അഖിലിന്റെ പാത 6 [kalamsakshi] 625

Kambi Views 54036

അഖിലിന്റെ പാത 6

Akhilinte Paatha Part 6 bY kalamsakshi | PRVIOUS PARTS

 

ആറിയ കഞ്ഞി പഴങ്കഞ്ഞി ആണെന്നറിയാം. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ജീവിത്തിന്റെ പാതി വഴിയിൽ ഗുരുസ്ഥാനീയരായ രണ്ട് പേർ എന്നെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് സത്യം. അടുത്ത ഭാഗവും വരാൻ കുറച്ച് വൈകും എന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുകയാണ്. വായിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത്.

 

^m{Sn]psX AÔNm^S¯nsâ D·q`W¯nWm]n hq^yNn^\§Ä Nm¯n^n¡p¶ bp`^n]psX BNfmWw Bh¶fm]n^n¡p¶p.
C¶s¯ bp`^n]n N®p\^p¶SnWv H^pbmXv fp¼v Ss¶ fWÊp\À¶n^p¶p. Nm`w FWn¡m]n Nm¯v sk¨ kjnNÄ FWn¡v tk*n Nm¯p Wn¡p*mNpw. B_v Gjv kÀgw fp¼v fmän]Sm\v B bmSNÄ, Ct¸mjpw knVn]psX N]vbpWoÀ NpXn¨v hmiI^y§sa bjn¨v KoknSw F´ntWm tk*n Kokn¨p SoÀ¡p¶ b` tNmXn fWpgy^psX bmS]nt`¡v tbmNm³ Fs¶ £\n¨p sNm*n^n¡p¶p. bmXnà Fs¶ Mm³ B¡p¶Sv B kjnNan Wn¶pw fm_n WX¡pt¼mjm\v. Fsâ l^o^¯nsâ]pw fWÊnsâ]pw Wn]{´\w hmiI^y§apsX ssN¸nXn]n Wn¶pw tfmI¸n¨v Fsâ {bSo£]psX]pw tfmi§apsX]pw ssNNan G`vbn¨ Wnfngs¯ ko*pw HmÀ¯psNm*v Mm³ N®pNÄ Sp_¶p.

C¶v.. Cs¶Wn¡v tk*n Nm¯n^n¡p¶ hwek§Ä H^p Wnfngw Fsâ N×p¶n NqXn NX¶v tbm]n. FWn¡v e]ml¦NÄ Cà Nm^\w C¶nsâ ^I]nSmkv MmWm\v. Mm³ Fjpt¶äv bSnkv {bemS Nm^y§an fpjpNn. s_Ìv _qfntWmXv tIÀ¶v Ss¶ dmSv_qfpw D*m]n^p¶p. fWÊns` C¶s`NÄ C¶n`qsX NjpNn Na]pt¼mjpw Fsâ fpgnª khv{Sw C¶s`]psX {bSoNw tbms` Wn¶p. {bmTfnN NÀ½§Ä¡v tlgw Mm³ C¶s` ^m{Sn C^p¶ _qfnt`¡v WX¶p.

“”hÀ tW^s¯ Fjpt¶täm?”” Fsâ k^knsâ lÐw tN«v N®pNÄ Sn^pfnsNm*v tNm³ÌdnÄ ht´mgv B\v ASv tImUn¨Sv.
sSm«Xp¯ Nth^]n dmdp C^p¶v D_§p¶p*m]n^p¶p.
“”Mm³ F¶pw ^mkns` Fjpt¶Â¡pw Sn^¡v bnXn¨ KoknSw Asà At¸mÄ D_¡w Np_¨v Np_]pftÃm.”” Mm³ ht´mgnWv D¯^w WÂNn.
“”hÀ C^pt¶maq tKmÀKv hÀ tW^s¯ k^pw F¶v b_ªn«m\v C¶s` tbm]Sv. DXsW Ss¶ k^pfm]n^n¡pw.”” ht´mgv b_ªp. tNm³ÌdnÄ dmdp At¸mjpw Nth^]n Im^n]n^p¶p D_§pN]m]n^p¶p.

“”ht´mgv km]n¡m³ bän] dp¡v kÃSpw Dt*m””. Mm³ Nth^]n C^p¶v sNm*v tImUn¨p.
“”CknsX A§sW km]n¡m¯¡ dp¡pNÄ H¶pw CÃ. b{Sw Np_¨v Njntª k^p. bns¶ hn.sF hm_nsâ fp_n]n Nm\pw hÀ k^pt¼mÄ tImUn¨m fSn.”” ht´mgv A_n]n¨p. Mm³ ko*pw ko*pw fWÊn C¶s¯ Unkh¯n hwekn¡m³ tbmNp¶ Hmt^m hwek§ap`qsX]pw NX¶v tbm]n sNm*n^p¶p. ht´mgv At¸mtj¡pw ko*pw fm]§n]n^p¶p.

“”dmdp F´v D_¡fmtXm CSv NųfmÀ ^£sb«`pw Sm³ A_n]nÃtÃm?””. tbm`ohv tÌgWv fp¶n Ssâ ssd¡v WnÀ¯n tÌgWnt`¡v N]_n k¶v Nth^]n C^p¶v D_§p¶ dmdpknsW tWm¡n hn.sF tKmÀKv tKmhcv tImUn¨p. ssd¡nâv N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

കാലം സാക്ഷി

അറിയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് അറിയിക്കാൻ ചിലതും. കേൾക്കാൻ മറന്നത് കേൾക്കാനും പറയാൻ ബാക്കി വെച്ചത് പറയാനുമായി ജീവിക്കുന്നു.

12 Comments

Add a Comment
 1. Iam waiting ….

 2. Adutha part ennenkilum idumo, 3 Months ayi waiting

 3. Sarikkum oru thriller. Thangalude manasikavastha moshamayath kond adutha partinayi nilavilikkunnilla. Nalla mind setil irikkumbo ezhuyhiyal mathi. Namukku nammde sakshi bro pazhayathinekkal shakthiyayi thirichu varanam. Nallath mathram vaatteyennu njangalum prarthikkam

 4. ഫഹദ് അസ്‌ലാനി

  നന്നായിട്ടുണ്ട് ബ്രോ…അടുത്ത ഭാഗം ഉടനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

 5. ഈ ഭാഗവും നൈസ് ആയിരുന്നു … കഥ ഉഷാറോടെ മുൻപോട്ടു പോകുന്നു….

  താങ്കളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസിലാകും എന്നാലും അധികം വൈകാതെ തിരിച്ചു വരണം….
  അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു…

 6. അഞ്ജാതവേലായുധൻ

  കിടുക്കി.കഥ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുന്നുണ്ട്

 7. ജോർദ്ദാൻ

  കിടുക്കി കളഞ്ഞെന്ന് പറയാം. ആക്ഷനും ടാഗൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ.. അടുത്ത ഭാഗം വേഗമിടൂ ബ്രോ.

 8. ലേറ്റ് ആയാലും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി നേരത്തെ ആക്കിയാൽ നന്നായിരുന്നു. കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ്

 9. വൈകീയാലും വന്നലോ. അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. അഖിൽ വേഗം രക്ഷപെടേട്ടെ.

 10. സൂപ്പർ കഥയാണ് ബ്രോ കുറച്ചു വൈകിയാലും പേജുകൾ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ..നല്ല ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ ആയിരിക്കും ഇതെന്നതിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല

 11. കഥ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . വളരെ നന്നാവുന്നുണ്ട് . അടുത്ത ഭാഗമെങ്കിലും വൈകിക്കല്ലേ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5