ചേട്ടത്തിയുടെ വീട്ടിൽ 413

Kambi Views 162589

ചേട്ടത്തിയുടെ വീട്ടിൽ

Chettathiyude Veettil bY Arun

Fsâ tb^v A^p¬ , sNmÃw hztUlw 32 k]hm]n N`ym\w H¶pw B]n«nÃ. H^p bmXv sb®v N*p H¶pw sbm^p¯w CÃ. AÑWpw A½]psX NqsX Smfhw. H^p tI«³ N`ym\w Njnªp ^*p Np«nNÄ Fsâ ko«n Wn¶pw fq¶v Nnt`mfoäÀ ANs` Smfhw. NTmWm]nN Fsâ tI«¯n B\v tb^v Wng 25 k]hp {bm]w Énw B\v Wà skap¯ Wn_w knUymeymhw H¶pw Cà bs£ huµ^y FÃmt^]pw BNÀgn¡pw ASm\v tI«¯n.

FÃm htÞ]pw tI«³ NpXpwd htfSw ko«n F¯pw Aѳ H^p ss{bkäv N¼Wn]n tKm`n, ‘A½ ko«n ho^n] tb¸À km]W A§sW Hs¡ SpX^pw, tI«¯n FÃmt^]pw ASn^p NX¶p hvtWin¡p¶ {bmNrS fm\v.Fsâ N`ym\w H¶pw WX¡m¯Sv sNm*v Fsâ NpXpwdkpw tI«Wpw kas^ kngfw D*m]n^p¶p.FWn¡pw ASn Wn¶v H^p ssXw bmhv B]n tKm`n hf]w Njnªp N¼n NTNÄ sWän km]n¡pw A§sW H^ns¡ AknIm^nSfm]n Mm³ sWän N¼n NT km]n¡p¶Sv tI«¯n N*p bs£ tI«¯n Bt^mXpw b_nªnÃ.

H^p Unkhw tI«³ Xokn _n¸À sI¿m³ Fs¶ knan¨p ASymknlw _n¸]À FWn¡v A_n]mw, Mm³ tbmNp¶ hf]w tI«¯n ko«n dp¡v km]n¨n^p¡pN]m]n^p¶p. tI«¯n sbmSpsk Znssh³ hm^n B\v DXp¡p¶Sv, Mm³ tI«¯ns] tWm¡n AkapsX sbm¡nÄ NpXn Wn¶m]n Nm\mfm]n^p¶p. Fsâ fp¶n C^p¶m\v dp¡v km]n¨Sp. skap¯ l^o^w B]Sv sNm*v tI«¯n]psX fp`NÄ FXp¯p Nm\mfm]n^p¶p. Mm³ tI«¯ns] tWm¡p¶Sv tI«¯n]psX s{h²]n`v sb«p Im] D*m¡n S^mw F¶v b_ªp tI«¯n Nn¨\n sfsà WX¶p, tI«¯ns] H¶v sSmXm³ Mm³ tWm¡n bän]nÃ. Im] IpXm¡n S¶p F¶n«p tI«¯n b_ªp. A^p¬ Wnsâ N`ym\w G´]mXm Mm³ b_ªp tI«¯n ASnWn WX¡pw F¶v tSm¶p¶nÃ, KoknSw Ss¶ fXp¯p Ft¸mjpw sWän Ss¶ tWm¡n C^p¶m H¶pw Bknà H¶v bp_¯p Ipän WX¶mt` BÄNmÀ Wns¶ tWm¡v. tI«¯n Fsâ sWäns` b^pbmXn N*p k¶p Mm³ D_¸p k^p¯n. Mm³ b_ªp tI«¯n Mm³ sWän AknIm^nSfm]m\v N¼n NTNÄ km]n¡m³ SpX§n]Sv Ct¸mÄ kn«p.A§sW tv _n¸]À sI]vSp sNmXp¯p tv Hm¬ sI]vSp inµn bXw tI«¯n Nm\pw, H^p Wà tNmfZn s_mfm³hv bXw N*p M§Ä C^p¶p. At¸ms]¡pw tI«³ k¶p tI«sâ NqsX Nps_ hwhm^nInSnWp tlgw Mm³ Fsâ ko«n F¯n.

tI«¯n]psX hwhm^w Fs¶ tI«¯nt]mXv AXp¯v, H^n¡Â tI«sâ ko«n Ft´m Nm^y¯nWv k]v¡m]t¸mÄ Mm³ tI«¯ns] ht¸mÀXv sI]vtSm ASv Fs¶ tI«¯nt]mXv H^p bmXv AXp¯v. A§sW tI«¯n¡v Fs¶ k`n] Nm^yfm]n. Ft´m Nm^y¯nWv tI«¯n¡v tI«¯n]psX N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

Arun

12 Comments

Add a Comment
 1. കഥ തീം കൊള്ളാം. കഥാ സന്ദർപ്പങ്ങൾ ഒക്കെ ചേരുന്നുണ്ട്. സ്ലോ ആക്കിയാൽ വളരെ നല്ല short story ആയേനെ..

  സാരമില്ല. ഇനിയും എഴുതുക.

 2. Hello ithu vayikan patunnilla malayalam kitunnilla

  1. Avatar

   Clear cache and ,reinstall Aap

   Use Chrome is better option..

   To read Doctor Kuttan link for
   How to read stories..:

 3. Aarkenkilum read cheyyanulla budhimuttundoo malayalam kaanunnilla.

 4. Avatar

  കഥ കൊള്ളാം..
  പക്ഷേ ശീഖ്രസ്ഖലനം ആയിപ്പോയി;
  ബാഹ്യലീലകൾ വിവരിച്ചു ക്ഷമയോടെ എഴുതി സുഖസ്ഖലനം ആകട്ടെ ആശംസിക്കുന്നു ..

 5. മൂന്ന് പേജ് വരെ കൊള്ളാം. അത് കഴിഞ്ഞു സ്പീഡ് ഒരുപാട് കൂടിപ്പോയി. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്ത കഥയുമായി വായോ.

 6. കൊള്ളാം നന്നായിരുന്നു

 7. കഥ കൊള്ളാം, പക്ഷെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്, അക്ഷരത്തെറ്റും ഉണ്ട്.കുറച്ച് കൂടി വിശദീകരിച്ച് എഴുതാമായിരുന്നു.

 8. Version 2.0 speed hard to terror memory goes to gihatag hertzs

 9. Pslv roket ………….🚀

 10. ആത്മാവ്

  അളിയാ ഇത് കുറച്ചു കൂടിപ്പോയി…. ആദ്യ പേജുകൾ വല്യ കുഴപ്പം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീടുള്ളത് വളരെ സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയി… തീം ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടു… സ്പീഡ് കുറച്ചു വിശദീകരിച്ചു എഴുതിയാൽ നന്നായിരുന്നു. ഇത് ഇപ്പോൾ പെട്ടന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തനിക്ക് എവിടെയോ പോകാനുള്ളതുപോലെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്നത്… Ok dear ശ്രെദ്ധിക്കുക. By സ്വന്തം ആത്മാവ് 💀👈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018