അച്ചുവിന്റെ സ്വന്തം കണ്ണൻ [G] 476

Kambi Views 92796

അച്ചുവിന്റെ സ്വന്തം കണ്ണൻ

Achuvinte Swantham Kannan bY AK

GsSm^p tP tÌm_o B\v, , Fsâ ss`cn WX¶ NT]m\v , sSäpNÄ Ds*¦n £fn¡pN Cãw AÃm¯kÀ km]n¡^pSv, Cãsb«m ss`Npw Nsfâpw S¶p knK]n¸n¡pN, Cu {Pq¸ns` fim Fjp¯pNms^ fWÊn hvf^n¨p sNm*v FjpSp¶p.. M§Ä N*pfp«n]n«p Ct¶¡v 6 fmhtf B]n«pÅp, Ft´m H^p fpWvK· dÔw tbms` AknIm^nSfm]n N*pfp«n, hvtWiw F´m\v F¶v Mm³ A_n]pt¶ At§^n Wn¶pfm\v, In`t¸mÄ H^p G«³ , In`t¸mÄ H^p eÀ¯mknsW tbms`, A§sW b_]m³ Njn]m¯ H^p Bß dÔw M§an DXs`Xp¯p, Cu tP _ot`g³ B\v C §sW hvtWin¡m³ Njn]pw F¶v Mm³ fWÊn BNps¶, bpÅn]psX k^kn NqsX B\v

A¨pknsâ hz´w N®³

N®m….. FWns¡Xm …. bp_¯pÅ S«Â tN«m\v D_¡ IXtkmsX N®pNÄ ^*p Sn^pfn Mm³ F¶ 25 k]hp Nm^³ F\o¡p¶Sv, C¶s` D_§n]t¸mÄ H^pbmXp sskNn]n^p¶p, Biv ….. H^p tNm«km]p Hs¡ kn«p FWn¡m\v tWm¡n]t¸mÄ B\v DXp¯n^p¶ fp*v Nm\p¶nÃ, N«n`nWp Smsj tWm¡n]t¸mÄ NnX¡p¶p Wmlw…….. tUiw fpjpk³ e]¦^ tkUW D*v, fp` sMs«ms¡ N¼n B]n Wn`vNp¶p, In` fp` ]psX emPs¯ms¡ tIm^ sN«nNnX¡p¶ tbms` bmXpNÄ k¶p …. C¶`s¯ hwek§Ä Hmt^m¶m]n S`]nt`¡v k¶p, C¶s` B]n^p¶p SrlqÀ bq^w AkhmWw fss_³ Uss{Zkn sk¨v b^nI]s¸« H^p hpt^gv tI«Wpfm]n tbmNmsf¶p knIm^n¨p, Mm³ BUm]fm]m\v bq^w Nm\m³ tbmNps¶. 2 Unkhs¯ `okv FXp¯p St`Unkhhw sskNn«v Sn^n¨p sN.hv.À.Xn.hn. hq¸À cmÌv Sn^n¨p H^p 8 f\nt]msX là³ Ìm³Zn F¯n. Wà Sn^¡p*v, Mm³ bpÅn]psX tcm\n knan¨p tWm¡n _nRv sI]p¶p*v, FXp¡p¶nà ssUktf tbmÌv Bt]m.. fWÊn b_ªp, A_n]mkp¶ H^p fpOw tbm`pw Cà emPyw, dhn tN_n]t¸m SpX§n]Sm fq{Sl¦ tWs^ Ìm³Zns` dmSv _qfn kn«p, Nm^yw hmVn¨p Mm³ tWs^ bpÅns] bns¶]pw knan¨p, bpÅn NmÄ FXp¯p Ft¶mXv s_]nÂtk tÌg³ AXp¯pÅ io_j` k^mWm\v b_ªp, . Mm³ Ipäpw tWm¡n FÃmw Wà hq¸À tI«·m^pwFÃmw Wà hpµ^³ fmÀ bt* FWn¡v 35 k]hnWp fpNan DÅ Wà t^mfw DÅ tI«³ fm^psX Np® Du¼n NpXn¡m³ B\v Cãw, Ak^psX sNmjp¯ bm`v fSn k^pw ks^ NpXn¡\w, , A§sW Sn^¡pÅ B t_mZn NqsX tN_n In`t¸mÄ Hs¡ Wà tI«³ fms^ N*m Mm³ A_n]msS Ft¶m\w Ak^psX fp³emPSv St`mXpN]pw bnXn¡pN]pw Hs¡ sI]vSp , Mm³ fpt¶m«p tbm]n F§sWt]m tÌg³ AXp¯v F¯n, B t`mZvKv tb^v f_¶p tbm]n, 2 n_ cvt`m_n F¯n . N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

അച്ചുവിന്റെ സ്വന്തം കണ്ണൻ

10 Comments

Add a Comment
 1. i’m not able to read the post..Why ??

   1. അച്ചുവിന്റെ സ്വന്തം കണ്ണൻ

    master dr.kambikuttan ee story 370 something undayirunu like ippol 79 like ullu entha angane ayi poye

    1. server down ayappo kurachu likes poyi we are working on it… udan thirichu varum..

 2. അച്ചൂസിനൊപ്പമുളള കളി സൂപ്പർ. കൂടുതൽ കഥകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

  1. അച്ചുവിന്റെ സ്വന്തം കണ്ണൻ

   thanks adutha bhagam pratheeshikkam

  1. അച്ചുവിന്റെ സ്വന്തം കണ്ണൻ

   thanks

 3. സൂപ്പര്‍ കമ്പി കഥ ……അവന്റെ കുണ്ടിയില്‍ ഇട്ട വിരല്‍ അവന്റെ വായില്‍ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കില്‍ ഇനീം കിടിലം ആയേനെ !!! <3

  1. അച്ചുവിന്റെ സ്വന്തം കണ്ണൻ

   Thanks bro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan