അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും 9 [Pooja] 703

Kambi Views 109495

അമ്മുവും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും 9

Ammuvum Reshmayum Pinne Njaanum Part 9 bY Pooja | Previous Parts


A½pknsW ko«n sNm*v C_¡n kn«SnWv tlgw , htKgv Hmcohnt`]v¡v tbm]n .htKgv tbm]Spw AkÄ sdZv _qfn N®mXn]psX fp³bn tbm]n Wn¶v AkapsX k]_n SXknsNm*v N®mXn]n tWm¡n In^n¨p . A½p Ssâ im³Zv dmPn Wn¶pw sh tcm¬
FXp¯v ^tfgnsâ W¼À Z] sI]vSp .
^tfgv tcm¬ FXp¯Spw A½p Sm³ PÀen\n]m]n^n¡p¶ knk^w b_ªp . ASv tN«Spw ^tfgnWv ht´mgw k¶p .. Sm³ ko*pw H^p Np«n]v¡v NqXn A¨Wm]n^n¡p¶p .. ^tfgv SpÅn¨mXn . Ak³ Ssâ N¼Wn]n DÅ FÃmkÀ¡pw fnYm]n knS^\w sI]vSp Cu ht´mgw b¦psk¨p .. kntWmUnWpw fnYm]n sNmXp¯ t¸mÄ Aksâ fpOs¯ kngfw N*v ^tfgv tImUn¨p ..
F´mXm H^p kngfw Mm³ Np_¨v Wmam]n {l²n¡p¶p F´m bän]Sv ??
kntWmUv b_ªp . Mm³ H^p bmXv WmÄ B]n«v {lfn¡p¶p H^p cmfn`n knhm Nn«m³ bs£ N¼Wn ASv AwPoN^n¡p¶nà Wnsâ sdÌv s{c*tà htKgv At±it¯mXv H¶v b_ªv tWm¡mtfm ?? At±i¯nWv tdmÀZv Hmcv Z]_ÎÀtäjvhn bnXnbmXv DÅStà ?? FWn¡v tk*n H¶v b_s]Xm ..kntWmUv kngft¯msX tImUn¨p .
^tfgv b_ªp Wn kngfnt¡* Mm³ b_ªv tWm¡mw .. At±i¯nWv Ft¶mXv e]¦^ Cãfm . Mm³ b_ªv tWm¡mw . Wo kngfn¡msS C^n¡v ..

sskNo«v htKgv Hmcohn Wn¶pw Sn^nsN k¶t¸mÄ A½p Npan¨v hpµ^n]m]n Wn¡p¶p .. AkÄ AksW {bSo£n¨v F¶ k®w bp_¯v Nm¯v Wn¸p*m]n^p¶p .. Ak³ k¶Spw A½p htKgnsâ ssN¿n Wn¶pw Aksâ Hmcohv dmPv km§n htKgv Aksa tIÀ¯v WnÀ¯n Nknan D½ sNmXp¯psNm*v tImUn¨p F´nWm tfmsa bp_¯v Wn¡p¶Sv S®p¸v AXn¨m bWn k^nsà ?? bp_¯v Wn¡* F¶v b_ªv Aksa]pw sN«nbnXn¨v sNm*v koXnsâ AN¯v N]_nt¸m]n .C¶v F´m Njn¡m³ hvsbg DÅSv ?? A½pknsâ Nknan bSns] WpÅn. F´v hvsbgÂ.. AkÄ Hjnªv fm_m³ {lfn¨v b_ªp ‘.. Wns¶ Ss¶ … F´m H^p hwl]w tbms`..
A¿Xm CSnsWms¡ tks_ AkNmlnNÄ D*v.. A§sW]n¸w sNmSn¨v k^*..
AkÄ knklemkt¯msX sNm©n..

Ct¸m AkNmln Mm³ fm{Sw fSn. Wnsâ eÀ¯mkv ^tfgv Fs¶ GÂbn¨v tbm]Sm sbm¶p tbms` tWm¡m³..

tbm C§sW Nn¶m^w b_]msS…

bSnkv tbms` e£\sfÃmw Njn¨v Njnªv Ak³ sdZv _qfn k¶v C^p¶Spw A½p N®mXn]psX fp³bn Wn¶v sNm*v DXp¯n^p¶ Nhkv hm^n]psX IpankpNÄ tWs^]m¡n sNm*v AktWmXv b_ªp . htK«m Mm³ ^tftg«tWmXv Fsâ kntlgw b_ªp .. At¸mÄ ^tftg«sâ ht´mgw H¶v Nm\\fm]n^p¶p N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Pooja

7 Comments

Add a Comment
 1. പൊന്നു.🔥

  👍

  😍😍😍😍

 2. adipoli akunnundallo dear pooja ..eni sajeeshum sujathayum ayittulla edivettu kama kalikalkkayee kathirikkunnu pooja …

 3. കൊള്ളാം.

 4. നന്ദി Mr, Rashid

 5. ആദ്യ കമന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കഥയ്ക്ക് തരുന്ന ഒരു അംഗീകാരമായി ഞാൻ കരുതുന്നു … Thanks mr:Ponnu

 6. കൊള്ളാം, സുജാതയുമായുള്ള കളി ഉഷാറായി വരട്ടെ

 7. പൊന്നു.🔥

  ആദ്യ കമന്റ് എന്റെതായിക്കോട്ടെ…..
  ബാക്കി വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ്.

  😍😍😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan