ചതി 2304

Kambi Views 537956

ചതി

Chathi bY Nitha

Ft´m AW§p¶ H¨ tN«v D_¡¯n Wn¶pw sM«n D\À¶ Kn½n KW InÃnsâ emP¯p NqXn Hm^mÄ tI¨n NnX¡p¶ sSm«Xp¯ _qfnsâ emPt¯¡v tbmNp¶ Wnj N*p. sb«¶k³ e]¶p kn_¨p tbm]n. NÅWms\¶v tbXn¨v sSm*]ns` skÅw kän. fn*m³ bämsS Ak³ kn_¨psNm*v KW emPt¯¡v tWm¡ns¡m*v NnX¶p. A¨tW]pw A½t]]pw knan¡p¶ps*¦n`pw H¨ bp_t¯¡v k¶nÃ. AÂbhf]w Njnªt¸mÄ KW ¥mÊn fp«p¶ H¨ Ak³ tN«p. Nų KW NSNn fp«nÃtÃm? CsS´v f_nfm]w Ak³ fWÊn In´n¨p. At¸mÄ KW NSNnsâ Npän Du^p¶ XNv F¶pw bn¶oXv NSNp Sp_¡p¶ H¨]pw Ak³ tN«p. AkWv Nm^y¯nsâ GNtUl ^qbw bnXn Nn«n. tI¨n]psX GtSm NmfpN³ k¶n«p*v F¶kWv fWÊn`m]n. At¸mÄ t¢m¡n 11 f\n AXn¡p¶ H¨ tN«p. F¶m`pw tI¨n C¯^¡m^n]ms\¶v Ak³ H^n¡`pw N^pSn]n^p¶nÃ. A{S¡pw AX¡¯n`pw HSp¡¯n`pfm\v AkÄ ko«n`pw bp_¯pw Njnªn^p¶Sv. bqk³bjw tbms` skap¯p SpXp¯ tI¨ns] b`^pw tWm«fn«n^p¶p F¶kW_n]mw. F¶m`pw C{St¯maw F¯psf¶k³ H^n¡`pw N^pSn]nÃ. Zn{Pn Njnªv ko«n Wn¡pN]m\v tI¨n. DXWXn knkmiw Njn¨p knXmWm\v A¨sâ ¹m³. H¶p^*v Bt`mIWNÄ ks¶¦n`pw H¶pw l^n]m]n«nÃ. AXp¡a]psX AXp¯ _qfn`m\v A¨Wpw A½]pw NnX¡p¶Sv. Akt^mXv b_sª¦nt`m F¶k³ Bt`mIn¨p. F¶m l^n¡pw Nm^yw A_nªn«v Akt^mXv b_]mw F¶k³ D_¸n¨p. bSps¡ Ak³ Fjpt¶äv _qfnWv bp_s¯¯n. sSm«p _qfm\v tI¨n]psX. Ak³ H^p fnWn«v AknsX sIknt]mÀ¯v Wn¶p, H¶pw tNÄ¡p¶nÃ. F¶n«v bSps¡ NSNv Saan. ASv Np_¨v Sp_¶p. ^m{Sn NnX¡pt¼mÄ H^mapw Npän]nX^psS¶v A¨³ b_ªn«p*v Fs´¦n`pw AhpOw k¶m Npän]n«m kmSn Ikn«nsbmant¡*n k^pw F¶SnWm`m\v A§nsW b_ªSv. A] ko«n A§nsWs]m^p {blvWfp*m]Sp fpS`m\v A¨³ A§nsW HmÀZ_n«Sv. AsS´m]m`pw W¶m]n F¶v Kn½n¡v tSm¶n. kmSn bman Np_¨p Sp_¶t¸mÄ Ak^psX AX¡n¸nXn¨ hwhm^w Kn½n tN«p. bs£ F´m\v b_]p¶sS¶v fWhn`mNp¶nÃ. Ak³ NSNnWnX]n`qsX lzmhw bnXn¨v tWm¡n. t_mZns` äyqdv ss`änsâ sI_ns]m^p {bNmlw DÅSnWm ¢n]À Asæn`pw Aks^ Nm\mw. At¸mÄ tI¨n Ip^nUmÀ tXm¸v Du^p¶Sk³ N*p. ASq^n N«n`n`n«v bn¶nt`¡v N¿n«v {dm]pw Du^n ASpw tXm¸nsWm¸w C«n«v KW N¼nt]mXv tIÀ¶p Wn¶p. tI¨n]psX WPvWfm] bp_w sI_n] skan¨¯n Kn½n N*p. At¸mÄ A¸p_¯v Wn¡p¶ BÄ tI¨n]psX fp`NÄ bnXn¨v Nl¡n SpX§ns]¶v Kn½n¡v fWÊn`m]n. N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Nitha

6 Comments

Add a Comment
  1. Poottil viralitt Vellam kalla
    Mairu Kadha AayiPoyi

  2. മൈര് കഥ. വായിച്ചു പോയല്ലോ എന്നായിപ്പോയി.

  3. ഓണപ്പതിപ്പിൽ ഉണ്ടായ കഥ ആണല്ലോ

  4. ഗൗരി നന്ദന

    ഇത് മുൻപ് വന്നതല്ലേ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan