ദാമ്പത്യ സമ്പൂർണ സുഖം 1499

Kambi Views 278161

ദാമ്പത്യ സമ്പൂർണ സുഖം

Dambathyam Samboorna Sukham bY Aaradhakan

sk_pw NT F¶v b_ªm tbm^m CSv H^p _n] AWpekw B\v , FWn¡v Ct¸mÄ 36 knkminS³ B\v , em^y H^p fN³ ,fNWv {bm]w 6 k]hv ,Mm³ H^p ss{bkäv N¼Wn]n tKm`n sI¿p¶p tKm`n]pw fäpw b_]p¶nà ,… Fsâ KoknS¯n WX¡p¶SnWpw fp³bv Mm³ Aksa Np_n¨v b_]mw , AkapsX tb^v AOn` Fs¶tbms` H^p ss{bkäv N¼Wn]n kÀ¡v sI¿p¶p M§apsX H^p t{bfknkmiw B]n^p¶p ,ko«pNm^psX FSn^vt¸msX Wm«n Wn¶pw fm_n¯mfhn¡p¶p , M§apsX knkmi¯nWv ht¸mÀ«v sI]vS Fsâ H^p A¦nÄ ,At±i¯nsâ NWntkmsX CknsX ssiU^mdmUv DÅ H^p ko«n Smfhn¡p¶p Smfhw F¶v b_ªm A{S]v¡v BÀemXw H¶pfnà sb«¶v shä¸v B¡n] H^p huVw , A_n]mfmt`m ,,…CknsX tKm`n¡m]n AkapsX ssN¿nt`]pw Njp¯ns`]pw FÃmw {b\]¯nWv skt¨¡p¶p ,,C§sW fp¡n]pw fqan]pw NjnªptbmNp¶ ….CWn em^ys] sbän¸_]mw AkÄ¡p l^n¡pw Nn^¬ _mt¯mZv Csâ l^o^ {bNrSw B\v , AsS Wn_w, Np_¨ SmXn]pw D*v , k`n] fp`NÄ ,{bhk¯nWp tlgw NpªnWv bm`v sNmXp¯ Nm^\w fp`¡®nNÄ bp_t¯¡p sS_n¨n«pfp*v ,I^¡m]SpsNm*pSs¶]m\v MmWpw Aksa t{bfn¨Sp ,…. btjtbms` ko«ns` BZwd^w fäpw CÃmSmNm^\w fpOw Np_¨p kmXn]n«p*v ,AkÄ¡p 33 k]hp*v , M§apsX shN-vhv ss`cv ASymklyw Npj¸w CÃmsS tbmNp¶p , Ft¸mjpw H¶pfnà F¶m`pw CXs¡ms¡ A§sW WX¡pw , ,,
F¶pw ^mkns` fNsW X]vt¡s_]n kn«p MmWpw Akapw tKm`n¡p tbmNpN]m\vbSnkv , Øm`w ssiU^mdmUv B]SpsNm*v Np_¨p f`]manNÄ Nq«pNmÀ D*v , A§sW C^nNpt¼mam\v M§apsX ss`cn sb«¶v Fsâ tKm`n Wãsb«Sv , tks_ tKm`n¡p {lfn¡mw F¶v AkÄ b_ªp MmWpw Akapw Nps_ tKm`nNÄ At¶zgn¨p ,,H¶pw A§sW l^n]m]nà AkapsX sI_n] k^pfmWw fm{Sw B]n H^p B{l]w , Np_¨p Nm`w A§sW fp³tbm«p tbm]n fNsW sNm*v kn«tlgw Mm³ ko«n Ss¶ C^n¸m\v ,ko«n sfmssd`n N¼nNTNapw shN-vhv knZnt]mNapw N*p A§sW C^n¡pw CX¡v Hs^®w knXpw , AkÄ F¯pt¼mÄ 7 f\n]mNpw ASpks^ sNm_¨p NnX¶p_§pw ,A§sW shN-vhv knZnt]mNÄ N*v C^nNpt¼mam\v FWn¡v CWn hz´w em^ys] fsäm^mÄ Nan¡p¶Sv Nm\m³ Sm`vb^yw k¶Sv ,,CSv AktamXv– Cs¸m b_]m³ hmVn¡nÃt`m , H¶mfSv tKm`n]pw Cà H¶pw Cà bns¶ Cs¸m CSpb_ªm bmkfms\¦nÂw sI`t¸m Aksas¶ _qfn tNä¯nà ..koXnsâ kmXN]v¡m]n A¦nÄ Fs¶ him]n¨p F¦n`pw AkapsX fm`]pw ka]pw fäpw Sn^n¨p FXp¡\w F¶p* , Bivi Mm³ C§sW Hmt^m¶pw Bt`mIn¨n^p¶p ,,,AkÄ k¶p AkÄ N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Aaradhakan

9 Comments

Add a Comment
 1. KADA KOLAM E KADA MUBU KATTITUNDOO EANU THONUNNU
  ANY WAY SUPER SPELLING MISTAKE PLS THAKE CARE

 2. കഥ കൊള്ളാം . അക്ഷരത്തെറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ..

 3. കൊള്ളാം. അക്ഷരത്തെറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം.

 4. ഇത് ഒരു കഥയുടെ കോപ്പി ആണല്ലോ..! ആ കഥയിൽ മുതലാളി ഒരു അറബിയും സില്ബന്ധി ഒരു ഈജിപ്ഷ്യനോ കാപ്പിരിയോ മറ്റോ ആണ്. അതിൽ ആണിന്റെ മുതലാളിയാണ് പ്രതി. ഇവിടെ പെണ്ണിന്റെയും. അതിൽ ഇവിടുത്തെപ്പോലെ മുറുക്കാനും സിഗററ്റുമൊന്നുമില്ല.

 5. ചെറു കഥ നല്ല കഥ…
  തുടരാൻ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്…
  ഏഴയുതി കഴിഞ്ഞു ഒന്നു വായീച്ചു നോക്കുക്ക

 6. ആത്മാവ്

  കഥ ഇഷ്ട്ടമായി, പക്ഷെ എഴുതിയതിനു ശേഷം താങ്കൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്ഷരത്തെറ്റു ഒരു പരിധിവരെ ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രെദ്ധിക്കുമല്ലോ അല്ലേ…? By ആത്മാവ് ??

 7. ഡ്രാക്കുള

  കഥ നല്ലതാണ് അക്ഷര തെറ്റുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കഥ ഉഷാറാകും

 8. Kollam ..

 9. മുഴുവൻ അക്ഷരത്തെറ്റ് ആണല്ലോ, കഥയുടെ രസം കളഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan