ചാറ്റിംഗ് തന്ന സൗഭാഗ്യം 559

Kambi Views 106079

ചാറ്റിംഗ് തന്ന സൗഭാഗ്യം

Chatting thanna saubhagyam bY Lolan

KoknS¯n WX¶ H^p f_¡mWmkm¯ hwekfm\nSv NTs]jpSn lo`fnà Fs´¦n`pw sSäpNp_kpt* sgfn¡pw F¶ {bSo£t]msX t`m`³ .

Fsâ tb^v Kn¯p CSv Mm³ +2 C bYn¡pt¼mÄ WX¶Sm\v. Fsâ ko«n MmWpw Fsâ A½]pw fm{Stf DÅp Aѳ Fsâ sI_p¸¯nt` f^n¨p. CWn Fsâ A½s] b^nI]sbXp¯mw A½]psX tb^p Kndn N*m W½psX knUymdm`³ `p¡v Wn_ªp Spap¼p¶ fp`NÄ kXnskm¯ k]À Wà hvtbm©v tbm`pÅ Np*nNÄ Wn§Ä¡nt¸mÄ Duin¡mftÃm Fsâ A½s] .. CWn]pÅSv Fsâ KoknS¯n WX¶ hwekw B\v ..

Aѳ dnhnWhv Nm^³ B]n^p¶p Aѳ f^n¨t¸mÄ B dnhnWhv A½]psX htimU^³ B\v tWm¡ns¡m*n^n¡p¶Sv ASm]n^p¶p M§apsX k^pfmWfmÀPw.. ‘A½ ASpsNm*v Ss¶ tKm`ns¡m¶pw tbmNm_nÃm]n^p¶p. Fsâ ¹hv2 Nm`Q«w hvfmÀXvtcm³hv Dw thmgy foZn]]pw SNÀ¯mXp¶ hf]w A½mk³ 2 sFtcm³ M§Ä¡m]n« PÄcn Wn¶pw A]¨p S¶p A¶v fpS Fsâ kmWmfXn]pw NqXn ASpks^ fp¯pIn¸n]pw c]_pw km]n¨pXWX¶ FWn¡v Nn«n]Sv dn^n]m\n B\v B tcm¬ … A½¡v tchvdpNv Dbt]mPn¡m³ Mm³ B\v bYn¸n¨ sNmXp¯Sv .. H^p Unkhw Fsâ Nq«pNm^³ A¸p FWn¡v H^p a] tbKv b_ªp S¶p NXnfq¯pWn¡p¶ Bân fm^psX {Pq¸v Mm³ ASn tIÀ¶p ]TmÀ° sFZn C Aà tNt«m ASnWp tk*n fm{Sw H^p tc¡v sFZn D*m¡n B]n^p¶p ImänwPv. ASn`qsX Mm³ H^p Bân s] b^nI]sb«p bSns] ImänRv SpX§n N¼n b_ªpw tcmt«m]pw ssNfm_n]pw SpX^pt¼mjpw A½ CtSm¶pw A_nªn^p¶nÃ. Bânt]mXpÅ N¼n b_¨n`ntWmXpkn AkÀ H^p Nan¡v h½Sn¨p. skÅn]mjvI FWn¡v ¢mhv Cà A¶mNmw Nan F¶p M§Ä So^pfmWn¨p .. A½t]mXv Nq«pNm^sâ ko«n tbmNpkm F¶pw b_ªp C_§n A½¡pw tgm¸nwPv Ft´m Ds*¶pw b_ªn^p¶p .. M§apsX Ss¶ PÌv timÊv B]n^n¶p Nan¡m]n Mm³ FXp¯Sv .. Mm³ AknsX F¯n FÃmw s_Zn B¡n Bâns] knan¨p AkÀk¶psNm*n^n¡pkms\¶p b_ªp Mm³ hwhm^w SpXÀ¶v sNm*n^ns¡ Bân b_ªp Mm³ F¯n NSNv Sp_¡m³ Mm³ BNmwgt]msX NSNp Sp_¶t¸mÄ Fsâ A½ .. ^*ptb^pw sM«t`msX.. ‘A½ H¶pw Ft¶mXv hwhm^n¨nà MmWpw Bln¨sSÃmw sk_psS B]tÃm Fs¶m^p Wn^ml fm{Sw dm¡n .. A¶v AknsX Ss¶ Sm§m³ ‘A½ b_ªp .. ^m{Sn Zn¶À Njn¡pt¼mjpw ‘A½ H¶pw b_ªnà NnX¡m_m]t¸mÄ

‘A½ : tfmsW , FWn¡v Wnt¶mXv H^p Nm^yw b_]mWp*v

Mm³ : ‘At½ , FWn¡_n]mw F´m ‘A½ b_]m³ k^p¶sS¶v.. bs£ FWn¡v ASv tNÄN* FWn¡v As½s] Cãw B\v

‘A½ N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Lolan

16 Comments

Add a Comment
 1. സൂപ്പർ

 2. kadha adipoli baakki waiting
  page kootiyal ushaaraayirikkuk

 3. സുപര്‍,സുപര്‍

 4. Kollam adipoli ..speed onnu chaythirunnuvangil kurachukudi super ayana ..please continue dear

 5. കഥ കൊള്ളാം സൂപ്പര്‍സോണിക് ജമ്പോജെറ്റ് എന്നതൊഴിച്ചാല്‍.

 6. പൊന്നു.🔥

  കൊള്ളാം…. പേജ് കൂട്ടി വിശദമാക്കി എഴുതുക.

  😍😍😍😍

 7. ഒരു തെറ്റുണ്ട്…ഇതിൽ…എടോ സ്വന്തം ഗസ്റ്റ് house സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ? ഇത് അറിയാവുന്ന ആളാണെന്നു…പിന്നെ സ്പീഡ് അതി ഫീകരം…..കുറക്കുക….

  1. Athu mathramo.phon vilikkumbol ariyoole ammyaanennu
   Shabdam kettittu enklum 😆

  2. അതാണ് ഞനും ചോദിക്കാൻ വന്നേ

 8. സ്പീടു കൂടി….

 9. സ്പീഡ് over ആണ് brooi..

  അടുത്തത് നന്നായി എഴുതുക.. All the best

 10. സ്പീഡ് കുറക്കണം. പിന്നെ പഴയ ലൂസിഫർ എന്ന കഥയുടെ ബാക്കി എവിടെ.

 11. next part vegam ezhuthoo

 12. രാമേട്ടൻ

  സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയി എന്നതൊഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഗംഭീരം. അടുത്ത പാർട്ടുമായി വേഗം വരൂ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan