ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌ 3 [നീരത്] 925

Kambi Views 149463

ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌ 3

BOY FRIEND 3 BY NEERATH | PREVIOUS PART

tdm]v–{c*v– þ emPw fq¶v
t{bmÕmiW§Ä¡p Wµn..
CãfmNpw F¶ knlzmht¯msX SpX^p¶p

hf]w GSm*v A©pf\n.^m{Sn¡pÅ S¿ms_Xp¸nWm]n fWp H^p hnZn Nm\m³
H^p§pN]m\v.tcm¬ sdÃXn¡p¶p.doW]m\v.tcm¬ FX¯ DXsW.
“”F´mXm b^nbmXn””.
H^p bXw N\pkm]n^p¶p F¶ D¯^¯nWp.
“”F´mXm fäkWmt\m””.
“”GSp fäk³””.
“”fäksW¦n Wo Ip½m Hä¡n^p¶p Nm\*.^m{Sn k^pt¼m hnZn
sNm*pkm,Wfps¡m^pfn¨p Nm\mw””.doW b_ªp.
“”Wo CsSÃmw Nm\ptfm””.
“”As¸m Wnsâ bXw GSms\¶p FWn¡v fWhn`m]n,kga³””.
Mm³ BsN Iqant¸m]n.At¸mjm\v FWn¡v fmWhn`m]Sp AkÄ H^p Iq* C«ptWm¡n
Mm³ ewPn]m]n sNm¯pN]pw sI]vSp.kng]w fmäm³ tk*n Mm³ tImUn¨p.
“”ftWmtK«³ knant¨m””.
“”Hm G«³ sNm¨n F¯n F¶v b_ªn«v knan¨n^p¶p Wo F´m ftWmtK«sâ tcm¬
FXp¡mtª.
“”Fs¶ knan¨nÃt`m?.””,F¶ D¯^¯nWp.
“”G«Wv Wm«nt` W¼^nWm knant¨.Wo FXp¯nsöv b_ªt`m””.
“”Hmiv H^p A_n]m¯ W¼_nsâ NmÄ D*m]n^p¶p””.
“”Òvfv bXw Nm\p¶ Sn^¡n`m]n¡mWpw s`!””.
“”Cksas¡m*v H^p ^£]pw CÔ”,Mm³ HmÀ¯p.
“”Mm³ Sn^n¨p knant¨mamw””.
F¶v b_ªp.
“”Wo {co Bt\Â Wfps¡m¶v bp_¯p tbmNmw,Np_¨p bÀs¨]v–hv D*v””.doW b_ªp.
“”H^p Gjp fm\n tbmtà tbm]m fSnt]m?””.
“”Hmt¡””F¶v b_ªp AkÄ tcm¬ sk¨p.

H^p Gjp fm\n tbms` Mm³ Aksa knan¨p.””s_Zn Bt\m tbmNmtfm?””,
“”Wo ko«nt`¡p km.H^p b¯p fnWnäv sNm*v Mm³ s_Zn BNpw””.
doW]psX f_pbXn tN«v Mm³ k*n FXp¯p AkapsX ko«nt`¡p ]m{S SpX§n.AknsX
F¯n] Mm³ NmanwPv sd AXn¨p.koXv t`m¡v B\v.BaW¡fnÃ.
“”Ckav CSp FknsXt¸m]n””,F¶v knIm^n¨p Mm³ ko*pw H^p Sk\ sd AXn¨p.
sbs«¶v Fsâ tcm¬ AXn¡m³ SpX§n.
“”doW NmanRv””.
FXp¯ DXsW.””Wo kt¶m?.””.
“”Wo CSp FknsX]m koXv bq«n]n^n¡p¶tÃm?.””.Mm³ tImUn¨p.
“”H^p fnWnäp sk]näv sI¿Xm,tU Mm³ F¯n””.tcm¬ N«m]n.
CkÄ¡v Fs¶ F§sW sk]näv sI¿n¡p¶Sv H^p bSnkm]n«p*v,H^p hnP^äv k`n¨n«p
k¶fSn]m]n^p¶p F¶v In´n¨p Mm³ Sn^n]m³ SpX§n.sbXp¶p koXnsâ tZmÀ
Hm¸\m]n.
“”Mm³ H¶v Npan¡pN]m]n^p¶p””.
F¶v b_ªp doW In^n¨psNm*v kmSn¡ Wn`vNp¶p.H^p hmän³ s_Zv sä]nSv ssWän
,S`]n tSmÀ¯p N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

neerath

24 Comments

Add a Comment
 1. പൊന്നു.🔥

  കൊള്ളാം…..

  😍😍😍😍

 2. Neerath ni muthan😍😘

 3. Neerath superb ..
  Adipoli avatharanam
  Eni kala chechiyuda puuttil kayattiyirakkanulla .bhagayam undakumo avo ..adutha part pattannu ayikote katto neerath .

 4. ഈ ഭാഗവും പൊളിച്ചു. ബാക്കി വേഗം പോരട്ടെ.

 5. Dark knight മൈക്കിളാശാൻ

  കഥ പൊളിച്ചടുക്കി നീരതേ.

 6. കുട്ടൻസ്

  കൊള്ളാം..അടിപൊളി…. 3ഭാഗവും നന്നായി ആസ്വാദിച്ചു വായിച്ചു 😍

 7. ഈ ഭാഗവും സ്വാഭാവികമായിരുന്നു. കലക്കി.

 8. കിച്ചു..🐒...

  നീരദ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് അഭിനന്ദനങൾ…
  സംഭാഷണങ്ങൾക്കു നല്ല ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ട് പെട്ടന്ന് തീർന്നു പോയപോലെ അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു…

 9. Neerth valare nannayitund…kali kurach koodi vivarikamayirunnu…aduthathil nalla oru kali pratheekshikunnu

 10. കുറുമ്പന്‍

  കഴിഞ്ഞ രണ്ട് അദ്ധ്യായങ്ങളും വായിച്ചു, നല്ലൊരു റൊമാന്റിക്‌ അവിഹിത സ്റ്റോറി… ഈ അദ്ധ്യായവും നന്നാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഒറ്റയിരിപ്പിനു വായിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഈ അദ്ധ്യായം മുതല്‍ തല്ക്കാലം വായിക്കുന്നില്ല… ഒരു 2-3 എണ്ണം ഒറ്റയിരിപ്പിനു വായിക്കാന്‍ വേണ്ടി കാത്തുവെയ്ക്കുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങള്‍…

 11. കഥ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ആസ്വാദ്യകരമായ ഡയലോഗുകള്‍

  “മനോജേട്ടന്‍ കെട്ടിയത് ഇപ്പോ നീയല്ലേ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്” എന്ന വാചകം എന്നെ ഒരുപാട് രസിപ്പിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan