ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 6 [ANOOP SS] 518

90617 Kambi Views

 

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 6 

BALYATHILE ORMAKAL PART 6 BY ANOOP SS | Previous Part

 

BjvINÄ NX¶ptbm]n ,^ftI¨n PÀen\n]ms\¶ Nm^yw Mm³ b_ªn^p¶pktÃm. A§sW {bhk¯nWm]n tI¨n Ak^psX ko«nt`¡p tbm]n.At¸mÄ koXp bq«n]nX^pSv F¶v hpt^tg«Wp kmln.ASnWm]n tI¨n]psX dÔp¡an A]mÄ¡p BsN AXp¸fpÅ Ak^psX A¸¨n]psX Ca] fNsW CknsX k¶p Wn¡pkm³ b_ªp.Aksâ tb^v fWogv F¶m]n^p¶p.AksW Aks^Ãmw fWp F¶m\v knan¨n^p¶Sv.GNtUlw C^pbSnWN¯p {bm]fp*v fWpknWp , tKm`ns¡m¶pw tbm]n^p¶nÃ.CknsX k¶t¸mÄ AXp¯pÅ H^p S¿ÂNX]n tbm]n¯pX§n. ko«ptKm`nNsams¡ tfman Ss¶ sI¿pfm]n^p¶p.F¶n«p sskNpt¶^w AkÄ tbmNpw.AkÄ ^m{Sn NnXt¡* F¶p b_ªSv ^ftI¨n Ss¶]m]n^p¶p.Aksa tI¨n¡v kyàfm]n A_n]mftÃm.fWp ^mkns` NX]n tbm]m ^m{Sn]ns` k^pfm]n^p¶pÅp. koXnsâ]pw tPänsâ]pw Smt¡m Fsâ ko«n`m\v k¨n^p¶Sv. fWp ^mkns` tbmNp¶SnWp fpt¶ tfman F¯n]nsæn Ak³ koXv bq«n Smt¡m Fsâ ko«n G`vbn¡pfm]n^p¶p, ASptbms` tfman b\n Njnªp tbmNpt¼mjpw. tfman¡p koXnsâ Imkn sNmXp¡pfm]n^p¶nÃ.AkÄ¡v tPänsâ Smt¡m fm{Sw sNmXp¯m fSns]¶p tI¨n b_ªn^p¶p.Mm]_mjv¨ Unkh§an fWp DÅt¸mÄ fm{Stf koXnWNw AXn¨pkm^pfm]n^p¶pÅp. A§sW H¶p^*p fmh§Ä Njnªptbm]n. AtSmsX MmWpw fWpkpw Wà Nq«pNm^m]n. A§sW]n^ns¡ H^p Unkhw fWp FknsXWnt¶m H^p »q cn`nw Nmhäv sNm*pk¶p .Mm³ A¯^w koZnt]m WÃtbms` Nm\p¶Sv A¶m\v.ASnWp fpt¶ C{S ¢n]À B]n Nm\pkm³ hmVn¨n^p¶nÃ. ^m{Sn ko«ns`¯n]tlgw Ak³ ^ihyfm]n Nm\mWm]n^p¶p b^nbmXn.bs£ Mm³ A_nªmt`m F¶ H^p hwl]w k¶SnWm Ak³ fXn¨pfXn¨p Ft¶mXp Nm^yw b_ªp.F¶n«p C¡m^yw Bt^mXpw b_]nà F¶p hSyw sI¿n¨p.ASnWptlgw Nmhän«p Nm\pkm³ SpX§n.H^p AXnsbman CwPogv tbm¬ koZnt]m B]n^p¶p ASnÂ, Np_¨ptW^w N*pNjnªt¸mÄ Fsâ l^o^¯ns` t^mf§Ä fpjpk³ F\oäv,ASntWmsXm¸w Fsâ sNm¨pNp®]pw .FWn¡p sSm* k^ap¶tbms` tbms` tSm¶n,A`vbw skÅw NpXn¡msf¶pN^pSn Mm³ C^p¶nX¯p Wn¶p Sn^nªpv fWpknsW tWm¡n]t¸mÄ Ak³ Ssâ Np® `p¦n¡p skan]n FXp¯p sSm`n¨Xn¡p¶p.Mm³ tWm¡p¶ N*t¸mÄ Ak³ tkPw `p¦ns]Xp¯p f_¨p.At¸mÄ Mm³ In^n¨psNm*v tbm]n skÅsfXp¯v NpXn¨p.ASpN*t¸mÄ AkWpwNqXn tk\sf¶v b_ªp,A§sW Mm³ fPv AkWp sNmXp¯p .NpXn¨pNjnªt¸mÄ fPv km§n]n«p tk\sf¦n Np`p¡ns¡m Mm³ Bt^mXpw b_]nà F¶p b_ªp.At¸mÄ Ak³ Ft¶mXv Wo C§sW sI¿ntà Wà hpOw Nn«pw hwl]w Ds*¦n N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Anoopss

ANOOP S S

15 Comments

Add a Comment
 1. നന്നായിട്ടുണ്ട് ബ്രോ

  1. നന്ദി

 2. കൊള്ളാം, നന്നായി പോവുന്നുണ്ട്.

  1. നന്ദി

 3. Nice thudaroo…

  1. നന്ദി

 4. Superb ..adipoloyakunnundu katto anoop ..keep it up and continue anoop ..

  1. നന്ദി

 5. നന്നായിട്ടുണ്ട്

  1. പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു നന്ദി.

 6. Superb … Nalla Oru pointil Anu nirthiYe ..

  Katta waiting for next part .

  1. പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കു നന്ദി.

 7. നന്ദി .കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

 8. ആത്മാവ്

  ബ്രോ കഥ ഇഷ്ട്ടമായി.. അടുത്ത ഭാഗത്തിലും ഒരു കിടിലൻ കളി മണക്കുന്നു ഹ… ഹഹ.. ഹ. ഇതിലും ഒരു നല്ല ഭാഗവുമായി വരും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. By ആത്മാവ് 💀👈.

  1. നന്ദി .കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan