ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 4 [ മീശപ്രകാശൻ ] 669

Kambi Views 210330

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 4

മീശപ്രകാശൻ

BENNICHANTE PADAYOTTAM PART 4 BY MEESA PRAKASAN

PREVIOUS PARTS

 

 

sÌà dyp«n bmÀ`_n ihoWs] Nm¯n^n¡pN]m]n^p¶p…..hf]w bSnsWm¶mNp¶p….Ssâ KoknSw F{S sbs«¶m\v fm_n f_ªSv…ssNfÄ A¨m]³ f^n¨SnWp tlgw H^p Wn^ml]m]n^p¶p…ASnWp ^*p kÀg§Ä¡v tlgfm\v Sm³ sbm¶p tbms` tWm¡n]n^p¶ sd¶ntfm³ k^p¶Sv…..ko«pNmÀ N`ym\¯nWv WnÀdÔn¨p…..SWn¡p_¸p*m]n^p¶p Ssâ sd¶ntfm³ k^psf¶v….As¶m^p fmSrkmÕ`yw B]n^p¶p…bns¶ Ft¸mjm\v ASv fm_n]Sv…..Ak³ k¶ B k^kv…..H^p tNmXolz^sWtbms` Ssâ fp¶n k¶p Wn¶ sd¶n¨³ Ssâ KoknS¯ns` Fs´Ãmtfm B]n fm_pN]m]n^p¶p….AktWmsXm¸w A¶v {bNmlWpw D*m]n^p¶p….A¨m]³ f^n¨ tlgfpÅ Aksâ BUy k^kv…..

“”NÀ¯mtk CSm^m…..FXm sd¶nNp«m……C¶s` knan¨t¸mÄ tbm`pw Wo H^p km¡v b_ªnÃtÃm….Ft¶mXv……

“”ASv Fsâ sÌà Npª¡v H^p hÀss{bhv B]nt¡ms« F¶v N^pSn……CSm\v Mm³ b_]m_pÅ {bNmtl«³….Asæn fol {bNml³…..

“”tbmXm tNmt©…….{bNml³ sd¶n]psX k]_n H^p CXn sNmXp¯psNm*v b_ªp…..

“”N]_n km…..

“”At¿m Cà In¶t½…..FWn¡§sW knan¡mt`m CtÃ….{bNml³ tImUn¨p…..

“”ASnsW´m…..sd¶ntfmsâ Bßfn{SftÃ…..AÃ B sbs¦m¨nsW sNm*v k¶ntÃ……

“”Cà In¶t½….Akapw NqXn k¶m AknXps¯ Nm^yw BsN SN^pw….CWn Ft¸mjpw k^mtÃm..bs£ C¶v M§sa knX\w….CkWv BUyfm]n H^p fVp^{bSnNm^w SoÀ¡mWp*v…..ASv Njnªp AkWnRv F¯ns¡mÅpw…hf]w Ct¸mÄ Ss¶ b¯m]n…..bSnsWm¶nWv dt¯^n]n Ft¯*Sm……

“”dt¯^n]nt`m…..AknsX´mXm…MmW_n]msS kà sb®ntW]pw H¸nt¨mXm…..sÌà sd¶nt]mXv tImUn¨p….

“”G]v….AsSm¶pfà sÌà Npªm……Mm³ k¶n«v b_]mw…..W½psX hm{fmKyw CknsX Sp_¡m³ tbmNpN]tÃ….CSv Njnªn«v tk\w Cu koXpw …tU…Mm³ A¶v bXn]n_§n] B koXpw H¶v bpSp¡n b\n]m³….

“”FXm sd¶n…ASnsWms¡…H^pbmXv Nmlv tkt*…..

“”tk\w….ASp*tÃm Wfp¡nt¸mÄ…CWn]nt¸mÄ CknXp¶pw k^pfmWw SpX§pN]tÃ……ASpw Njnªn«v Fsâ sÌà Npª¡v hz´fm]n H^p dypän bmÀ`À…..dn .bn hvbm…….

“”AsS´mXm Cu dn bn…..

“”sd¶n {bNml³ AÃmsS´m…..

“”At¸mÄ MmWntÃ…..

“”D*tÃm….FXm sd¶n Wfp¡v sÌà In¶½]psX tb^pw NqXn BXv sI¿mw….{bNml³ B\v ASv b_ªSv…..

“”At¸mÄ N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

മീശപ്രകാശൻ

7 Comments

Add a Comment
 1. മന്ദന്‍ രാജാ

  നന്നായി തുടരുന്നു …. പ്രതികാരങ്ങൾ ..അത് നടപ്പാക്കാൻ ഉള്ളതാണ് .. കാത്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത പാർട്ടിനായി

 2. മീശകാര പ്രകാശൻ മീശ പിരിച്ചു നോക്കിട്ടുണ്ടോ, വല്ലതും നടക്കുമോ

 3. കലക്കി. ബാക്കി പോരട്ടെ

 4. Superb ….

  Adipoli …

  Nalla vivaranam ..

  Waiting next part

 5. കൊള്ളാം, ഇടക്കുള്ള ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് വിവരണവും കലക്കി

 6. സൂപ്പർ. ബാക്കി കൂടി വേഗം പോരട്ടെ.

 7. Ethm kollam…nannayitund.adutha partm.pettannu ayikotee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan