ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 2 789

Kambi Views 202519

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 2

BALYATHILE ORMAKAL PART 2 BY ANOOP SS | Previous Part

 

A¶v ^m{Sn]n Mm³ N* hwek§Ä Fsâ fWÊnsW kas^ hzmVoWn¨p F¶v b_]mw .Nm^\w ss`wPnN knNm^§Ä D\^p¶ {bm]fm]nsæn`pw C¯^w Nm^y§Ä Nm\p¶Sn FWn¡v kas^]VnNw Sm`vb^yw D*m]n SpX§n .AtSmsX Aks^ ^ihyfm]n Wn^o£n¡pkm³ Mm³ So^pfmWn¨p .CtSmsX A¶pks^ Mm³ {l²n¡mSn^p¶ b` Nm^y§apw Mm³ Nm\pkm³ SpX§n .

hv–NqÄ AkVn¡`fm]n^p¶Sv sNm*v k]`n bn¨v sk«n ^mkns` fpS {Nn¡äv Nan]m\v FWn¡pw Nq«pNmÀ¡pw {bVmW tKm`n .hpt^tg«Wp Vm^maw khvSpkNNÄ D*m]n^p¶p .NpXpwdb^fm]n `en¨Spw PÄcn b\ns]Xp¯p km§n]Spfm]n .ASn H^pbmXp k]`pw D*m]n^p¶p M§Ä Nan¡p¶ k]`pNan ^s*®kpw Ak^ptXSm\v .Ak^psX koXn^n¡p¶ Ø`w H^p sshZn t_mZpw f_p sshZn k]`pfm]n«m\v .B t_mZn³s_ f_pkl¯v B]m\v Fsâ koXv .t_mZn Wn¶v k]`pks^]pÅ Ak^psX khvSp kas^ Woa¯n`pÅSpw S«pNam]n«pÅSpfm]n^p¶p .k]`pw bp^]nXkpw S½n kas^ D]^fp*m]n^p¶p .AknsX At±iw k`n] fSn sN«n]n^p¶SnWm BÀ¡pw k]`n Wn¶v tW^n«p ko«nt`¡p k^pkm³ Njn]pfm]n^p¶nà .F¶m B fSn`nWp fpNan Wn¶v tWm¡n]m k]`n WX¡p¶Sv Nm\pkm³ Njn]pfm]n^p¶p .ASpsNm*p Ss¶ b`t¸mjpw Nan¡pkm³ Nq«pNmÀ kt¶m F¶_n]pkm³ Mm³ Ak^psX bp^]nX¯n`qsX tbm]n tWm¡m_m\v bSnkv .AkÀ¡p ^*p Nn\_pNÄ D*m]n^p¶p H¶v koXntWmXp tIÀ¶pw ftäSp Nrgn Bkly¯nWpfm]n .Nrgn]mkly¯nWpÅ Nn\_nWp Ipäpfm]n sI¼^¯n]pw kmj]pw FÃmw W«n^p¶p ASnWm ASnWp AXp¯p Bs^¦n`pw Wn¶m`pw Nm\pkm³ Njn]pfm]n^p¶nà .

H^p Unkhw ^mkns` Nan¡pkm³ Bs^¦n`pwkt¶m F¶v tWm¡pkmWm]n Mm³ Ak^psX bp^]nX¯n`qsX tbm]n tWm¡n At¸mÄ B^pw k¶n«nà A§sW Mm³ Sn^nsN k^pt¼mÄ Smsj Nn\_nsâ emP¯m]n ^ftI¨n]psX In^n tNÄ¡p¶p*m]n^p¶p .At¸mÄ AknsX F´v WX¡p¶p F¶ H^p NuSpNw Fsâ fWÊn k¶p Mm³ hmkVmWw At§m«p tbm]n tWm¡m³ So^pfmWn¨p .AknsX Nrgn Bkly¯nWpÅ b¼p k¨n«pÅ HmXn« sI_n] _qfp*v .Mm³ ASnsâ bn¶n`qsX Nn\_nsâ emPt¯¡v tWm¡n .At¸mÄ AknsX Nn\_nWXp¯pÅ Sp\n NjpNp¶ NÃn tI«³ Sp\n A`¡p¶p ,Nn\_nsâ Njp¯n Im^n tI¨n Wn¡p¶p*v .Mm³ Wn¡p¶ _qw Nn\_nsâ f_pkl¯v B]SpsNm*v AkÀ¡p Fs¶ Nm\m³ Njn]nÃ.FWn¡v tI¨n]psX bn³emPw fm{Stf Nm\m³ Njn]pfm]n^p¶pÅq .

tI¨n :F´m Sp\n]`¡m³ Fap¸fms\¶tà b_]m_v Ct¸mÄ F´m]n?

tI«³ :F´km³ Um tWm¡v SoÀ¶tÃm N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Anoop SS

20 Comments

Add a Comment
 1. പൊന്നു.🔥

  നന്നായിട്ടുണ്ട്…..

  😍😍😍😍

  1. നന്ദി

 2. അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്

  1. thank you bro

 3. ഫഹദ് സലാം

  അനൂപ് സാർ..കലക്കി..അടുത്ത ഭാഗം പെട്ടന്ന് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

  1. thank you bro

 4. Ee paiyan nottappulliyayi nadanal
  Mathiyo avanum onnu sughichotte bro😄

  1. avane 18 vayassu kazhiyathe sukikkan admin sammathikkilla bro

 5. ഈ പാർട്ട്‌ അടിപൊളി ആയിട്ടോ .. നൈസ് ഫീലിംഗ് … അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു…

 6. Nannayittundu ketto

  1. നന്ദി

 7. കലകി. അടുത്ത ഭാഗം വേഗം പോരട്ടെ…

  1. ചാര്‍ളി

   ഗഡി സുഗം തന്നെ അല്ലെ…..

   പുതിയ കഥകൾ ഒരുപാടുണ്ട്….

   ഒന്നും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇതിനിടയിൽ നമ്മുടെ വല്ല മേരി മാടവും കിടപ്പുണ്ടോ….

   1. മേരി മാഡം പണ്ടേ കഴിഞ്ഞു. കുട്ടൻ ഡോക്ടർ പിഡിഎഫും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്

  2. നന്ദി

 8. Kidu ..adipoli avatharanam ..pinna aduyha paetil moliyumayee edivettu kali prathishikkunnu ..

  1. നന്ദി

 9. കൊള്ളാം, രമയ്ക്കും ഒരു കള്ളക്കളി ഉണ്ടാവട്ടെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5