അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും 10 [Pooja] 289

Kambi Views 71750

അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും 10

Ammuvum Reshmayum Pinne Njaanum Part 10 bY Pooja | Previous Parts

 

 

Np_¨v Unkh§Ä NjnªSpw hpKmS AknXkpfm]n W¶m]n sb^p¯s¸«v SpX§n ,,
htKgpw hpKmS]pw b` b` SfmlNÄ b_ªv W¶m]n AXp¯p SpX§n .. CSnWv hµÀe§ÄsaÃmw A½p B\v H^p¡n sNmXp¯v sNm*n^p¶Sv .
hpKmS]psX fWÊnsW fmäns]Xp¯v htKgnsW sNm*v sI¿n¸n¡m³ tk*n AkÄ hµÀekpw H^p¡n . hpKmSs] tk* knVw H^p¡n WnÀ¯n sdZv _qw FÃmw _qw hvt{b AXn¨v kr¯n]m¡n C«v sNm*v AkÀ C^pk^psX]pw hwPf¯nWv A½p WmÄ Np_n¨p .. htKgnsW knan¨v A½p Nm^y§Ä b_ªp ..

A¶p ^m{Sn ko«n sskNns]¯n] htKgv BUyw tWm¡n]Sv ko«ns` fpNÄ Wn`]nt`¡m]n^p¶p. AknsX hpKmS]psX _qfn Znwss`äv B\ªn«nÃ. AkÄ Ct¸mjpw D_§n]n«nà F¶]mÄ¡v fWÊnÃm]n. hpKmSs] fWhn Bt`mIn¨Spw Aksâ l^o^w H¶p bnXªp. S³s_ kmiW¯nsâ ss`äv N*n«mkmw AkÄ KW Sp_¶p tWm¡n. tPäv t`m¡v sI]vSv A]mÄ Sn^nªp tWm¡n]t¸mÄ KW`n`qsX Ss¶ tWm¡n Wn`vNp¶ hpKmSs] A]mÄ N*p. A]msam¶p ssNkolnIn^n¨p . Akapw In^n¨psNm*v A]msa tWm¡n ssN koln Ssâ _qfn Wn¶v NSNv Sp_¶v bp_¯v F¯n. htKgnWv kmSn Sp_¡m³ tbmNp¶ tka]n AkÄ A_n]msS A½pknsâ _qfnt`¡v tWm¡nt¸m]n . A½pknsâ fp_n]n ss`äv A\¨n^p¶p .. AkÄ Ft¸mtj D_§n]n«p*mkpw.. ASmt`mIn¨Spw AkapsX fWÊn sbXp¶sW H^p So]man. ASv Nmf¯nsâ So]m]n DX³ sb]vSn_§ns]¡ptfm F¶v AkÄ e]s¸«p. kmSn Sp_¶v hpKmS bnX]t`msX `KK]n htKgnsW tWm¡n… Aksâ tWm«w NmfpN emkfm]n^p¶p.. ASksa NqXpS knkl]m¡n…

htKgv : thm_n … Hmcohn Np_¨v tKm`n]p*m]n^p¶p ..ASv SoÀ¶t¸mÄ A`vbw sskNn.. Mm³ Nm^\w hpK]psX D_¡w tbmt]m…??

Dw.. tbm]n
FknsX]m]n^p¶p C{S]pw tW^w…
Mm³.. Nm¯n^p¶v fXp¯pt«m.. AkÄ AVnNm^ emkt¯msX b_ªp

Mm³ F¯n]nsÃ… thm_n.. ASp b_ªv sNm*k³ hpK]psX Nknan WpÅn.. hpK]psX fpOw Ipk¶v SpXp¯p…

htKgv : A½p ..Akap_§nt]m..??

hpKmS: A½pknWv Ct¸mÄ WÃ £o\w D*v .. Akapw Np«n]pw tW^s¯ Ss¶ D_§n.

e£\w kna¼s« AkÄ tImUn¨p , tk\w FWn¡v H^msa Njn¡mWpÅ knl¸v D*v … hpKmSs] tWm¡n Ak³ b_ªp

Wo Njnt¨m ??

Dw AkÄ fqan

AkapsX kna_n] emkw N*v htKgnWv fWÊn In^n k^p¶p*m]n^p¶p .. FÃmw A½pknsâ Nul` dp²n]psX emPfm]n^p¶p
e£\w kna¼n sNm*v hpKmS htKgnsW fp«n N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Pooja

11 Comments

Add a Comment
 1. പൊന്നു.🔥

  👍

  😍😍😍😍

 2. കഥ യുടെ വേഗത തീർച്ചയായും കുറയ്ക്കാം … അസുരൻ ചേട്ടാ.. ഹോസ്റ്റൽ റൂമിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത നേരം നോക്കി എഴുതി കൂട്ടുന്നതാ .. അത് കൊണ്ട് സമാധാനമായി ആലോചിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല.. രാത്രിയിൽ അടുത്ത് കിടക്കുന്നവൾക്ക് മൊബയ്ലിൽ വെളിച്ചം കണാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിലും എഴുത്ത് നടക്കില്ല …

 3. കഥ യുടെ വേഗത തീർച്ചയായും കുറയ്ക്കാം … അസുരൻ ചേട്ടാ.. ഹോസ്റ്റൽ റൂമിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത നേരം നോക്കി എഴുതി കൂട്ടുന്നതാ .. അത് കൊണ്ട് സമാധാനമായി ആലോചിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല.. രാത്രിയിൽ അടുത്ത് കിടക്കുന്നവൾക്ക് മൊബയ്ലിൽ വെളിച്ചം കണാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിലും എഴുത്ത് നടക്കില്ല …

 4. കൊള്ളാം, പക്ഷെ പഴയ ആ ഫീൽ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, എന്തിനോ വേണ്ടി എഴുതുന്ന പോലെ ഉണ്ട്, പേജും കുറവാണ്, അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ റെഡിയാക്കൂ

  1. എനിക്കും തോന്നി അത് … തീർച്ചയായും മാറ്റാം

 5. Kollam adipoliyakunnundu pooja.
  Keep it up and continue pooja

  1. Thanks vijay …

 6. സ്പീഡ് ഇത്തിരി കുറക്കണം.

  1. കഥ യുടെ വേഗത തീർച്ചയായും കുറയ്ക്കാം … അസുരൻ ചേട്ടാ.. ഹോസ്റ്റൽ റൂമിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത നേരം നോക്കി എഴുതി കൂട്ടുന്നതാ .. അത് കൊണ്ട് സമാധാനമായി ആലോചിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല.. രാത്രിയിൽ അടുത്ത് കിടക്കുന്നവൾക്ക് മൊബയ്ലിൽ വെളിച്ചം കണാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിലും എഴുത്ത് നടക്കില്ല …

 7. പദപ്രവാഹങ്ങളൊക്കെ കാര്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഭാഗം കയറ്റം വലിക്കാനാവാതെ പകുതിക്കു നിന്നു പോയ ഒരു വണ്ടി പോലെ ആയിപ്പോയി. വന്നു വന്നു എഴുത്തു ഒരു നേര്ച്ച പോലെ ആയി അല്ലെ?

  1. ക്ഷമിക്കണം റോബിൻ എല്ലാ പ്രാവിശ്യവും ഒരേ പോലെ വരാതിരാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റി ശ്രമിച്ചതാ അടുത്ത പാർട്ട് നാളെ തന്നെ ഇട്ടേയ്ക്കാം ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5