Kambikuttan kambistories

Malayalam Kambikathakal Kambikuttan Aunty kambikathakal

കോബ്രാഹില്‍സിലെ നിധി 24 [Smitha] 69

Kambi Views 12828

കോബ്രാ ഹില്‍സിലെ നിധി 24

CoBra Hillsile Nidhi Part 24 | Author :  SmiTha   click here for all parts

tNm{dm inÂhnt` Gäkpw k`n] skŨm«¯nWXpt¯¡v, B ^m{Sn]n Wo§ns¡m*n^ns¡, Btkle^nS^m]n^ps¶¦n`pw BNmw£]pw DtUzPkpw H^p tka tW^n] e]kpw hwQmwP§sa Nojvs¸Xp¯n]n«ps*¶v `SocnWpw ^mip`nWpw tSm¶n.
ASpsNm*v Ss¶ S§apsX fpO§an b^fmkVn lm´S k^p¯n, Dt¯Kn¸n¡p¶ Nm^y§Ä hwhm^n¨v Aks^ DuÀÖhz`^m¡m³ AkÀ {l²n¨p.
UoÀQkpw AbNXN^kpfm] hwek§apsX AkhmW ^wP¯nt`¡v S§Ä NX¡m³ tbmkpN]m\v F¶v AkÀ A_nªn^p¶p.
H^p kÀgt¯mafm]n S§apsX £ft]]pw Nm]nNkpw sdu²nNkpfm] NjnkpNta]pw b^o£n¨psNm*v ^ihybqÀ®fm] AWkVn hwek§Ä Ak]psX ssK{S]m{S SpX^pN]m\v.
H^p bs£ C¶v ^m{Sn Cu hmihnN]m{Sm b^¼^]psX A´yfm]n^n¡pw.
S`t¨m_nsW Npj]v¡p¶ Cu {blvWw Ct¶msX AkhmWn¡pfm]n^n¡pw.
NW¯ C^p«ntWmsXm¸w N«n]m]n ] fqXÂ fªpw b^nh^¯v Iqjv¶p Wn¶p.
AtSmsXm¸w làfm] Nmäp kolmWpw SpX§n.
bmS]v¡n^pklt¯]pw f^§apsX lnO^§Ä BXn]p`]p¶Sv AkÀ A_nªp.
S\p¸v S§apsX AØnNans`¡v NqXn A^n¨n_§p¶Spw.
ss{Zkv sI¿m³ tXmfn Wt¶ bmXpsb«p.
FÃmk^pw t^mf¡p¸m]kpw sSm¸nNapw V^n¨n^p¶p.
AkÀ Wm`©p tXmÀ¨pNÄ N^pSn]n^p¶p.
“”CsS¶m tNm{dm inÂhn³s_ ft*Â N¸ b_n¡m³ tbmNpkmt\m?””
^mKpkn³s_ ssN¿n`n^p¶ km¡¯n FXp¯p]À¯n sc`nN-vhv b_ªp.
“”FÃmk^psX]pw ssN¿ns` B]pV§Ä Nm\p¼w,””
fn¡k^psX]pw ssNNan Sna§p¶ N¯nNapw {Nn¡äv dmäpNapfp*m]n^p¶p.
S³s_ bnÌÄ tbm¡än Ss¶]ps*¶v- `¯ocv D_¸v k^p¯n.
bpj]v¡v hfm´^fm]n NnX¡p¶ t_mZn Wn¶v- tNm{dminÂhnt`¡v Sn^n]p¶ bmS]nt`¡v Ko¸v N]_n.
“”CknsXw fpSÂ {l²n¡pN,””
`¯ocn³s_ hz^w FÃmk^pw tN«p.
“”`¯ocpw ftWmKpw hSogpw kjnsshZn FknsXs]¦n`pw Nm\pw,””
hwQmwP§Ä fpt¼m«p I`n¡p¶ {bNml k`]¯n bmSt]m^§ant`¡pw IpäpfpÅ kW PiWS]nt`¡pw N®pNÄ W«p.
ASpks^ APmV In´]n`m]n^p¶ Unky sb«¶v `¯ocn³s_]pw ^mip`n³s_]pw fpO§ant`¡v tWm¡n.
fp³ hoän Ak^psX f²y¯n`m]n^p¶p AkÄ C^p¶Sv.
“”`¯ocv UmUm,””
AkÄ knan¨p.
Ak³ Aksa tWm¡n.
“”hm_nWpw `¯ocv UmU]v¡pw FÃmw A_n]mw. FWn¡msN koÀ¸v fp«pkm. fäptÅmÀ¡pw. CWn B ^ihy§Ä. M§Ä NqXn H¶_n]s«. ¹ohv!””
`¯ocpw ^mip`pw b^hv¸^w tWm¡n.
bns¶ Unky]psX fpOt¯¡pw.
“”AWpfmW§apw Aeyqi§apw N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Smitha

ജബ് കിസി കേ ദില്‍ തരഫ് ജുക്നേ ലഗേ... ബാത്ത് ആകര്‍ ജുബാ തക് രുകനേ ലഗേ... ആംഖോ ആംഖോ മേ ഇകരാര് ഹോനേ ലഗേ... ബോല്‍ ദോ അഗര്‍ തുംഹേ പ്യാര് ഹോനേ ലഗേ...

112 Comments

Add a Comment
 1. സ്മിത ചേച്ചി
  ഞാൻ അഭ്യമായി അണ് സ്മിത ചേച്ചിയുടെ കഥക്ക് കമന്റിടുന്നത്.

  കോബ്രാ ഹിൽസ് ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച്ച മുതലാണ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കഥ വായിച്ച് Climax എത്താനായി അപ്പോയാണ് ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞത് കണ്ടത്
  അതോടെ എന്നി കാത്തിരിക്കണമല്ലോ എന്നലോചിച്ചപ്പോൾ വിഷമമായി
  പല്ല theme ലുള്ള സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ട പ്രതീതി
  അദ്യം Gang കഥ
  പിന്നെ രാജകീയ പ്രണയകഥ
  ഇടക്ക് അൽപം Horror
  പിന്നെ മഗദീരയിലെ കഥ പോലെ രണ്ടാം ജൻമ്മം ഒന്നിക്കുവാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചു വരുന്ന നായകനും നായികയും
  പുരാണത്തിൽ കഠിന ബ്രഹ്മചാരിയായ ശിവനെ സ്വന്തമാക്കുന്ന പാർവ്വതിയുടെ കഥ
  ഇപ്പോൾ ഡിക്റ്റക്റ്റിവ് + Crime thriller

  എന്തു കോണ്ടും ഈ അസാധ്യ കഥയുടെ സ്യഷ്ടാവിനെ പ്രശംസിക്കുവാൻ ഉള്ള വാക്കുകൾ എനിക്കും കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു

  ഈ കഥയുടെ അവസാനം ശുഭാവസ്ഥയിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് പ്രതിക്ഷിക്കുന്നു.
  അടുത്ത ഭാഗം വൈകാതെ Publish ചെയ്യണം. ❤❤❤✏☺☺☺
  ഇല്ലേ

 2. സ്മിത ചേച്ചി
  ഞാൻ അഭ്യമായി അണ് സ്മിത ചേച്ചിയുടെ കഥക്ക് കമന്റിടുന്നത്.

  കോബ്രാ ഹിൽസ് ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച്ച മുതലാണ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കഥ വായിച്ച് Climax എത്താനായി അപ്പോയാണ് ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞത് കണ്ടത്
  അതോടെ എന്നി കാത്തിരിക്കണമല്ലോ എന്നലോചിച്ചപ്പോൾ വിഷമമായി
  പല്ല theme ലുള്ള സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ട പ്രതീതി
  അദ്യം Gang കഥ
  പിന്നെ രാജകീയ പ്രണയകഥ
  ഇടക്ക് അൽപം Horror
  പിന്നെ മഗദീരയിലെ കഥ പോലെ രണ്ടാം ജൻമ്മം ഒന്നിക്കുവാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചു വരുന്ന നായകനും നായികയും
  പുരാണത്തിൽ കഠിന ബ്രഹ്മചാരിയായ ശിവനെ സ്വന്തമാക്കുന്ന പാർവ്വതിയുടെ കഥ
  ഇപ്പോൾ ഡിക്റ്റക്റ്റിവ് + Crime thriller

  എന്തു കോണ്ടും ഈ അസാധ്യ കഥയുടെ സ്യഷ്ടാവിനെ പ്രശംസിക്കുവാൻ ഉള്ള വാക്കുകൾ എനിക്കും കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു

  ഈ കഥയുടെ അവസാനം ശുഭാവസ്ഥയിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് പ്രതിക്ഷിക്കുന്നു.
  അടുത്ത ഭാഗം വൈകാതെ Publish ചെയ്യണം. ❤❤❤✏☺☺☺
  എന്ന്
  അക്ഷമനായ് കാത്തിരിക്കുന്നവരിൽ ഒരാൾ

 3. ചാര്‍ളി

  സ്മിത….

  എവിടെയോ നല്ല പരിചയം…

  കുട്ടിയുടെ വീട് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്ത് ആണല്ലേ….

  ചുമ്മാ… പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ മറുപടി ഇട്ടില്ല എഴുത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിൽ ആയത് കൊണ്ട് മാത്രം….

  ഇതിനെ വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെ ഉള്ളു… വല്ലാതെ ബിപി കൂടിയപ്പോ വായന നിർത്തി…

  വായിച്ചിട്ട് പ്രെസെന്റ് പാർട് ആവുമ്പോൾ കമന്റ് പ്രെസെന്റ് ആയി തന്നെ വരും…

  ചാർളി…

 4. സ്മിതാ… എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ട്.
  പല ആളുകളും വളരെ മനോഹരമായി സാഹിത്യം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന വാക്കുകളാൽ ഇവിടെ കമെന്റ് ഇടുമ്പോൾ ശരിക്കും അസൂയ തോന്നാറുണ്ട്… കാരണം കാക്ക കുളിച്ചാൽ കൊക്കാകില്ലലോ… എന്നാലും ഈ ഭാഗം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എഴുതാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല… ആദ്യം വെറും ഒരു വരിയിൽ കമെന്റ് ഇട്ടാമതി എന്ന് വിചാരിച്ചതാ… പക്ഷെ…

  23 ഭാഗത്തിലെ എഴുത്തിനു എന്തോ എന്റെ മനസ്സിൽ ആ രംഗങ്ങൾ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ കാണുന്നപോലെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിന്റെ വിഷമം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. മുൻവിധിയോടെ കഥകൾ വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ലെങ്കിലും… ഞാൻ ശരിക്കും രാഹുലിനെ സംശയിച്ചിരുന്നു. അതെ സമയം ജയകൃഷ്ണൻ ഒരു മാറ മാത്രമാണെന്നും… ഒരാളെകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം മാറ്റി പറയിപ്പിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടട്ടോ..
  പിന്നെ എഴുത്തിന്റെ കാര്യം ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ശരിക്കും ഞാൻ സ്‌ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ കണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ സാവധാനത്തിൽ ആണ് വായിച്ചു തീർന്നത്…
  എന്തോ എനിക്ക് അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കാൻ ആണ് തോന്നുന്നത്…
  ആ ലത്തീഫ് ദാദ രാഹുലിന്റെ കാര്യം പറയുന്ന സീൻ ആ ടെൻഷൻ ശരിക്കും മനസ്സിൽ കേറി ഇരുന്നാണ് എഴുതിയത് എന്ന് തോന്നി പോയി…

  NOTE : അല്ലറചില്ലറ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ഈ നോവൽ ഒരു തിരക്കഥ ആക്കി കൂടെ…
  ഒരു COMMERCIAL MOVIE ക്ക് വേണ്ട ഒരു THRILLING ആൻഡ് ADVENTURES പാർട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട്.

  1. എഴുത്തിനെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഘടകം അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. എനിക്ക് എഴുത്ത് നന്നാക്കാന്‍ പുതുതായി എഴുതാന്‍ ഒക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. അക്കാരണത്താല്‍ ഞാന്‍ നന്ദിയോടെ ഓര്‍ക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പേര് കുഞ്ഞന്‍റെയാണ്. എന്‍റെ ചുമരുകള്‍ക്കു അലങ്കാരമായ താങ്കള്‍ കുറിച്ച വാക്കുകള്‍ ഇപ്പോഴും പുതുമയോടെ കിടപ്പുണ്ട്.

   ഇരുപത്തിമൂന്നാം അദ്ധ്യായം അങ്ങനെ ചില രസക്കേടില്‍പ്പെട്ട് പോയിരിക്കാം. ഏതായാലും അത് മാറി എന്നറിഞ്ഞതില്‍ സന്തോഷം.

   പിന്നെ തിരക്കഥ…അതൊക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങള്‍ ആണ്.
   നീലാംബരി നന്നാവുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടത്തോടെ വായിക്കുന്നു അത്.

   1. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ കുഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ… 23 ലെ എഴുത്തിൽ എന്തോ ഒരു കുറവുള്ളത് പോലെ തോന്നി.. എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല… ആ രസച്ചരട് ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ… അപ്പൊ തന്നെ പറയണം എന്ന് കരുതിയതാ… എന്റെ ഈ കഥയോടുള്ള മനോഭാവം മാറിയതാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗം വരെ ഇത് പറയാതിരുന്നത്… ഇഷ്ട്ടമായില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ പറയണം എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ… പക്ഷെ 22 ഭാഗങ്ങളിൽ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഒരു മരീചിക തീർത്ത ദിവ്യയുടെ കഥ ഒരു ഭാഗത്തിലെ സാഹിത്യത്തിൻറെ പോരായ്മ … (ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അത് എന്റെ കുഴപ്പം ആണോ എന്ന് ) കൊണ്ട് മാറ്റി പറയണ്ടാ എന്ന് കരുതി… ആ വിഷമം മാറിയത് ഇപ്പോഴാണ്

    ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ
    കുഞ്ഞൻ

 5. കിടിലൻ , കിടിലോൽക്കിടിലൻ!

  1. താങ്ക്സ് …താങ്ക്സോല്‍ താങ്ക്സ്…

 6. ravile idavit vayicha karanam serik angad manacilayla.nyt vayichapo sangathi superay.aa oru jeep moodalmanj aa malakal vazikal elam thane serik nerit kanda oru feal kity.aa jeepil njanum undarnu enu thonal undaya nimisham.veruthe oru thonal. thonnum thonaalo ipo chechik thonum ivanentha patyenu ingade ok kathakal vayich eee syte enum nokuna oraalaay.kathayude mukkum moolayum thotarij ezuthuna chechise maasmarikam.adutha bagam te nu vech ponote

  1. അഖിലിന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് വായിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ..അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞാല്‍ ഞാന്‍ പാര്‍ട്ടി തരും. സന്തോഷം അത്രയ്ക്കാണ്.
   നന്ദി, ഒരുപാട്.

   1. ende ammo. smithechide kathakal thane enik tharuna oru partya.iniyum partikaltharan kidaka.ath endhayalum thane patoo.ini adutha kathakalil vech kaanaam taa

 7. ശ്യോ….ഈ രാവിലെയുടെ ഒരു കാര്യം….!!
  ഒട്ടും സമയം തരില്ല അത്.
  എന്നാലും വൈകുന്നേരം, അല്ലെങ്കില്‍ അല്‍പ്പം സാഹിത്യം ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞാല്‍, സായന്തനം ഉണ്ടല്ലോ.
  അപ്പോള്‍ എല്ലാവര്ക്കും നല്ല “ചുട്ട” “ചൂടന്‍” മറുപടികള്‍ തരാം.
  എന്‍റെ പൊന്ന്‍, മുത്ത്, ചക്കര വാവകളായ എല്ലാര്‍ക്കും….
  ഉമ്മാ….

 8. കംമ്പികഥയുടെ അടിമ

  സ്മിത ചേച്ചി തകർത്തു ??????????????????????????

  ഒരു അടാർ ക്രൈം ത്രില്ലർ തന്നെയാണ് കോബ്രാ …..മൃഗം എന്ന നോവലിന് ശേഷം മുടങ്ങാതെ ഞാൻ വായിക്കുന്ന ഒരു കഥകൂടിയാണ് ഇത്. ..

  1. അഡാര്‍ ഭംഗിയുള്ള കമന്റ്റ് ആണിത്. മനോഹരമായ സ്റ്റിക്കര്‍ ഒക്കെയിട്ട്….താങ്ക്യൂ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All content posted here is 100% fictional. Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2020 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | Terms of Use