ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌ 4 [നീരത്] 157

Kambi Views 39200

ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌ 4

BOY FRIEND 4 BY NEERATHPREVIOUS PART

t{bmÕmiW§Ä¡p Wµn..
CãfmNpw F¶ knlzmht¯msX SpX^p¶p…

^mkns` GSm*v Gjv f\n. fWp WÃ D_¡fm\v. C¶s`s¯
N`mb^nbmXnNapsX£o\¯n b^nh^w f_¶p D_§pN]m\v fWp.
D_¡¯n Ssâ sIkn]n Ft´m A^n¡p¶ tbms` tSm¶n] fWp, sIkn]n S«n
sNm*v sbs«¶v ImXn F\oäp.
“”hm_nWv F\o¡m³ B]ntÃ,Hmcohn tbmNt*””.
In^n¨p sNm*p doW fp¶n WnW¡p¶p.Mm³ hf]w tWm¡n.
“”ivÒvfv C¶v `okv FXp¯mt`m””.
“”F´nWm CknsX Hä]v¡v sIm_ow Np¯n C^n¡mWm?””,. doW]psX f_pbXn.
“”Wo Ctà CknsX, bns¶´p Hä¡m?””,
“”FWn¡v Hmcohn tbm\w,Wo F\näp tbm]n bÃptS¨p Npan¨n«p km””.
Mm³ doWs] tWm¡n.Npan¨p H^p§n hm^ns]Ãmw sN«n hpµ^n]m]n WnW¡p¶p.
“”FWn¡v Nt{*mav tbmNp¶p tfmsa””.
“”Hmtim,Wnsâ Nt{*mÄ tbm]m B cyqhv Mm³ C§v Du^pw””.
Fsâ dÀfpZNpÅns` fpj¨p WnWÂNp¶ Np«sW Nm«n AkÄ b_ªp.
“”F¶ bns¶ Wo Du^ns¡m””.F¶v b_ª Fs¶ AkÄ SÅn fmän.
“”fWp,Wo tbm]v– Npan¡p–“” H^p Bäv–ª B]n^p¶p ASv.
“”Wo Ct¸m F´nWm IqXmkpt¶?””.
“”Zm FWn¡v H¶v A¼`¯n tbmN\w, Wnsâ sNm©s`m¶pw Ct¸m bänÔ”.
“”Hmt¡ Hmt¡””.F¶v b_ªp Mm³ Fsâ {bemS NÀ½§Ä¡m]n
sdmSv_qfnt`¡pWo§n.NpanNjnªp Sn^ns¨¯ns]t¸mtj¡pw doW fpXns]Ãmw IoNnsNm*v
N®mXn¡p fp¶n WnW¡p¶p.
“”tU,Im] tXdnÄan sk¨n«p*v,NpXnt¨m.WnW¡v bp«pw C¶s`s¯ fo³N_n]pw s_Zn]m¡n
sk¨n«p*v””.
AkÄ b_ªsSm¶pw FWn¡v tN«nÃ.Mm³ Aksa Ss¶ tWm¡nsNm*v– Wn¶p.
“”Im] IqXm_pw, tbm]v NpXnt¨m””.
Mm³ Aksa Ss¶ tWm¡nsNm*v– AkapsX AXpt¯¡v Wo§n.H^p sI_n] tSmÀ¯pfp*vfm{Sw DXp¯p sNm*v Wn¶ Fs¶ tWm¡n AkÄ b_ªp.
“”Zm fWp,FWn¡v A¼`¯n tbm\w,Wo A§v fm_n Wns¶””.
sbs«¶v fn*msSXn F¶ tUgy emk¯n Mm³ BwPyw Nm\n¨p.H^p
fnWngtW^t¯¡pWnlÐw.
“”Zm bvaohv,tk* A¼`¯n lp²nt]msX tbm\w,Wo fm_n Wn`v¡p””.
Np¦pf¯nsâ sI¸p N¿n sk¨v Wn¶ AkÄ b_ªp.
H^p emkkySymhkpw CÃmsS Mm³ AkapsX kas^ AXp¯v Wn¶v.M§apsX l^o^¯nWv
H^p Wq`nj fm{Sw Uq^w.Mm³ sfsà AkapsX N¿n bnXn¨p.F´v b_ªm`pw Mm³
bn·m_nà F¶ tSm¶t`msX AkÄ b_ªp.
“”F¶ bns¶ Mm³ A¼`¯n tbmNp¶nÔ”. AkapsX fpOs¯ tUgykpw
WnÊim]S]pwMm³ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

neerath

33 Comments

Add a Comment
 1. Bro bakki part ezhuthi kazhinjo?

 2. Oru rakshayilla bro kidu please release next part

  1. Ezhuthi thundangiyittilla.

   1. Bro bakki part ennu varum?

 3. Baaki eppa erakkum….

 4. ചതി…. ചതി…… കുറച്ചുകുടി എഴുതീട്ട് നിര്‍ത്ത്യാ മത്യാര്‍ന്നു……

 5. Powlichu. Next partil anal venom

 6. വാവ് അടിപൊളി. ഇതേ മൂഡിൽ തന്നെ പോകട്ടെ.

 7. Avatar

  Super episode

  1. Thank you, Aashanee.. 🙏👍

 8. kadhayekkal enikishtapettath cover photo aanu, kadhayum nannayittund

 9. Superb episode dude..

 10. Avatar

  നന്നായിരുന്നു…,👌👍

  കലചേച്ചി..??
  ഒരു മാസം കഴിയുമായിരിക്കും അല്ലേ…അപ്പോഴേക്കും മറന്നു പോകുമോ എന്തോ..,🙄

  1. 😊,speedu koottano?..

   1. Avatar

    കഥ പോസ്റ്റുന്ന സ്പീഡ് കൂട്ടിയാൽ
    നന്നായിരുന്നു..
    ടച്ച് വിട്ടു പോകുന്നു
    അതാ,
    എഴുത്തുകാരന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നമാണെല്ലോ അല്ലേ..

    1. Paramavathi sramikkam. Abiprayangalkku nanni.

   2. നീരത്‌,
    കഥ നന്നായിട്ടുണ്ട്…..
    സൂപ്പർ…
    ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉണ്ട്.
    പുതിയ അയൽക്കാർ എന്നൊരു കഥ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു 5പാർട്ട്‌ എഴുതിയിരുന്നു പിന്നീട് കഥയുമില്ല കഥാകൃത്തുമില്ല… എഴുത്തുകാരന്റെ അനുവാദത്തോടെ ബാക്കി എഴുതുമോ?
    നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്….
    നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് പറ്റും…..

 11. നന്നായിരുന്നു നീരത്. മനുവിന്റെ. പ്രതീക്ഷകൾ സഫലമാകുമോ.

  1. 👍.safala makatte ennu prarthikkam. 😊

 12. Avatar

  നീരത്….. നന്നായിരുന്നു.
  എല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ തന്നെ നടക്കട്ടെ….

  😍😍😍😍

 13. Eee partum minnichu Bro

 14. Thank you. Abiprayam arinjal ,athu oru prolsahanam aayene…

 15. ആദ്യ ലൈക് ആന്‍ഡ് ആദ്യ കമന്റ്റ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018