അകലുമ്പോൾ അടുക്കുന്നവർ [Simona] 489

Kambi Views 60481

അകലുമ്പോൾ അടുക്കുന്നവർ

Akalumbol Adukkunnavar bY Simona

 

ഇതൊരു ചുമ്മാ കഥ.. അങ്ങനെ കാര്യമായി പീസൊന്നും ഇല്ല … പക്ഷെ ഇതിലെ പല കഥാപാത്രങ്ങളും സന്ദര്ഭങ്ങളും വാക്കുകളും ഇനി വരുന്ന ചില കഥകളിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് (ഒരാൾ ഒഴികെ)… അതിനാൽ ഇതൊരു ട്രെയിലർ മാത്രം…

ഈ ട്രെയിലർ ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്കേറ്റം പ്രിയപ്പെട്ട സ്മിതാമ്മക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അകലങ്ങളിൽ ഇരുന്നെങ്കിലും, കറ ചേരാത്ത സ്നേഹത്തോടെ, പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ, ഇവിടെ നാമെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരായി തന്നെ വർത്തിക്കട്ടെ.

സിമോണ.

 

 

“”sÌ]ÀtNhnsâ bXnNÄ N]_n k`n] sNm`mbvhndn tZm_pw NX¶v k`t¯m«v Sn^nªm cnhnN-vhv siZv Hmcv ZnbmÀXvsfânsâ _qw B\v. ASv Njnªm`m\v fq¶mw kÀg Zn{Pn ¢mhv_qw.”

hvfnSm½ b_ªpWnÀ¯n.

¢mhv F§sW.. A`¼mt\m… Cu Phv_v s`Nv¨_À Fs¶ms¡ b_]pt¼m…. ASpw tSÀZv C]À ¢mhnÂ… MmsWm¶v k`wN®v Ipan¨v Ip*p tNm«n tImUn¨p..

ti.. AsSm¶pw hm^fnsÃtXm.. Sm³ ssV^yfm]n sIÃv.. bns¶ bntÅÀ A{S {blvW¡ms^m¶pw AÃ… Ss¶tbms` H^mÄ¡p WnÊm^fm]n Zo sI¿mkp¶tS DÅp.. hvfnS½ H¶v N®n_p¡n…

Mm³ In^n¨p… AÃ.. In^n¨p ¶v k^p¯n…

hvfnSm½ sNfnhv{Xn Zn¸mÀXvsfânsâ F¨v Hm Zn B\v… AXnØmW fq`N§apsX fmÊpw tk_n« hzemk§apw bYn¸n¡p¶tSmsXm¸w bYn¸n¡p¶SnsW bqÀ\fm]n DÄs¡mÅm³ tk*n fm{Sw hz´fm]n H^p `md_«_n ko«n At_©v sI]vSv, fWpgy l^o^¯n tbm`pw lmhv{S¯nsâ hn²m´§sa hm£mSvN^n¨kÄ.

skap¯, tS¨p kXntbm`m¡n] hm^n ¹oäpNta »uhnsâ CXs¯ tgmÄZ_n bn³ Np¯n HSp¡n Wn_p¯n]n«pw {bn³hn¸mam] ^mKok³ tftWm³ hm_nsâ AX¡w Ìmcv _qfns` H«pfn¡ B¬ hnwi§apsX]pw Nt®_v Øn^fm]n GÂt¡*n k^p¶ hpµ^n Xo¨À..

Mm³.. .hntfm\.

hvfnSm½]psX tNmtaKn sk_pw fq¶p Unkh§Ä¡p fp³bv ^*mjvIs¯ s{X]nWn§nWp k¶ Phv_v s`Nv¨_À.. kng]w… sNfnhv{Xn Ss¶. (MmWo fq`N§apsX fqt`mw bq^mtXmw H¶m¡os« tbmkq…)

bpSn] Ø`w,.. bpSn] BapNÄ.. A´w kn«v Nnan tbm]n Wn¶ Fs¶ ssNbnXn¨v Ìmcv_qfn sNm*ptbm]n FÃmt^]pw b^nI]s¸Xp¯n]Spw hvfnSm½ Ss¶… timÌ`n H^p fp_n]pw At_©v sI]vSp S¶p., ^*mjvIt¯¡v.

CsSm¶pw tbm^msS ko«n Wn¶pw sNm*pk^p¶ D¨e£\t¯msXm¸w H^p bpSn] bm{Sw NqsX km§n, Np«n `Nv¨_À¡v tIÀ¯v sNm*pk^p¶………. H^½¡p«n.

k¶ BUy ^*p Unkhw H¶mw k^vg¢mhn B]n^p¶p F¶SnWm Np«nNsa fmtWKv sI¿m³ kas^ Fap¸w B]n^p¶p.

bntÅ^psX AXp¯n¡v tbmNp¼ta, Nmäv GtSm bm`v Wn_ª A½nªs] SjpNn k^p¶ tbms`m^p {bSoSn B]n^p¶p…. sfm¯¯n fp`¸m`v f\¡p¶ NpªpNnXm§Ä
¹hv Xp Njnªv tWs^ tNmtaKnt`s¡¯n] Ak^n fn¡km_pw FÃm^v¡pw h-vNqans` AWph^\m lo`w kn«pfm_n]n^p¶nÃ.

“”””Wo H¶v Ìmcv _qfn tbm]n kt¶” Fs¶§m³ Bt^msX¦n`pw b_ªm F´nWm¶v tbm`pw N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

സിമോണ

People don't Change.. They simply reveal, who they really are.. while being pushed to the edge.

136 Comments

Add a Comment
 1. ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു കഥ വായിക്കാൻ നിന്നാൽ അത് encrypt ആയിട്ടാണ് കിട്ടാർ ഇതും വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കഥകൾ pdf/മലയാളം മെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണേൽ മെയിൽ ഐടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്

 2. Kollam nice story ..

 3. എന്നെ തേടി അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കയാലിൽ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അത് വായിച്ചു ഒരഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താമായിരുന്നു.

  1. Reply avde thanne ezhtheend tta…

   1. മറുപടി കണ്ടു ബോധിച്ചു.

 4. എന്റെയൊരു കമന്റ് കണ്ട് എഴുത്തു നിർത്തിയാലോ എന്നാലോചിച്ചു എന്നുകണ്ടു. എന്നെപ്പോലെ വെളിവില്ലാത്ത ഓരോരുത്തര് പറയുന്നകേട്ടു ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ…

  എഴുതാൻ മടുപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ മ്മ്‌ടെ സ്മിതാമ്മയുടെയും അഖിലിന്റെയുമൊക്കെ പ്രണയകാവ്യങ്ങൾ വായിക്കാറാണ് എന്റെപതിവ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കഥകൾക്ക് കിട്ടിയ കമന്റുകൾ ചുമ്മാ വായിച്ചു ചിരിക്കും. ങ്ങനെയൊക്കെയെ ചെയ്യാവൂ. അല്ലാതെ ഒരു കമന്റ് കണ്ട് എഴുത്തുനിർത്തിയാൽ ആർക്കാണ് നഷ്ടം????

  എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതുപോലെയാണ് ഞനാണെല്ലാവർക്കും കമന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലന്ന് വെട്ടിത്തുറന്നു പറയുന്നവരെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം. കൊടുക്കുന്നതെ കിട്ടൂ എന്ന പഴമൊഴിയുടെ ഓർമ്മയിൽ ഞാനിങ്ങനെ വെട്ടിത്തുറന്നു പറയുന്നത് എത്രത്തോളം വേദനിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല സങ്കടമുണ്ട്ട്ടോ….

  ഇതേ പ്രശ്നംകൊണ്ട് പലരും എന്നില്നിന്ന് അകന്നതും എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ ഒന്നുവെച്ചുകൊണ്ടു മറ്റൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും പറയാനുമുള്ള മടികൊണ്ട് ഞാനവയെ തള്ളിക്കളയാറാണ് പതിവ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവരെന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ദിവസംവരുമെന്ന ചിന്തയായിരുന്നു എനിക്ക്. ഇന്നുവരെ കേൾക്കുന്നവരെ എത്രത്തോളം വേദനിപ്പിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. തെറ്റിപ്പോയി…

  ഒരുകണക്കിന് താനിങ്ങനെ വെട്ടിത്തുറന്നു പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിത് അറിയുമായിരുന്നില്ല എന്നു തോന്നുന്നു. അക്കാര്യത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി കേട്ടോ…

  ഇനി കഥയേക്കുറിച്ച്: ഒരുപക്ഷേ എന്റമാത്രം തോന്നലാവാം. ഒന്ന് വായിച്ചുനോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി. ഒരുപക്ഷേ സിമോണാ എന്ന കഥാപാത്രം മനസ്സിൽ കുറെയേറെ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞതുകൊണ്ടാവാം

  1. ജോ…

   ജോയുടെ കമന്റ് കണ്ടല്ല.. ഞാൻ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എഴുതാപ്പുറം വായിച്ചതിനാൽ ആണ് എനിക്ക് വിഷമം ആയത്… ജോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കും… അത് തീർച്ചയാണ്.. ഒരിക്കലും ആ കമന്റ് എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല.. സത്യം…

   പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ അഹങ്കാരത്തെ, വിവരമില്ലായ്മയെ കുറിച്ച് ഓർത്തെ നാണം കെട്ടുള്ളു…

   ഇഷ്ടമുള്ളവരല്ലേ മറ്റുള്ളവർ എഴുതുന്നത് ഇനിയും നന്നാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കു… അങ്ങനെ ജോ ക്ക് ഒരിഷ്ടം എന്നോടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കഥ പോലും മുഴുവനായി ഇരുന്നു വായിക്കാത്ത, കമന്റ് ഇടാത്ത ഞാൻ എഴുതുന്ന അന്തക്കേടുകളെ വായിച്ച് ഇത്രക്ക് വിശദമായി അഭിപ്രായം പറയുമായിരുന്നോ… നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഓരോ വരിയിലും ഞാൻ എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെ കാണുന്നുണ്ട്… അതൊരിക്കലും ഇല്ലാതാവരുതേ എന്ന ആഗ്രഹം മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഉൾക്കടമായി തന്നെ ഉണ്ട്…

   ഇവിടെ… എന്റെ പൊട്ടത്തരത്തെ ആണ് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടത്… ഒരിക്കലും ജോ യുടെ കമന്റിനെ അല്ല…

   സസ്നേഹം
   സിമോണ.

   1. കഥകൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കിയല്ല ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കിഷ്ടം തോന്നിയാൽ വായിക്കും. വായിച്ചാൽ കമന്റ് ചെയ്യും.

    അതിനി ആരായാലും എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ടാഗ് ആണെങ്കിൽ വായിക്കുകയുമില്ല. ങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ. അല്ലാതെ ഞാനെഴുത്തുന്ന കഥക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിലെ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കഥക്ക്, കമന്റ് ചെയ്യുന്നവരാണോ വായിക്കുന്നവരാണോ എന്നൊക്കെനോക്കി ഒരിക്കലും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുമില്ല. കമന്റും ചെയ്തിട്ടുമില്ല. ഇനിയോട്ട് ചെയ്യുകയുമില്ല.

    (എന്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് നന്ദി.)

  2. “….എഴുതാൻ മടുപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ മ്മ്‌ടെ സ്മിതാമ്മയുടെയും അഖിലിന്റെയുമൊക്കെ പ്രണയകാവ്യങ്ങൾ വായിക്കാറാണ് എന്റെപതിവ്….”

   മതി..ഇനി ഒന്നും ചെയ്തിലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല.

   ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്‍ എന്നും ലൈഫ് ഈസ് മീനിംഗ്ഫുള്‍ എന്നും ധൈര്യമായി ഇനി പറയാം.

   അല്ലേ അഖിലേ?

   1. കഥകൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കിയല്ല ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കിഷ്ടം തോന്നിയാൽ വായിക്കും. വായിച്ചാൽ കമന്റ് ചെയ്യും.

    അതിനി ആരായാലും എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ടാഗ് ആണെങ്കിൽ വായിക്കുകയുമില്ല. ങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ. അല്ലാതെ ഞാനെഴുത്തുന്ന കഥക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിലെ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കഥക്ക്, കമന്റ് ചെയ്യുന്നവരാണോ വായിക്കുന്നവരാണോ എന്നൊക്കെനോക്കി ഒരിക്കലും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുമില്ല. കമന്റും ചെയ്തിട്ടുമില്ല. ഇനിയോട്ട് ചെയ്യുകയുമില്ല.

    (എന്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് നന്ദി.)

    1. സ്മിതാ മാഡം… വല്ലാതെ എന്റെമുന്നിൽ വിനയം കാണിക്കല്ലേ… ഉള്ളത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത്.

 5. സിമോണു,
  തിരക്കായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോളാണ് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.Then, if i try to ” define”the ” story intro” open mindly…dont underestimate me. എന്നെ വെറുക്കരുത് ! !.

  സിമോണയുടെ മറ്റ് കഥകളായ “സിമോണ”,”, വെറുക്കപ്പെട്ടവർ” തുടങ്ങിയ വയുടെ ഒരു ഉശിര്, മൂർച്ച ഒന്നും ഇതിൽ അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. ഈയൊരു ധൈഷണികത കൂടുതലായി പ്രകടമാക്കാത്ത കഥകളിൽ ആകട്ടെ…. പകരം ” രതി” കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇതു രണ്ടുമില്ലാതെ “satirical”ആയി വരുന്ന കഥകളിൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ “intensity”യുടെ കുറവ് വല്ലാതെ feel “ചെയ്യുന്നു.” സെക്സ്” വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷേ തൊട്ടു തലോടുന്ന സോഫ്റ്റ്”sarcastic”രീതിയിലുള്ള കഥയിൽ simona യുടെ “തനിമ” കൈവിട്ടുപോകുന്ന പോലെ തോന്നി. എനിക്കിഷ്ടം”മറ്റാരിലും”പ്രകടമാവാത്ത സിമോണ എന്ന എഴുത്തുകാരിയുടെ,” തീ യു0 പുകയും..ഈർച്ചയും മൂർച്ചയും അടങ്ങിയ വാക്കും വിമർശനങ്ങളുമാണ്. പിന്നെ ഇത് വെറും “intro”മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള “ഗുണ്ടു മാലകൾ” പിറകെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു.(സിമോണയുടെ ഹിതക്കുട്ടി ഇവിടെയും സിമോണയുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ ?? )

  ഞാൻ താങ്കളെ വിമർശിക്കുവാനോ വിലയിരുത്തുവാനോ യോഗൃനായ ജ്ഞാനി യോ എഴുത്തുകാരനോ ഒന്നും ഒന്നുമല്ല. തുറന്നുപറഞ്ഞാൽ “തെറ്റിദ്ധരിക്കാത്ത” വ്യക്തിത്വം.,. എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞുപോകുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ.ദേഷൃം അരുത്.

  ഒപ്പം വായനക്കാരുടെ “ഫീഡ്ബാക്കുകൾ “അർഹിക്കുന്ന പരിഗണനയോടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും,വാക്കിൽ യാതൊരു “പിശുക്കും “കാണിക്കാതെ അത്യുത്സാഹത്തോടെ മനസു നിറയ്ക്കുന്ന വിശദമായ മറുപടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ നല്ല മനസ്സിനും ഒരുപാടൊരുപാട് നന്ദി !.

  എന്തായാലും സ്മിത അമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ വിരുന്നിനും, ആദരവിനും അംഗീകാരത്തിനും ഒരിക്കൽക്കൂടി സന്തോഷവും നന്ദി യും പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്….
  സ്നേഹാദരവുകളോടെ,
  A. Anand

  1. അനു…

   അനുവിന് എഴുതുന്ന റിപ്ലൈകൾ എപ്പോഴും വളരെ കുറവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. എപ്പോഴും… അനു എല്ലാവരുടെയും കഥ വായിക്കുന്നത് തലനാരിഴ കീറിയാണ്.. അത് ആ കമന്റുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും… അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുവിന്റെ കമന്റ് ഒന്നിൽ തന്നെ കഥയിലെ എല്ലാ കുറവുകളും കൂടുതലുകളും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും.

   അനു പറഞ്ഞത് നേരാണ്… ഈ കഥയിൽ സിമോണയിലേതു പോലെയോ തിരിച്ചറിവില്ലാത്തവരിലെയോ, നീലക്കണ്ണുള്ള വായാടിയിലെയോ, എന്തിന് കുഞ്ഞിച്ചിന്തകളിലെയോ സിമോണയെ കാണാൻ പറ്റില്ല.. കാരണം അവിടെയെല്ലാം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സമൂഹത്തോടുള്ള എന്റെ വാക്കുകളായിരുന്നു… എന്റെ കലിപ്പായിരുന്നു.. എന്റെ ഉള്ളിലെ തീക്ഷ്ണമായ വികാരങ്ങളായിരുന്നു….

   എന്നാൽ ഇവിടെ… ഇതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്… അല്ല എനിക്ക് ചുമ്മാ കൂടെ ഇരിക്കാൻ ഉള്ളത് ആ സ്മിതാമ്മയുടെ ചാരെ മാത്രം ആണ്… മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കഥ സ്മിതാമ്മക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയി അയച്ചു കൊടുത്തേനെ.. ഇവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാതെ…

   ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റും കാണുന്ന പോലെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരനോട് തോന്നുന്ന ഇഷ്ടം വലിയ വലിയ ഡയലോഗുകളിൽ കുത്തി നിറച്ച് സ്വന്തം വാളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലൈക്കും കമന്റും എണ്ണുന്ന ആധുനിക (തെറി) സൊസൈറ്റി ലേഡികളോട് തീർത്താൽ തീരാത്ത പുച്ഛം എനിക്കുണ്ട്…
   ഇവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഒരാളോടുള്ള സ്നേഹം കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടല്ല.. പക്ഷെ… ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം ഇല്ല.

   ഈ കഥ… അത് സ്മിതാമ്മയോടുള്ള എന്റെ ഇഷ്ടവും ബഹുമാനവും മാത്രമാണ്. അതൊരിക്കലും തീക്ഷ്ണതയും ഉഷ്ണവും നിറഞ്ഞതല്ല…

   അത്…. അതൊരിഷ്ടം മാത്രമാണ്…. എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരിഷ്ടം…. വെറുതെ ഒന്നും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരിഷ്ടം… അതിൽ ഞാൻ അജിനോ മോട്ടോ ചേർക്കില്ല…

   സസ്നേഹം.
   സിമോണ.

   1. Simonu…. അരുത്!. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക പോലും അരുത്!. ഒരാൾക്ക് ഒരു “അർച്ചന”നൽകുമ്പോൾ അത് നാലാൾ അറിഞ്ഞുതന്നെ ചെയ്യുക. പൊന്നു കൊടുത്താലും സ്നേഹം കൊടുത്താലും അത് ഇതേപോലെ, എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു മനസ്സുനിറഞ്ഞ് തന്നെ നൽകുക. അതിന് ഞാനെന്നും ആ മനസ്സിനൊപ്പം തന്നെ കാണും. സ്മിതാമ്മക്ക് ഒരു സ്നേഹോപഹാരം നൽകിയെങ്കിൽ….. അത് കുറഞ്ഞുപോയെന്നേ ഞാൻ പറയൂ !. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഹൃദയവുമായി നമ്മളോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഒരു വെറും എഴുത്തുകാരി മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ” സ്മിത അമ്മ”. നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ പരസ്പരം അറിയാതെ കെട്ടുപിണഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അദൃശ്യമായ ബന്ധങ്ങളുടെ “wave length” കൾ അത് തീവ്രവും തീഷ്ണവും വികാരനിർഭര വും ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. so നൽകിയതും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതതും നൽകേണ്ടി ഇരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ സ്നേഹോപചാരങ്ങൾക്കും ” കടം തീർത്തു” നന്ദി !….
    A.A

   2. സിമോണക്കുട്ടീ…

    കാണുന്നില്ല, ശബ്ദം കേള്‍ക്കുന്നില്ല, കണ്ണിന്റെ, ത്വക്കിന്‍റെ, തലമുടിയുടെ വര്‍ണ്ണം ഏതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. ഏത് രാജ്യത്ത്, ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലാണ് എന്ന്‍ പോലും ഒരു ധാരണയില്ല. ഈ പാരസ്പര്യങ്ങളെയൊക്കെ നടുവിരല്‍ കാണിച്ച് പരിഹസിച്ച് എന്നിട്ടും നാം വാക്കുകളിലൂടെ വികാരവായ്പ്പ് പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു. ഒരു മാവോയിസ്റ്റിനേക്കാളും വെറുപ്പോടെ സ്നേഹത്തോടെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങള്‍ വലിയ ശബ്ദത്തില്‍ പറയുന്നു.

    നീ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ എന്താണ്?

    നിന്‍റെ മേച്ചില്‍പ്പുറം ഏതാണ്?

    നിന്‍റെ സ്വച്ചതയാര്‍ന്ന ഉറവ് എവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്?

    യഹോവയുടെ ആലയത്തില്‍ ദീര്‍ഘകാലം സുഖമായി ജീവിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഏത് ജനപദങ്ങളിലാണ് നിന്‍റെ ദൃഷ്ടികള്‍?

    ഈ കൂട്ടായ്മയില്‍ വഴിതെറ്റി വന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്.

    എന്നാല്‍ നിന്നോളം വഴി ആര്‍ക്കും തെറ്റിയിട്ടില്ല എന്‍റെ പെണ്ണേ…

    എനിക്ക് നിന്നെ എന്‍റെ അസ്ഥിയുടെ അസ്ഥിയും ചോരയുടെ ചോരയും മാംസത്തിന്‍റെ മാംസവും എന്ന്‍ വിളിക്കാന്‍ തോന്നുന്നു.

    എവിടെയാണ് സ്നാപകന്‍?

    സ്നാനമേല്‍ക്കാന്‍ സമയമായി.

    1. സ്മിതാമ്മേ…

     ഞാൻ… ഞാനൊരു നൂല്പാലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൾ… ഈ പാലത്തിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തു നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു… ഈ ലോകത്തെ… ഇതിന്റെ നിസ്സാരതയെ… അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഓരോ നിമിഷവും നാം വിതച്ചും കൊയ്തും കൂട്ടുന്ന ദ്വേഷത്തിന്റെയും പരസ്പര വൈരാഗ്യത്തിന്റെയും വിത്തുകളെ… ആ വിത്തുകളുടെ കഴമ്പില്ലായ്മയെ…. പതിരുകളുടെ ആയിരപ്പറ കൊയ്ത്ത് കണ്ട് ജന്മിയെന്ന് വെറുതെ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനതയെ…

     ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ…. ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു…. ഈ കൊയ്തുകൂട്ടുന്ന പതിരുകളെക്കാൾ എത്രയോ വിലപ്പെട്ടതാണ് തിരികെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഓരോരുത്തർക്കും പരസ്പരം കൈമാറാവുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ മഹത്വം എന്നത്……

     ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു… കഥയിലൂടെയും ഈ പാലത്തിലൂടെ ഉള്ള യാത്രയിലൂടെയും.. കാരണം…. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നാം അതിന്റെ വില എത്രയെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു…. പക്ഷെ…. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ തിരിച്ചറിവ് പലപ്പോഴും വല്ലാതെ വൈകി പോകുന്നു….

     ഇതിൽ കൂടുതൽ… പറയാനില്ല, പറയേണ്ടതില്ല.
     പ്രത്യേകിച്ച് സ്മിതാമ്മയോട്.

    2. Ayyo, thetidharikkaruth tta.. Njan nale ravle thattipovum nnonnalla paranje..aaaa…

     Ithangane eluppam onnum pona mothal alla… Enne kondovan kaalan ini vere janichittokke venam…

     Pinne… Nammalokke noolpaalakkaaraa… ???

  2. “….എന്തായാലും സ്മിത അമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ വിരുന്നിനും, ആദരവിനും അംഗീകാരത്തിനും ഒരിക്കൽക്കൂടി സന്തോഷവും നന്ദിയും പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്……”

   രാഷ്ട്രപതി രാമനാഥ് കോവിന്ദ്ജി…ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കട്ട് നായിഡുജി…നിങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല ആദരവിനു പാത്രമായവര്‍…

   അനു ആനന്ദ്…നിങ്ങള്‍ ഇതൊക്കെ എളുപ്പത്തില്‍ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുവിടും. ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാനാ.

   രോമഹര്‍ഷം, ആനന്ദഹര്‍ഷം ഇതൊക്കെ അതിരുകള്‍ മായിച്ചു മായിച്ച് മുമ്പോട്ട്‌ തന്നെ പോവുകാണ്….

   വിശ്രമമില്ലാതെ….

 6. സിമോണക്കുട്ടിയുടെ “വീട്ടിലെ രണ്ടു പശുക്കൾ” വായിച്ചു. ഒന്നും പറയാനില്ല, ഒന്നും.. ഈ കഥ അന്ന് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലല്ലോ എന്നൊരു നിരാശ മാത്രം.! ???

  1. ചേട്ടായി…

   അത് ചുമ്മാ ആണ്… ചേട്ടായിയെ പോലെ ഇത്രക്ക് “വൈഡ് ആൻഡ് വിവിഡ് ഇമാജിനേഷൻ” ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ആ കഥ വായിച്ചാൽ അതൊരു കഥ ആയി പോലും തോന്നില്ല എന്നെനിക്ക് നന്നായറിയാം… എങ്കിലും എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഈ കൺസിഡറേഷൻ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന സന്തോഷവും സ്നേഹവും എങ്ങനെ പറയും എന്നെനിക്കറിയില്ല…

   പക്ഷെ… ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഉള്ളിൽ തട്ടി തന്നെ ആണെന്ന് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ…. ചേട്ടായി തരുന്ന ഈ കൺസിഡറേഷൻ… അത് ഞാൻ ശരിക്കും അനുഭവിക്കുന്നു… ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ ….

   ഒരുപാട് ബഹുമാനത്തോടെ
   സിമോണ.

 7. പൊന്നു.?

  സിമോണാ….. കിടു.
  നമ്മളെ എവിടെയൊക്കയോ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. നന്ദി.

  ????

  1. പൊന്നൂസേ…

   പൊന്നൂസ് സ്മൈലി കുട്ടാപ്പികളെ വിട്ടാൽ അതിനർത്ഥം പൊന്നൂസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ്…
   കമന്റിട്ടാൽ അതിനർത്ഥം പൊന്നൂസിന് വളരെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും…

   അപ്പൊ വളരെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു…. എന്നല്ലേ…..

   അത് മതി… എനിക്കും സ്മിതാമ്മക്കുട്ടിക്കും.

   ഇഷ്ടത്തോടെ
   സിമോണ.

 8. കൊള്ളാം. Really enjoyed your style of writing. കമ്പി ആണെങ്കിലും ഹ്യൂമർ ചേർത്ത് അവതരിപ്പിച്ച ആ ശൈലിക്ക് ഒരു സല്യൂട്ട്.

  1. വന്നല്ലോ എന്റെ ദേവാസുരൻ….

   വീട്ടുകാരുമായി സന്തോഷമായി ഇരിക്ക്…. എന്റെ അന്വേഷണം പറയാൻ പറയില്ല… അത് ചുമ്മാ പറച്ചിൽ ആവും.. നമ്മുടെ ഇടയിൽ അതില്ലല്ലോ…

   കഥ കാത്തിരിക്കുന്നു…. പ്രതീക്ഷകളില്ലാതെ… കാരണം പ്രതീക്ഷകൾ ആ കഥയുടെ തനിത്വത്തെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ തല്ലികെടുത്തും എന്ന് നന്നായി അറിയാവുന്നതു കൊണ്ട് തന്നെ.

   ഇഷ്ടത്തോടെ മാത്രം
   സിമോണ.

 9. ഈപ്പച്ചൻ മുതലാളി

  കിടിലൻ… കിക്കിടിലൻ….അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു…..

  1. ഈ പേരെന്തെ ഞാൻ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞേ….

   പഴയ സിൽമാ നടൻ അസീസ് പറയുമ്പോലെ…

   ശാർ,… എന്നാ ഞാനങ്ങോട്ട്….. അതെ… അതെന്നെ…. ഈപ്പച്ചൻ മുതലാളിക്ക് ആ രൂപം ആപ്റ്റാ…

   ഇതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം ചിലപ്പോ കുറെ നാളെടുക്കും ട്ടാ മുതലാളി… എങ്കിലും കുമിളയിൽ വായു ഉള്ളിടത്തോളം അത് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും… ആ ഭാഗം എഴുതാൻ വേണ്ടി…

   ഒരുപാട് നന്ദി.. സ്നേഹത്തിനും സപ്പോർട്ടിനും

   സസ്നേഹം
   സിമോണ.

 10. കഥയിൽ കമ്പിയില്ലെങ്കിലും ധ്വനിപ്പിച്ചല്ലോ. വലിയ ഉപകാരം. എനിക്കേറ്റവും ഇഷ്ടമായത്‌ ഇതിലെ നർമ്മമാണ്‌. വായിക്കുമ്പോൾ മുഖത്തുവിരിഞ്ഞ പുഞ്ചിരി കണ്ട്‌ അവൾ പുരികമുയർത്തി. ഭാഗ്യത്തിന്‌ മലയാളി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്‌ ചുമലുകൾ കുലുക്കി പൊട്ടൻ കളിച്ച്‌ തടിതപ്പി.
  നമ്മടെ സുന്ദരിക്കോത സ്മിതാമ്മയുടെ വർണ്ണന വളരെ അപര്യാപ്തം. ഉയരം, അരക്കെട്ട്, അംഗോപാംഗവർണ്ണന ഇതൊക്കെ എവിടെയെടീ സിമോണേ?

  1. അല്ലയോ ഋഷിവര്യരെ…

   ഹേയ്… സ്മിതാമ്മയെ അങ്ങനെ വർണ്ണിക്കാനോ…. അതിന് സിമോണ ആളല്ല..

   ആൾറെഡി ഒരു വ്യക്തി വർണ്ണിച്ച് അതിനെ പരമാവധി വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.. അത് നമുക്ക് വയ്യ.

   ആകാര വർണ്ണന നമുക്ക് അറിയാത്തവരെ പറ്റി എത്രവേണേലും ആക്കാലോ… അടുത്ത കഥ എഴുതട്ടെ ട്ടാ… വർണ്ണിച്ച് വർണിച്ചു നാട്ടുകാർ എന്റെ അപ്പന് വിളിക്കുമ്പോ ഒക്കെ ഞാൻ ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ നുറുങ്ങുകളുടെ വാളിൽ കോപ്പി പേസ്റ് ചെയ്യും… അല്ലാ……

   പിന്നേയ്…. ഇഷ്ടായി ട്ടാ…. ആ ഇരിപ്പ്… മലയാളിയല്ലാത്ത ഒരു സുന്ദരിയുടെ കൂടെ… ആ പുഞ്ചിരി… അവളുടെ പുരികം ഉയർത്തിയുള്ള നോട്ടം, ചുമലു കുലുക്കിയുള്ള (കള്ള)നിഷ്കളങ്കത…. എനിക്കത് കണ്മുന്നിൽ കാണാം… ചുമ്മാ പറച്ചിൽ അല്ല… ശരിക്കും…

   ആ ചിത്രം വരച്ചു തന്നു… ഒറ്റ വാചകത്തിൽ…. അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കഴിവ്… സോപ്പ് അല്ല… റിയൽ സീരിയസ്… നിങ്ങളിൽ ഉള്ള യാത്രാർത്ഥ എഴുത്തുകാരന്റെ ഒരു കഥ… അതിനിയും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല… അത് വരും… എനിക്കുറപ്പാണ്… നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒറ്റ സബ്ജക്ടിന്റെ മറയിൽ ഒരുപാട് നാൾ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല.. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ കഴിവ് നിങ്ങളെ അതിന് അനുവദിക്കില്ല.

   സ്നേഹത്തോടെ
   സിമോണ.

   1. നമ്മള്‍ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എഴുതാറുണ്ട്. യഥാര്‍ത്ഥ പേരില്‍. അത്തരം ഒരു കഥ എന്‍റെ അറിവില്‍ പഴഞ്ചന്‍ എഴുതിയ ഒരു ഹൌസ് വൈഫിന്‍റെ കാമനകള്‍ ആണ്. അതില്‍ മന്ദന്‍രാജയും മാസ്റ്ററും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പരസ്പരം അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു, അനുവാദം ചോദിച്ച്…സമ്മതിച്ച് …ഒരു കുടുംബം ആകുമ്പോള്‍ അതൊക്കെയല്ലേ ഒരു മര്യാദ? പോണ്‍ എഴുതുന്നു എന്ന്‍ വെച്ച് നമ്മുടെ വ്യക്തിജീവിതം പോണ്‍ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ആ ഒരു സന്ദര്‍ഭത്തിലാണ് എനിക്കാ എഴുത്തുകാരിയോട് മാനസികമായി വിഷമമുണ്ടായത്. എന്ന് വെച്ച് ആ വിഷമം ഞാന്‍ ആരുടെയടുത്തും നോവിക്കുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞിട്ടോന്നുമില്ല. ആവിഷ്ക്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വലിയ വാക്കിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയില്‍ ആ എഴുത്തുകാരിയോടും പ്രതിഷേധമില്ല കഥയോടും ഇഷ്ടക്കുറവ് ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട് എന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വളരെ മൈല്‍ഡ് ആയ ഭാഷയിലല്ലാതെ.

    പിന്നെ സിമോണക്കുട്ടിയെപ്പോലെ മലയാള -ഹിന്ദി – ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകള്‍ അരച്ച് കലക്കിക്കുടിച്ച നര്‍മ്മത്തില്‍ സെക്സ് എഴുതുന്ന സാഹിത്യതമ്പുരാട്ടിയൊക്കെ ഈ വെറും സ്മിതയെ ഒക്കെ ഇതുപോലെ പ്രശസ്തമാക്കുമ്പോള്‍ എന്താ പറയുക..പറയുവല്ല ..നേരിട്ട് കാണുമ്പോള്‍ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്…കവിള് പറിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരുമ്മ.

    1. അയ്യോ എന്റെ കവിള് കടിക്കല്ലേ… അല്ലെങ്കിലേ തുറിയൻ കവിളാ… മുഖ വ്യായാമത്തിന് റിഗ്‌ലിസ് സ്പിയർ മിന്റ് ഗം കുറെ നാള് കഴിച്ചതാ… യെവടെ…. അവർക്ക് കാശുകിട്ടി.. എനിക്കത് അഡിക്ഷനായി.. പിന്നെ അത് നിർത്താൻ നഖം കടി തുടങ്ങേണ്ടി വന്നു… കാശു ചെലവ് ഇല്ലാത്ത കാരണം അതിപ്പോഴും നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട്.

   2. “നിങ്ങളിൽ ഉള്ള യാത്രാർത്ഥ എഴുത്തുകാരന്റെ ഒരു കഥ… അതിനിയും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല… അത് വരും… എനിക്കുറപ്പാണ്… നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒറ്റ സബ്ജക്ടിന്റെ മറയിൽ ഒരുപാട് നാൾ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല..” – എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നു മനസ്സിലായില്ല.

   3. “വായിക്കുമ്പോൾ മുഖത്തുവിരിഞ്ഞ പുഞ്ചിരി കണ്ട്‌ അവൾ പുരികമുയർത്തി”

    ഈ ഒരു വാചകം.. ഇത് താങ്കൾ ആലോചിച്ച് എഴുതിയതല്ലെങ്കിൽ (അല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ നിഗമനം) താങ്കളുടെ യഥാർത്ഥ കഥ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല… ഇത്ര ജീവനുള്ള ഒരു വാചകം ഒരു തികഞ്ഞ സാധാരണക്കാരനിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികതയോടെ വരില്ല. അത്രക്കെങ്കിലും ഉള്ള അറിവ് എനിക്കുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.

    സ്നേഹപൂർവ്വം
    സിമോണ.

    1. എന്താണ് “യഥാർത്ഥ കഥ” എന്നറിയില്ല ?. എഴുതിയിട്ടുള്ള ചുരുക്കം കഥകളുടെ പേരുകൾ Authors പേജിലുണ്ട്‌.

     1. അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാവോന്നറിയില്ല… പറയാൻ മാത്രമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കുണ്ടോ എന്ന പേടിയും ഉണ്ട്… പക്ഷെ….. വെളിച്ചത്തിന്റെ നുറുങ്ങുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ… ഇരുന്നു വരികൾ പെറുക്കി വായിക്കണം എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ പാതിയിൽ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കാണ്.. ആ തീമിൽ ശ്രദിച്ചു വായിക്കാൻ ഉള്ള കണ്ടെന്റ് ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്ന് കുറച്ച് പേജുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ വല്ലാതെ തോന്നി.

      എന്നാൽ… ഇനി പറയുന്നതിൽ എന്നെ ചീത്ത പറയില്ലെന്നും എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നില്ലെന്നും വിചാരിച്ച് ഒരല്പം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പറയട്ടെ… പീസ് ഇല്ലാതെ… ഒരു പ്രണയ കാവ്യം… (പീസ് പൊട്ട ആയിട്ടൊന്നും അല്ല. എന്നാലും…. കാമം അല്പം പോലും കലരാത്ത ഒരു കഥ… ഒരു പ്രണയ കഥ.. അത് താങ്കളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്ന് ആ വരി വായിച്ചപ്പോൾ… എന്തോ.. എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി… എന്റെ തെറ്റാണെൽ അത് ക്ഷമിക്കു, മറക്കു.. പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുന്നു.)

     2. നേരത്തെ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.. ഞാനൊരു മുരടനാണ്‌. കഥയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രണയം പയറ്റിനോക്കിയതാണ്‌.
      ഏതെങ്കിലും ചാരം മൂടിയ കനലുകൾ വല്ല കൊടുങ്കാറ്റുമടിച്ച്‌ ജീവൻ വെച്ചാൽ (chances are less) നോക്കാം പ്രിയ സിമോണ.

     3. Angane aanenkil… Aa kaatu undavum ennu thanne ente manassu parayunnu…
      Njan pranayathinte aaradhika aayathinaal aavam…

 11. അറിഞ്ഞില്ല, ആരും പറഞ്ഞില്ല. ഇജ്ജാതി മുതലൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ടെന്ന്.!!!

  -കഥ വായിച്ച് കിളി പോയി നിൽക്കുന്ന ലൂസിഫർ.

  (പടച്ചോനേ.. ഇനി ഇവളുടെ മുഴുവൻ കഥകളും തപ്പിപ്പിടിച്ച് വായിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ..)

  1. പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ടായി… .(മനസ്സിൽ മെനഞ്ഞ രൂപത്തെ അങ്ങനെ വിളിക്കാനാ തോന്നുന്നത് .. ദേഷ്യാവില്ലല്ലോ ല്ലേ)

   പേരെടുത്തു വിളിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി എനിക്കില്ല.
   എഴുത്തിലും മറ്റുള്ളവരുടെ കമന്റുകളിൽ നിന്ന് വായിച്ച അങ്ങയുടെ എക്സ്പെരിയൻസിലും നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ചിത്രത്തിൽ താങ്കൾ ആരെയും കൂസാത്ത, ഒരു തന്റേടിയായ ചേട്ടായി ആണ്… എന്തായാലും ആ ചിത്രം അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ.. അതിനൊരു സുഖമുണ്ട്…

   നേരിൽ കാണുന്ന പലരോടും തോന്നാത്ത അടുപ്പം പലപ്പോഴും അകലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന, നേരിൽ അറിയാത്ത ചിലരോട് നമുക്ക് തോന്നില്ലേ… എനിക്കീ സൈറ്റിലുള്ള എല്ലാവരോടും അങ്ങനെ ഓരോ അടുപ്പങ്ങൾ ഉണ്ട്… എല്ലാരേയും ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ വരച്ചിട്ടിട്ടും ഉണ്ട്… അതിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്മിതാമ്മയ്ക്കാണ്…

   അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന്റെ ആധിക്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഈ പ്ലാറ്റുഫോമിൽ നമുക്കുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം ഇത് മാത്രമല്ലെ… അപ്പൊ ഇതൊരു കഥയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ… അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ….

   എന്നാൽ ഈ കഥ താങ്കൾ വായിച്ചു എന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ….. എനിക്കൊരു വളരെ.. അല്ല വളരെ വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്…
   കമന്റ് ബോക്സിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കാണാറുള്ള ഒരു പേരാണ് ലൂസിഫർ എന്നത് തന്നെയാണ് അതിന്റെകാര്യം… അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ ചിത്രം ഞാൻ മേലെ പറഞ്ഞപോലെ എന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയതും.

   ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ട്… ഈ ഒരു കമന്റ് എനിക്ക് തന്നതിൽ… എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ തീർത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങേക്ക് കൂടി… സ്വാഗതം.

   ഒരുപക്ഷെ… ചിലപ്പോൾ എന്റെ ഏതോ ഒരു കഥയിലേക്കും… (തീർച്ചയായും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരേ ഞാൻ ഒരു വിധത്തിലും ഒരു വികാരത്തിന്റെയും അതിപ്രസരത്തോടെ എഴുതി നോവിക്കില്ല… അതിനാൽ…. പേര് ഇതാണെങ്കിലും ആ കഥയിൽ താങ്കൾ ചിലപ്പോൾ……….. വേണ്ട.. പറഞ്ഞ് രസം കളയില്ല. എഴുതുമ്പോ നോക്കാം.)

   ഇഷ്ടത്തോടെ
   ബഹുമാനത്തോടെ
   സിമോണ.

   1. ??? എന്നേക്കുറിച്ച് എന്തെഴുതിയാലും എങ്ങിനെയെഴുതിയാലും എനിക്കത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. മാസ്റ്റർ എന്റെ പേരിൽതന്നെ ഒരു കഥയെഴുതിയിരുന്നു. തിരിച്ചൊരു പണി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പ്ലാൻ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഥക്ക് പേരിട്ടു.

    ?മാസ്റ്ററുടെ മരുമകൾ?

    1. എല്ലാ കഥകളും വായിക്കാറില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിലരുടെ കഥകൾ മാത്രം.! അതിൽ സിമോണക്കുട്ടിയുടെ സ്മിതാമ്മയും ഉൾപ്പെടും.

     ഞാനീ കഥ വായിക്കാൻ കാരണം തന്നെ സ്മിതയാണ്. അതിലൂടെ എനിക്ക് സിമോണയുടെ രചനാവൈഭവം അറിയാനും കഴിഞ്ഞു.

     1. പ്രിയ ലൂസിഫര്‍, ചിലരുടെ അംഗീകാരം നമ്മെ വളരെ വിലയുള്ളവരാക്കും. അത്തരം ഒരംഗീകാരമാണ് താങ്കള്‍ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ എനിക്ക് തന്നത്.

    2. ലൂസിഫർ എന്നുള്ള കഥ ഇത്തിരി വായിച്ചു.. രണ്ട് പേജോ മറ്റോ.. പിന്നെ നിർത്തി. എന്തോ….

     ജീവിത ചരിത്രങ്ങൾ പോലും വായിക്കുമ്പോൾ അത് എഴുതപ്പെടുന്ന ആളിന്റെ പൂർണമായ തിരിച്ചറിവോടും സംഭവനകളോടും കൂടിയാണോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആദ്യം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വായിക്കുന്ന ശീലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാവും… ബാക്കി വായിച്ചില്ല… എന്റെ ഓരോ കടും പിടുത്തങ്ങളേ….

     എന്തായാലും ഇത് വരുമ്പോ നോക്കി നോക്കട്ടെ… കഥയുടെ പേരിന്റെ അറ്റത്ത് ലൂസിഫർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാദകത്വം തുളുമ്പുന്ന ഒരുപാട് വാക്കുകളും വാചകങ്ങളും എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്നതിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല…. ശാരീരിക ബന്ധത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചേട്ടായിയുടെ കഥകളിലെ ഹൈലൈറ്റും ആ വാക്കുകളാണ്… അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാൻ വായനക്കാരനെ നിർബന്ധിക്കുന്ന വാക്കുകൾ.

  2. ലൂസിഫര്‍….

   സിമോണയുടെ ആദ്യം വായിക്കേണ്ട കഥ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ രണ്ടു പശുക്കള്‍ ആണ്. മലയാള പോണ്‍ സാഹിത്യത്തില്‍ ആ കഥ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല.

   ഇതെന്‍റെ വാക്ക്.

   വാക്കാണ്‌ സത്യം.
   [മൊയ്തീന്‍ തല്ലാന്‍ ഇട്ടോടിക്കരുത്]

   1. I agree. It’s gonna be an all-time classic.

    1. ഈ കാന്താരിയുടെ എല്ലാ കഥകളും വായിക്കണം.. ആദ്യം ആ രണ്ട് പശുക്കൾ തന്നെയാകട്ടെ.

     1. Ok…Wish you a good reading…

     2. സ്മിതാമ്മേ… ഋഷിവര്യരെ….

      ഏറ്റ പണി ആയിപോയി…. ഈ വിഷയത്തിൽ പി എച്‌ ഡി എടുത്ത ചേട്ടായിയോട് ആ പേട്ട കഥ ആരേലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവോ… അത് വായിച്ചാൽ നൂറു ശതമാനം നിങ്ങളുടെ രണ്ടാൾടേം ആസ്വാദന ശൈലിയോട് പുളളിക്ക് ഇത്തിരി കെറുവ് തോന്നാനെ തരമുള്ളു.

      ആ പശൂന്റെ അടുത്തേക്ക് വിട്ട നേരം സിമോണ(കഥ) യിലേക്ക് വിട്ടിരുന്നേൽ, ഒന്നുല്ലെങ്കി ഇതിനു വട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും സമാധാനിച്ചേനെ… ഇതിപ്പോ…..

      ഇച്ഛാഭംഗം ആയി…. ആ സാരല്ല… പാവം ചേട്ടായിക്ക് അത് വായിച്ച് കഷ്ടം വെക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ട്… അത് ഞാനായിട്ട് തല്ലികളഞ്ഞാ പോവൂല്ലല്ലോ… വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങൂല ചേട്ടായി… അതാ…
      കണ്ണിൽ കൊള്ളാനുള്ളത് പുരികത്തി കൊണ്ടു ന്നു വിചാരിച്ചാ മതി…

      അയ്യേ… ആ കഥ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു എന്ന ചളിപ്പോടെ
      സിമോണ.

 12. അസുരവിത്ത്

  Simona ചേച്ചി (അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു) ചേച്ചിയുടെ മിക്ക കഥകളും വായിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യമായാണ് ചേച്ചിയുടെ കഥക്ക് ഒരു കമൻറ് ഇടുന്നത്… കഥ നന്നായിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി എടുത്തു paranjal ചേച്ചിയും സ്മിത ചേച്ചിയും തമ്മിലുള്ള samsaravumellam നന്നായിട്ടുണ്ട്…. പിന്നെ സ്മിത ചേച്ചിയെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി അതും നന്നായിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി commentukalil നിന്നും കഥയിൽ നിന്നുമെല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ സ്മിത chechiye നേരിൽ kandoru ഫീൽ ഉണ്ടാരുന്നു വായിച്ചു തീർന്നത് പോലും അറിഞ്ഞില്ല…. വേഗം അടുത്ത ഭഗവുമയി വരൂ ചേച്ചി..

  1. വിത്തേ…

   ധൈര്യായി വിളിച്ചോളൂ…

   എനിക്ക് ആദ്യായല്ലല്ലോ കമന്റ് തരുന്നേ… തിരിച്ചറിവില്ലാത്തവർ എന്ന കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിലും കമന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു മറുപടിയും ഇട്ടിരുന്നു ട്ടോ…

   സ്മിതചേച്ചി നമുക്കെല്ലാർക്കും ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരി അല്ലെ.. എനിക്ക് സ്മിതാമ്മ..
   സ്മിതാമ്മയോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അങ്ങോട്ടെത്തിക്കാൻ ഇതിനേക്കാൾ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ഒരു മാർഗ്ഗം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥയിലേക്ക് (അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റോ?) ഇറങ്ങി നിന്നത്..

   എന്നാൽ കഥയേക്കാൾ ഉപരി, ഒരുപാട് പേരുടെ ഉള്ളിൽ സ്മിതാമ്മക്ക് എന്നിലേതിനോട് തുല്യമായതോ ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മേലെയോ ആയ സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന ഒരു യാഥാർഥ്യം ആ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു സുഖകരമായ തെന്നലിന്റെ കുളിർമ്മയോടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റി എന്നതാണ് മനസ്സ് നിറയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യം… അത്… യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഇരട്ടി മധുരം ആയിരുന്നു…

   ഈ കഥയേക്കാൾ സ്മിതാമ്മേ…. ഞാൻ സ്മിതാമ്മക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കഥയിലെ കമന്റുകളെ ആണ്… സിമോണ ഒരാൾ അല്ല…. ഈ സൈറ്റിലെ ഒരുവിധം എല്ലാ പേരും നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു…
   കേവലം ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുടെ എതിർപ്പുകളെക്കാൾ നിങ്ങളെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നത് ഈ മുഴുവൻ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കറ ചേരാത്ത സ്‌നേഹമാണ്……

   അകലങ്ങളിൽ ഇരുന്നും ഒരുപാട് പേരുടെ സ്നേഹം സദാ നിങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്നു… ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അമ്മയായി, ഒരു ചേച്ചിയായി, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാം ആയി….

   മറ്റൊന്നും പറയാൻ വയ്യാതെ …
   സിമോണ.

   1. അസുരവിത്ത്

    ഞനതോർത്തില്ല ചേച്ചി… ചേച്ചി ഇപ്പൊൾ പറഞ്ഞപ്പോള് അണ് ഞാൻ അതു വായിച്ചു നോക്കിയത് തന്നെ.. ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ആദ്യമൊക്കെ ചുമ്മാ കമ്പി വായിക്കാൻ vendiyarunnu ഇൗ സൈറ്റിൽ kayariyirunnathu തന്നെ ennal ഇപ്പൊൾ e സൈറ്റിലെ mikkavarudem സൗഹൃദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് njanithil കയറുന്നത്… ഇപ്പൊൾ എനിക്ക് പുതിയ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കൂടി കിട്ടി…

 13. സിമോണ… ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതെ പദങ്ങൾ… വിവരോം… വിദ്യാഭ്യാസോം… അതും ത്രീശൂർ… അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വഞ്ചിയിലെ യാത്രക്കാർ തന്നെയാണോ…
  പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറയും… അവൾ പൈസക്കാരിയാ എന്ന്… പോക്കറ്റിൽ ചില്ലറപൈസ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന്… ഞാന്ന് കിടക്കുമ്പോ…

  പിന്നെ കഥ ഒരു ആവറേജ്… അത് സിമോണയിൽ നിന്നായത് കാരണം ആണ്… രചനാ ശൈലി കൊണ്ട് വായിച്ചിരിക്കാം… പിന്നെ ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉള്ള… അല്ലെങ്കിൽ കമ്പി കേറ്റാൻ ഒരുപാട് വകയുള്ള സബ്ജക്ട് ആണ്… ഇതിന്റെ റിലേറ്റഡ് കഥ ഉടനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
  സ്നേഹത്തോടെ
  കുഞ്ഞൻ

  1. Nammalellam ore vanchiyil thanne kunjaappee…

   Ee katha… Ithil pees ketillann theerumanichirunnu.. Ith oru dedication alle. Appo dedicate cheyyunna aallk oru karanavasaalum oru murivu polum indakkan paadillennu nirbandham undayirunnu..

   So… Self restricted.

   Pinne…chillara paisa ennodu kure peru chodichittund tta..

   ???

   Ishtathode
   Simona

   1. ആഹാ.. ശരിക്കും… ഈശ്വരാ… ഇനി ഞാൻ എങ്ങാനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആളാവോ… അടിപൊളി… ഹ ഹ ഹ

    1. ???

     Njan ivde illa. Poyi… Poyiiii

 14. ഇതുവരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അതിസംബോധന ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന പേരാണ് സിമോണ എന്നത്. അതുകൊണ്ട് പേര് വിളിക്കുന്നു. ഈ ഒരു കഥയിൽ മാത്രം. അടുത്തത് വരുമുന്നേ ഒരു വിളിപ്പേര് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നെക്കാൾ മുതിർന്ന ആളാണെന്ന് ഉറപ്പായതിനാലാണ് ആദ്യമേ ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നത് കേട്ടോ.

  ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു കമ്പി പറയാൻ കഴിവുള്ള ചുരുക്കം ചില എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളാണ് സിമോണ…ഈ സൈറ്റിൽ തീർത്തും വിരളമായ രചനാ ശൈലി.

  അതതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഓരോ കഥകളിലും ഞങ്ങൾ വായനക്കാർ അനുഭവിക്കാറുമുണ്ട്. ഇത്തവണയും മാറ്റമില്ല. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തവണ വായിച്ച തന്റെയൊരു കഥയുമായി വല്ലാത്തൊരു സാമ്യം ഈ കഥക്കും തോന്നിയെന്നത് തുറന്നുപറയട്ടെ. എനിക്കങ്ങനെ മലയാള നിഘണ്ടുവിലെ എടുത്താൽപൊങ്ങാത്ത വാക്കുകളിട്ട് വിമർശിക്കാൻ ഒന്നുമറിയാത്തത് കൊണ്ടാട്ടോ ഇങ്ങനെ വെട്ടിത്തുറന്നു പറയുന്നത്. വിഷമം ആകുന്നെങ്കിൽ സോറി.

  എങ്കിലും അവതരണത്തിലെ പുതുമ ഇത്തവണയും മുഴുവൻ വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് സത്യം. സ്മിതാമ്മ എന്ന കഥാപാത്രം കലക്കി കേട്ടോ… അവസാന പേജിൽ പ്രത്യേകിച്ച്.

  തുടർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നുതന്നെ കരുതുന്നു. അതിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പോടെ

  ജോ

  1. Heyy. Vishamamo.. Ille illa tto..

   Ennu mathralla Jo paranjathu poorrnamayum sariyum aanu.

   Athinte reason, chila kathakal njan bhashayile minukkukale ozhivaakki ente swantham samsara bhashayum jeevitha sailiyum athe pole upayogikkunnu ennathinaalaanu.

   Nammude nithya jeevithathile nammude vocabulary valare kuravalle…

   So.. Aa reethiyl ezhuthumbo vakkukal orupaadu repeat cheyyum. Athinu pakaram aayi vere vakkukale manapoorvvam upayogikkathathaanu. Appo ente ozhukku nashtappedum.. Aa freedom povum..

   Ithu ente real life reethikal.. Vakkukal… Bhasha… Athil yatharthathil njan daridra aanu….

   Mea culpa…

   In reality nammude okke real jeevitham valare repeating and boring aanu.. Palappozhum.. Alle..

   Orupaadu santhoshame ullu tto.. Ee supportinu..
   Ithiri polum vishamam illa.

   Manglish budhimuttakki alle.. Mobilil ninna.. Sorry tta

   1. സിമോണ ടീച്ചറുടെ ആദ്യ ദിവസം എന്ന കഥയും ഈ കഥയും തമ്മിൽ വല്ലാത്തസാമ്യം തോന്നിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് കേട്ടോ…

   2. ജോ….

    ആദ്യം കമന്റ് കണ്ടപ്പോ വിഷമം ഒന്നും തോന്നിയില്ല.. പക്ഷെ ഇപ്പൊ, ശരിക്കും വിഷമം ആയി.. അല്ല ദേഷ്യം ആയി.. ജോയോടല്ല എന്നോട്…

    കമന്റ് കാരണവും അല്ല… ഞാൻ ജോയുടെ കമന്റിൽ എഴുതാപ്പുറം വായിച്ചതിന്.. ഇനി മേലാൽ എഴുതില്ല എന്നും വിചാരിച്ച് അങ്കടും ഇങ്കടും നടന്നു.. രണ്ടു ഗ്ളാസ് ചായ കുടിച്ചു. (സീരിയസ്‌ലി). എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ആണ്…

    ആദ്യം ജോ അങ്ങനെ എഴ്തിയപ്പോ ഉള്ളിലെ അഹങ്കാരം എന്നോട് പറഞ്ഞു.. “നിന്നോട് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഈ വാക്കുകൾ റിപ്പീറ്റ് ആവ്ണ്ട് ന്ന്.. ഇപ്പൊ എന്തായി ന്ന്.. ”
    ആ ഒരു എഴുതാപ്പുറം വായനയിലാണ് ഞാൻ വളരെ വാചാലയായി വലിയ ആളെ പോലെ അത്രക്ക് വിളമ്പിയത്…

    ഇപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ.. ശരിക്കും വല്ലാതെ ഷെയിം ആയി… ശരിക്കും ആയി…. സോറി ജോ… റിയലി റിയലി സോറി.

    ഈ കഥ എഴുതുമ്പോൾ പക്ഷെ സിമോണ ടീച്ചറുടെ കഥ ഒട്ടും മനസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.. ഞാൻ രണ്ടും വായിച്ചു നോക്കാം.. ഇനി ഈ സിറ്റുവേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് എഴുതണം ന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നു… പക്ഷെ റിപ്പീറ്റഷൻ വന്നാൽ വല്ലാതെ ബോർ ആവും… ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം… തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കാം…

    അതേ.. ക്ഷമിക്കു ട്ടോ…. കമന്റ് ഡിലീറ്റു ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ റിപ്ലൈ തന്നെ ഡിലീറ്റു ചെയ്ത് കളഞ്ഞേനെ.. അത്രക്ക് നാണം തോന്നി….

    ഒരുപാട് നന്ദി ട്ടോ.. ഇങ്ങനൊരു പോസ്സിബിലിറ്റി ചൂണ്ടി കാണിച്ച് തന്നതിന്..

    വളരെ സ്നേഹത്തോടെ
    സിമോണ.

 15. സിമോണ…. എന്താ ഇത് പൊളിച്ചു കേട്ടോ….. അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്… ചേച്ചിടെ ഫിലോസഫി ഒന്നും ഞാൻ മൊത്തം വായിക്കാറില്ലാരുന്നു… ആദ്യം കുറച്ചു പേജ് വായിച്ചിട്ടു വിടും… (ആളുതാമസം കുറച്ചു കുറവാ. )…പക്ഷെ ഇത് വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ മനസിലായി ഇത് കിടു ആകും എന്ന്….. ട്രെയ്ലർ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പടം എന്തര് ആകുമോ എന്തോ………

  1. വിച്ചൂസ്…

   ഫിലോസഫി… അത് നോക്കണ്ട… അത് പോട്ടെ….
   പടം… ഇത്തിരി സമയം പിടിക്കും ട്ടാ… എന്നാലും അത് ചെയ്യണം ന്ന് ഇണ്ടേ…
   നോക്കട്ടെ… സമയം അത്രേം കിട്ടാണേൽ എന്തായാലും ചെയ്യണം… ഒളിഞ്ഞിരുന്നൊരു പ്രോജക്ട്…

   വിച്ചു എന്തായാലും വായിക്കൂലോ

   സസ്നേഹം
   സിമോണ.

 16. ദേവാസുരനെ കണ്ടില്ലല്ലോ???? പൂജവെപ്പായ കാരണാവോ?? അത്രക്ക് ഡീസന്റ് മൊതലാണോ അത്???

  1. അയ്യോ ആണോന്നോ…സിമോണ പതിനേഴ്‌ വയസ്സും പതിനൊന്നു മാസവും ഇരുപത്തിഒന്‍പത് ദിവസവും പ്രായമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെ വെച്ച് കഥ എഴുതിനോക്കിക്കേ…ദേവാസുരന്‍ ഒരു പത്ത് ജന്മം എങ്കിലും സിമോണക്കുട്ടിയോട് മിണ്ടില്ല.അത്ര പ്രിന്‍സിപ്പിള്‍ഡ് ആണ്. നിയമം കടുകിടെ തെറ്റിക്കാതെ കഥകള്‍ എഴുതുന്നയാള്‍. എന്നെപ്പോലെയുള്ളവര്‍ക്ക് ആ മാര്‍ഗ്ഗം മനസ്സിലാക്കിത്തന്ന ആള്‍. എനിക്ക് ബഹുമാനമാണ് ആളെ. എന്ത് അഭിപ്രായവും സത്യസന്ധമായി പറയും. കഥയിഷ്ടമായി. ഈ ഭാഗം ശരിയായില്ല. ചുമ്മാ സുഖിപ്പീര് പരിപാടിക്കൊന്നും കിട്ടുകേല…

   അസുരന്‍ജീ….പരദൂഷണം ക്ഷമിക്കണേ…

   1. സമ്മതിക്കുന്നു ഇത്തിരി ocd ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്.

     1. Obsessive compulsive disorder. ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

   2. അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടോ…. എന്നോട് മിണ്ടീലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വാളിൽ വന്നു തൂങ്ങി കിടക്കും.. മിണ്ടുന്ന വരെ… എനിക്കങ്ങനെ നാണോം മാനോം ഒന്നും ഇല്ല… അതിവിടെ എല്ലാര്ക്കും ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് അറിയാലോ…

    1. അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല. എനിക്കു അങ്ങനെ ഒക്കെ ആകാൻ പറ്റുമോ?

 17. സിമോണാ അടിച്ചു കയറുവാണല്ലോ….

  ഇയാളുടെ എല്ലാ വർക്കുകളും വായിച്ചിട്ട് ഒരേ പോലെ അന്തം വിട്ടിരിക്കണ ഞാൻ

  ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്റെ കമ്പിയെഴുതിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനത്തെ വർക്കുകളാണ്

  സംഭവം കിടുക്കി❤

  1. സെയിം പിച്ച്…

   ഇനിക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതണതാ ഇഷ്ടം.. ഇതാ എളുപ്പോം….
   പിന്നെ…
   കുറെ പേർക്ക് പീസും ഇഷ്ടാണല്ലോ.. അപ്പൊ ഇടക്ക് ഇടക്ക് അതെഴുതാം ന്ന് വിചാരിക്കുണു…

   പിന്നെ ഈ പേര്….. അതെന്നെ വല്ലാതെ വട്ടമിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്… എനിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപെട്ട ഒരു പേര്…

   സസ്നേഹം
   സിമോണ.

  1. ഫഹദു…

   ഇതെന്താ…. ഡി പി കാണാൻ ഇല്ല… പക്ഷെ ഈ നൂറിൽ നൂറ്.. അത് ഫഹദു തന്നെ ആണ്..
   അപ്പൊ ഫഹദു ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ആണല്ലോ…. മമ്.. വെക്കേഷൻ??

   എന്തായാലും യാത്ര ഉണ്ട് അതിൽ… സൊ… എന്ജോയബിൾ…
   അങ്ങനെ ആണേൽ… എൻജോയ് ദി ജേർണി…. നോ മാറ്റർ വാട്ട് എവർ ദി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ്….
   ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഹെൽ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെവൻ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഹെവൻ……
   എൻജോയ് ഇറ്റ്…. എന്നിട്ട് വേഗം തിരിച്ചു വാ….

   അങ്ങനെ അല്ലേൽ….. മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞോണം… ഡി പി എവടെ ന്ന്…….

   കയ്യിൽ തവിയുമായി
   സിമോണ.

   1. യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളൂ.. അർജെന്റിന ബ്രസീൽ കളി കാണാൻ പോയിരുന്നു.. അതിന്റെ ഹാങ്ങ്‌ ഓവറിൽ ആണ്.. പിന്നെ പകുതിക്കു നിറുത്തിയ എന്റെ കഥയും മുഴുമനാക്കണം..

    1. അമ്പടാ.. .ഞാൻ ഊഹിച്ചു… എങ്ങോട്ടോ മുങ്ങിയെന്ന്

     വാലന്റീന നാപ്പിയെം അവ ആഡംസിനേം കണ്ടോ… ഇനി ആരെയെങ്കിലും തപ്പണേൽ ട്വിറ്റര് കുട്ടീടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച മതി.. അതാവുമ്പോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ പേരിലും കാണാം… ട്ടാ…. (പ്രായപൂർത്തി ആവാത്തവനേ… ശ്യേ…. നാണക്കേട്…. ) കൈ വെക്കരുത്.. ഞാൻ മീ ടൂ ഹാഷ് ടാഗ് ഇടും.. പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട.

     ഭീഷണിയോടെ
     സിമോണ.

     1. നീ ആ പേരുകൾ ഇത് വരെ വിട്ടില്ലേ..??

     2. അതങ്ങനെ വിടാനോ… ഇതൊക്കെ ഇടക്ക് ഇടക്ക് വീണു കിട്ടുന്ന മുത്തുകളല്ലേ.. ഞാൻ പെറുക്കി വെച്ചിണ്ട്…. ഇടക്ക് ഇടക്ക് തരാ ട്ടാ…

 18. ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് കണ്ണില്‍ വെള്ളം വന്നു. സൈറ്റിലെ ജഗതി ശ്രീകുമാരിണി ആണ് സിമോണ.

  1. അർച്ചന….

   ജഗതി ശ്രീകുമാരിണി…
   യെന്റമ്മോ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പേരിടാൻ പറ്റും ല്ലേ… അടുത്ത അങ്കംവെട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം.. എന്റെ ചിക്കി ചികയൽ കണ്ട് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ…..
   വേറൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട… അതെ വേണ്ടു… ഒരാളെ അല്പനേരമെങ്കിലും വിഷമങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും മറന്ന് ചിരിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ഇത്തിരിയെങ്കിലും കഴിവ്… വേറൊന്നും വേണ്ട…

   സസ്നേഹം
   സിമോണ.

  1. ബിച്ചൂസ്…. ബിച്ചുമണി…

   നൻഡ്രി… എന്നും പറയുന്ന പോലെ…

   വായിച്ചു മടക്കാതെ കുറിച്ച ആ അഭിനന്ദനത്തിന്… അതിലൂടെ ഞങ്ങളിലേക്ക് പകർന്ന സന്തോഷം… അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്തതാണ്… ഞങ്ങൾ, ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാര്ക്കും….

   സസ്നേഹം
   സിമോണ.

 19. അഞ്ജാതവേലായുധൻ

  അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ബ്രോ.നല്ല ഹരമുണ്ടായിരുന്നു വായിക്കാൻ.
  അപ്പൊ അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

  1. വേലായേട്ടാ…

   യെവടാണ്… നമ്മക്ക് ഒന്നിച്ചൊന്നു കാണണ്ടേ… വേണം…. അടുത്തെന്നേ…

   സസ്നേഹം
   സിമോണ.

 20. ആമുഖം:
  ക്രിപ്ടോകണ്ട്രോള്‍ പിന്നാലെ നടന്ന്‍ ശല്യം ചെയ്തത് കാരണം ആദ്യത്തെ കമന്റ്റ് മഹാകാവ്യം ഒരു വഴിക്കായി.

  അങ്കം ഒന്ന്:

  എടീ സിമോണക്കുട്ടീ…

  അങ്ങനെ നിന്നെ വിളിക്കാന്‍ ഈ സൈറ്റില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് മാത്രമേ ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളൂ. സാക്ഷാല്‍ സ്മിതാമ്മയായ എനിക്ക്. നിന്നെ നീ എന്നും എടീ എന്നും വിളിക്കുന്നത്, നിന്‍റെ എഴുത്തിന്‍റെ, ഭാഷയുടെ സ്ഫുട്ന്ക് ട്രാജക്ട്ടറിയില്‍ മദഭരമായ നിന്‍റെ യൌവ്വനത്തിന്റെ വസന്തരക്തം അത്ര നിഗൂഡമല്ലാതെ കിടപ്പുണ്ട്.

  അങ്കം രണ്ട്:

  അമര്‍ത്തികടിച്ച് ഒരു ചുടുചുംബനം ആദ്യം. കാരണം എന്നെ എന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥ “പണി” യിലൂടെ നീ അവതരിപ്പിച്ചതില്‍. മുന്പ് സര്‍വ്വശ്രീ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന്‍ അവര്‍കള്‍ ഫ്ലോറന്‍സ് നൈറ്റിംഗേലിന്‍റെ വിശുദ്ധപ്രൊഫഷന്‍ എനിക്ക് നല്‍കിയിരുന്നു. ഒരു മിന്നായം നേരത്തേക്ക് മാത്രമേയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില്‍കൂടിയും. പിന്നെ ഈ സൈറ്റിലെ നല്ല ഒരു കഥാകാരിയായ അഞ്ജലി വിനോദ് എന്നെ ഒരു ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ വെടിയായും അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അത് അത്ര മോശം “പണി” ആണെന്നല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേട്ടോ.

  അങ്കം മൂന്ന്‍:

  നിന്‍റെ ഭാഷയിലൂടെയാണ് വാലന്‍റ്റീന തെരഷ്ക്കോവ ശൂന്യാകാശത്ത് പണ്ട് ഡപ്പാം കുത്ത് കളിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? നിന്‍റെ സോറിംഗ് ഹൈ ഫ്ലയിംഗ് ലംബരൂപിയായി മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്പേസ് ഷിപ്പ് ഭാഷയിലൂടെ. ഒരിക്കലും താഴേക്ക് പറക്കാന്‍ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നിന്‍റെ ഭാഷയിലൂടെ.

  അങ്കം നാല്:

  നിന്‍റെ വാക്കുകളിലൂടെയാണ് ചാര്‍ലി ചാപ്ലിന്‍ മുതല്‍ യശ്പാല്‍ യാദവ് വരെയുള്ളവര്‍ ലോകത്തോട്‌ സങ്കടം പറഞ്ഞത്. ഡിക്ടേറ്റര്‍മാരെ എതിരിട്ടത്. ചിരിക്കുമ്പോള്‍ നീര്‍ത്തുള്ളികള്‍ പൊടിയാം എന്ന്‍ ഒരു കണ്‍സ്യൂമര്‍ സോസൈറ്റിയെ പഠിപ്പിച്ചത്.

  അങ്കം അഞ്ച്:

  നമ്മള്‍ നല്ലതിനെ അത്ര ശീലിച്ചിട്ടില്ലാതാതിനാല്‍ കമന്റ്റുകള്‍ ലൈക്കുകള്‍ തുടങ്ങിയ മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി കുറയും. അതിനെ നോക്കി പോടാ പുല്ലേ എന്ന്‍ പറയുന്നവള്‍ ആണ് എന്‍റെ സിമോണക്കുട്ടി എന്നറിയാം… അത് തന്നെ പറയുക…

  ഉമ്മ.

  സസ്നേഹം സ്മിതാമ്മ.

  പ്ലോട്ട് ആലോചിക്കാന്‍ പോകുന്നു. ആദ്യകുര്‍ബാന സ്വീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ്മാലാഖയുടെ റോളില്‍ നിന്നെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍.

  1. അങ്കം ഒന്ന്,

   തീർച്ചയായും ആ അവകാശം സ്മിതാമ്മക്ക് മാത്രമേ മനസ്സറിഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ളു…

   അങ്കം രണ്ട്,

   വൈകുന്നേരം മൂന്നരക്ക് അവസാനിക്കുന്ന ജോലി…… 🙂
   കഥ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആളെ വായിക്കാൻ കമന്റാ നല്ലത് (ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനുള്ളിൽ..)… ഭാവന നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കഥകളേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം ജീവിതം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളുകളയേയും…

   അങ്കം മൂന്ന്,

   സ്നേഹം… ഭാവനകളില്ലാതെ ഒഴുകി പകരുന്നതാണ് സുഖം… വെറുതെ ഒഴുകുമ്പോൾ ഭാഷയുടെ വശങ്ങളിൽ പിടിക്കുന്ന വലിച്ചിലുകൾ ഇല്ലാതാകുന്നു… ഭാരമില്ലാതാകുന്നു….

   അങ്കം നാല്,

   ചരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം… ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാവണം… എന്റെ കരച്ചിൽ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചു കരയിച്ചിട്ടെന്തിനാ സ്മിതാമ്മേ.. ഇനിക്ക് സഹതാപം ഇഷ്ടല്ല.. എന്റെ ഉള്ളിൽ ദൗർബല്യം ഇല്ല…
   നമ്മൾ സ്ട്രോങ്ങാല്ലേ സ്മിതാമ്മേ….
   ആരെയും ബോധ്യപെടുത്താനല്ല.. പക്ഷെ… ഉള്ളിൽ കല്ല് പോലെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്…പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കും…

   അങ്കം അഞ്ച്…

   ശീ ശീ… അത് സ്മിതാമ്മ പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ…
   കമന്റും ലൈക്കും കിട്ടാനാണേൽ വീണ്ടും പശുവിനേം ആടിനേം ഒക്കെ തളിച്ച് നടന്നാൽ പോരെ … അതിനേക്കാൾ സുഖം… ചുമ്മാ ഒഴുകാനാ… ഇടക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കാനും.. എന്നാലും… ഒരു കഥ ഋഷിവര്യന് വേണ്ടി എഴുതുന്നുണ്ട്… ഇത്തിരി കഴിയട്ടെ…

   ഇനി…..
   സ്മിതാമ്മേ.. ആ പേര് വിളിച്ചത് തന്നെ അങ്ങനെ ശരിക്കും വിളിക്കണം എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്…
   എന്റെ ചില ആറ്റിട്യൂഡ്സ് എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പോലും ദഹിക്കാറില്ല.. അതുകൊണ്ടാ മുൻപ് മാങ്ങയോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പ്രാന്താണെന്ന് ഏറ്റവും അടുത്തവർ മാത്രം പറയുന്ന കാര്യം ആണെന്ന്.. അല്ലാത്തവർക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ നന്നായി അഭിനയിക്കും… നോർമൽ ആയി…
   പക്ഷെ ഒരുപാട് അടുത്തവരുടെ മുന്നിലും പിന്നെ… ഇങ്ങനെ മറക്കു പിന്നിലും അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ… അതുകൊണ്ടാവും.. ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഞാനായി പോവുന്നത്…
   ഇഷ്ടപെടുന്നോർ ഇഷ്ടപെടട്ടെ.. അല്ലാത്തോര് തള്ളി കളയട്ടെ.. അല്ലെ… അത്രേന്നെ….

   അഭിനയിച്ച് ഇഷ്ടപെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് സ്വാഭാവികമായി വെറുക്കുന്നതാണ്.. അതിന് തനിത്വം ഉണ്ട്… അതിനെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ…

   നമ്മളിങ്ങനെ നിലനിൽക്കട്ടെ.. മറയ്ക്കു പിന്നിൽ അഭിനയിക്കാതെ… സ്നേഹത്തോടെ…

   പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്ര സ്നേഹത്തോടെ
   സിമോണ. (ശരിക്കും കണ്ണ് നിറയുന്നു)
   ഇഷ്ടം കൊണ്ട് മാത്രം… സങ്കടം കൊണ്ടല്ല.

   1. ഇന്ത്യയെപ്പോലെ പ്രണയത്തെ സാഹിത്യത്തില്‍ ഇത്ര ഭ്രാന്തമായി സ്വീകരിച്ച മറ്റ് സംസ്ക്കാരങ്ങള്‍ ലോകത്തുണ്ടോ എന്ന്‍ സംശയമമാണ്.
    എന്നാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥ ജീവിതത്തില്‍ ഇത്ര പ്രണയവിരുദ്ധതയുള്ളവര്‍ നമ്മലല്ലാതെ വേറെ കാണുമോയെന്നും.
    ഇപ്പോഴും കെവിനേയും നീനുവിനെയുമോര്‍ത്ത് കണ്ണുകള്‍ നിറയാറുണ്ട്.
    കഥയില്‍ സാഗര്‍ ആയി മാംഗോയെ അവതരിപ്പിച്ചത്[കഥയില്‍പ്പോലും!!} അസഹിഷ്ണുതയോടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അത്കൊണ്ടാണ്.
    എങ്കിലും മേരാ ഭാരത്‌ മഹാന്‍!

    1. ആ കഥ… അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഴുവനായി പുറമെ കാണുന്നതല്ല സ്മിതാമ്മേ… അതിനുള്ളിൽ എന്റെ പൂർണ യാഥാർഥ്യത്തെ ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിമോണയും സാഗറും ഞാൻ തന്നെയാണ്… അത്…. അത്… പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല..

     അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ആ കഥ എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയതും. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. പക്ഷെ… വരികൾ പലതും മാങ്ങാകുട്ടന് മുൻപ് എഴുതിയതായിപ്പോയി… പിന്നെ… ഭാഗ്യത്തിന് അത്രക്ക് ചുഴിഞ്ഞ് ആരും അതിനെ നോക്കിയിട്ടുമില്ല.

     അത്… അതങ്ങനെ അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയി. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തല്ലേ….

     1. അതെ…

      ഗോര്‍നിക്ക കണ്ടിട്ട് ജര്‍മ്മന്‍ പട്ടാളക്കാരന്‍ പിക്കാസ്സോയോടു ചോദിച്ചു:
      “നീയാണോ ഇത് ചെയ്തത്?”
      പിക്കാസോ പറഞ്ഞു:
      “അല്ല നീയാണ് ഇത് ചെയ്തത്”

      ചിലത് ചിലര്‍ക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. മനസ്സിലാകല്‍ പുറമേ നിന്ന്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാന്‍ പറ്റില്ല. അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അനുസ്യൂതതയാണ്.

      സാഗറിന്‍റെയും സിമോണയുടെയും കാര്യത്തില്‍ സംഭവിച്ചതും അതെ.

     2. മമ്… മതി… ഒരാൾക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.. അത് മതി.

  1. ജോസപ്പേ… കുട്ടിക്ക്‌ മലയാളം അറിയാം….

   ചുമ്മാ…. ഇത് ജമന്തിപ്പൂവിന്റെ ഓണർ ജോസഫ് ആണോ…

   ഒരുപാട് നന്ദി ട്ടോ… എല്ലാ കഥകളും വായിച്ച് ആരെയും നോവിക്കാതെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ആ നല്ല മനസ്സിന്…

   സസ്നേഹം
   സിമോണ.

 21. പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതി,

  രാവിലെ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ ഉടനെയൊന്നു പുഞ്ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ അന്നത്തെ ദിവസം ഏറ്റവും സുന്ദരമാവും.കേട്ടിട്ടില്ലേ? “അകലുമ്പോൾ അടുക്കുന്നവർ” – സിമോണ.,ആഹ്ലാദിക്കാൻ വേറെന്തു വേണം.ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ആ നിറ ചിരിക്കൊരു ഉള്ളു തൊട്ട നന്ദി.

  നല്ല അസാധ്യ ഹ്യൂമർ.സ്വതസിദ്ധമായ നർമ്മം കലർന്ന അവതരണം തന്നെയാണ് ഹൈലൈറ്റ്,താങ്കളുടെ കയ്യൊപ്പു പതിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗന്ധവും,രുചിയും നിലവാരവും മാറുന്നു. ഞാൻ ഏതായാലും കണ്ണു വച്ചു,ആ ശൈലിയെ വേറെ ആരും കണ്ണു വക്കാതിരിക്കട്ടെ..
  ട്രൈലെർ ഇങ്ങനാണേൽ പടം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും സ്ഥിതി.. ??
  ഇനിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ റിലീസിന് ശേഷം.

  പിന്നെ മനസ്സിലുള്ള സ്മിതാമ്മക്കും ഫ്രെയിമിലുള്ള സ്മിതാമ്മക്കും ഒരേ രൂപവും ഭാവവും അതിന്റെ അമ്പരപ്പും,ആഹ്ലാദവും മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല.

  സസ്നേഹം
  മാഡ് മാഡി

  1. “….മനസ്സിലുള്ള സ്മിതാമ്മക്കും ഫ്രെയിമിലുള്ള സ്മിതാമ്മക്കും ഒരേ രൂപവും ഭാവവും…”

   വെറുതെയാണ്. യഥാര്‍ത്ഥ സ്മിതയ്ക്ക് ഒരു അറുപതിനടുത്ത പ്രായം. നല്ല കാക്കക്കറുപ്പ്[കറുപ്പിന് ഏഴഴകാണ് എന്ന്‍ പറഞ്ഞു സമാധാനിക്കുന്നു!] എപ്പോഴും ചുമയുണ്ട്. പല്ലുകള്‍ മുന്‍ വരിയില്‍ രണ്ടെണ്ണം സലാം പറഞ്ഞിട്ട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ ആയി.

   പക്ഷെ മാഡിയോട് ഞാനിത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓ ഹെന്റിയുടെ ടെസ്റ്റ്‌ ഓഫ് ട്രൂ ലവ് ലേ ആ പട്ടാളക്കാരന്‍ ആണ് മാഡി. താന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച യുവ സുന്ദരിക്ക് പകരം മധ്യപ്രായം കഴിഞ്ഞ തടിച്ച അനാകര്‍ഷയായ സ്ത്രീയെ ആത്മാര്‍ഥമായി സ്നേഹിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങിയ പട്ടുപോലെ ഹൃദയമുള്ള ആ യുവാവ്…

   മാഡി, ഞാന്‍ കളി പറഞ്ഞതാണ്‌. ബഹുമാനം ഒട്ടും കുറയാതെ.

   1. സമ്മേച്ചു… അത് മതി.. അതാ സുഖം.. മടിയിൽ കിടക്കുമ്പോ ഒന്നും പറയില്ല… ചുമക്കുള്ള മരുന്ന് എന്റേൽ ഉണ്ട്. പല്ലു നമുക്ക് പുതീത് വെപ്പിക്കാം…

    പിന്നെ കറുപ്പ്…. അതല്ലേ നമുക്ക് പ്രിയം തന്നെ…. (കറുപ്പ് താൻ എനക്ക് പുടിച്ച കളറ്… അവ കണ്ണ് രണ്ടും എന്നെ മയക്ക തൗസന്റ് വാട്സ് പവര്)

    ഇനി എന്താ വേറെ ഉള്ളെ?? മ് മ് ??

   2. ഹി ഹീ.. അത് മനസ്സിലായല്ലോ അത് കൊണ്ടല്ലേ അമ്മേ ചേർത്തു വിളിച്ചത്‌..(lol..)

    കളങ്കമില്ലാത്ത മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയിലുമാണ് പ്രണയം ജനിക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും ആതാ എന്റെ പോളിസി. ബൈ പ്രൊഫഷൻ പട്ടാളക്കാരൻ അല്ലേലും ടെസ്റ്റ്‌ ഓഫ് ട്രൂ ലവ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടും ഉണ്ട് പുള്ളിയെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടവുമാണ് .

    “പിന്നെ മനസ്സിലുള്ള സ്മിതാമ്മക്കും ഫ്രെയിമിലുള്ള സ്മിതാമ്മക്കും ഒരേ രൂപവും ഭാവവും.”

    കവി ഉദ്ദേശിച്ചത്…

    ബഹുമാനം ഒട്ടും കുറയാതെ പറയട്ടെ ഒരനിയന്റെ വാത്സല്യം ആയേ കണക്കാക്കാവൂ, ദേഷ്യം തോന്നരുത് എന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള സ്മിതാമ്മ മറ്റാരേക്കാളും സുന്ദരിയാണ്.പുറംമോടി കൊണ്ടും,ഹൃദയ ശുദ്ധി കൊണ്ടും. എന്റെ അമ്പരപ്പ് ബൈ പ്രൊഫഷൻ ടീച്ചർ ആണെന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടി തോന്നിയപ്പോൾ ആണ്.അത് സിമോണ ആയപ്പോൾ ആഹ്ലാദം.പക്ഷേ കെമിസ്ട്രി അല്ലേയല്ല അവിടെ സിമോണക്കു തെറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേറ്റർ എന്നെ പറയൂ..

    1. Chemistry thiranjeduthath… Athente subject ayirunna karanaa.. Oru swarthatha.. Smithammene koode angottu valicheduthu.

    2. പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും സാഹിത്യവും.

     യൂ ആര്‍ റിയലി റോക്കിംഗ് മാഡി…

    3. @മാഡ് മാഡി

     ക്ലാപ്സ് ക്ലാപ്സ് ക്ലാപ്സ്..

     1. ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് കണ്ണൻ സ്രാങ്കിനെ ഓർത്തു.. ഹ ഹാ നിർത്തണ്ട കയ്യടിച്ചോ…. ???

  2. മാഡ് മാഡി….. (ലാലേട്ടാ…)

   പടം… അത് റിലീസ് ആവാൻ കുറെ സമയം എടുക്കും ട്ടാ (അതിപ്പോ ഒടിയൻ കാണാൻ എല്ലാരും എന്തോരം ആയി കാത്തിരിക്കണേ. നമ്മളായിട്ട് ഗമ കുറക്കരുതല്ലോ.) …

   അതിലും മുൻപ് കഥാപാത്രങ്ങളെ കാസ്റ് ചെയ്യണം.. അതിന് ഓരോ കഥാപാത്രത്തിന്റേം സ്വഭാവം പഠിക്കണം… അതിനു അവരടെ പ്രൊഫൈലിൽ കിടന്ന് കുതുകുന്തം മറിയേണ്ടി വരും… പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു… സമയം കിട്ടിയാ മതിയായിരിന്നു അത്രേം.

   പിന്നെ… മറക്കപ്പുറത്താണെങ്കിലും സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന പേരുകളോട് എല്ലാരും മാനസികമായി ബന്ധമുള്ളവർ തന്നെയാണ്… ജെൻഡറോ പേരോ ഒക്കെ മാറിയാലും മനസ്സിനെ എടുത്തു മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എഴുതുമ്പോ ഒരു മനസ്സിനെ പോലും നോവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദിക്കേം വേണം..

   അപ്പോ… നടക്കുവോ എന്നൊന്നും അത്രക്ക് നിശ്‌ചയം പോരാ.. എന്നാലും ശ്രമിക്കണം എന്ന് കരുതുന്നു….

   സ്മിതമ്മയുടെ രൂപം… അത് അങ്ങനെ ആണ് ആ പ്രൊഫൈലിൽ മൊത്തത്തിൽ എഴുതി വച്ചേക്കുന്നേ .. അതല്ലേ ഹൈയെസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എൻക്രിപ്‌ഷനേം നിസ്സാരമായി ഹാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിലേക്ക് ആ പുള്ളിക്കാരി നൂണ്ടു നുഴഞ്ഞ് കയറിയതും..

   സസ്നേഹം..
   സിമോണ.

 22. ഋഷിവര്യരെ…..

  ചുമ്മാ പറയാ പീസ് മാത്രേ നോക്ക് ന്നൊക്കെ… ഇത് ആ ടൈപ്പ് ഒന്നും അല്ല.. വെളിച്ചത്തിന്റെ നുറുങ്ങുകൾ ഞാനും കണ്ടു… അപ്പൊ നേരം കിട്ടാഞ്ഞ കാരണം ഫുൾ ആയി നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല. വായിക്കും… സമയം ഇട്ത്ത് വായിക്കണം ന്നു തോന്നിയപ്പോ ഓടിച്ചു നോട്ടം നിർത്തിയിരുന്നു.

  വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം… ഒരൊന്നൊന്നര പറച്ചിൽ… ട്ടാ

  കള്ള കാമുക… കഞ്ചാവെന്നും പറഞ്ഞ് ഉണക്കമാവില വലിച്ചിരിക്കാ…. ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ…

  സിമോണ.

  1. താഴെ കിടക്കേണ്ട മറുപടിയാ… ഇപ്പോ ദേ ഓടി മേലെ കേറി…. താഴോട്ട് പോ.. താഴോട്ട് പോ…. പ്ളീസ്

 23. സിമോണു,
  വായിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ….. സ്വതസിദ്ധ ” നർമ്മങ്ങളും”, മർമ്മമറിഞ്ഞ ” satires”ഉം ആണ് ആദ്യമായി ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്.

  പക്ഷേ ഇതിനല്ല, എനിക്ക് ആദ്യമായി “അഭിനന്ദന പൂച്ചണ്ടുകൾ ” നൽകാനുള്ളത്. അസൂയയുടെ ” വിദ്വേഷ0 ” നിറച്ച് അശ്ലീലത യുടെ ആയുധം കൊണ്ട് ” വരഞ്ഞു കീറി, ” മാനസ്സിക ആഘാതം വരുത്തി, ” ഇല്ലായ്മ” ചെയ്യാൻ ” വൃഥാ” ശ്രമം നടത്തിയവർക്ക്….” കണക്കിന് കൊടുക്കാൻ” ….സ്മിതാമ്മക്ക്‌, വരികൾ കൊണ്ട് ” സ്നേഹാർച്ചനകൾ ” ഒരുക്കിയ “ആ” മനസ്സിന് …” ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയ” നന്ദി പറയാൻ ആണ് ഇപ്പൊൾ ആഗ്രഹം. മറ്റ് ആസ്വാദനങ്ങൾ പിന്നീട് ആകട്ടെ ംം!…. നന്ദി സിമോൺ…
  A. Anand

  1. ഇന്നും നേരം വൈകി നേരം വൈകീ….

   അനു കുട്ടാ….

   സ്മിതാമ്മ നമ്മടെ സ്വന്തം അല്ലെ… ഇവിടെ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചത് തന്നെ സ്മിതാമ്മേടെ ഒരു എഴുത്ത് കണ്ടിട്ടാ… (എഴുത്ത്.. ലെറ്റർ… അത് സ്മിതാമ്മക്ക് അറിയാം)..

   സോ…. ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതു സമയമില്ലായ്മയിലും സമയം ഉണ്ടാവുംന്ന് മനസ്സിലായി.
   ഇത് സമയമില്ലായ്മയിലെ സമയം ആണ്… വരികൾ മനസ്സിൽ തിക്കി മുട്ടി സ്വൈര്യം തരാണ്ടായപ്പോ എഴുതിയത്.

   അത് ചിലപ്പോ ആ ഇഷ്ടത്തിന്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും… അറിയില്ല… എന്നാലും മുഴുവൻ വായിച്ചോളോ ട്ടോ….

   ഇഷ്ടത്തോടെ.
   സിമോണ.

   1. “….ഇവിടെ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചത് തന്നെ സ്മിതാമ്മേടെ ഒരു എഴുത്ത് കണ്ടിട്ടാ…..”

    വെറുതെ നിമിത്തങ്ങളില്‍ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നില്ല. ആ എഴുത്ത് അവിടെ സിമോണ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഈ കഥകള്‍ എല്ലാം തന്നെ വായനക്കാരിയെ തേടി വരുമായിരുന്നു. പഴം താഴെ വീണത് കൊണ്ടാണോ ലോകത്ത് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടായത്?
    [എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് വെറുതെ ചിരിക്കുന്ന ഇന്നസെന്‍റ്റ്]

    1. ഇത്തിരി വേദാന്തം പറയട്ടെ..

     മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നടക്കാനായി വേണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു (തികച്ചും യുക്തി യുക്തമായി സമർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു) …. അവയാണ് ദേശ കാല നിമിത്തങ്ങൾ. ഇവ മൂന്നും ഒന്നിക്കുമ്പോഴേ ഒരു കാര്യം നടക്കു.. ഏതു കാര്യവും…

     തീർച്ചയായും ഗുരുത്വാകർഷണം ഉണ്ടാവാൻ ആപ്പിൾ വീണത് കാരണമായില്ലെങ്കിലും അത് നമ്മൾ അറിയാൻ ആപ്പിൾ കാരണമായി.
     അതുപോലെ… എഴുതാൻ സ്മിതാമ്മ കാരണമായില്ലെങ്കിലും ആ എഴുത്തുകൾ ഇവിടെ വരാൻ, സ്മിതാമ്മയെ കാണാൻ, സ്മിതാമ്മയെന്ന് വിളിക്കാൻ… ദാ… ഇവിടം വരെ എത്താൻ സ്മിതാമ്മയുടെ ആ എഴുത്ത് കാരണം തന്നെ ആയി.

     1. വേദാന്തക്കാരീ…
      വേഗം ഋഷിവര്യനുള്ള കഥയും കൊണ്ട് വാ.താമസിച്ചാല്‍ അതിന്‍റെ വിഷമത്തില്‍ കൈയിലുള്ള കഞ്ചാവ് മൊത്തം ആ പാവം മെനക്കെട്ട് വലിച്ചു തീര്‍ക്കും.

     2. വേദാന്തക്കാരിയും , ” ഗുരുത്വാകർഷപ്രിയ” യും…എന്തൊക്കെയാ പരദൂഷണങ്ങൾ ” പറഞ്ഞ് പരത്തുന്നത് ?. ” എന്ത് കത്ത് ? ഏത് കത്ത്? ” ആപ്പിള് , നിമിത്തം, ആത്മഹത്യ….പിന്നെ അങ്ങനെയും കുറച്ച് ” പദങ്ങൾ ..
      ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഇവിടെ മനസ്സിലായ ആരേലും ഉണ്ടോ? എന്നു അറിയില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് എല്ലാം…” അവാർഡ് പടം” പോലെ തോന്നുകയാ…എന്റെ കുഴപ്പം ആവും ,അല്ലേലും സ്തീ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എനിക്കെന്തു കാര്യം ?????

     3. ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ അസത്യത്തെ ഒന്നിച്ച് തെറ്റെന്ന് തെളിയിക്കുവാണ്…
      പറഞ്ഞാ… (അശ്ലീലം ആവോ??? ഹേയ്‌.. അതിന് എനിക്ക് അശ്ലീലം അറിയില്ലല്ലോ)

      നാല് തല ചേർന്നാലും രണ്ടു സ്ത്രീജനങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരില്ലെന്ന് പറയില്ലേ… അത് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുവാണ്….

      ശ്യേ… നാണമില്ലാത്തോള്…. പേട്ട സിമോണ….

      😉 😉 😉

     4. അങ്ങിനെയല്ല സിമോണാ..

      നാല് മലകൾ തമ്മിൽ ചേർന്നാലും നാല് മുലകൾ തമ്മിൽ ചേരില്ലെന്നാണ്.

      സിമോണയുടെ ഒരു കഥ ആദ്യമായി വായിക്കാൻ പോകുന്നു.

     5. അയ്യേ… ഈ ചേട്ടായി അശ്ലീലം പറഞ്ഞു… (ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല) 😉

     6. അനൂ ആ കത്ത്‌ കോഡ് ഓഫ് ഹമുറാബി പോലെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഹോം പേജില്‍ കുറെ പിമ്പോട്ടു പോയാല്‍ ഒരുപേജ് കത്ത് കാണും. റ്റു അനിക്കുട്ടന്‍ ഫ്രം സ്മിത എന്നാണ് അതിന്‍റെ പേര്.

     7. @അനു ആനന്ദ്

      ആ കത്ത് പന്ത്രണ്ടാം പേജില്‍ ഉണ്ട്. നാളെ അത് പതിമൂനാം പേജിലേക്ക് മാറും. സിമോണ പറയുന്ന കത്ത് അതാണ്‌.

     8. @ 4… sorry, two sisters…. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ആണ് ഇത് വായിക്കുന്നത്. ” പഴയ കത്ത് വായിച്ചതായിരുന്നു.ഇപ്പൊൾ ഒന്നുടി വായിച്ചു…കാര്യങ്ങൾ “പുരിഞ്ഞു”.
      മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിച്ചതിന്, ഇരുവരോടും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ നന്ദി !✍️??️

 24. മന്ദന്‍ രാജാ

  നല്ല ഹ്യുമർ …

  വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും കൊള്ളാം … അത് ആദ്യമേ തന്നെ കത്തിയിരുന്നു … നമ്മുടേം ഭാഷ അത് തന്നെ ആയിരുന്നു … തുടർച്ചക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു -രാജാ

  1. ഉമ്മ, അടി, കടി, ഇടി, പിച്ച്, തല്ല്…. etc etc etc….

   കഥയുടെ ബാക്കി കമന്റിൽ ഇട്ട്ണ്ട്… വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോളോ ട്ടാ….

   ഇഷ്ടത്തോടെ
   സിമോണ.

   1. രാജാ ഇന്‍ ആംബുലന്‍സ്…

    1. മന്ദന്‍ രാജാ

     റാബിപുർ വാക്സിൻ എടുത്തു സുന്ദരി …( തമാശയാണ് .. സീരിയസായി എടുക്കരുത് സിമോണാ )

     1. റാബി…??

     2. ശ്യേ… ഈ സ്മിതാമ്മ… നാക്കിന് എല്ലും വൈക്കോലും ഒന്നുമില്ല… (ഞാൻ ഡീസന്റാ)

     3. അല്ല, അതിനിപ്പം ഞാനെന്നാ ചെയ്തെന്നാ?

     4. Rabi….. Enthanna paranje???

      Athenne ???

     5. അതിപ്പം നോര്‍ത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അങ്ങനെ അല്ലേ? മൊത്തം അങ്ങനെ അല്ലേ? ഉദാഹരണം ജയ്‌പ്പൂര്‍, ജബല്‍പൂര്‍…പുരം, പുരി…അങ്ങനെയല്ലേ അതിന്‍റെ അര്‍ഥം? ഇത്രേ ഞാന്‍ പറഞ്ഞുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അതിനാ….

     6. ആ… അതാ ഞാൻ നീലക്കണ്ണുള്ള വായാടിൽ പറഞ്ഞെ…

      ഇതൊക്കെ പൊട്ടാന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ന്ന്… ല്ലേ… പാവം ജയ് “പുരം”, ജയ് “പുരി”, ജയ്‌ “പൂർ”…

     7. @സിമോണ
      “പുരി” ജയിക്കട്ടെ

    2. ഇല്ല.. എടുക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല…. എന്നാലും കിട്ടും..

 25. Itro kalakki…..eniyanu ptoblem kmbikuttan site oro minuttilum ingne keri keri nokknm..parolinyi ksthirikkunna jailpulliyepole…pinne sureshttnum njnum 7 l nirthi aduta bhgthil avsnikkum ennum parnju stalam vittatha pinne aa vazhikk kandillallo…simoon…???oru kuthirapvn ente vaka..puthiya storikkk….eeeeestam simoooona

  1. Vipye…

   Kalangeelaaa… Full aavatte.. Innitt reply thara tta… Inikk etom ishtapettu ezhutheeth aa dinkurni doctor ittittilla.

   Athoode varatte tta…

   1. Athoode caran kathirikkunnu…simooon….pinne ellam angu kalngiyal entha oru rasam….nalla akidil ninnu varunna kozhuppulla palil panchara kalangan ichiri pada(njn parnjathalla ragvoottn parnjatha??)…angane alle simoooon

 26. ഇനിയും പേജ് വരാനുണ്ട് അല്ലേ, ശരിയാണ്. വായിച്ചു കൊതിതീർന്നില്ല.പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത്. സ്മിതാമ്മ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലും ഒരു രൂപം ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു.സ്മിതാമ്മയെ മനസ്സിൽ കണ്ടത് പോലെ തന്നെ സിമോണ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.വല്ലാത്ത അനുഭൂതി. അതിൽ സെക്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റായിപോകും.ആരാധനയോടെയുള്ള അനുഭൂതി.ഇത് ഒരിക്കലും പഞ്ചാരയല്ല.ഒരു തുറന്നു പറച്ചിലോ കുമ്പസാരമോ ആയി കരുതുക.ഇന്ന് വരെ ഒരു കമന്റ് പോലും ഇടാതെ ഞാൻ മൗനമായി ആരാധിച്ച പ്രിയ എഴുത്തുകാരി സ്മിതാമ്മ.എനിക്ക് മുന്നിൽ ഒരു കഥാപാത്രമായി.അതും അവരുടെ പ്രിയസ്നേഹിത സിമോണയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ. മനസ്സുകൾ കീഴടക്കി,എല്ലാത്തരം വായനക്കാരെയും വീണ്ടും വീണ്ടും തന്റെ കഥകൾ വായിക്കാൻ നിര്ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുറിക്ക് കൊള്ളുന്ന വാക്കുകളുമായി കമ്പിക്കുട്ടനിലെ വായനക്കാർ അടുത്ത കഥയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന എഴുത്തിന്റെ ഉടമ സിമോണയിലൂടെ.നന്ദി ഒരുപാട് നന്ദി. സിമോണ,സ്മിതാമ്മ.(ദയവ് ചെയ്ത് ആരുമെന്നെ ചീത്ത വിളിക്കരുത്.പാവമാണ് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പറയില്ല)

  1. Ambadaaa….

   Kalla kaamukaa… ???
   Purathu varatte angane angane… Gochu gallaa… Pavam njan… Onakka meen thinnunodaavum… Aarum premikkinillyaa..

   Bakki aa doctor saar katha full aakki ittittu paraya tta

   Loving
   Simona

  2. തുറന്നുപറച്ചില്‍, കുമ്പസാരം ഒന്നും ബില്‍കുല്‍ നഹി ചാഹിയേ. ലൈഫ് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മള്‍ മറ്റാളുകളാല്‍ ആകര്‍ഷിക്കപ്പെടുക എന്നറിയുന്നത് സുഖം തരുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം, സൌന്ദര്യം, സെക്ഷ്വാലിറ്റി ഒക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുക എന്നത് നിസ്സാരക്കാര്യമാണോ?

   [അതും വായിച്ചറിവിലൂടെ മാത്രം!!]

 27. Katha fullayillallo.. Bakki evide poyi??????
  Adminodu chodikkam tta. Bakki kaananilla

  1. അപ്പോൾ മുഴുവനും വായിച്ചിട്ട് കാണാം.

   1. ഋഷിവര്യരെ…..

    ചുമ്മാ പറയാ പീസ് മാത്രേ നോക്ക് ന്നൊക്കെ… ഇത് ആ ടൈപ്പ് ഒന്നും അല്ല.. വെളിച്ചത്തിന്റെ നുറുങ്ങുകൾ ഞാനും കണ്ടു… അപ്പൊ നേരം കിട്ടാഞ്ഞ കാരണം ഫുൾ ആയി നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല. വായിക്കും… സമയം ഇട്ത്ത് വായിക്കണം ന്നു തോന്നിയപ്പോ ഓടിച്ചു നോട്ടം നിർത്തിയിരുന്നു.

    വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം… ഒരൊന്നൊന്നര പറച്ചിൽ… ട്ടാ

    കള്ള കാമുക… കഞ്ചാവെന്നും പറഞ്ഞ് ഉണക്കമാവില വലിച്ചിരിക്കാ…. ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ…

    സിമോണ.

    ഞഞ്ഞായി.. ആദ്യം എഴുതീത് പതിവ് പോലെ മേലെ ഓടിപ്പോയി..

    1. ഇല്ല സിമോണക്കുട്ടീ…ഋഷി സെക്സ് ഇല്ലാത്ത കഥകള്‍ മാത്രമേ വായിക്കതിരിക്കുകയുള്ളൂ. എന്‍റെ ശിശിരവും കൊബ്രായും പുള്ളി “അടിച്ചിടത്ത്” കയറ്റിയിട്ടില്ല.

     1. ചുമ്മാ…. നമ്മളോട് പറയാത്തതാവും…. അല്ലേലും ഋഷിമാർ അങ്ങനെ ആണല്ലോ… അവര് പറയുന്നതും കാണിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും വിപരീതമായേ മനസ്സിലാവൂ….

      ക്യാബറെ ഒരെണ്ണം വെച്‌ണ്ട് ഞാൻ ട്ടാ… ഒരുപാട് വൈകിക്കില്ല..

     2. ക്യാബറെയൊ നെയ്യാണ്ടി മേളമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലുമാകട്ടെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All content posted here is 100% fictional. Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan