അങ്ങനെ തുടങ്ങി 1 [ആദി] 737

Kambi Views 23164

അങ്ങനെ തുടങ്ങി 1

ANGANE THUDANGI 1 BY Aadi

Fsâ tb^v BUn. Mm³ Cu sshän Øn^w km]W¡m^Wm\v. Fsâ BUy DUyf¯nWv Wn§apsX ht¸mÀ«v {bSo£n¨p sNm*p SpX§p¶p….

A§sW SpX§n…..

N®pSp_¶p t¢m¡n tWm¡n] Ae]v sM«n. hf]w 10 f\n.ssUktf CSp Fs´m^p D_¡fm]n^p¶p. C¶v F_\mNpa¯p b^o£ DÅSm. 3 fmhs¯ NYnW {b]Sv–Ww. kas^ Wmas¯ hzbvWw. FÃmw C¶v SpX§p¶ b^o£]n B\v.
sI_p¸w fpSt` bYn¡m³ fnXp¡Wm\v Ae]v. dm¦v fmtWK^m] AÑWpw Xo¨_m] A½]v¡pw HäfN³. cpXvtdmÄ Nan]m\v Cãw. ASpsNm*v WÃtdmZn Hs¡D*v.
ASptbm`Ss¶ Wà e£\{bn]Wpw. ASpsNm*v hnN-vhvbm¡v H¶pw CÃ.Wà C^pWn_¯n Wà fol]pw SmXn]pw DÅ H^p b¡m f`]man b¿³.

C¶v CA FN-vhmw B\v. 10¯n Wà fmÀ¡p*m]n«pw tNmtfjv–hv FXp¯Sv CSnWp tk*n B\v. F¶n«p Mm³ F´m C§sW D_§nt¸m]n F¶p knIm^n¨p Ae]v tkPsf\oäp s_ZnB]n dhv tÌm¸nt`Nv WX¶p.
F_\mNpat¯Nv 15 fnWp«v NqXpt¼mÄ dhv D*v. bs£ BUyw k¶Sv B`pk¡v DÅ H^p `nfnäZv tÌm¸v– dhv . km¨n tWm¡n]t¸mÄ hf]w 10.45. 2f\n¡m\v FN-vhmw. 1.30 iman F¯n]m fSn.F¶m bns¶ B`pk¡v dhv N]_n ]m{S sft{Xm]n B¡n]mt`m.Cu b_ª hmVWw k¶n«v H¶p N]_n]n«v tbm`pw CÃ. sb«¶p dhnâ ZdnÄ sd tN«p Ae]v dhn ImXn N]_n.

dhn AVnNw Sn^s¡m¶pw CÃ.Bkly¯nWp sshZv hoäpw. S` Unkhs¯ D_¡£o\w Nm^\w Ae]v W¶m]n D_§n. “”B`pk B`pk”” N*Î_psX knan tN«m\v D\À¶Sv.dhv Ìm³Zn C_§n tWs^ sft{Xm tÌgWnt`Nv k¨p bnXn¨p. AÑWp dmwPq^n tKm`n DÅt¸mÄ H¶p N]_n] HmÀf bpSp¡ns]Xp¯p Xn¡äv tfXn¨p ¹mäptcmwt`Nv WX¶p.
¹mäptcmfn ASm Wn¡p¶p W½X sNm¼³ A§sW S`s]Xp¸nÂ. tkPw N]_n. hoäv Bkly¯nWv D*v. bs£ C^p¶m BNml¡mjv¨ Wãw BNpw.
A§sW NmjvINsams¡ N*p fp«w ]mÀZv, Wnt¸m¬ sXmt]m«, `p`p fmav, I§¼pj bmÀ¡v–, W½X sNm¨n tÌZn]w NX¶p FwKn t_mZv tÌm¸n Ae]v C_§n.

sb«¶m\v ]m{S]n f_¶ptbms]m^p hwekw HmÀf k¶Sv. H¶p fq{Sw Hjn¡\w. dhn k¨p SpX§nSv B\v.sft{Xm tÌgWn tbmNmWp N^pSn. bs£ sft{Xm 2 fnWnän tbmNpw F¶p Bt^m b_]\ tN«p C§p N]_n sbm¶p.
CSnt¸m bnXn¨m Nn«m¯ AkØ B]n. sft{Xm tÌgWn CSp N*p bnXn¡\ Nm^yw tim

A§sW ssh³ tdmÀsZms¡ tWm¡n Mm³ Fâvs_ `£yØmWw F¯n.
At¼m Fs´m^p hpOw. cpÄ t`mZpw AknsX C_¡n. hnbv k`n¨p tNän bp_¯p N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

15 Comments

Add a Comment
 1. Kallaa thadiyaa

 2. Thudakkam super.

 3. Dark knight മൈക്കിളാശാൻ

  ടീസർ പൊളിച്ചു ആദി. ഇനി സിനിമയായി തന്നെ ഇറക്കിയാട്ടെ.

 4. കാമു.ണ്ണി

  ആദി..യുഷസ്സന്ധ്യ പൂക്കട്ടെ..

 5. ടീസർ കൊള്ളാം. വിശദീകരിച്ചു അടിപൊളി ആയി വേണം തുടർഭാഗങ്ങൾ എഴുതാൻ. അപ്പോൾ all the best.

 6. Adipoli thudakkam page kutty ezhuthan shramikkanam Valare vegam adutha partum ayi varuka

 7. ഇത് ഒരു ടീസർ ആയിട്ട് കരുതിക്കോളാം, അടുത്ത പാർട്ടിൽ പേജ് കൂട്ടി സൂപ്പർ ആയിട്ട് എഴുതണം

 8. Kurachu page kootti ezhuthu bro , starting kollaaam, keep going…..

 9. അടുത്ത പാർട് ഉടനെ തന്നെ ഇട്ടോളൂ.
  ഒട്ടും അമാന്തിക്കണ്ട.

 10. Please continue….nalla kadhayakm ennu thonnunnu…page kooti ezhuthanam

 11. Good start. pls continue. add more pages pls..

  Cheers

 12. Thudakkam
  Kasari
  Aduthu part pettenidane maashe

 13. Adipoli thudakkam thanne. Vegam adutha baagam poratte

 14. നല്ല തുടക്കം

 15. 2 page kadhakal ozhivakanam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan