ദീപ ചേച്ചി എൻടെ വാടകക്കാരി 696

ദീപ ചേച്ചി എൻടെ വാടകക്കാരി

Deepachechi Ente Vadakakkari bY Rajappan

F_\mNpa¯p k¶p H^p koXv AtWzgn¨p WX¡m³ SpX§n«p Wmav Nps_ B]n koXv s_Zn B]nÃ.A§sW WnÂNpt¼mÄ B\v F³sX NqsX kÀ¡v sI¿p¶ tI¨n b_ªSv BÄsX koXnWvsX FXp¯p H^p koXv D*v ssb]nRv PÌv B]n Smfhn¡mw Wp.tN«t¸mÄ ht´mgw B]n sNmt_ Wmav B]n koXv Wp tk*n WX¡p¶Sv .sskNpt¶^w tI¨n sX NqsX tbm]n koXv Nm\m³ N*p sNmÅmw F¶v fpS B\v Smfhn¡m³ bmä Wp tImUn¨t¸mÄ F¶v tk\sf¦n`pw Bkmw F¶vWm\v AknXs¯ tI¨n b_ªSv.Hmt¡ Wmsa fpS k^w Wp b_ªp Mm³ AZzm³hv sNmXp¯p sbm¶p.Wmsa tKm`n Wp `okv FXp¯p ko«n Smfhw B¡m³ tbm]n As¸m AksX B^pw D*m^p¶nà Mm³ fpNÄ Wn`]n Smfhw B¡n. k¨v Njn¸v CÃm¯ Nm^\w Mm³ AVnNw hmUW§Ä FÃm . Xn kn Hm¬ B¡n fqkohv N*p C^p¶p sskNpt¶^w B]t¸mÄ tI¨n k¶p b_ªp Nm`¯p M§Ä dÔp kn³sX koXv ks^ tbm]Sv B\v ASm\v FksX D*mk*n^p¶Sv F¶v bpSn] kmXN¡m^³ hzoN^n¡m³ . Np_¨p tW^w hwhm^n¨p A`¡n D\¡n] Sp\nNÄ A]]n Wn¶pw FXp¯p sNm*v tI¨n Smtj¡v tbm]n.At¸mjm\v Mm³ tI¨ns] {lUn¨Sp BsN Wà H^p tI¨n Wà IµnNÄ Nm\m³ Ss¶ Wà ^hw Ak hÀPmßNfm]n SpÅn Nan¡p¶p . sNmt_ Wmas¯ AknXs¯ kmh¯nWp tlgw AknXs¯ b«n ¡p Bsa b^nI]w B]n Cs¸m Mm³ tbmNpt¼mÄ Np_]v¡nà Asæn Mm³ tbmNpt¼mÄ e]¦^ Np^ B\v b«n Cs¸m Hmt¡.H^p tZ tI¨n¡v kmXN sNmXp¡m³ tbm]t¸mÄ AktXw Bt^w Nm\m¯ Nm^\w Mm³ Sn^n¨p tbm^m³ SpX§n]t¸mÄ DÅn Wn¶pw Ft´m ho¡m^§Ä tNÄ¡p¶p .FWn¡v Ft´m BNmwg B]n DÅn F´m WX¡p¶Sv F¶v Nm\m³ Nm^\w tI«³ FksX FÃm Bav kntUl¯p B\v bns¶ B^v F¶v A_n]m³ DÅ H^p ASv.Mm³ bSns] _qw s* KW Sp_¡m³ tWm¡n Cà Sp_¡m³ bäp¶nÃ.Mm³ sNmt_ AksX Wn¶v tWm¡n H^p ^£]pw Cà F¶v fWhn`m¡n]t¸mÄ fpNant`¡v Mm³ tbm]n AknsX KW Hm¸¬ sI]vSp tPäv s* AkntX¡p tWm¡n Wn¶v Np_¨p tW^w Njnªt¸mÄ D*v tI¨n b«n Nq«n tNäm³ k^p¶p tks_ BapNÄ H¶pw tbmNp¶Spw N*nà . As¸m Mm³ fWÊn knIm^n¨p b«ns] sNm*v sI¿n¨Smt\m N*p bnXn¡\w Wp fWÊn Bt`m¨p AknsX C^p¶p. tI¨ns] Nm\m³ bj] hnWnf WXn hpNWy s] tbms` B\v I^¡p Wà HSp§n] l^o^w. bns¶ FÃmw sNmÅmw Wà skap¯p SpXp¯p C^n¡pkm BWpNapsX D_¡w sNXp¯m³ Mm³ C§sW H¡ Bt`mIn¨p C^p¶t¸mÄ tI¨n k¶p k]v¡p¶p F´m Wp _qw Hm¸¬ sI]vSp tWm¡n]t¸mÄ b_]m AksX sdZv _qw s* ss`äv N¯Wnà H¶v k¶p tWm¡ptfm Wp Mm³ As¸m Ss¶ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

rajappan

10 Comments

Add a Comment
 1. കൊള്ളാം , നന്നായി എഴുതി

 2. കുറച്ചുംകൂടി നന്നാക്കാമായിരുന്നു

 3. Bench of spell errors 🙁

 4. സെന്റൻസും പാരഗ്രാഫും തിരിച്ചു എഴുതുക ബ്രോ. അല്ലാതെ വായിക്കാൻ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല. അടുത്ത ഭാഗം പൊളിക്കണം.

 5. സെന്റൻസും പാരഗ്രാഫ്

 6. രതിലയം എന്ന് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രദീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു.. അതു പോലെ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ part എല്ലാം.. പക്ഷെ ഇതിൽ നിരാശപ്പെടുത്തി
  അടുത്ത part പൊളിക്കും എന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ സ്വന്തം
  രാക്ഷസൻ

  1. കമെന്റ് മാറി പോയി

   1. ഹാ എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നി

 7. Spelling mistake kondu clear akunilla bro …

  Next part usharakki redY akkooo broi ..

  Nalla rasamnudu … Kollam

  Waiting next part

  1. benzy kambi calling okke ano

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan