അമ്മ മഹാ കളിറാണി 2628

Kambi Views 724804

അമ്മ മഹാകളി റാണി

AMMA MAHA KALIRAANI BY HISTORYMAN

Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv Fsâ A½]psX NT]m\v , Fsâ tb^v Alzn³, Mm³ ¹hv 1 CWv bYn¡p¶ Nm`w , Fsâ ZmZn Nps_ Nm`w fp³bv f^n¨ptbm]Sm\v , AknsX¶p Fs¶ tWm¡m³ A½]psX cmfn`n B\v D*m]n^p¶Sv ,, F´v him]¯nWpw A½]psX cmfn`n]pw A½]pw B\v DÅSv ,,CWn A½s] bän b_]mw A½]psX tb^v AWnS , k]Êv 38 ,

skap¯ Wn_w , A^]v–s¡m¸w fpXn , k`n] Np*nNÄ ,fp`NÄ 38 B\v ..CSn`vb^w H^p I^¡nWp tks_ F´m\v tk*Sv .. M§Ä ASymklyw ssbh DÅ cmfn`n B\v .. ko«n FÃm huN^y§apw D*v ,, ‘A½ sbmSpkm]n bp_t¯m«p tbmNpt¼mÄ hm^n]m\v V^n¡m_p ASpw ss`äv B³Zv ZmÀ¡v NaÀ Wnj`Xn¡p¶ hm^nNÄ , ‘A½ H^pbmXp Be^\§Ä H¶pw V^n¡m_nà , fm` CXm_nà , sI_n] Z]f*v N½`pw , ^*p fq¶v hzÀ\ kaNapw B\v NqXpS`pw V^n¡^p ,, A½]psX fpXn Sp¼p N«v sI]vSSm\v M§apsX H^p dÔpknsâ dyq«n hvb]n ‘A½ Øn^fm]n tbmNm_p*v , Ft´m A½]v¡v hz´w huµ^y¯n ASn]m] Bßknlzmhkpw ..sI_pSm]n Ai¦m^kpw D*v , CSv b_]m³ Nm^\w fsäm¶Ã b`t¸mjpw Mm³ bp_s¯ms¡ tbm]n Nan¨p k¶p ko«n Xokn N*n^n¡pt¼mÄ.. ‘A½ Fs¶ lmhn¡m_p*v .. tfmsW WnW¡v Npans¡m¶pw tkt* , Ft¸mjpw C§sW Nm«pkmhnNsa tbms` C^n¡pw ko«n b\nNsams¡ SoÀ¯p Mm³ Ft¸mjpw C^n¡p¶Sv N*ntà ..A½]v¡p Ct¸mÄ ASymklyw SXn D*v , SXn F¶v b_ªm k]_ns`ms¡ C^n¡pt¼mÄ H^p fX§pw , N£¯nsâ sshZn »uhn Wn¶pw Sp_n¨p Wn¡p¶ fmwhemP§apw Bs^]pw sNmSn¸n¡pw ,,A½]v¡p bän] Ad²w Fs´¶m FWn¡v {bm]w NqXn]Sv ‘A½ Sn^n¨p A_nªn^p¶nà , ‘A½ ko«n CâÀsWäv H¶pw FXp¡m³ h½Sn¡nà , ASpsNm*v A½]psX sfmssd`n Ss¶ Mm³ Sp*p Nm\m³ {lfn¡pw , F¶n«p inÌ_n HsN Zn`oäv sI¿pw ,, CSv bSnkm]n^p¶p , F¶m F¶pw sfmssd Nn«m¯N^\w km\w knXm³ fmÀPw CÃmªSpsNm*v , A½]psX sK«n]pw {dm]pw FÃmw FXp¯p f\¯p km\w knXm_p*v , ^m{Sn A½]psX NqsX B\v NnX¸p , At¸mÄ Øn^w km\w AXn]m\v ,, Fsâ emkW]n Mm³ F{S Npªp§sa]m\v A½]v¡p h½mWn¨Sv F¶v FWnsNm^pbnXn]pw Cà ,, …A§sW Unkh§Ä Njnªptbm]n A½]v¡p b_]¯¡ tKm`n H¶pfnà , bYn¸pw Cà , huµ^y¯nWpw hzmSnSnWpw fm{Sw ]msSm^p Np_kpw Cà ,.H^p Unkhw {Nnhvfhv kmt¡g³ hf]¯p ko«n AäNpäb\nNÄ WX¡pN]m\v ,,, f^¸\n B\v WX¡p¶Sv , ko«n A½]pw MmWpw fm{Sw , b\n¡m]n k¶ H^p tI«sâ sfmssd Mm³ BtamXv huir¯n km§n ASn Nan¨psNm*n^n¡mWv N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

24 Comments

Add a Comment
 1. Sir ningal ezhutunna story vayikkan kazhiyunnilla

 2. vayikkan pattunnilla

  1. DR.പൈലി xVx

   mobile user pls reinstall your app

   1. ധൃഷ്ടദൃമ്നൻ

    ഡാക്ടർ അൽ പൈലി എക്സ് വി എക്സ് സൈറ്റിൽ സജീവസാന്നിധ്യം ആകൂ.

    1. Bro vayikan pattunila… One time pattjum.. Kure days kazhnj veendum vayikan patila

   2. that’s fail man

 3. Enukum… ഇഷ്ടം anu… ഇത് പോലെ ഉള്ള kathakal… ആരെങ്കിലും ഇത് പോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കും കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട്….. കണ്ടിട്ടു വാണം വിടാൻ ആരേലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ

 4. ഡ്രാക്കുള

  കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട്

 5. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്
  കടിയുള്ള അമ്മയെ കുറേക്കൂടി വർണിച്ചിരുന്നേൽ കൊള്ളാം

 6. എനിക്ക് ഇതു പോലുള്ള കഥകൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ട്ടം ആണ് കാരണം എന്റെ അമ്മ ഒരു സൂപ്പർ സാധനം ആണ്

  1. കാണാറുണ്ടോ നീ അമ്മയുടെ

 7. കൊള്ളാം.

 8. സൂപ്പർ

 9. Kollam adipoli ..

 10. Next part undo

 11. Kollam

  Speed koodipoY

 12. Good story ithinu kure partinulla scope kaanunnundu continue cheyyooo pinne pages ennam koottikoolo

 13. Adipoli baakki undavumo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan