ചെന്നൈയിൽ ഒരു മഴക്കാലം 5

ചെന്നൈയിൽ ഒരു മഴക്കാലം

CHENNAIYIL ORU MAZHAKKALAM BY DEVIDETTAN

bYn¯w Njnªv GtSm emPy¯nWv sIss¶ WP^¯n H^p kntUl N¼Wn]n tKm`n Nn«n]Sm\v. NqsX bYn¨ 3 hpir¯p¡Ä¡pw NqXn AtS]nX¯v tKm`n Nn«n]SnWm HmcohnWp AXp¯pSs¶ H^p koXv S^s¸Xp¯n M§saÃmk^pw Smfhw SpX§n. fmhmfmhw Nn«p¶ Gjm]n^w ^qb]nÂ, kmXN]pw e£\kpw NqXn Njnªm bns¶ AVnNw H¶pw dm¡n D*m]n^p¶nÃ. BUy B_pfmhw Njnªm l¼akÀVW D*mkpw F¶ {bSo£]n FÃmk^pw Btklt¯msX b\ns]Xp¯p.

tKm`n tN^a¯nWv bp_¯v B]SnWm ASymklyw Cw¥ogv hwhm^n¡m³ bYn¡mw F¶ H^p Blzmhw D*m]n^p¶p, BUy Unkhw Ss¶ ASv tbm]n¡n«n. Cw¥ogv bphvSN§Ä km]n¡mWpw timankpZv hnWnfNÄ Nm\mWpw Wà Sm`vb^yw D*m]n^p¶ FWn¡v, Wà Hjpt¡msX Cw¥ogv hwhm^n¡m³ A{S klw Cà F¶Sv k`ns]m^p tbm^m]vf B]n hz]w N^pSn]n^p¶p. tWm¡n]t¸m Hmcohv sfm¯w Sfnj^m\v. Sfnjv AÃmsS tks_m^p emg]n H^p km¡ptbm`pw hwhm^n¡nÃ. (fq¶p fmh¯nWpÅn Mm³ Wà b¨skÅw tbms` Sfnjv hwhm^n¡mWpw, F´nWv, km]n¡mWpw FjpSmWpw ks^ bYn¨p!)

BUy Unkhw k`n] tKm`n H¶pw D*m]n^p¶nÃ. H^p sZhv–Npw N¼yq«_pw siZvshäpw FWn¡v AWpkUn¨p Nn«n. t{bmKNväv fmtWKÀ AXp¯ Unkhw fm{Stf k^q, ASpks^ FÃmt^w b^nI]s¸«v Ipän N_§n Nm\m³ Hmcohv AZvfn³ WnÀtUln¨p. fmtWKÀ k¶p Njnªm bns¶ Wn¶p Sn^n]m³ hf]w Nn«nÃ, Bav e]¦^ hv{XnNväv B\v F¶pw bpÅn tbXn¸n¨p.

^*p Wn`Nan`m]n A_pbtSmaw tbÀ tKm`n sI¿p¶ H^p Atf^n¡³ N¼Wn B\v. FÃmk^pw H^p C^pb¯©vþfp¸Sv k]hv {bm]w DÅkÀ. bs¯m³bSv k]hpÅ Mm³ B\v Gäkpw {bm]w Np_ª Fwt¹m]o F¶v fWÊn`m]n. Hmcohn sb®p§apsX F®w kas^ Np_km]n^p¶p. F®ns¸_p¡n]m H³bSpþb¯ptbÀ Nm\pw. ASn Nm\m³ sNmÅmkp¶ fqs¶®¯nsâ tb^v Mm³ fWhn HmÀ¯psk¨p.

NWn. H^p C^pb¯m_p k]hp Nm\pw. WÃ N_p¯ Wn_w. ewPn]pÅ fpOw. In^n]pw sNmÅmw. sf`nª, HSp§n] l^o^w.

{bn]. C^pb¯ns]«v. C^pWn_w. kXnskm¯ l^o^w. BUyw Ss¶ Fsâ N®pNÄ DX¡n]Sv AkapsX sW©n`m\v. D^p* hz]¼³ hvSW§Ä. bp_t¯¡v SÅn Wn¡p¶ bn³klw, B^p N*m`pw ssN sk¨p tbmkpw.

lpe`£vfn. ASymklyw skap¯ H^p b«^p Np«n. hpµ^n]m\v. C^pb¯nWm`p k]hv. b^nI]s¸Xm³ sI¶t¸mÄ Gäkpw {c*v–`n B]n CXbjNn]Sv Ckam\v. D]^w Np_km\v, t`lw SXn]pw D*v. k`n] fp`Napw bn³klkpw. tg¡vim³Zv sNmXp¯t¸mÄ Np_¨VnNw tW^w AkÄ ssN bnXn¨p Wn¶Sn FWns¡t´m N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

11 Comments

Add a Comment
 1. Adipoli thudakkam.. devidinte padayottam thudangatte..

 2. Policy.waiting for flood

 3. റ്ഗ്ടക്കം കൊള്ളാം. ബാക്കി കൂടി പോരട്ടെ.

 4. Nice starting, continue bro…

 5. തുടക്കം നന്നായിട്ടുണ്ട്.

 6. ഒരു പാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു കഥ. പൊലിപ്പിച്ചേക്കണേ ഡേവിഡേട്ടാ..

 7. Thudakkam kollam

 8. നല്ല തുടക്കം. അടുത്ത ഭാഗം പോരട്ടെ.

 9. തുടക്കം നന്നായിരുന്നു. ഇനി പെട്ടന്ന് തന്നെ പൊലിപ്പിച്ച് പേജുകൾ കൂട്ടി എഴുതിയാട്ടെ…..

  😍😍😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan