അക്കൻമാർ 9 [ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ] 129

Kambi Views 119779

അക്കൻമാർ 9 

Akkanmaar Part 9 Author : ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ

Previous Parts | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8

 

പൂട ഷൈനി തുടരുന്നു…. താമസിച്ചതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു…. ജോലിത്തിരക്കാണ് sorry...

ഷൈനി യെ ഞാൻ കക്കൂസിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ചാരി …അവരുെട മുഖത്ത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ ആവാത്ത ഏേതാ വികാരം അലയടിച്ചു, അവർ എന്റെ കുണ്ണയിൽ നിന്ന് കൈയ്യെടുത്തു…ഉണ്ണീ നീ.. നീ പൊക്കോ… വേണ്ട ടാ.. അവർ ഒന്ന് കുതറി, എന്നെ ഒന്നു
തറപ്പിച്ച്, േനാക്കിയിട്ട് നിശ്ശബ്ദയായി
അവർ തിരിഞ്ഞു നിന്നു. ഇന്നിത് കൈവിട്ട് പോയാൽ പിന്നെ കിട്ടില്ല..
ഇറുക്കിയ വലിയ ചന്തികൾ െകാഴുത്ത് വിടർന്നു പിന്നിേലക്ക് തള്ളി
നിന്നു. ഒരു വലിയ വീണെയ ആണ് ഓർമ്മ ‘ വന്നത്. . ആ ചന്തിക്കുടങ്ങൾ പിന്നിേലക്ക്
മാദകമായി വിടർന്നു…
എന്റ കൈകൾ തരിച്ചു,… െതാണ്ടവരണ്ടു. ഒരു േദവീ ശിൽപ്പം േപാെല …
ഞാൻ പിന്നിൽ കുനിഞ്ഞ് അവരുെട നൈറ്റി താെഴനിന്നും ബലമായിവലിച്ചച് െപാക്കി. അവരെ ഭിത്തിയിലേക്ക മർത്തി.. െകാഴുത്ത
കണങ്കാലുകള, തടിച്ചരുണ്ട അമർന്ന തുടത്തൂണുകള അനാവൃതമായേപ്പാൾ ൈകകൾ വിറച്ചു.
പിെന്ന ഒറ്റ വലിയ്ക്ക് നൈറ്റി ആ ചന്തികളട േമേലക്ക് െതറുത്തുകയറ്റി. ഷൈനി ദുർബലമായി ഒന്ന് കുതറി ,,, വേണ്ട ഉണ്ണീ…
െകാഴുത്ത കുട്ടകം
കമിഴ്ത്തി െവച്ചതുേപാലുള്ള ചന്തികളിൽ ഇറുകിക്കിടന്ന കറുത്ത േലസ് പിടിപ്പിച്ച പാന്റി ഞാൻ ബലമായി
ഇലാസ്റ്റിക്കിൽ വിരലുകൾ കടത്തി െമെലതാേഴക്ക് ഊരി. ആ ഉരുക്ക് കലർന്ന കൊഴുത്ത
ചന്തിക്കുടങ്ങളിൽ പുതഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ആ പാന്റീസ് ഊരിേപ്പാന്നേപ്പാൾ അവിെട ചുവന്ന വരകൾ
െതളിഞ്ഞു. പാന്റി മുട്ട് വരെ താഴ്ത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെന്െറ േമാഹങ്ങളുടെ േക്രന്ദമായ ആ
കാഴുത്ത ചന്തികളിൽ ഉറ്റ്റ് നോക്കി… ആ കനത്ത ചന്തികളട നടുവിെല ആഴമുള്ള ചന്തിയിടുക്കിൽ
ഒളിഞ്ഞിരുന്ന അവരുെട സ്വത്ത് കാണാൻ നിക്ക് ധൃതി ആയി. അവരെ ഒന്നു കൂടി ബലമായി താഴ്ത്തി ചന്തികൾ
എന്റെ കണ്ണകൾക്ക് മുന്നിൽ വിടർന്നു . ആ ചന്തിക്കുടങ്ങൾക്ക് താെഴ അവരുെട
ൈമരുകൾ തലനീട്ട നിന്ന തടിച്ച പൂർത്തടത്തിന്െറ താഴ്വാരം ഞാൻ കണ്ടു. ആഹാ കളി കണ്ട് വിരലിട്ടതിനാലാവാം മദജലം കിണിഞ്ഞ് നനവു
പടർന്ന ആ പൂറ്റിൽ ,,ഞാൻ പിറകിൽ മുട്ട് കുത്തി തടിച്ച, മിനുത്ത, തുടകളിൽ ൈകകൾ
അമർത്തിയിട്ട് നാവു നീട്ടി പൂർച്ചാലിൽ നക്കി… ഇന്നിവളെ സ്വർഗ്ഗം കാണിച്ചാൽ ഇനി ഈ പൂറും എനിക്ക് സ്വന്തം…
ആ….. അവർ വിറച്ചു,. തുടകളിൽ അമർത്തി െഞരിച്ച് അവെര ഒന്നു െപാക്കി ആ പിളർന്ന പൂറ്റിൽ
ഞാൻ പതിയെ നാവ് കടത്തി നക്കി. ആ മദജലത്തിന്െറ രുചി എന്നെ വീണ്ടും മത്തു പിടിപ്പിച്ചു. വീണ്ടും
വീണ്ടും നാവിട്ട് പട്ടി ക്കുട്ടിെയേപ്പാെല ചപ്പിക്കുടിച്ചേപ്പാൾ ആ െകാഴുത്ത സ്്രതീ നിന്നു പിടഞ്ഞു,… എന്റെ കണ്ണ്കൾക്ക് തന്െറ തടിച്ച പിൻഭാഗം തുറന്നുെകാടുത്ത് കുനിഞ്ഞ് ചന്തികൾ പിന്നിേലക്കു
തള്ളിയേപ്പാൾ ഷൈനിയുടെ പൂറ്റിൽ ശക്തമായ ഉറവ െപാട്ടി…. എന്റെ കരുത്തുള്ള ൈകകൾ
തുടകളിൽ അമർന്നേപ്പാൾ ഉറവ കുഞ്ഞരുവിയായി…

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ

4 Comments

Add a Comment
  1. ഉണ്ണിക്കുട്ടാ…. മോനെ ഇതുപോലെ വൈകിക്കാതെ അടുത്ത ഭാഗം വേഗം തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ മോനെ..
    സംഭവം ബഹുസുപ്പൽ…. കുടുതൽ സംഭഷണം ഉൾപ്പെടുത്തി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണേ…..

  2. നല്ല ഒരുഗ്രൻ tmt കമ്പി ഫീൽ ഈ പാർട്ടും ഉണ്ണി ബ്രോ.

  3. അടിപൊളി, നല്ല കമ്പിയാക്കി തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കളികളും പോരട്ടെ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018