ആൻറിയുടെ മക്കൾ 1167

Kambi Views 459997

ആൻറിയുടെ മക്കൾ

Auntiyude Makkal bY Denil

Mm³ CknsX b_]p¶Sv Fsâ hz´w NT]m\v. Wn§apsX ht¸mÀ«v Ds*¦n CWn]pw NTs]jpSm³ Mm³ NT b_]p¶Sm\v. Mm³ PÄcn Wn¶pw `oknWv k¶t¸m hwekn¨ hwekw. ko«n k¶v Np_¨p Unkhw Njnªt¸mÄ Ft¶mXv Bân H^p Unkhw At§m«v sIÃm³ b_ªp. A§sW H^p skÅn]mjvI Bân]psX ko«n Wn¡m³ tbm]n. B³_n F¶pb_]pt¼mÄ Fsâ A½]psX AWn]sâ em^y. A¦nÄ dmw¥qÀ B\v tKm`n sI¿p¶Sv. fmh¯n Ht¶mASn`VnNtfm {bklysf k^nN]pÅq. BânNv 50 k]Êv D*v F¶m`pw Nm\m³ sNmÅmw. k`n] fp`]pw SÅnWo¡p¶ I´n]pw HsN D*v. A¦nÄ k^pt¼mÄ Nan¡m_p*v F¶v tSm¶p¶p.
Mm³ AknsX sIÃpt¼mÄ B³_n fm{Stf D*m]n^p¶pÅq. sI¶t¸mÄ FWn¡v Bân Im] S¶p. F¶n«v FWn¡v fpNans` _qw H^p¡nS¶nXv Ft¶mXv Npan¨p {cgv B]n¡v`³ b_ªp. Mm³ Fsâ tcm¬ ImÀKv sI¿m³ Np¯n]n«nXv Npan¡m³ tN_n.Mm³ Wà H^p Npan bmhm¡n {ZÊv HsN fm_n H^p fp*v DXp¯v XogÀ«v C«v Smtjm«v sI¶v.
Mm³: Bân A½pkpw In¶pkpw Ft¸m k^pw
Bân: B AkÀ 7fWn]kptdm k^pw A½pknsâ Nq«pNm^n]psX ko«n tbm]Sm.
Mm³. Hmtim
Bân . bns¶ Fs´ms¡t]m kntlg§Ä.
Mm³. C§sW tbm\v. A¦nÄ CWn F¶v k^pw
B³_n. Njnª Bjv¨ Sn^n¨p tbm]ns« DÅq CWn In`t¸m H^p fmhw Njn]pw
Mm³. Hmtim.
At¸mam\v Mm³ Bân]psX fp` tWm¡n]Sv k`n¨v WoXn]tbm`p*v. WÃ k`p¸w. H¶v bnXn¨mt`m F¶v N^pSn bns¶ tk* F¶v k¨v. B³_n bs* H^p I^¡\v.
B³_n Ft¶mXv ko«ns` N^y§Ä HsN tImUn¨p. Mm³ Fs´ms¡t]m b_ªn^p¶p. Nps_ Njnªt¸mÄ Mm³ Xnkn Hm\m¡n AknsX C^p¶p Nm\m³ SpX§n. B³_n AXp¡a]n B]n^p¶p. 7 f\n]m]t¸m A½pkpw In¶pkpw k¶p. Fs¶ N*t¸mÄ kntlg§Ä HsN tImUn¨p. A½pknWv 24k]Êp*v. In¶p 21k]Êv D*v. ^*pw fpSpI^¡pNÄ. N*t¸mÄ Ss¶ Fsâ Np«³ D\À¶p. A½pknsâ fp` Wà k`n¸fp*v. In¶pknsâ fp` NqÀ¯v Wn¡p¶p. Fsâ tWm«w A½pknWv fWÊn`m]n F¶v N*t¸mÄ Mm³ tWm«w fmän. Akav H^p In^n SqNn sNm*v AXp¡a]nt`¡v tbm]n. AkapsX Np*nNÄ SpÅp¶p*]n^p¶v. Mm³ In¶pkntWmXv hwhm^n¡m³ SpX§n
Mm³ . Wnsâ ¢mÊv HsN F§sW tbm\v.
In¶p. NpjbbfnÃm¯ tbm\v. tI«m]n Cs¸m sftÊKv H¶pw A]¡^nÃtÃm.
Mm³. Sn^¡WnX]n Mm³ F§sW sftÊKv sI¿WmXn.
In¶p. sim F´v Sn^¡v Ip½m b_]pksÃ. W½sa HsN f_¶p A{S Ss¶.
Mm³. H¶ptbmXn Wn§sa Mm³ f_¡ptkm
In¶p. N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

.

13 Comments

Add a Comment
 1. Super kambi kulache vaanamvittu thank u da

 2. ഹായ് , എന്റെ പേര് അനൂപ് . എനിക്ക് ഒരു കഥ അല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച , ഇപ്പോഴും നടക്കാറുള്ള ഒരു സംഭവം . പക്ഷേ എങ്ങിനെ ഇതിൽ എഴുതും , പോസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നറിയില്ല . ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നു സഹായിക്കാമോ ?
  എന്റെ നമ്പർ 9526170887

 3. ഹായ് , എന്റെ പേര് അനൂപ് . എനിക്ക് ഒരു കഥ അല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച , ഇപ്പോഴും നടക്കാറുള്ള ഒരു സംഭവം . പക്ഷേ എങ്ങിനെ ഇതിൽ എഴുതും , പോസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നറിയില്ല . ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നു സഹായിക്കാമോ ?

 4. ayyo thirnno atho thudarchayundo ..anthayalum aunty kudi kalichittu nirthiyal mathiyayirunnu ..kadha superb

 5. സംഗതി കൊള്ളാം. പക്ഷെ ഇത്ര രണ്ടു നല്ല ചരക്കുകളെ കാച്ചുമ്പോള്‍ ഒന്ന് വിസ്തരിച്ചു എഴുതാമായിരുന്നു. ഒരു അമ്പതു പേജ് എഴുതാനുള്ള മാറ്റര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.
  ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ.

 6. സ്പീഡ് കുറച്ചു വിശദീകരിച്ചു എഴുതിയാൽ നന്നാകും. അടുത്ത കഥയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.

 7. പൊന്നു.🔥

  സ്പീഡ് കുറച്ച്, നന്നായി വിവരിച്ച് പേജ് കൂട്ടി എഴുതിയാൽ ഇതിലും ഒരു പാട് നന്നാവും.

  😍😍😍😍

 8. സ്പീഡ് ഒഴിവാക്കിയാൽ നല്ല തുടക്കം തന്നെ.
  അടുത്ത ലക്കത്തിൽ പിഴവുകൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

 9. കുറച്ചു കൂടെ എഴുതാമായിരുന്നു
  ആന്റിയുമായും ഗ്രൂപ്പായും ഒക്കെയുള്ള കളി

 10. Enthoru speedddd.. Katha theernnu Alle ?

 11. ആശാനേ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ… കഥ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോ അതോ തുടർച്ചയുണ്ടോ? അതറിഞ്ഞിട്ട്‌ അഭിപ്രായം പറയാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan