ഭാര്യയുടെ റോൾ വേലക്കാരിക്ക് 1353

328179 Kambi Views

 

ഭാര്യയുടെ റോൾ വേലക്കാരിക്ക്

Bharyayude Role Velakkarikku bY vivek

Fsâ tb^v kntkNv. sIss¶]n H^p MNC ]n thmcvXv-sk]À F©nWo]À B\v. N`ym\w Njnªn«v A©p sNmÃfm]n þ em^y B^y BN-vhnhv dm¦n fmtWK^m\v. M§Ä¡p H^p tfmÄ Ct¸mÄ 2 k]Êv. FWn¡v Ct¸mÄ FWn¡v 32 k]hpw em^y¡v 28 k]hpw. ko«pNmÀ D_¸n¨ N`ym\fm^p¶p M§aptXSv. kas^ sbs«¶v WX¶ sNm*v M§Ä S½n`VnNw tcm¬knanNÄ H¶pw WX¶nÃ. N`ym\w Njnª tlgfm\v fWhn`m]Sv B^ys] Nm\m³ I^¡ms\`pw Nj¸v Sos^]nÃ. shN-vhv F¶v b_]p¶Sv AkÄNv CãfÃ. F¶m`pw Fsâ WnÀdÔw NqXpt¼mÄ Nm`p sbman¨p S^pw AkÄ. AknsX C«p Du¡n bm`v Naªp Fsâ Nj¸v SoÀ¡m³ bäm_pfnÃ. A§sW]n^ns¡]m\v AkÄ s{bPvWâv BNp¶Sv. {bhkw Njnªp fq¶mw fmhw AkÀ Sn^n¨p sIss¶]n k¶p. B k^tkmsX Fsâ Km^dÔw SpX§n.CWn NT]nt`¡v

Np«ns] tWm¡m³ Bs^¦n`pw tk\sftÃm F¶v A½]m\v b_ªSv. ko«n tKm`nNv Wn¡p¶ 45 Njnª Spahn tI¨nt]mXv A½ Ss¶ tImUn¨p M§apsX NqsX sIss¶]n tbmNmtfms]¶p. knUymeymhw H¶pfnÃm¯ Spahn tI¨n¡v Wm«n Wn¶v fm_n Wn¡m³ Ss¶ fXn, F¶m 15000 ^qb Nn«psf¶v b_ªt¸mÄ B HmcvcÀ Na]mWpw fXn. A§sW Spahn tI¨n A½s] WÃtbms` H¶v Nm³kmhv– sI]vSp B tKm`n A§v f_n¨p, ASpw hz´w tfmÄ¡v. tI¨n]psX tfmÄ ^mVnN Ct¸mÄ ZntkmÀhv B]n ko«n Wn`vNp¶p. 25 k]hpÅ ^mVnNs] 18 SnNªt¸mÄ sN«n¨p kn«Sm\v, sN«nt]m³ fpjp¡pXn]Wpw hwl]t^mPn]pw, Db{Ukn]pw B]n^p¶p. Bt^mXpw H¶pw b_]msS ^mVnN Nps_ WmÄ A]msa hin¨p, H^p Unkhw AXnk]än A]mapsX Iknt«äv Pp^pS^fm]n Blpb{Sn]n B]t¸mam\v Spahn tI¨n Nm^yf_n]p¶Sv. Fsâ Aѳ tbm`ohn B^p¶p sNm*v sb®nWv Zntkmjvhv tfXn¨p sNmXp¡m³ sbs«¶v bän. B Ikn«n P^vebm{S¯n`v £Sw hwekn¨ sNm*v AkÄNv H^n¡`pw Np«n D*mNnà F¶_nªtSmsX A½]pw tfmapw SNÀ¶p. bns¶ H^p N`ym\¯ntWmXv Akapw Sm`vb^yw Nm\n¨nÃ. At¸mam\v Cu tKm`n¡v Aksa ‘A½ So^pfmWn¡p¶Sv. FÃmt^w Wà dipfmWfpÅ, Wà hzemkfpÅ Aksa A½¡v k`y Cãfm\v. F¶m 25 k]hpÅ, b¯p bmhm] H^p sb®nsW ko«ptKm`nNv WnÀ¯m³ A½¡v fWhv k¶nÃ. At¸mam\v Spahn tI¨n A½s] Nm³kmhv– sI]vSp sIss¶]v¡v knXm³ h½Sn¸n¨Sv. H^p S^¯n A½¡v Blzmhfm]n^p¶p, A_n]mkp¶ H^msa Ss¶ Np«ns] tWm¡m³ Nn«ns]tÃm.

^mVnNs] bän CWn b_]mw. Akam\v Cu NT]ns` Wm]nN. B^y]psX cot¨jvhv Hs¡]m\v ^mVnN¡pw, Woaw H^p sbmXn¡v Np_]pw. 34hn fp`]pw sf`nª l^o^kpw, N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

19 Comments

Add a Comment
 1. wow saikku kambiyayi

 2. കൊല്ലാം വെറൈറ്റി സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വരൂ

 3. തുടക്കം ഗംഭീരം ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ പെട്ടന്ന് പോരട്ടെ

 4. Kurechu speed kudi bro.kada continue cheytholu.page kuduthal ezhuthanam.

 5. Kollaam adipoli

 6. കൊള്ളാം…..
  തുടരൂ സഹോ…..

  ????

 7. എഴുതണം … നന്നായിട്ടുണ്ട് Plz Continue

 8. നല്ല ഒരു ആശയമാണ് പക്ഷെ വല്ലാത്ത സ്പീഡ് ആയി. പതുക്കെ പതുക്കെ കൊതിപ്പിച്ചു നിർത്തി കഥ മുന്നോട്ടു പോയിരുന്നെങ്കി പൊളിച്ചടുക്കാമായിരുന്നു

 9. ഇത് എന്റെ ജീവിതമായി സാമ്യമുണ്ട്‌.പക്ഷെ കളിച്ചിട്ടില്ല.

  1. Da ith vayikkan pattunnilla kure varakalum pullikalum mathram entha cheyyende

 10. Thudakkam adipoli ..oro variety theme keep it up and continue vivek ..pinna speed onnu control chayuthu continie chayu ..

 11. നന്നായി പക്ഷെ തുടരാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഇല്ല , നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത്

  1. അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത്,
   ധാരാളം സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്
   വേലക്കാരി യുടെ അമ്മ ചെന്നെക്ക് വന്നാലോ…
   ഭാര്യയുടെ അമ്മ ക്കും വരാമല്ലോ….
   അതുപോലെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ആർക്കെങ്കിലും ചെന്നെയിൽ അഡ്മിഷൻ / ജോലി കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാമല്ലോ / ജോലി ചെയ്യാമല്ലോ…..

   സാദ്ധ്യതകൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം

 12. കൊള്ളാം ,… തുടരുക ..

 13. കൊള്ളാം, പേജ് കൂട്ടി എഴുതണം

 14. തുടക്കം കൊള്ളാം. പേജ് കുറവ് ആണ്. കുറച്ച് കൂടി വിശദീകരിച്ച് എഴുതൂ ബ്രോ.

 15. നന്നായിട്ടുണ്ട്‌. ബാക്കി പോരട്ടെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan