ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 3 945

Kambi Views 208092

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 3 

BALYATHILE ORMAKAL PART 3 BY ANOOP SS | Previous Part

 

NqXpS hf]w AknsX Wn¶m AkÀ N*mt`m F¶ hwl]¯m Mm³ hmkVmWw koXnsâ skan]n tbm]n tSm«pk¡n Iq*]nXp¶Spw tWm¡n AknsX Wn¶p. Np_¨p tW^tf AknsX Wn¶t¸mÄ tI¨n Sn^nsN k^p¶Sp N*p A§sW Akt^msXm¸w ko«nt`¡p tbm]n.

Unkh§Ä Njnªptbm]n.CSnWnX]n hpt^tg«³ H^p blpknsW km§n,ASnsW tWm¡pkmWpÅ tKm`n tfmans] G¸n¨p. A§sW b\n]ps*¦n`pw blpknWpÅ bpÃp sk«p¶ tKm`n tfman GsäXp¯p.FÃm Unkhkpw GsS¦n`pw H^p tW^w AkÄ B ko«n k¶ptbm]n^p¶p F¦n`pw tI«Wpw tfman]pw S½n`pÅ Ipän¡anNÄ FWn¡v Nm\pkm³ NjnªnÃ.A¶p tfman tI«sâ Np® sSm`n¨Xn¡p¶Sp N*tlgw MmWpw bSnkm]n Fsâ sI_n] Np«sW sSm`n¨p tWm¡pkm³ SpX§n.BUysfms¡ sI_n] dp²nfp«p tSm¶ns]¦n`pw ASp lo`fm¡n]tSmsX FWn¡pw H^p hpOfm]n tSm¶n SpX§n.Np«³s_ sSm`n fpt¶m«p bnt¶m«pw B¡pt¼mÄ A`vbw k`pSmNpsf¦n`pw ASv ka^m¯Sn FWn¡p sI_n] kngfkpw D*m]n^p¶p.
Unkh§Ä NX¶ptbm]n, H^p Unkhw Mm³ h-vNqÄ kn«p ko«n k¶t¸mÄ ^ftI¨n A½]pfm]n hwhm^n¨p Wn¡p¶p*m]n^p¶p.Mm³ In^n¨psNm*p ANt¯¡ptbm]n {ZÊv fm_n k¶t¸mÄ tI¨n tbm]n^p¶p.At¸mÄ A½ b_ªp tkPw Bim^w Njn¡m³ ASpNjnªp A½]pw ^ftI¨n]pw NqXn t_gWvNX]n tbmNps¶¶v.Mm³ Njn¨p Njnªt¸mÄ ‘A½ tbmNpkm³ s_Zn B]n.At¸mÄ MmWpw XyqgWp tbmNm³ s_Zn]m]n A½t]msXm¸w C_§n.t_g³ NX]nt`¡p tbmNp¶ kjn]n B]n^p¶p bYn¡pkm³ tbmNp¶ koXv.Xyqg³ Xo¨_psX ko«nWXps¯¯n]t¸mÄ NqsX bYn¡p¶ Np«nNÄ Sn^n¨p k^p¶p*m]n^p¶p,Nm^yw Sn^¡n]t¸mÄ Xo¨_psX dÔ¯n sb« Bt^m f^\s¸«p A§sW Aks^Ãmw NqXn f^\ko«n tbm]n^n¡p¶p F¶_nªp.A§sW Mm³ Nq«pNmt^msXm¸w Sn^nsN ko«nt`¡p WX¶p.At¸mÄ FWn¡v Nps_ fp¶n`m]n tfman H^p kÃw Wn_s] bpÃpfm]n WX¶ptbmNp¶Sv N*p.ASv hpt^tg«sâ ko«nt`¡ms\¶p FWn¡p fWÊn`m]n.sbs«¶v Fsâ fWÊn In` In´NÄ NX¶p k¶p,Nm^\w tks_m¶pfà Cu hf]¯v B ko«n ^ftI¨n CÃ,ASpsNm*p hpt^tg«³ AknsX Ds*¦n D_¸m]pw tfmans] sk_ptS knXnÃ.ASnsW¡p_n¨p Bt`mIn¨t¸mÄ Ss¶ fWÊns`m^p Npan^p tNm^n.At¸mÄ AkÄ tPäv NX¶p ANt¯¡ptbm]n.A`vbw Njnªp MmWpw bn¶ms` AN¯p NX¶p. AkÄ bpÃpfm]n tWs^ sSmjp¯nt`¡p tbm]n,bpÃknsX]n«n«p AXp¡a emP¯ptbm]n tI¨ns] knan¨p.sfsà knan¨n«p tNÄ¡mSm]t¸mÄ AkÄ D_s¡ knan¨p.At¸mÄ b_¼nsâ Smsj S«n Wn¶v tI«³ knantN«p.At¸mÄ N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Anoop SS

8 Comments

Add a Comment
  1. ഓഹ് കിടിലൻ കഥ … നൈസ് പാർട്ട്‌… നല്ല ഫ്ലോ ഉണ്ട്….

  2. superb anoop superb ..adipoliyakunnundu katto ..nalla avatharanam..moliyumayee oru kidilan kali nadathan ulla bhagayam undakatta. athu pola rema chechiyumayum…

    1. Thanks bro.

  3. കൊള്ളാം, മോളിയുടെയും ഉണ്ണിയുടെയും കളി വരട്ടെ. രമയ്ക്ക് കാമുകന്മാർ ഒന്നുമില്ലേ?

    1. thanks,ororuttharayi varunnundu.

  4. Kidilan,valare nannayittundu ketto..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5