ആദ്യത്തെ കുണ്ണരസം ഭാഗം 3 1186

Kambi Views 211842

ആദ്യത്തെ കുണ്ണരസം ഭാഗം 3

Aleenayude Adyathe Kunna Rasam Kambikatha Part 3

bY:Perilla Maaran | Previous Parts

 

im]v Mm³ kngv\p H^p bpSn] Fjp¯pNm^³ B\v ASv sNm*v Ss¶ CSv Fsâ BUys¯ {lffm\v. Fsâ {bn] NTmNrTv ‘tb^nÃm fm^³’ FjpSn] ‘BUys¯ Np® ^hw’ F¶ NT]psX SpXÀ¨]m]n Ft¶m\w B\nSv FjpSn]n^n¡p¶Sv. Fs´¦n`pw tbm^m]vfNÄ Ds*¦n fmWy km]W¡mÀ U]km]n £fn¡\w.

A`oW]psX Np® ^hw bmÀXv 3

skXn]m]n fm_n] A`oW bntä¶v bSnkv tbms` h-vNqan tbm]n.bs£ gmKn]pw ^mKWpw emh-vN^Wpw tks_ In`Sv So^pfmWn¨ f«n B]n^p¶p.fUybn¨sNm*n^n¡pt¼mÄ Ak^vNv tks_]pw ¹m³ fWhn DUn¨p.FXm ^mKm Wfp¡p GSm ]m`pw B bq_n tfmsa k¨p Wm`p Nymgv D*m¡n]mt`m.Cu {bm]¯n DÅ Nnap´v bq_nNsa NqXnsNmXp¯m Wà Nymgv B\v.fäp ^*p tb^pw ASntWmXv t]mKn¨p.emh-vN^³ Ssâ sfmssd`n Wn¶pw t`mZnKn N* fVyk]hv–NsW knan¨p.it`m bnÅ tIt«m Fs´ms¡ D*v kntlgw. F´v kntlgw BsN Z Bt\ dnÊnsWhv.

i i i emhv–N^³ In^n¨p AsS´m Cs¸m tI«sâ NÌZn]n B^pw CtÃ.

CÃtXm emh-vNt^m .W½psX NÅp f{´n Wmsa PÌv iuhn k^p¶p*v At§ÀNv tk*n H^p F®s¯ S¸nsNm*p C^n¡pkmXm b_]p¶ Nymgv S^pw fq¸n`m³ .bs£ ASnsWm¯ I^¡p tks*. bntŨWp hwhm^¯n Wn^ml.

bntÅt¨m Mm³ tkt\ bntŨsW him]nNmw bs£ Nymgv H^p 25000 tk\w bns¶ Fsâ tb^n DÅ B H¶p ^*v NÅ kmäv tNhv NqXn At§t^mXv H¶p HmSp¡m ³ b_]\w.

CSv tN« bnÅ¡p fWÊnÂ.`Íp sbm«n Bey´^ f{´n tlO^ ssNfÄ SWn¡p 50000 B\v HmcÀ sI]vSSv .SWn¡p Cu N¨kX¯n `mew fm{Sw. A]mÄ DÅn In^n¨p .HsN emh-vNt^m .As¸m B^m B D^p¸Xn ktÃm dÊväm³Zv skXn AtWmsXm .A§sW Bt\ Wnsâ IoXv No_pw tNt«mXm .

bntŨ³ tbXn¡* CSv Wà H¶m´^w sFäw B\v. Wmsa 12 f\n¡v PÌv iuhn Nm\mw.tcm¬ N«v sI]vSv emh-vN^Wpw hwQkpw skÅfXn SpXÀ¶p.

Aà Wmsa B sNm¨p bq_n k^ptfm W½Ä knan¨mÂ.gmKn¡p hwl]w .^mK³ In^n¨ sNm*v ASnsW FSnÀ¯p AkÄ k¶tà bäp CtàAkapsX bq_p sbman¨ knZnt]m W½Ä AkÄsX {c*v–hv Wp A]¡ntÃ. Wn tkPw knanIv Nm^yw b_ ^mK³ emh-vN^tWmXv b_ªp.

tN«bmSn A]mÄ sfmssd`n A`oW]psX W¼À Z] sI]vSp.it`m f^p¯`¡Â A`oW tbXn¨ tbms` tcm¬ FXp¯p.

F´mXo bq_n WnW¡p hpOftà .WnW¡p hpOfpÅ H^p Nm^y¯nWm Mm³ Ct¸mÄ knan¨Sv.Wmsa Wn h-vNqÄ tbmN* .Wfpt¡m¶p Nm\\w .A`oWNv Nm^yw bnXnNn«n .AkÄNv tUgyw k¶p .AtS]v N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

vishnu

19 Comments

Add a Comment
 1. Aduta bagam. Varata

 2. Sooper bro. bakki vegam ayakku plss

 3. Aadyathe Part njan aanu ezhuthiyath. Enthayalum kollam.

 4. Adutha bhagathinayi kaathirikunnu

 5. Super vishnu adutha part eppozha post cheyyuga

 6. ഞാൻ കുറേ നാളായി ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നോക്കി ഇരിപ്പായിരുന്നു….വളരെ നന്ദി വിഷ്ണു….

 7. സൂപ്പർ

 8. സൂപ്പർ ആയല്ലോ . കഥ കിടിലൻ .. ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ അടുത്ത ഭാഗം പെട്ടന്ന് തരും എന്നു കരുതുന്നു…

  1. Ningalude comments anu enik ulla prachodhanam

 9. Superb .. adipoli..keep it up and continue vishnu

 10. SUperb bro

 11. കൊള്ളാം

 12. കൊള്ളാം

 13. Thank you all

 14. ആത്മാവ്

  ബ്രോ… പൊളിച്ചു മുത്തേ പൊളിച്ചു… അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു… By സ്വന്തം ആത്മാവ് ??.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan