ഭ്രാതൃസ്നേഹം [Malathy David] 560

Kambi Views 37638

ഭ്രാതൃസ്നേഹം

Bharthrusneham bY Malathy David

 

ko*pw fm`Sn tZknZnsâ N¬h«n§v _qfnÂWn¶p:

CSv (kjnkn«?) htimU^hvtWi¯nsâ NT]m\v–. ]TmÀThwek§Ä b`t¸mjpw NTNta¡mÄ knIn{Sfms\¦n`pw AtS hwek§Ä NTNam]n AkS^n¸n¡pt¼mÄ BhzmUySt]_pw; AknsX ]pàn]ptX]pw hUmIm^¯ntâ]pw fpX´³ tImUy§Ä D]^p¶nà F¶Sm\v hSyw. ]pàn F¶Sv SnN¨pw kyànb^kpw, B kyàn KWn¨, kaÀ¶, Kokn¨ IpäpbmXpNan NpXp§n¡nX¡p¶Spfm\v. ASpsNm*pSs¶ ]pàn¡v H^p hmÀks`uNoNSzw H^n¡`pw sNmXp¡mWmknÃ. ASpsNm*p CsSm^p NT]m]n km]n¡mw, Fsâ fp³bn H^p hwekfm]n k¶Sms\¦n`pw. Fsâ ¢]âv hpVognsâ b¯pk]Êp NqXpS`pÅ tI¨n tif]n Wn¶pw, ^*p k]Êna¸fpÅ AWn]¯n hpf]nÂWn¶pw NqXn]m\v MmsWsâ knk^§Ä tlO^n¨Sv. ASpsNm*v Cu hwek§Ä Ak^psX km¡pNan tNÄ¡p¶Smkpw WÃSv.

tif: Fsâ SXªpk¨ BWz C³{Nnsfânsâ bp_Nn`m\v Npt_¡m`fm]n Mm³. H¶mw ¢mhpfpS Fwcn ks^]pÅ hÀXncn¡äpNapsX hSyw sSan]n¨mt` AXp¯ C³{Nnsfâv S^q F¶m\p Wn]fw. FÃmw hwQXn¸n¨v– i]Àsh¡*_n FZyqt¡g³ Z]_Ît_än tW^n«psNmXp¡mWm]n WP^¯ns`¯n]Sm\v Mm³. H^pknVw Nm^y§Ä l^n]m¡n Njnªt¸mÄ sskNpt¶^w 5.30. hm^fnÃ, ko«ns`¯m³ CWn]pw Vm^maw dÊpw hf]kpfp*v. Hmt«m]n dÊväm³Zns`¯n]t¸mÄ AknXw lqWyfm\v. AXp¯pN* H^mtamXv tImUn¨t¸mÄ WnÊwPfm] f_pbXn Nn«n, “”””CSv bSnktà ! PXMYC fn¶Â b\nfpX¡v–”. Mm³ sfsà bp_¯n_§n. H¶^f\n¡q_nsâ dÊv– ]m{S, Hmt«m]n`m¡m³ Njn]nÃ. b¯pfnWnäv WX¶ms`¯mkp¶ AWn]sâ t`mZvKnt`¡v Sn^n¨p. XXQC Njnªt¸mÄ AÑsâ WnÀdÔfm]n^p¶p, Aksâ dm¡n bYn¯w WP^¯n fSns]¶v. h-vNqÄ timÌ`n bYn¡m³ Njn]nà F¶ Aksâ WnÀdÔwsNm*m\v sNmÅmkp¶ H^p t`mZvKns` hnwPnÄ_qw AkWm]n FXp¯Sv. Uqs^Wn¶pÅ DtUymPØÀ Smfhn¡p¶ AknsX knUymÀTn]m]n Ak³ fm{Sfm\pÅSv. WP^¯ns` ]m{SNan hf]wNn«pt¼mÄ MmWksW N*ptbmNm_p*v. ASpsNm*v AknXs¯ Smfh¡m^nt`s_tbt^]pw FWn¡_n]mw.

t`mZvKns` {bm]fm] iuh-vNo¸À Fs¶ AenkmUywsI]vSpb_ªp, “”””Xo¨_psX C¶s¯ fX¡]m{S WX¡nÃtÃm”. “”””hm^fnÃ, C¶nknsX NnX¶p ^mkns` tbmNmw”, Mm³ b_ªp. S«n]DXtW Ak³ kmSnÂSp_¶p. tfl¸p_¯v Sp_¶ bphvSN§ap*v, Ak³ bYn¡]m]n^p¶p. “”””tI¨ns]´m Cu tW^¯v?”.
“”””dÊv– hf^w. CWn Wmsa ^mkns`t] tbm¡pWX¡q”.
“”””tI¨n Im] NpXnt¨m?”
“”””CÔ. Ak³ cv`mh-vNpfm]n bp_t¯¡ptbm]n. N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

.

6 Comments

Add a Comment
 1. വളരെ നന്നായിത്തന്നെ എഴുതി. വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഉത്തേജനം കുറവായിരുന്നു.

 2. kidu mutha kidu ..
  oro storikalum onninonnu mikachathakkan sramikkunna Malathy madathinu orayiram asamsakal narunnu .adipoli avatharanam. keep it up and continue madam .

 3. Avatar

  സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് , ആരെയും ശാരീരിക മയോ മാനസിക മയോ വേദനിപ്പിക്കാതെ സുഖവും വികാരവും കാമവും സന്തോഷവും മാത്രം നൽകി യുള്ള അവതരണം അയത് കൊണ്ട് കഥ വായിച്ച് തീർന്നത് അറിഞ്ഞില്ല .
  വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള സൂപ്പർ കഥകളുമായി വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു
  വിനയൻ .

 4. ✍️👌👌✌️🤝👏😅

 5. Kidu 👌✌👌✌👌👌👌✌

 6. Avatar

  👍👍👍

  😍😍😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018