അഖിലിന്റെ പാത 2 535

Kambi Views 95278

അഖിലിന്റെ പാത 2

Akhilinte Paatha Part 2 bY kalamsakshi | READ PRVS PART

Sn^pkW´bp^w “”””””Un FkÀ {Po³ hnän Hmcv C´y”””””””” . ASm]Sv C´y]psX WnSy i^nS WP^w. {lo bßWme hzmfn l]Ww sNmÅp¶ WmXv. ssUk¯nsâ hz´w WmXnsâ S`ØmW WP^w. AtS AOn F¯n]n^n¡p¶Sv AtS f®nt`¡v sskknVyfmÀ¶ hwh-vNm^kpw hwh-vNrSn]pw Nan]mXp¶ Snt^m´^w F¶v Wm«pNmÀ knan¡p¶ Sn^pkW´bp^w. CWn CknsX]m\v Aksâ {bSo£NÄ b¨ bnXn¸nt¡*Sv.
AOn timÌ`n F¯pt¼mÄ hf]w 7:30. AOn Hut«m C_§n tWm¡n Pt\l sf³hv timÌÂ. hmfmWyw k`n] timÌ ^*p Wn`]n B]n 16 fp_nNÄ Hmt^m fp_n]n`pw 2 tbÀ koVw A§sW sfm¯w 32 sdZpNÄ. sN«nXw Np_¨v bj]Sms\¦n W¶m]n cÀWngv sI]vSn«p*v. sI^p¸pNÄ Du^n sk¨v AOn timÌ`nt`¡v N]_n. S`fpXn sI_pSm]n W^¨v hmfmWyw 45 k]Êv {bm]w tSm¶n¡p¶ D]^w Np_ª UnkmN^³ Wm]À N¿n dmPpfm]n N]_n k¶ AO`ntWmXv bp©n^n¨p sNm*v tImUn¨p “”AOn AsÃ?””. “”AsS”” AOn D¯^w WÂNn.
“”_mhn knan¨v b_ªn^p¶p MmWm\v CknXs¯ MmWm\v CknXs¯ sN]ÀtX¡À . CknsX fq¶v sdZv tkNm³Zv D*v ASn ^s*®w H^p _qfn Ss¶]m\v AknsX]mNpt¼mÄ Aäm¨vZv– dmSv_qfpw D*v tfm³ k¶v ASn Cãw DÅ sdZv sh`Îv sI¿q””. UnkmN^³ Ssâ tfl]n Wn¶pw Smt¡m Nq«kpw FXp¯v sNm*v ANt¯¡v WX¶p, AOn A]mapsX bp_sN]pw. timÌ Wà kr¯n]ms\¶v Hä tWm«¯n Ss¶ AOn`nWv fWÊn`m]n ASv Ak³ UnkNm^tWmXv b_]pN]pw sI]vSp. “”timÌ Wà kr¯n]m\tÃm F¶pw ¢o³ sI¿ptfm?”” tPmk\n N]_p¶ UmtfmU^sW bn´pXÀ¶v sNm*v AOn tImUn¨p. “”F¶pw Cà tfmsW BjvI]n ^*v Unkhw H^p hv{So k^pw bns¶ CknsX DÅkÀ FÃmw Wà kr¯n]m\v””. UnkmN^³ b_ªp. “”SoÀ¨]m]pw MmWpw FÃmw kr¯n]m]n sk¡mw”” tPmk\n N]_n sI_pSm]n NnS¨p Wn¶ UmtfmU^sW tWm¡n AOn b_ªp. “”kas^ WÃSv tfmsWtbm`pÅk^m\v W½psX timÌ`nsâ emPyw. A^v k¶m`pw Npäw b_]nÃ, Aà W½Ä A§Ws¯ BapNsa fm{Stf FXp¡p””. CSpw b_ªv UnkmN^³ 206 F¶ _qfnsâ bq«v Sp_¶p, 2Bw Wn`]n CXs¯ kls¯ fq¶mfs¯ fp_n B]n^p¶p ASv.
CSm\v tfmsW _qw CSn ^*v sdZpw tkNâv B\v. “”sdZnsâ NqsX H^p tfl D*v ASn Ss¶ hmV§Ä hq£n¡m³ DÅ _m¡pw D*v. bns¶ H^p Nth^ ASm\v dm{Sqw CknsX Ft¸mjpw skÅw D*mNpw bns¶ B cnÂä_n Wn¶pw NpXn¡m³ skÅw FXp¡mw bns¶ H^p cmWpw H^p ss`änsâ]pw hkn¨v AknsX bns¶ tXdnan tXdnÄ `m¼pw ¹Pv thm¡äpw D*v”” _qfns` huN^y§Ä b^nI]s¸Xp¯nsNm*v ^tfmU^³ Wm]À N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

kalamsakshi

അറിയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് അറിയിക്കാൻ ചിലതും. കേൾക്കാൻ മറന്നത് കേൾക്കാനും പറയാൻ ബാക്കി വെച്ചത് പറയാനുമായി ജീവിക്കുന്നു.

15 Comments

Add a Comment
 1. കഥ കൊള്ളാം നല്ല രസം ഉണ്ട്‌ നല്ല വിവരിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടായി

  1. Thanks bro

 2. കുറച്ചു ലാഗ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു സംശയം. വിശദീകരിച്ചു എഴുതുന്നത് വായിക്കാൻ രസമുണ്ട്. പക്ഷെ കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലെന്നൊരു തോന്നൽ. ഈ ഫീൽ നിലനിർത്തി കുറച്ചു പേജ് കൂട്ടിയാൽ ഇനിയും നന്നാകും. അഖിലും റീനയും കണ്ടുമുട്ടാനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

  1. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി
   വിശദീകരണം കൂടുതൽ നൽകിയത് അഖിലിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി അത് കുറയും. കഥ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകും. പേജ് കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കാം

 3. കൊള്ളാം നല്ല അവതരണം.

  1. താങ്കളുടെ അഭിപ്രായതിന് വളരെ നന്ദി

 4. ഈപ്പച്ചൻ മുതലാളി

  കിടിലൻ ബ്രോ…സൂപ്പർ

  1. Thank you very much for your support

 5. Excellent work , ezhuthinu nalla ozhukkund. Keep continue…..

  1. താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വളരെയതികം നന്ദിയുണ്ട്

 6. കൊള്ളാം. അക്ഷര തെറ്റ് ഒണ്ട്. അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ആക്ഷൻ or ത്രില്ലർ കഥ ആണോ.

  1. അക്ഷര തെറ്റ്, അത് തിരുത്താൻ, എനിക്ക് ഏറ്റവും കഠിനമായ കാര്യമാണ്. താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ മാനിക്കുന്നു ഇനി അത് വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രെമിക്കാം.
   പിന്നെ ഈ കഥ ഒരു ത്രില്ലറുമാണ് കുറച്ച് ആക്ഷനും ഉണ്ട്

 7. Kollam ..superb …nalla avatharana shyli .. keep it up and continue kalamsakshi..

  1. താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വളരെയധികം നന്ദി. താങ്കളെ പോലുള്ളവരാണ് എന്റെ ഊർജ്ജം

 8. അവസാന പേജിൽ കുറച്ച് ഭാകം കുറവാണ് അത്കൊണ്ട് കഥ നിങ്ങൾക്ക് കഥ പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ആഭാഗം ഇവിടെ കമന്റിൽ ചേർക്കുന്നു.

  മാഡം അങ്ങനെ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഈ മെയിലിന് റിപ്ലേ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മാഡത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ മെയിലിന്റ് ഒരു template താഴെ ചേർക്കുന്നു.”

  Mr. Akhil,

  I am writing to give an appointment with you on _________________,at ________________. I genuinely appreciate a quick response from your side.

  by,
  Miss Reena,
  Managing Director,
  Reena Constructions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan