ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌ 1 [നീരത്] 1071

Kambi Views 330493

ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌

BOY FRIEND BY NEERATH

H^p b^n{lfw , b^o£\w B\v . Cãsb«nsæn £fn¡pN…

fmh¯ns` `mhv–_v ko¡v Na£³ bns¶ XmÀPäv.
Hm, sX³gtWmsX ^mkns` ko«n Wn¶v C_§n ssd¡v tfs` N]_n.Hmcohv `£yfm¡n Wo§pt¼mÄ sfmssds`]n sftÊKv f\n AXn¨p . “”Zn]À fWp , `mhv–_v ko¡v Hmcv Un tfm\Sv .]p imkv F dm`³hv Hmcv””, bns¶ km]n¡m³ Wn¶nà . fmtWK^psX sftÊKv B\v . XmÀPäv , Na£³ _nssf³ZÀ . Mm³ ssd¡v Wn_p¯n AXp¯v N* Im]¡X]n N]_n . “”Ass® H^v Xo , H^v NnRvhv”” F¶v b_ªp sfmssd tbm¡än Wn¶v FXp¯p.

NT WX¡p¶Sv SfnjvWm«ns` th`w F¶ b«\¯n`m\v . NT]ns` Wm]NWm\v fWp . H^p sh]nÂhv FN-vhnNyq«okv . tWm¡n] 3310 F¶ tfmZ kmjp¶ Nm`w .SfnjvWm«n F]Àsh , dnbn B\v `oZnRv sWäv–kÀ¡v . fWpknsâ KoknS¯n WX¡p¶ In` hwek§am\v NT . fWp tcm¬ FXp¯p Zo`s_ knan¡m³ SpX§n .Im] k^p¶SnWp fp¼p tKm`n SpX§mw F¶ f«nÂ. NmÄ tbmNp¶SnWp fp¼v A_n]n¸v k¶p . “”t`m dm`³hv””. fWÊn Bs^]m\v C¶p N\nN*¯p F¶v lbn¨psNm*v Nol S¸n .200 ^qb D*v . sbt{XmÄ , cpZv , Im] , hnP^äv , fWhn N\¡pNq«n]t¸m fWhn`m]n . “”_oImÀKv sI¿m³ ssbh CÔ” . fnWnfw 100 ^qb tk\w _oImÀKv sI¿m³ .CSnWnX]n Im]]pw hnP^äpw k¶p . hnP^äv N¯n¨p sNm*v Im] H^p hnbv FXp¯p . sSm«Xp¯ tNm]n³ tcm¬ N*t¸m N^p¯n , ^*p fq¶ptbt^ tNm]n³ tcm¬ kjn knan]v¡mw . H^p NmÄ H^v ^qb]n HSp¡mw . Mm³ tbm¡än Wn¶v tNm]n³hv FXp¯v knan SpX§n . Im] fq¶v NpXn¨p Njnªn«pw NmÄhv SpX^pN]m\v. ssbh S^m¯ Zo`s_ sS_n knan¡pN]m\v fWp . b^nh^w f_¶ f´v G³Zv {bgÀ .
“”it`m FWns¡m¶p tcm¬ sI¿\fm]n^p¶p”” F¶ H^v hv{So lÐw tN«v Mm³ Sn^nªp tWm¡n . H^p 4 k]hp {bm]w DÅ Npªpw A½]pw.
“”Mm³ Nps_t]s_ tW^fm]n sk]näv sI¿p¶p””
B hv{So b_ªp . Mm³ H^p shm_n b_ªn«v– tcm¬ sNmXp¯p . AkÄ tcm¬km§n hwhm^n¨pNjnªt¸m Mm³ tImUn¨p .
“”f`]man]mt\m?””.
“”AtS”” F¶v b_ª AkÄ Ft¶mXv tImUn¨p .
“”F´m Ct{S sX³g³”” .
“”sh]nÂhv {bgÀ “”F¶v b_ª Ft¶mXv In^n¨psNm*v AkÄ tImUn¨p .
“”GSp N¼W]n`m tKm`n , F´m tKm`n Fs¶ms¡ “”. . b^nI]sb«SnWp tlgw fWhn`m]n , Akapw H^p FÂsFhn GKâv– Bs\¶v . hwhm^¯nWnsX AkÄ Fsâ knhnänwPv NmÀZv km§n .
“”C³gp_³hn Sm`vb^yfpt*m””F¶ AkapsX tImUy¯nWv ,
“”tWm”” N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

neerath

33 Comments

Add a Comment
 1. Bro super. Usual boring pattern alla. Something fresh. Adipoli👍

 2. കിടുവേ

 3. പൊന്നു.🔥

  സൂപ്പർ…..

  😍😍😍😍

 4. അളിയാ സൂപ്പർ.. അതിഗംഭീരം. അടുത്ത ഭാഗം ഉടനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

 5. Hey bro. Adipoli .

 6. കലക്കി ബ്രോ… സ്വാഭാവികമായ സന്ദർഭങ്ങളിലൊരുക്കിയ രചന.

 7. രാജുമോന്‍

  അതിഗംഭീര തുടക്കം

 8. Thudakkam athigamphiram ;
  Vedikekktu avatharanam,
  Super theme ..keep it up and continue dear neerathu

 9. bakki epola brooo

 10. എന്റെ പൊന്നു നീരതേ…. നിര്‍ത്തരുതേ….. ഒരു 30 പേജെങ്കിലും എഴുതൂ…… അഡാറ് കഥ… കുടുക്കാച്ചീ…….

 11. Dark knight മൈക്കിളാശാൻ

  നല്ല രസമുള്ള കഥ. തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

 12. Nice bro kidu story ..nalla ozhukund ..jeevithathil ninnum adarthy edutha oru kadhyano ethu

 13. ഈ കഥ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടു.കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. കഥയുടെ പുതുമ, നല്ല ഒഴുക്കുള്ള എഴുത്ത്‌, അതിശയോക്തികളൊന്നോമില്ലാത്ത സ്വാഭാവികമായ സംഭവങ്ങൾ…
  എന്നാലും ഏറ്റവും ആചർഷകമായത്‌ ബീന എന്ന പെണ്ണിൻറെ സ്വഭാവമാണ്. ആ വാചകങ്ങളാണ്‌. കെളവിത്തള്ളയെ കയ്യിലെടുത്ത വൈഭവമാണ്‌. Way to go Neerath.

  1. Sorry.. ആകർഷകമായത്‌.

  2. Thank you for the valuable comment 🙏

 14. മന്ദന്‍ രാജാ

  നല്ല എഴുത്ത് …. കാത്തിരിക്കുന്നു …
  ആശംസകൾ .

 15. അഞ്ജാതവേലായുധൻ

  നന്നായിട്ടുണ്ട് ബ്രോ..

 16. കൊള്ളാം, നല്ല ഫീൽ ഉണ്ട് വായിക്കാൻ, അടുത്ത ഭാഗം വേഗം വരട്ടെ

 17. നന്നായി അവതരിപ്പിച്ചു
  വായിച്ച് തീർന്നതറിഞ്ഞില്ല
  കിടിലൻ ആയിരുന്നു
  ആത്മകഥയാണോ?

 18. കിടു. ബാക്കി വേഗം എഴുതൂ

 19. Adipoli bro.. nalla rasam undaayirunnu vaayikkan..

 20. നല്ല ഫ്ലോ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തീർന്നത് അറിഞ്ഞില്ല അടുത്തത് അധികം വൈകിക്കേണ്ട..👍

 21. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു

 22. Thudakkam nannayi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan