp³bv– NknapNXns¨Xp¯ps¡m*p½ S¶Spw Sn^nsN ko«nt`]v¡pÅ ]m{S]n`pXWoaw N^ªSpw C¶s` Njnª tbms`…
f^wtN_n sb®n Wn¶pw N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Mr Dude

15 Comments

Add a Comment
 1. nalla heart touching lines abut achan well done man

 2. nalla heart touching lines abut achan well done man

 3. Nalla kadha PDF venam

 4. ഡ്യൂഡ് നന്നയി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്

  1. Thanks divya

 5. Superb story..

 6. ഒരു മനുഷ്യായുസിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വേദന അച്ഛൻ അമ്മ എന്ന സത്യം നാളെമുതൽ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നു തിരിച്ചറിയുബോളാണ്.
  താങ്കളുടെ creatyvity നന്നായി

 7. കൊള്ളാം. എവിടെ ഒക്കെയോ തട്ടുന്ന ഒരു കഥ.

  1. Thanks asuran

 8. സൂപ്പർ

 9. Dude polichu pakshe pettennu thernnu poi

 10. നൈസ് സ്റ്റോറി

  1. ചെകുത്താൻ

   എന്തായാലും നവവധുവിന്റെ അത്രയും ഒന്നും ഇല്ല 😜

 11. ishtayyyy nalla ezhuth

  1. thanks Brooi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan