ബാധ 1 [MANGO] 800

Kambi Views 199889

ബാധ 1

Badha Part 1 bY Mango

 

Z{¤n tSmäSv– H^p N\¡nWv W¶m]n. F§mWpw K]n¨n^ps¶¦n , hnkn hÀkohv b^o£ FjpSn H¶mw _m¦v– tWXn] tlgw, sF. F. Fhv tks*¶v sk¨v, sF. bn.Fhv FXp¯v N½og\À e^Sv I{µsW tbms` Hs¡ B]nt¸mt]sW Mm³.

tWmw i^nk^mWµ lmhv{SnNÄ. sSänV^n¡^pSv, hz´fm]n ImÀ¯n] tb^m\v. bÅn¡qX¯n bYn¡pt¼mÄ i^n.sN.bn F¶m]n^p¶p tb^v. b`t¸mjm]n b¯p fp¸¯©p k]tÊ B]n«pÅp F¦n`pw sf¨p^nän Nm\n¡m³ tk*n Bs^¦n`pw tImUn¨m W¸¯©v F¶p b_]m_p*v. KoknSfm\v, Db{Ukn¡^pSv.
Mm³ hz]w sbm¡n b_]p¶SÃ, bNv–tg bm`¡mXv KnÃ]n ASymklyw tb^p tN« H^p
“”tKymÕy³ Nw f{´kmUn’
B\v Mm³. hz´fm]n Nmgm] khv{Sw Hs¡ D*v. AtS CXq. sSmjn`nsW bän hwhm^n¡pN]ms\¦nÂ, tKmÂhy¸\n Fap¸fm. NknXn km^n b`N]n`n«v F«p k«w N_¡n, Fs´¦n`pw bpSn] sS_n Hs¡ Znssh³ sI]vSp f{´n¨p Ip*v AW¡n, Np_¨p tW^w N®X¨n^p¶m bns¶ km]n tSm¶n]sSms¡ knan¨p b_]mw. Nps_s]ms¡ bphvSN§Ä km]n¨p bYn¨Sm. bns¶ Nps_ b^nI]fpÅ In` tKmÂhy·ms^ tW^n N*p tImUn¨p bYn¨Spw. W¶m]n tbmNp¶p. f{´kmUw Ct¨s^ _nhv–Nm\v. Nm\msS bYn¨p sk¨n^n¡p¶ f{´§Ä Np_s¨ms¡ A_n]mw. F¶m`pw H^p {cmZv b\n sI¿pt¼mÄ ASp kr¯n]m]n sI¿\ftÃm. NÌtfjv–hv Wp H^p SrbvSn Hs¡ k^t*? Bj¯n f{´kmUw bYn¡m³ bän]nÃ. f`]maw AÃmsS tks_ H^p emg]pw A_n]m¯ Mm³ F§sW hwh-vNrSw km]n¡mWm? tks_ kà f{´kmUnNtamXpw tImUnIv ASymkly¯nWpÅSv bYn¨p sk]v¡mw F¶p sk¨mÂ, FWn¡v A_n]mkp¶ Ht^ H^p f{´kmUn dm`^f]ns` Np«qh³ B\v.
hnän]psX irU] emP¯v– Wn¶pw A`vbw fm_n GNtUlw N£t¯mXv tI^p¶ H^nX¯v H^p HäWn` HmXn« koXv kmXN]v¡v FXp¯v, AknsX C^p¶m\v Mm³ Cu fim {bkÀ¯nNÄ Hs¡ sI¿p¶Sv. FWns¡m^p lngy³ D*v. Np«³. Npt«mjv–hvfmhv Ft¶m ftäm tchvdp¡n tb^pÅ H^p {co¡³ B]n^p¶p. H^pfmSn^n Wà koXpNan B^pw knan¨p N]äm³ fXn¡p¶, Nm¡]v¡v tgm¡Xn¨Sv tbm`pÅ SmXn]pw fpXn]pw Hs¡ DÅ Hs^®w. Nmgm]w AkWp W¶m]n tI^pw F¶p tSm¶n]Sv sNm*v ^*p kÀgw fp³bv Mm³ tcmÀ«v sNm¨o¶p bnXnt¨m*p k¶p SoäþskÅw sNmXp¯p kaÀ¯p¶Sm AksW. Nmgm]w C«p WX¡p¶ AksW N*m C¶p¨]v¡v infm`]¯n Wn¶p k¶Sms\t¶ b_]p B^pw. H^p hWymhn¡v Np«³ F¶ tb^v tI^m¯Sv sNm*v tWmw Ss¶ AkWpw H^p tb^n«p sNmXp¯p. b^nbqÀ®mWµ³. bs£ ASk³ CWn]pw bYn¨n«nÃ, Np«m¶v N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Mango

132 Comments

Add a Comment
 1. Second part enthiye…

 2. WE ARE WAAITING FOR NEXT PART PLS MAKE IT

 3. ഓഹോ… എഴുതാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞോ?!!! ഭയങ്കരം തന്നെ…

  അഭിപ്രായം ഒന്നു ചോദിക്കുവാൻ ദയ കാണിച്ചതിന് പെരുത്തു നന്ദി.

  എന്റെ മറുപടി : “വേണ്ട”

  1. മാളവിക യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ആരായിരിക്കാം എന്ന്‍ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ച് എന്നെപ്പോലെ വട്ട് പിടിച്ച ആളുകള്‍ എന്തായാലും ഒരുപാട് കാണും. എന്ത് ട്രിക്ക് കാണിച്ചും മാംഗോയെക്കൊണ്ട് ആ കഥയുടെ ബാക്കിയെഴുതിപ്പിക്കുവാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ അവര്‍ ആരായാലും ഞാന്‍ കുറ്റം പറയില്ല.

 4. ജിംബ്രൂട്ടൻ

  2പാർട്ട്‌ എവിടെ കൊറേ നാളായല്ലോ

 5. Dark knight മൈക്കിളാശാൻ

  മാങ്കോ, ഡേയ് ചെല്ലം. നീ എങ്കെടാ ഇരുപ്പെ? കഥയുടെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടും കൊണ്ട് വാടാ മുത്തെ.

 6. Next part eppo varum?

 7. Yente chanage bro super kidilol kidilam yella bhavugangalum

 8. ജോർദ്ദാൻ

  മാംഗോ.. എടോ തന്നെ ‘തെറി’പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു നീണ്ട കമന്റ് ഇട്ടിരുന്നു. കാണുന്നില്ല. എന്തു സംഭവമാഡോ താൻ?! ഒരു അസാധ്യ ജന്മം! എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.

  ഓരോ കഥയും വായിച്ചുകഴിയുമ്പൊ എനിക്ക് തന്നെയങ്ങ് കൊല്ലാൻ തോന്നുവാ.. സന്തോഷം കൊണ്ടോ excitement കൊണ്ടോ ഒക്കെ. ഡോക്ടര്‍ ആ കമന്റും ഒന്ന് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെല്ലൊ…

 9. Machane..ending twist pwolich. Katta waiting for next part.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5